Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paglitaz (pioglitazone hydrochloride) – Marķējuma teksts - A10BG03

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPaglitaz
ATĶ kodsA10BG03
Vielapioglitazone hydrochloride
RažotājsKrka, d.d., Novo mesto

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Paglitaz 15 mg tabletes

Pioglitazonum

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katra tablete satur 15 mg pioglitazona (hidrohlorīda veidā).

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

ē

 

Satur arī laktozes monohidrātu.

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

Tablete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

28 tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 tabletes

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

56 tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas iz asi t lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

 

tas

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

14 tabletes:

EU/1/11/721/001

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

28 tabletes: EU/1/11/721/002

 

 

 

 

 

 

 

30 tabletes: EU/1/11/721/003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 tabletes: EU/1/11/721/004

 

 

ğ

 

 

 

 

 

60 tabletes: EU/1/11/721/005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 tabletes: EU/1/11/721/006

 

 

re

 

 

 

 

 

 

98 tabletes: EU/1/11/721/007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paglitaz 15 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERIS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Paglitaz 15 mg tabletes

Pioglitazonum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRKA

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

5.

CITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Paglitaz 30 mg tabletes

Pioglitazonum

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katra tablete satur 30 mg pioglitazona (hidrohlorīda veidā).

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

ē

 

Satur arī laktozes monohidrātu.

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

Tablete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

28 tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 tabletes

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

56 tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas iz asi t lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

14 tabletes: EU/1/11/721/008

28 tabletes: EU/1/11/721/009

30 tabletes: EU/1/11/721/010

56 tabletes: EU/1/11/721/011

60 tabletes: EU/1/11/721/012

90 tabletes: EU/1/11/721/013

98 tabletes: EU/1/11/721/014

13.

SĒRIJAS NUMURS

nav

Sērija:

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

16.

 

 

vairs

 

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Paglitaz 30 mg

 

 

 

 

les

 

 

 

ā

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERIS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Paglitaz 30 mg tabletes

Pioglitazonum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRKA

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

5.

CITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Paglitaz 45 mg tabletes

Pioglitazonum

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katra tablete satur 45 mg pioglitazona (hidrohlorīda veidā).

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

ē

 

Satur arī laktozes monohidrātu.

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

Tablete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

28 tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 tabletes

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

56 tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas iz asi t lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

 

tas

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

14 tabletes:

EU/1/11/721/015

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

28 tabletes: EU/1/11/721/016

 

 

 

 

 

 

 

30 tabletes: EU/1/11/721/017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 tabletes: EU/1/11/721/018

 

 

ğ

 

 

 

 

 

60 tabletes: EU/1/11/721/019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 tabletes: EU/1/11/721/020

 

 

re

 

 

 

 

 

 

98 tabletes: EU/1/11/721/021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paglitaz 45 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERIS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Paglitaz 45 mg tabletes

Pioglitazonum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRKA

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

5.

CITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas