Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Onduarp (telmisartan /amlodipine besilate) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - C09DB04

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsOnduarp
ATĶ kodsC09DB04
Vielatelmisartan /amlodipine besilate
RažotājsBoehringer Ingelheim International GmbH
Recepšu zāles.

A. RAŽOTĀJS (I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Vācija

B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS

Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums

Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāiesniedz šo zāļu periodiski atjaunojamie drošuma ziņojumi

 

 

 

 

 

 

 

tas

atbilstoši Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstam

 

 

 

 

 

 

ē

(EURD sarakstam), kas sagatavots saskaņā ar direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu un

publicēts Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.

 

istr

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

D.

NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN

 

EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU

nav

re

 

 

 

 

 

 

Nav piemērojami.

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

A. MARĶĒJUMA

 

 

vairs

nav

 

les

 

 

 

 

ā

 

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

TEKSTS

 

ğ

 

re

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE 40 mg/5 mg

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Onduarp 40 mg/5 mg tabletes telmisartan/amlodipine

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra tablete satur 40 mg telmisartāna un 5 mg amlodipīna (amlodipīna bezilāta veidā).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

Satur sorbītu (E420)

 

 

 

 

istr

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

Sīkāku informāciju lasiet lietošanas instrukcijā.

 

ē

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 tabletes

 

 

nav

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas inst ukciju.

 

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

les

 

 

 

 

 

 

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

 

 

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai sargātu no gaismas un mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/11/729/001 (28 tabletes)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILAvairsRAKSTĀOnduarp 40 mg/5 mg

 

les

ā

Z

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES 7 tablešu blisters – 40 mg/5 mg

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Onduarp 40 mg/5 mg tabletes telmisartan/amlodipine

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Boehringer Ingelheim (Logotips)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

ğ

 

 

 

re

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

CITA

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE – 40 mg/10 mg

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Onduarp 40 mg/10 mg tabletes telmisartan/amlodipine

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra tablete satur 40 mg telmisartāna un 10 mg amlodipīna (amlodipīna bezilāta veidā).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

Satur sorbītu (E420).

 

 

 

 

istr

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

Sīkāku informāciju lasiet lietošanas instrukcijā.

 

ē

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 tabletes

 

 

nav

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas inst ukciju.

 

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

les

 

 

 

 

 

 

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā

 

 

 

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai sargātu no gaismas un mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/11/729/002 (28 tabletes)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILAvairsRAKSTĀOnduarp 40 mg/10 mg

 

les

ā

Z

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES 7 tablešu blisters – 40 mg/10 mg

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Onduarp 40 mg/10 mg tabletes telmisartan/amlodipine

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Boehringer Ingelheim (Logotips)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

ğ

 

 

 

re

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

CITA

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE – 80 mg/5 mg

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Onduarp 80 mg/5 mg tabletes telmisartan/amlodipine

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra tablete satur 80 mg telmisartāna un 5 mg amlodipīna (amlodipīna bezilāta veidā).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

Satur sorbītu (E420).

 

 

 

 

istr

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

Sīkāku informāciju lasiet lietošanas instrukcijā.

 

ē

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 tabletes

 

 

nav

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas inst ukciju.

 

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

les

 

 

 

 

 

 

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

 

 

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai sargātu no gaismas un mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/11/729/003 (28 tabletes)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILAvairsRAKSTĀOnduarp 80 mg/5 mg

 

les

ā

Z

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

360 TABLEŠU MULTI-IEPAKOJUMU (4 IEPAKOJUMI PA 90 X 1 TABLETĒM) STARPIEPAKOJUMS – BEZ ZILĀ RĀMJA – 80 mg/5 mg

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Onduarp 80 mg/5 mg tabletes telmisartan/amlodipine

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra tablete satur 80 mg telmisartāna un 5 mg amlodipīna (amlodipīna bezilāta veidā).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

Satur sorbītu (E420).

 

 

 

istr

tas

 

 

 

 

Sīkāku informāciju lasiet lietošanas instrukcijā.

ē

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

 

 

 

 

re

 

4 iepakojumus saturoša multi-iepakojuma daļa, katra satur 90 x 1 tabletes

 

 

 

 

nav

 

 

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

vairs

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas inst ukciju.

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

ā

 

 

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

 

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai sargātu no gaismas un mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/11/729/004 (360 (4 x 90 x 1) tabletes)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILAvairsRAKSTĀOnduarp 80 mg/5 mg

 

les

ā

Z

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

APVIENOTU 360 TABLEŠU MULTI-IEPAKOJUMU (4 IEPAKOJUMI PA 90 X 1 TABLETĒM) ĀRĒJAIS MARĶĒJUMS – AR ZILO RĀMI – 80 mg/5 mg

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Onduarp 80 mg/5 mg tabletes telmisartan/amlodipine

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra tablete satur 80 mg telmisartāna un 5 mg amlodipīna (amlodipīna bezilāta veidā).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

Satur sorbītu (E420).

 

 

 

 

istr

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

Sīkāku informāciju lasiet lietošanas instrukcijā.

 

ē

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

4 iepakojumus saturošs multi-iepakojums, katrs satur 90 x 1 tabletes

 

 

5.

 

 

 

nav

 

 

 

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas inst ukciju.

 

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

les

 

 

 

 

 

 

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

 

 

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai sargātu no gaismas un mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/11/729/004 (360 (4 x 90 x 1) tabletes)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILAvairsRAKSTĀOnduarp 80 mg/5 mg

 

les

ā

Z

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES 7 tablešu blisters – 80 mg/5 mg

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Onduarp 80 mg/5 mg tabletes telmisartan/amlodipine

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Boehringer Ingelheim (Logotips)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

ğ

 

 

 

re

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

CITA

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES Vienas devas blisters ar 10 tabletēm – 80 mg/5 mg

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Onduarp 80 mg/5 mg tabletes telmisartan/amlodipine

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Boehringer Ingelheim (Logotips)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

ğ

 

 

 

re

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

CITA

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE – 80 mg/10 mg

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Onduarp 80 mg/10 mg tabletes telmisartan/amlodipine

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra tablete satur 80 mg telmisartāna un 10 mg amlodipīna (amlodipīna bezilāta veidā).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

Satur sorbītu (E420).

 

 

 

 

istr

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

Sīkāku informāciju lasiet lietošanas instrukcijā.

 

ē

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 tabletes

 

 

nav

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas inst ukciju.

 

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

les

 

 

 

 

 

 

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

 

 

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai sargātu no gaismas un mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/11/729/005 (28 tabletes)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILAvairsRAKSTĀOnduarp 80 mg/10 mg

 

les

ā

Z

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

360 TABLEŠU MULTI-IEPAKOJUMA (4 IEPAKOJUMI PA 90 X 1 TABLETĒM) STARPIEPAKOJUMS – BEZ ZILĀ RĀMJA – 80 mg/10 mg

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Onduarp 80 mg/10 mg tabletes telmisartan/amlodipine

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra tablete satur 80 mg telmisartāna un 10 mg amlodipīna (amlodipīna bezilāta veidā).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

Satur sorbītu (E420).

 

 

 

istr

tas

 

 

 

 

Sīkāku informāciju lasiet lietošanas instrukcijā.

ē

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

 

 

 

 

re

 

4 iepakojumus saturoša multi-iepakojuma daļa, katra satur 90 x 1 tabletes

 

 

 

 

nav

 

 

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

vairs

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas inst ukciju.

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

ā

 

 

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

 

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai sargātu no gaismas un mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/11/729/006 (360 (4 x 90 x 1) tabletes)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILAvairsRAKSTĀOnduarp 80 mg/10 mg

 

les

ā

Z

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

APVIENOTU 360 TABLEŠU MULTI-IEPAKOJUMU (4 IEPAKOJUMI PA 90 X 1 TABLETĒM) ĀRĒJAIS MARĶĒJUMS – AR ZILO RĀMI – 80 mg/10 mg

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Onduarp 80 mg/10 mg tabletes telmisartan/amlodipine

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra tablete satur 80 mg telmisartāna un 10 mg amlodipīna (amlodipīna bezilāta veidā).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

Satur sorbītu (E420).

 

 

 

 

istr

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

Sīkāku informāciju lasiet lietošanas instrukcijā.

 

ē

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

4 iepakojumus saturošs multi-iepakojums, katrs satur 90 x 1 tabletes

 

 

5.

 

 

 

nav

 

 

 

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas inst ukciju.

 

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

les

 

 

 

 

 

 

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

 

 

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai sargātu no gaismas un mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/11/729/006 (360 (4 x 90 x 1) tabletes)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILAvairsRAKSTĀOnduarp 80 mg/10 mg

 

les

ā

Z

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES 7 tablešu blisters – 80 mg/10 mg

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Onduarp 80 mg/10 mg tabletes telmisartan/amlodipine

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Boehringer Ingelheim (Logotips)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

ğ

 

 

 

re

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

CITA

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES Vienas devas blisters ar 10 tabletēm – 80 mg/10 mg

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Onduarp 80 mg/10 mg tabletes telmisartan/amlodipine

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Boehringer Ingelheim (Logotips)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

ğ

 

 

 

re

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

CITA

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas