Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ozurdex (dexamethasone) – Marķējuma teksts - S01BA01

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsOzurdex
ATĶ kodsS01BA01
Vieladexamethasone
RažotājsAllergan Pharmaceuticals Ireland

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ

IEPAKOJUMA

KASTĪTE UN MAISIŅAM PIEVIENOTĀ ETIĶETE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

OZURDEX 700 mikrogramu intravitreāls implants aplikatorā dexamethasone

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Viens implants satur 700 mikrogramu deksametazona.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur

estera terminētu 50:50 D,L-pienskābes un glikolskābes kopolimēru; skābes terminētu 50:50 D,L-pienskābes un glikolskābes kopolimēru.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Viens intravitreāls implants aplikatorā.

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Vienreizējai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intravitreālai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nedrīkst lietot, ja folijas maisiņa aizdare ir bojāta.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Ja maisiņš ir atvērts, aplikatoru izmantot nekavējoties.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Īrija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/10/638/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

APLIKATORA MARĶĒJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

OZURDEX 700 mikrogramu intravitreāls implants aplikatorā dexamethasone

Intravitreālai lietošanai

2.LIETOŠANAS METODE

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 implants

6.CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas