Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oxervate (recombinant human Nerve Growth factor...) – Marķējuma teksts - S01

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsOxervate
ATĶ kodsS01
Vielarecombinant human Nerve Growth factor (rhNGF)
RažotājsDompe farmaceutici s.p.a.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE – FLAKONS

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

OXERVATE 20 mikrogrami/ml acu pilieni, šķīdums cenegermin

2.AKTVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 ml šķīduma satur 20 mikrogramus cenegermīna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: trehalozes dihidrāts, mannīts, bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, hidroksipropilmetilceluloze, polietilēnglikols 6000, L-metionīns ūdens injekcijām, sālsskābe, nātrija hidroksīds, slāpeklis.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Acu pilieni, šķīdums. 7 daudzdevu flakoni.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Lietojiet tikai ar flakona adapteri; pipetes un dezinfekcijas salvetes nodrošinātas atsevišķi. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Okulārai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izņemiet kontaktlēcas.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Farmaceits: līdz izsniegšanai uzglabāt saldētavā.

Pacients: uzglabāt ledusskapī ne ilgāk par 7 dienām. Pēc flakona atvēršanas uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C vai ledusskapī. Atvērts flakons jāizlieto 12 stundu laikā pēc pirmās atvēršanas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Katras dienas beigās izmetiet visu atlikušo šķīdumu.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Dompé farmaceutici S.p.A. Via Santa Lucia 6

20122 Milano Itālija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/17/1197/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

oxervate

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS - 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC: {numurs}

SN: {numurs}

NN: {numurs}

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA MARĶĒJUMS – DAUDZDEVU FLAKONS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

OXERVATE 20 µg/ml acu pilieni cenegermin

Okulārai lietošanai.

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz.

4.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 ml

6.CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas