Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Osigraft (eptotermin alfa) – Zāļu apraksts - M05BC02

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsOsigraft
ATĶ kodsM05BC02
Vielaeptotermin alfa
RažotājsOlympus Biotech International Limited
Atšķaidītais produkts tiek ievadīts ar tiešu ķirurģisku ievietošanu nesaaugšanas vietā, nodrošinot saskarsmi ar sagatavoto kaula virsmu. Pēc tam implantāts tiek visapkārt noslēgts ar apkārtējiem mīkstajiem audiem. Kontrolētos klīniskajos pētījumos iegūtā pieredze sniedz informāciju tikai par lūzumu stabilizāciju ar intramedulārajām naglām.

4.2 Devas un lietošanas veids

4.1 Terapeitiskās indikācijas

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

Pulveris implantējamās suspensijas pagatavošanai. Balts vai gandrīz balts granulēts pulveris.
ētas ğistr
Lielā lielakaula (tibia) nesaaugšana vismaz 9 mēnešu laikārepēc traumas pacientiem ar nobriedušu skeletu gadījumos, kad iepriekšējā ārstēšana ar autotransplantu ir bijusi nesekmīga vai autotransplanta lietošana nav iespējama.nav
Devasvairs
Osigraft lietošana jāveic atbilstoši kval f cētam ķirurgam.
Ieteicamā deva ir vienreizēja iev dīš na pieaugušajiem. Atkarībā no kaula traumas lieluma, var būt nepieciešams vairāk par vienu 1 g flakonu Osigraft. Maksimālā ieteicamā deva nedrīkst pārsniegt 2 flakonus, tā kā nav pamatota nesaaugšanas ārstēšanas efektivitāte, kad nepieciešama lielāka deva.
Pediatriskā populācijales
Osigraft ir kontrindicētsā bērniem un pusaudžiem (līdz 18 gadu vecumam) un pacientiem ar nenobriedušuZskeletu (skatīt apakšpunktu 4.3).
Ievadīšanas veids: Intraosālai lietošanai.

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Osigraft 3,3 mg pulveris implantējamās suspensijas pagatavošanai

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrs flakons satur 3,3 mg eptotermīnu alfa* (eptotermin alfa)
* Iegūts Ķīnas kāmju olnīcu šūnās ar rekombinantās DNS tehnoloģijas palīdzību. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3. ZĀĻU FORMA

1.Ievērojot sterilitāti, izņemiet flakonu no iepakojuma.

2.Paceliet plastmasas vāciņu un noņemiet gredzenu no flakona.

Ar gredzenu rīkojieties uzmanīgi. Gredzena malas ir asas un var sagriezt vai sabojāt cimdus.

3.Ar īkšķi izspiediet aizbāžņa malu uz augšu. Kad vakuums ir likvidēts, izņemiet flakona aizbāzni, vienlaikus turot flakonu vertikāli, lai novērstu pulvera zudumu.

Neievadiet adatu cauri aizbāznim! Pārdurot aizbāzni ar adatu, aizbāžņa materiāla daļiņas var nokļūt pulverī, to piesārņojot.

4.Instrukcijas zāļu izšķīdināšanai pirms ievadīšanas skatiet apakšpunktā 6.6.

5.Attīriet fibrozus, nekrotiskus vai sklerotiskus audus un pienācīgi nolobiet kaula fragmentus, lai apstrādātais Osigraft nonāktu tiešā kontaktā ar asiņojošu kaulu un dzīvotspējīgiem

kaulaudiem.

6.Nodrošiniet adekvātu hemostāzi, lai nepieļautu implantētā materiāla nokļūšanu ārpus ķirurģiskās manipulācijas vietas. Pirms Osigraft implantēšanas veiciet irigāciju, cik tas ir nepieciešams. Ja praktiski iespējams, lokālās ķirurģiskās manipulācijas jāpabeidz pirms produkta implantēšanas.

7.Apstrādājiet sagatavoto kaula vietu ar atšķaidīto produktu, šim nolūkam izmtasntojot terilu instrumentu, piemēram, špāteli vai kireti. Osigraft jālieto tādā daudzumā,ēk s tbilst kaula bojājuma apmēram.

Nelietot atsūkšanu vai irigāciju tieši implanta vietā, jo tādējādi var ikt aizvadītas Osigraft8.

9.Traumas vietu, kas apstrādāta ar produktu, nosedzi t ar mīkstajiemğ audiem, izmantojot šuvju materiālu pēc izvēles. Nostiprināšana ir absolūti nepieciešama, lai implants noturētos kaula defekta vietā.

10.Pēc kaula defekta vietas nosegšanas ar mīkst jiem audiem veiciet irigāciju, ja nepieciešams, lai aizvadītu jebkādu produktu, kas varētu būt pārvietojies mīksto audu nostiprināšanas laikā.

11.Neievietojiet drenu tieši implanta vietā. Ja nepieciešams, ievietojiet to zem ādas.daļiņas. Ja nepieciešams, aizvadiet lieko šķidrumu, ve istrcot at ūkšanu blakus implanta

4.3 Kontrindikācijas

Osigraft nedrīkst lietot pacientiem:vairs

ar paaugstinātu jutībulespr t aktīvo vielu vai kolagēnu; ā ar nenobriedušuZskeletu;

ar kādu zināmu autoimūnu slimību, tai skaitā reimatoīdu artrītu, sistēmisku sarkano vilkēdi, sklerodermiju, Šegrena sindromu un dermatomiozītu/polimiozītu;

ar aktīvu infekciju nesaaugšanas vietā vai aktīvu sistēmisku infekciju; ar neadekvātu ādas segumu un vaskularizāciju nesaaugšanas vietā; ar skriemeļu lūzumiem;

ar nesaaugušu patoloģisku lūzumu metabolisku kaulu slimību vai audzēju rezultātā; ar jebkādu audzēju nesaaugšanas vietas tuvumā;

kuri tiek ārstēti ar ķīmijterapiju, staru terapiju vai imūnsupresiju.

Osigraft ir kontrindicēts bērniem un pusaudžiem (līdz 18 gadu vecumam) un pacientiem ar nenobriedušu skeletu (skatīt apakšpunktu 4.2).

4.4Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Piesardzība lietošanā

Osigraft nenodrošina biomehānisku stiprību un ir lietojams kopā ar iekšēju vai ārēju fiksāciju, ja ir nepieciešama sākotnēja mehāniskā stabilizācija. Tomēr ārēja fiksācija var nenodrošināt pietiekamu imobilizāciju. Kustīgums nesaaugšanas vietā var traucēt lūzuma sadzīšanas procesam. Kontrolētu klīnisko pētījumu pieredze aprobežojas ar lielā lielakaula nesaaugšanas vietas stabilizāciju, izmantojot vienlaikus intramedulāru nostiprināšanu ar naglām. Vairumā gadījumu pielietota intramedulāro stiprinājumu saslēgšana.

Osigraft lietošana negarantē izārstēšanu, var būt nepieciešama papildu ķirurģiska iejaukšanās.

Implantētais materiāls, kas pārvietojies no nesaaugšanas vietas, var radīt ektopisku pārkaulošanos

 

tas

apkārtējos audos ar potenciālām komplikācijām. Tādēļ Osigraft drīkst pielietot defekta vietā tikai

pietiekamas redzamības gadījumā un ar maksimālu rūpību. Sevišķa uzmanība jāpievērš tam, lai

 

ē

novērstu jebkādu Osigraft noplūdi brūces irigācijas, nepilnīgas apkārtējo audu nos iprināšanas vai

neadekvātas hemostāzes rezultātā.

 

Antivielas

 

Antivielas pret OP-1 proteīniem pēc eptotermīna alfa lietošanas t ka kon tatētas 66% apsekoto

 

ğ

pacientu ar nesaaugušu lielā lielakaula lūzumu. Šo antivielu analīze parādīja, ka neitralizējošas spējas

 

re

piemīt 9% antivielu. Klīniskajos pētījumos nav novērota n pārprotamaistrsaistība ar klīnisko iznākumu

vai nevēlamu efektu. Būtu jāapsver imūnreakcija uz Osig aft un jāveic attiecīgi testi antivielu

klātbūtnes serumā konstatēšanai gadījumos, kad pastāv aizdomas par imunoloģiskas izcelsmes

nav

 

nevēlamu efektu, ieskaitot gadījumus, kad produkts ir neefektīvs.

Atkārtota lietošana

Produkta atkārtota lietošana nebūtu ieteicama. A ti-OP-1 antivielu pētījumos tika konstatēta zināma savstarpēja reaktivitāte ar ļoti līdzīgajiemvairsBMP proteīniem BMP-5 un BMP-6. Anti-OP-1 antivielas

spēj neitralizēt vismaz BMP-6 in v t o b oloģi ko aktivitāti. Tādēļ, atkārtoti ievadot eptotermīnu alfa, var veidoties autoimūna reakcija pret endogēnajiem BMP proteīniem.

Mijiedarbība ar citām zālēm

Osigraft lietošana kopālesar intētisku kaulaudus nesaturošu pildvielu nav ieteicama, jo tas var

pastiprināt vietējo iekai umu, veicināt infekcijas attīstību, kā arī palielināt implantēto materiālu

migrācijas iespēju (skatīt apakšpunktu 4.5). ā 4.5 MijiedarbībaZ ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Pivotālā Osigraft apstiprināšanu atbalstošajā klīniskajā pētījumā nebija iekļauta sintētisku kaulus nesaturošu pildvielu izmantošana. Saskaņā ar pēc reģistrācijas veikto apsekošanu produkta lietošana kopā ar sintētisku kaulaudus nesaturošu pildvielu var pastiprināt vietējo iekaisumu, veicināt infekciju, kā arī palielināt implantēto materiālu migrācijas iespēju, tādēļ tas nav ieteikts.

4.6Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

Sievietes reproduktīvā vecumā

Sievietēm reproduktīvajā vecumā pirms šo zāļu lietošanas ir jāinformē savs ķirurgs par grūtniecības iespējamību.

Kontracepcija vīriešiem un sievietēm

Sievietēm reproduktīvajā vecumā ir jāiesaka lietot efektīvu kontracepciju vismaz 12 mēnešus pēc ārstēšanas.

Nav piemērojama.

Grūtniecība

Ar dzīvniekiem veiktie pētījumi neļauj izslēgt anti-OP-1 antivielu ietekmi uz embrija un augļa attīstību (skatīt apakšpunktu 5.3). Tā kā nav zināms, kā neitralizējošās antivielas pret OP-1 proteīnu, ja tādas attīstīsies, ietekmēs augli, Osigraft grūtniecības laikā vajadzētu lietot tikai tad, ja potenciālais ieguvums attaisno augļa potenciālo apdraudējumu (skatīt apakšpunktus 4.4 un 5.3).

Zīdīšanas periods

Pētījumos ar dzīvniekiem tika konstatēta IgG klases anti-OP-1 antivielu izdalīšanās pienā. Tā kā cilvēka IgG izdalās cilvēka pienā un potenciālais kaitējums bērnam nav zināms, sievietes Osigraft terapijas laikā barot bērnus ar krūti nedrīkst (skatīt apakšpunktu 5.3). Sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, Osigraft lietojams tikai tad, ja ārstējošais ārsts nolemj, ka ieguvums ir lielāks par risku. Pēc ārstēšanas zīdīšanu ar krūti ieteicams pārtraukt.

Fertilitāte

Nav pierādījumu, kas liecinātu par eptotermīna alfa ietekmi uz fertilitāti.

4.7Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

ētas

4.8Nevēlamās blakusparādības

Klīnisko pētījumu laikā novērotās un reģistrētās nelabvēlīgās reakc jas r apkopotas turpmākajā tabulā.

 

 

 

 

ğ

Līdzīgs nelabvēlīgo reakciju biežums ir reģistrēts spontānos ziņojumos ar incidenci, kas ir ievērojami

zemāka par novēroto klīniskajos pētījumos. Dažiem ar zālēm ārstētajiemistrpacientiem tika arī ziņots par

vairākām nevēlamām blakusparādībām, kas saistītas ar n s nu ortopēdisko operāciju.

 

 

 

nav

Nelabvēlīgo reakciju iedalīšanā pēc atkārtošanās biežumareir izmantotas šādas kategorijas: ļoti bieži

(≥ 1/10)>; bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10); retāk (≥ 1/1 000 līdz <1/100); reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000); un

ļoti reti (< 1/10 000); nezināmi (nevar noteikt pēc pieej miem datiem).

 

 

 

 

 

Orgānu sistēmas klase

vairs

 

Nelabvēlīgās reakcijas

 

 

 

 

 

 

Bieži

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēm s bojājumi

Palielināta kaulu veidošanās

 

 

 

 

(Heterotopiskā pārkaulošanās / Myositis

 

 

 

 

ossificans)

Izmeklējumi

 

 

 

Pozitīvs antivielu tests

 

 

 

 

(Antivielu veidošanās)

Traumas, saindēšanās un komplikācijas pēc

 

Pēcoperācijas rētas vietas apsārtums

ā

 

 

(Eritēma)

manipulācijām

les

 

 

Z

 

 

 

 

 

Pēcmanipulāciju sāpīgums

 

 

 

(Tenderness)

 

 

 

Pēcmanipulāciju pietūkums

 

 

 

 

(Pietūkums)

4.9Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Zāles kaulu slimību ārstēšanai, kaulu morfoģenētiskas olbaltumvielas, ATĶ kods: M05BC02

Osigraft ir osteoinduktīvas un osteokonduktīvas zāles.

Darbības mehānisms

Aktīvā viela – eptotermin alfa rada kaulu veidošanos, inducējot šūnu diferenciāciju mezenhimālajās šūnās, kuras tiek piesaistītas implanta vietai no kaulu smadzenēm, periosta un muskuļiem. Piesaistoties šūnas virsmai, aktīvā viela inducē celulāro procesu kaskādi, kuru rezultātā veidojas hondroblasti un osteoblasti, kam ir izšķiroša nozīme kaulu veidošanās procesā. Kolagēna matrica ir nešķīstoša un sastāv no daļiņām, kuru izmērs ir 75-425 µm robežās. Tas nodrošina bioresorbējamu bāzi nostiprināmo šūnu proliferācijai un piesaistīšanai, un aktīvās vielas ierosinātajam diferenciācijas procesam. Aktīvās vielas ierosinātie celulārie procesi noris kolagēna matricā. Arī matrica ir osteokonduktīva un ļauj ieaudzēt kaulu defekta vietā no apkārtējā veselā kaula.

Farmakodinamiskie efektiJaunizveidotais kauls ir mehāniski un radioloģiski salīdzināms ar normālo kaulu. Jaunizveidotais kauls pārveidojas dabiskā veidā, izveidojas garozas un rodas kaulu smadzeņu

elementi. Tomēr Osigraft lietošana negarantē izārstēšanu; var būt nepieciešama papildu ķirurģiska iejaukšanās.

Klīniskā efektivitāte un drošība

Lielā lielakaula nesaaugšanas pivotālā pētījumā Osigraft salīdzināja ar autotransplētasntu, ar primārās

efektivitātes mērķa kritēriju 9 mēnešus pēc ārstēšanas. Klīniskie iznākumi sāpju un slodzes uz kāju ziņā bija salīdzināmi ar autotransplantu (81% sekmīgi Osigraft grupā,istr77% sekmīgi autotransplanta

grupā). Radiogrāfiskie ārstēšanas rezultāti Osigraft grupā bija nedaudz lik āki salīdzinājumā ar autotransplanta kontrolgrupu (attiecīgi 68% un 79%).

ğ

5.2 Farmakokinētiskās īpašības

 

Nav datu par aktīvās vielas farmakokinētisko iedarbību uz cilvēku. Tomēr rezultāti, kas gūti,

implantējot Osigraft dzīvniekiem, liecina, ka aktīvā iela eptoterminre

alfa nav pielietojama sistemātiski.

5.3Preklīniskie dati par drošību

Tika veikti pētījumi ar vienreizējām un atkārtotāmnavdevām ar dažādu dzīvnieku sugu modeļiem (žurkas, suņi un primāti). To rezultāti neuzrādīja negaidītus vai sistēmiskus toksicitātes efektus novērošanas periodā pirms un pēc pielietošan s.

2 gadu zemādas implantācijas pētījumā ar žurkām tika novērota heterotopiska kaulu veidošanās, kā

kas liecina, ka heterotopiskā pārkaulošanās nav saistīta ar sarkomu cilvēkiem.

tika paredzēts. Sarkoma bija a ociēta ar ilglaicīgu heterotopiskā kaula esamību. Šis efekts, ko sauc par

 

 

vairs

cietvielas kancerogenicitāti, ir bieži novērots žurkām, implantējot zem ādas cietus materiālus

(plastmasas vai metā a).

 

 

les

Heterotopiskā p rkaulošanās bieži rodas cilvēkiem pēc nejaušām vai ķirurģiskām traumām.

Heterotopiskā pārkaulošanāsā

var rasties arī pēc lietošanas (skatīt apakšpunktu 4.8). Tomēr ir pazīmes,

Z

 

 

Anti-OP-1 antivielu loma kaulu dzīšanas procesā tika pētīta suņiem ar diviem garo kaulu defektiem, kuriem tika atkārtoti ievadīti implanti. Šajā neklīniskajā pētījumā veikto radioloģisko un histoloģisko izmeklējumu rezultāti parādīja, ka kauli šiem dzīvniekam dzīst gan pēc pirmās, gan arī pēc atkārtotas implantēšanas. Antivielas pret OP-1 un liellopu kolagēna 1. tipu tika konstatētas pēc abām ievadīšanas reizēm, turklāt antivielu maksimālā koncentrācija bija lielāka pēc otrās ievadīšanas. Apsekošanas laikā antivielu līmenis samazinājās līdz izejas daudzumam.

Kontrolēti pētījumi par eptotermin alfa ietekmi uz prenatālo un postnatālo attīstību tika veikti, izmantojot trušus. Eptotermin alfa Froinda (Freund) palīglīdzekli pirmo reizi ievadīja zem ādas, un tā iedarbību uz organismu uzturēja ar injekcijām pēc 14 un 28 dienām. Ar regulāriem starplaikiem tika ņemti asins un piena paraugi, kurus analizēja, izmantojot cietfāzes enzīmu imunoloģisko (ELISA) testu. IgG un IgM antivielu pret eptotermin alfa nosakāmais līmenis tika konstatēts visu preparātu saņēmušo pieaugušo dzīvnieku serumā. Antivielas pret eptotermin alfa tika konstatētas arī apkopotajos

augļa un nabas saites asins paraugos, un šo antivielu līmenis atbilda mātēm konstatētajam līmenim. Antivielas pieaugušajiem dzīvniekiem un pēcnācējiem tika konstatētas grūtniecības un laktācijas laikā. Būtiski lieli IgG klases anti-OP-1 antivielu titri pienā tika konstatēti visu postnatālās fāzes pētījuma laiku līdz 28 laktācijas dienai (skatīt apakšpunktu 4.6).

OP-1 imunizēto dzīvnieku grupas metienos tika konstatēts statistiski nozīmīgs augļa malformāciju (nesaaudzis krūšu kauls) pieaugums. Citā pētījumā tika konstatētas atšķirības imunizētu mātīšu ķermeņu masas pieaugumā laikā no 14.-21. laktācijas dienai, salīdzinot ar kontroles grupas dzīvniekiem. Preparātu saņēmušo dzīvnieku pēcnācēju ķermeņa masa novērošanas periodā bija mazāka nekā kontroles grupas dzīvnieku pēcnācēju masa. Tas, kāda ir gatavā preparāta lietošanas klīniskā nozīme cilvēkiem, nav skaidrs (skatīt apakšpunktu 4.6).

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

 

tas

Liellopu kolagēns (žāvēts vakuumā)

 

 

 

6.2

Nesaderība

 

ē

 

 

 

 

 

 

istr

Saderības pētījumu trūkuma dēļ zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citiem produktiem.

6.3

Uzglabāšanas laiks

 

ğ

3 gadi

 

 

 

nav

re

Pagatavotais produkts jāizlieto nekavējoties.

 

6.4

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

 

 

 

vairs

 

 

Uzglabāt ledusskapī (2 C – 8 C).

 

 

6.5

Iepakojuma veids un s turs un īpašs aprīkojums lietošanai, ievadīšanai vai implantēšanai

Pulveri piegādā stikla flakonā (1. klase, borsilikāts), kas ir noslēgts ar aizbāzni (butilgumija) un vāciņu (alumīnijs).

Primārais iepakojumslesti k uzturēts sterils blisteriepakojumā, kas sastāv no divām (iekšējās un ārējās) plastmasas pamatnēmāun vāciņiem.

IepakojumāZir 1 flakons.

6.6Īpaši norādījumi par atkritumu likvidēšanu un norādījumi par sagatavošanu lietošanai

Atšķaidīšana

Katram Osigraft flakonam pirms lietošanas pievieno 2 līdz 3 ml sterila 9 mg/ml nātrija hlorīda injekciju šķīduma (0,9% ). Sterils nātrija hlorīda šķīdums injekcijām un Osigraft flakona saturs ir jāpārlej sterilā traukā un jāsajauc, šim nolūkam izmantojot sterilu špāteli vai kireti. Lai nepieļautu flakona saplīšanu, pārlejot šķidrumus, nesitiet pa flakona apakšpusi. Vienreizējās lietošanas implantējamā suspensija ir jāizlieto nekavējoties pēc pagatavošanas.

Ievadīšana

Pēc pagatavošanas Osigraft piemīt mitru smilšu konsistence, kas atvieglo tā implantēšanu un ievietošanu kaulu bojājumu vietās.

Likvidēšana

Neizlietotais produkts vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Olympus Biotech International Limited 40 Upper Mount Street

Dublin 2 Īrija

Tel +353 87 9278653 medicalinfo@olympusbiotech.com

8.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/01/179/001

9.REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

 

 

 

 

 

 

 

tas

Reģistrācijas datums: 18.05.2001

 

 

 

ē

Pārreģistrācijas datums: 18.05.2011

 

 

ğ

 

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

 

 

istr

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras mājas lapā

http://www.ema.europa.eu/

 

nav

re

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas