Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Opsumit (macitentan) – Marķējuma teksts - C02KX04

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsOpsumit
ATĶ kodsC02KX04
Vielamacitentan
RažotājsActelion Registration Ltd

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE/BLISTERI

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Opsumit 10 mg apvalkotās tabletes

Macitentan

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra apvalkotā tablete satur 10 mg macitentāna

3.PALĪGVIELU S ARAKSTS

Katra apvalkotā tablete satur arī laktozi un lecitīnu (sojas) (E322). Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

15 apvalkotās tabletes

30 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Actelion Registration Ltd

Chiswick Tower 13th Floor

389 Chiswick High Road

London W4 4AL

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/893/001

EU/1/13/893/002

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Opsumit 10 mg

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

<2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. >

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA

BLISTERI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Opsumit 10 mg tabletes

macitentan

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Actelion

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS, DĀVINĀJUMA UN ZĀĻU KODS

Lot

5.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE/PUDELES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Opsumit 10 mg apvalkotās tabletes

macitentan

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra apvalkotā tablete satur 10 mg macitentāna

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Katra apvalkotā tablete satur arī laktozi un lecitīnu (sojas) (E322). Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Actelion Registration Ltd

Chiswick Tower 13th Floor

389 Chiswick High Road

London W4 4AL

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/893/003

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Opsumit 10 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

<2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. >

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ PUDELĒM

PUDELES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Opsumit 10 mg apvalkotās tabletes

macitentan

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra apvalkotā tablete satur 10 mg macitentāna

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Katra apvalkotā tablete satur arī laktozi

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Actelion Registration Ltd

Chiswick Tower 13th Floor

389 Chiswick High Road

London W4 4AL

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/893/003

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Opsumit 10 mg

Pacienta kartīte

 

1. lpp. (priekšpuse)

2. lpp.

 

 

Pulmonālās arteriālās hipertensijas ārstēšanai

Svarīgi ir nekavējoties pastāstīt ārstējošajam ārstam par

 

grūtniecību vai jebkādām blakusparādībām, kas var rasties

Šajā kartītē aprakstīta būtiska informācija par drošumu, kas Jums

Opsumit lietošanas laikā.

jāzina, lietojot OPSUMIT. Vienmēr nēsājiet šo kartīti līdzi un

 

uzrādiet visiem ārstiem, kas iesaistīti Jūsu aprūpē.

Ārstniecības iestāde: ____________________________________

Opsumit 10 mg

Ārstējošā ārsta vārds, uzvārds: ___________________________

 

Macitentāns (Macitentan)

Ārstējošā ārsta tālruņa numurs: _____________________

apvalkotās tabletes

 

 

▼ Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri

 

identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot

 

par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par

LV

blakusparādībām, skatīt lietošanas instrukciju.

 

 

 

3. lpp. (iekšpuse, kreisā puse)

 

 

4. lpp. (iekšpuse, vidusdaļa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grūtniecība

 

Pirms Opsumit lietošanas uzsākšanas un reizi mēnesī ārstēšanas

 

 

Opsumit var kaitēt augļa attīstībai. Tāpēc Opsumit nedrīkst lietot

 

 

 

 

 

grūtniecības laikā, un Opsumit lietošanas laikā Jums nedrīkst

 

 

laikā Jums jāveic grūtniecības tests, pat tad, ja domājat, ka Jums nav

 

 

iestāties grūtniecība. Turklāt, ja slimojat ar plaušu arteriālu

 

 

grūtniecības.

 

 

hipertensiju, grūtniecības iestāšanās var būtiski pasliktināt slimības

 

 

Tāpat kā citas šīs grupas zāles, Opsumit var izraisīt anēmiju

 

simptomus.

 

 

 

 

 

 

 

(samazinātu sarkano asins šūnu skaitu), kā arī ietekmēt aknu

 

Kontracepcija

 

 

 

darbību. Ārsts Jums nozīmēs asins analīzi pirms Opsumit lietošanas

 

 

 

uzsākšanas un ārstēšanas laikā, lai pārbaudītu:

 

Opsumit lietošanas laikā Jums jālieto efektīva pretapaugļošanās

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metode (kontracepcijas metode). Pārrunājiet visus neskaidros

 

 

vai Jums nav anēmijas (samazināts sarkano asins šūnu

 

jautājumus ar savu ārstu.

 

 

 

 

 

 

 

skaits);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vai Jums nav aknu darbības traucējumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. lpp. (iekšpuse, labā puse)

 

6. lpp. (aizmugure)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieteicamā Opsumit deva ir viena 10 mg tablete vienu reizi dienā.

Pazīmes, kas liecina par aknu darbības traucējumiem:

 

Norijiet tableti veselu, uzdzerot glāzi ūdens; nekošļājiet vai

slikta dūša (vēlēšanās vemt);

 

nesalauziet tableti. Opsumit var lietot kopā ar uzturu vai tukšā dūšā.

vemšana;

 

Ja aizmirstat lietot Opsumit, lietojiet devu, tiklīdz par to atcerieties,

drudzis (augsta temperatūra);

 

sāpes vēderā;

 

pēc tam turpiniet tablešu lietošanu parastajā laikā. Nelietojiet

dzelte (ādas vai acu baltumu dzeltena nokrāsa);

 

dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.

 

 

 

tumšas krāsas urīns;

 

Lai iegūtu sīkāku informāciju par Opsumit, lūdzu, rūpīgi izlasiet

 

ādas nieze;

 

 

 

pacienta lietošanas instrukciju.

 

miegainība vai nogurums (neparasts nogurums vai spēka

 

 

 

Ja Jums rodas jautājumi par ārstēšanu, vaicājiet ārstam vai

 

 

izsīkums);

 

 

 

 

farmaceitam.

 

gripai līdzīgs sindroms (locītavu un muskuļu sāpes ar

 

 

 

 

 

 

drudzi).

 

©2013 Actelion Pharmaceuticals Ltd

 

Ja novērojat jebkuru no šīm pazīmēm, nekavējoties pastāstiet

 

Opsumit ir Actelion Pharmaceuticals Ltd reģistrēta preču zīme

 

 

 

par ārstam.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas