Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Obizur (susoctocog alfa) – Marķējuma teksts - B02

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsObizur
ATĶ kodsB02
Vielasusoctocog alfa
RažotājsBaxalta Innovations GmbH

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

OBIZUR 500 U pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai susoctocog alfa

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Pēc sagatavošanas viens mililitrs šķīduma satur aptuveni 500 vienības antihemofiliskā cūku sekvences VIII faktora (rekombinants) jeb susoctocog alfa.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas:

Polisorbāts 80

Nātrija hlorīds

Kalcija hlorīda dihidrāts

Saharoze

Tris bāze

Tris HCl

Trinātrija citrāta dihidrāts

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Viens, pieci, desmit flakoni

Vienā piecās, desmit pilnšļircēs ar šķīdinātāju

Viens, pieci, desmit flakona adapteri

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intravenozai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Izlietot uzreiz vai 3 stundu laikā pēc sagatavošanas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Baxalta Innovations GmbH

A-1221 Vienna

Austrija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/15/1035/001

EU/1/15/1035/002

EU/1/15/1035/003

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

17 UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18 UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ PRIMĀRĀ IEPAKOJUMA FLAKONA ETIĶETE PULVERIM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

OBIZUR 500 U pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

Susoctocog alfa

IV

2.LIETOŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Vienreizējai injekcijai.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

500 V

6.CITA

Baxalta logotips

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ PRIMĀRĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCES ETIĶETE ŠĶĪDINĀTĀJAM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Šķīdinātājs zālēm OBIZUR ūdens injekcijām.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 ml

6. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas