Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NovoSeven (eptacog alfa (activated)) – Marķējuma teksts - B02BD08

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNovoSeven
ATĶ kodsB02BD08
Vielaeptacog alfa (activated)
RažotājsNovo Nordisk A/S

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kastīte

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

NovoSeven 1 mg

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Eptacogum alfa (activatum)

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 mg/flakonā (50 KSV/flakonā) alfa eptakoga (aktivēta), pēc šķīduma sagatavošanas 1 mg/ml,

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, glicilglicīns, polisorbāts 80, mannīts, saharoze, metionīns, histidīns, ūdens injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Katrs iepakojums satur: 1 pulvera flakonu,

1 šķīdinātāja flakonu.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intravenozai lietošanai. Vienas devas ievadīšanai.

Ieteicams lietot tūlīt pēc šķīduma sagatavošanas.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25ºC.

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Dānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/96/006/004

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

NovoSeven 1 mg

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kastīte

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

NovoSeven 1 mg

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Eptacogum alfa (activatum)

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 mg/flakonā (50 KSV/flakonā) alfa eptakoga (aktivēta), pēc šķīduma sagatavošanas 1 mg/ml,

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, glicilglicīns, polisorbāts 80, mannīts, saharoze, metionīns, histidīns, ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Katrs iepakojums satur: 1 pulvera flakonu,

1 pilnšļirci ar šķīdinātāju un virzuļa stieni,

1 flakona adapteri šķīduma sagatavošanai.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intravenozai lietošanai. Vienas devas ievadīšanai.

Ieteicams lietot tūlīt pēc šķīduma sagatavošanas.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25ºC.

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/96/006/008

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

NovoSeven 1 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Etiķete pulvera flakonam

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

NovoSeven 1 mg Pulveris injekcijām

Eptacogum alfa (activatum) i.v.

2.LIETOŠANAS VEIDS

Vienas devas injekcijai

3 DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP/

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 mg

6.CITA

Novo Nordisk A/S

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Etiķete šķīdinātāja flakonam

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

NovoSeven šķīdinātājs

2. LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP/

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1,1 ml

6. CITA

Novo Nordisk A/S

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Etiķete pilnšļircei ar šķīdinātāju

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

NovoSeven šķīdinātājs

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP/

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 ml

6. CITA

3 ml

Novo Nordisk A/S

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kastīte

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

NovoSeven 2 mg

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Eptacogum alfa (activatum)

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

2 mg/flakonā (100 KSV/flakonā) alfa eptakoga (aktivēta), pēc šķīduma sagatavošanas 1 mg/ml,

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, glicilglicīns, polisorbāts 80, mannīts, saharoze, metionīns, histidīns, ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Katrs iepakojums satur: 1 pulvera flakonu,

1 šķīdinātāja flakonu.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intravenozai lietošanai. Vienas devas ievadīšanai.

Ieteicams lietot tūlīt pēc šķīduma sagatavošanas.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀVIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25ºC.

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/96/006/005

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

NovoSeven 2 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kastīte

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

NovoSeven 2 mg

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Eptacogum alfa (activatum)

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

2 mg/flakonā (100 KSV/flakonā) alfa eptakoga (aktivēta), pēc šķīduma sagatavošanas 1 mg/ml,

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, glicilglicīns, polisorbāts 80, mannīts, saharoze, metionīns, histidīns, ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Katrs iepakojums satur: 1 pulvera flakonu,

1 pilnšļirci ar šķīdinātāju un virzuļa stieni,

1 flakona adapteri šķīduma sagatavošanai.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intravenozai lietošanai. Vienas devas ievadīšanai.

Ieteicams lietot tūlīt pēc šķīduma sagatavošanas.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25ºC.

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/96/006/009

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

NovoSeven 2 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Etiķete pulvera flakonam

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

NovoSeven 2 mg Pulveris injekcijām

Eptacogum alfa (activatum) i.v.

2. LIETOŠANAS VEIDS

Vienas devas injekcijai

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP/

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

2 mg

6. CITA

Novo Nordisk A/S

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Etiķete šķīdinātāja flakonam

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

NovoSeven šķīdinātājs

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP/

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

2,1 ml

6. CITA

Novo Nordisk A/S

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Etiķete pilnšļircei ar šķīdinātāju

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

NovoSeven šķīdinātājs

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP/

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

2 ml

6. CITA

3 ml

Novo Nordisk A/S

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kastīte

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

NovoSeven 5 mg

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Eptacogum alfa (activatum)

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

5 mg/flakonā (250 KSV/flakonā) alfa eptakoga (aktivēta), pēc šķīduma sagatavošanas 1 mg/ml,

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, glicilglicīns, polisorbāts 80, mannīts, saharoze, metionīns, histidīns, ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Katrs iepakojums satur: 1 pulvera flakonu,

1 šķīdinātāja flakonu.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intravenozai lietošanai. Vienas devas ievadīšanai.

Ieteicams lietot tūlīt pēc šķīduma sagatavošanas.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25ºC.

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/96/006/006

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

NovoSeven 5 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kastīte

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

NovoSeven 5 mg

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Eptacogum alfa (activatum)

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

5 mg/flakonā (250 KSV/flakonā) alfa eptakoga (aktivēta), pēc šķīduma sagatavošanas 1 mg/ml,

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, glicilglicīns, polisorbāts 80, mannīts, saharoze, metionīns, histidīns, ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Katrs iepakojums satur: 1 pulvera flakonu,

1 pilnšļirci ar šķīdinātāju un virzuļa stieni,

1 flakona adapteri šķīduma sagatavošanai.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intravenozai lietošanai. Vienas devas ievadīšanai.

Ieteicams lietot tūlīt pēc šķīduma sagatavošanas.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25ºC.

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/96/006/010

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

NovoSeven 5 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Etiķete pulvera flakonam

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

NovoSeven 5 mg Pulveris injekcijām

Eptacogum alfa (activatum) i.v.

2. LIETOŠANAS VEIDS

Vienas devas injekcijai

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP/

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

5 mg

6. CITA

Novo Nordisk A/S

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Etiķete šķīdinātāja flakonam

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

NovoSeven šķīdinātājs

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP/

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

5,2 ml

6. CITA

Novo Nordisk A/S

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Etiķete pilnšļircei ar šķīdinātāju

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

NovoSeven šķīdinātājs

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP/

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

5 ml

6. CITA

10 ml

Novo Nordisk A/S

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kastīte

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

NovoSeven 8 mg

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Eptacogum alfa (activatum)

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

8 mg/flakonā (400 KSV/flakonā) alfa eptakoga (aktivēta), pēc šķīduma sagatavošanas 1 mg/ml,

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, glicilglicīns, polisorbāts 80, mannīts, saharoze, metionīns, histidīns, ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Katrs iepakojums satur: 1 pulvera flakonu,

1 šķīdinātāja flakonu.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intravenozai lietošanai. Vienas devas ievadīšanai.

Ieteicams lietot tūlīt pēc šķīduma sagatavošanas.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25ºC.

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/96/006/007

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

NovoSeven 8 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kastīte

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

NovoSeven 8 mg

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Eptacogum alfa (activatum)

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

8 mg/flakonā (400 KSV/flakonā) alfa eptakoga (aktivēta), pēc šķīduma sagatavošanas 1 mg/ml,

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

nātrija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, glicilglicīns, polisorbāts 80, mannīts, saharoze, metionīns, histidīns, ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Katrs iepakojums satur: 1 pulvera flakonu,

1 pilnšļirci ar šķīdinātāju un virzuļa stieni,

1 flakona adapteri šķīduma sagatavošanai.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intravenozai lietošanai. Vienas devas ievadīšanai.

Ieteicams lietot tūlīt pēc šķīduma sagatavošanas.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25ºC.

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/96/006/011

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

NovoSeven 8 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Etiķete pulvera flakonam

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

NovoSeven 8 mg Pulveris injekcijām

Eptacogum alfa (activatum) i.v.

2. LIETOŠANAS VEIDS

Vienas devas injekcijai

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP/

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

8 mg

6. CITA

Novo Nordisk A/S

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Etiķete šķīdinātāja flakonam

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

NovoSeven šķīdinātājs

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP/

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

8,1 ml

6. CITA

Novo Nordisk A/S

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Etiķete pilnšļircei ar šķīdinātāju

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

NovoSeven šķīdinātājs

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP/

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

8 ml

6. CITA

10 ml

Novo Nordisk A/S

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas