Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paglitaz (pioglitazone hydrochloride) – Lietošanas instrukcija - A10BG03

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPaglitaz
ATĶ kodsA10BG03
Vielapioglitazone hydrochloride
RažotājsKrka, d.d., Novo mesto

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Paglitaz 15 mg tabletes

Pioglitazonum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

1.

Kas ir Paglitaz un kādam nolūkam to lieto

ētas

2.

Kas Jums jāzina pirms Paglitaz lietošanas

3.

Kā lietot Paglitaz

4.

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Paglitaz

 

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

istr

 

 

1. Kas ir Paglitaz un kādam nolūkam to lieto

Paglitaz satur pioglitazonu. Tās ir pretdiabēta zāles, ko lietore2. tipağ(insulīnneatkarīgā) cukura diabēta ārstēšanai gadījumos, kad metformīns nav piemērots vai tā i da bība nav bijusi pietiekama. Tas ir diabēta veids, kas parasti rodas pieaugušajiem.nav

Paglitaz palīdz kontrolēt glikozes līmeni asinīs, ja Jums ir 2. tipa cukura diabēts, palīdzot organismam labāk izmantot paša izstrādāto insulīnu. Uzsākot lietot P glitaz, pēc 3 – 6 mēnešiem Jūsu ārsts pārbaudīs, vai tas iedarbojas.

Paglitaz var lietot vienu pašuvairspacientiem, kuri nevar lietot metformīnu, un kuriem ārstēšana ar diētu un fiziskiem vingrinājumiem nav b ju p etiekama, lai kontrolētu cukura līmeni asinīs, vai arī to var pievienot citiem līdzekļiem (tād em kā metformīns, sulfonilurīnvielas atvasinājums vai insulīns), kuri nav nodrošinājuši pietiekamu cukura līmeņa kontroli asinīs.

-JaāJumslesir a rģija pret pioglitazonu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

-ZJa Jums ir vai ir bijusi sirds mazspēja.

-Ja Jums ir aknu slimība.

-Ja Jums ir bijusi diabētiskā ketoacidoze (diabēta komplikāciju veids, kas izraisa strauju svara zudumu, sliktu dūšu vai vemšanu).

-ja Jums ir vai kādreiz ir bijis urīnpūšļa vēzis.

-ja Jums ir asinis urīnā, ko nav pārbaudījis Jūsu ārsts.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Paglitaz lietošanas konsultējieties ar ārstu

-Ja Jums ir ūdens (šķidruma) aizture vai sirds mazspējas problēma, it īpaši, ja esat vecāks/a par 75 gadiem. Ja Jūs lietojat pretiekaisuma zāles, kas arī var izraisīt šķidruma aizturi un pietūkumu, Jums arī jāpasaka savam ārstam;

-Ja Jums ir īpaša diabētiska acu slimība, kuras nosaukumus ir makulas tūska (acs aizmugurējās daļas pietūkums).

-Ja Jums ir olnīcu cistas (policistisku olnīcu sindroms). Pastāv palielināta grūtniecības iestāšanās

iespējamība, jo Paglitaz lietošanas laikā Jums var atkārtoties ovulācija. Ja tas attiecas uz Jums, lietojiet piemērotu kontracepciju, lai novērstu neplānotas grūtniecības iespējamību.

-Ja Jums ir aknu vai sirds slimība. Pirms uzsākt Paglitaz lietošanu, Jums būs jānodod asins analīze, lai pārbaudītu aknu funkciju. Šo pārbaudi var periodiski atkārtot. Dažiem pacientiem ar ilgstošu 2. tipa cukura diabētu un sirds slimību vai insultu anamnēzē, kuri tika ārstēti ar Paglitaz un insulīnu, tika novērota sirds mazspēja. Nekavējoties informējiet savu ārstu, ja konstatējat sirds mazspējas pazīmes, tādas kā neparasts elpas trūkums, strauja ķermeņa masas palielināšanās, lokāls pietūkums (tūska).

Ja Jūs lietojat Paglitaz kopā ar citām diabēta ārstēšanai paredzētām zālēm, pastāv lielāka iespējamība, ka cukurs Jūsu asinīs var pazemināties zem normālā līmeņa (hipoglikēmija).

Jums var arī samazināties asins šūnu skaits (anēmija).

tas

Kaulu lūzumi

Lietojot pioglitazonu, pacientiem, it īpaši sievietēm, tika novērots lielāks kaulu lūzumu sk its. Jūsu

ārsts ņems to vērā, ārstējot Jūsu diabētu.

ē

Bērni un pusaudži

Nav ieteicams lietot bērniem līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un Paglitaz

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā la kā, esat lietojis vai varētu

lietot.

istr

 

ğ

Parasti, ārstējoties ar Paglitaz, Jūs varat turpināt citu zāļu li tošanu. Tomēr noteiktām zālēm piemīt

īpaša ietekme uz cukura līmeni Jūsu asinīs:

re

-

 

gemfibrozils (izmanto holesterīna līmeņa pazemināšanai),

-

rifampicīns (izmanto tuberkulozes un citu infekciju ārstēšanai).

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietoj t kādas no šīm zālēm. Tiks pārbaudīts cukura līmenis Jūsu asinīs, un Jūsu Paglitaz devu iespējams vajadzēs mainīt.

vairs

nav

Paglitaz kopā ar uzturu un dzē ienu

Tabletes varat lietot kopā ar ēd enu vai arī tukšā dūšā. Tabletes jānorij, uzdzerot glāzi ūdens.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai baroj t bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ārsts ieteiks Jumslespārtraukt šo zāļu lietošanu.

Transport īdz kļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pioglitazonsān i t kmēs Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus, bet ievērojiet piesardzību,Z ja Jums parādās redzes traucējumi.

Paglitaz satur laktozes monohidrātu

Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat Paglitaz, konsultējieties ar savu ārstu.

3.Kā lietot Paglitaz

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Viena tablete jālieto vienreiz dienā. Nepieciešamības gadījumā ārsts Jums var ordinēt citu devu. Ja domājat, ka Paglitaz iedarbība ir pārāk vāja, konsultējieties ar ārstu.

Paglitaz lietojot kombinācijā ar citām zālēm, ko izmanto cukura diabēta ārstēšanai (piemēram, insulīnu, hlorpropamīdu, glibenklamīdu, gliklazīdu, tolbutamīdu), ārsts pateiks, vai Jums jālieto mazāka šo zāļu deva.

Paglitaz lietošanas laikā ārsts Jums periodiski lūgs veikt asinsanalīzes. Tas nepieciešams, lai pārliecinātos, ka Jūsu aknas darbojas normāli.

Paglitaz lietošanas laikā Jums jāturpina ievērot cukura diabēta slimnieka diēta. Jums regulāri jāpārbauda ķermeņa masa; ja tā palielinās, informējiet ārstu.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Nav ieteicams lietot bērniem līdz 18 gadu vecumam.

Ja esat lietojis Paglitaz vairāk nekā noteikts

tas

 

Ja nejauši ieņemat pārāk daudz Paglitaz tablešu, vai gadījumā, ja kāds cits vai bērns ieņēmis Jū u

zāles, nekavējoties konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Cukura līmenis Jūsu asinīs v r s m zināties zem normas, un to var paaugstināt, uzņemot cukuru. Ieteicams, lai Jūs nēsātu līdzi cukura g b liņu, kādus saldumus, cepumus vai saldu augļu sulu.

Ja esat aizmirsis lietot Paglitaz

ē

Lietojiet Paglitaz tabletes katru dienu, kā norādīts. Tomēr, ja izlaižat devu, zāļu lietošanu turpiniet ar

nākamo parasto devu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizm r to tableti.

Ja pārtraucat lietot Paglitaz

istr

Lai Paglitaz tabletes darbotos pareizi, tas jālieto katru dienu. Ja Jūsğpārtraucat lietot Paglitaz, cukura

līmenis Jūsu asinīs var paaugstināties. Konsultējieties ar ā stu, pi ms pārtraukt lietošanu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstamrevai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

 

 

vairs

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var iz ai īt blakusparādības,nav kaut arī ne visiem tās izpaužas. Pacientiem galvenokārt ir novērot s šādas nopietnas blakusparādības:

Sirds mazspēja bieži ( ar sk rt līdz 1 no 10 cilvēkiem) tiek novērota pacientiem, kuri lieto Paglitaz

kombinācijā ar insulīnu. Simptomi ir netipisks elpas trūkums, straujš svara pieaugums vai lokalizēta

 

les

tūska. Ja Jūs kon tatējat kādu no šiem simptomiem, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību –

īpaši, ja esat v cāk /a par 65 gadiem.

ā

Urīnpūšļa vēzis paci ntiem, kuri lieto Paglitaz, novērots reti (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem).

Z

 

Pazīmes un simptomi ietver asinsis urīnā, sāpes urinācijas laikā vai pēkšņu vajadzību urinēt. Ja Jums parādās jebkurš no tiem, nekavējoties informējiet savu ārstu.

Lokalizēta tūska ļoti bieži ir novērojama pacientiem, kuri lieto Paglitaz kombinācijā ar insulīnu. Ja Jūs konstatējat šo blakusparādību, sazinieties ar savu ārstu, cik drīz vien iespējams.

Kaulu lūzumi bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem) ir novēroti sievietēm, kuras lieto Paglitaz. Ja Jūs konstatējat šo blakusparādību, sazinieties ar savu ārstu, cik drīz vien iespējams.

Redzes miglošanās tūskas (vai šķidruma uzkrāšanās) dēļ acs dibenā (biežums nav zināms) arī tiek novērota pacientiem, kuri lieto Paglitaz. Ja Jūs konstatējat šo simptomu pirmo reizi, sazinieties ar savu ārstu, cik drīz vien iespējams. Pēc iespējas ātrāk sazinieties arī ar ārstu, ja Jums jau ir redzes miglošanās un simptomi pasliktinās.

Ziņots par alerģiskām reakcijām (biežums nav zināms) pacientiem, kuri lieto Pioglitazone Krka. Ja

Jums ir nopietnas alerģiskas reakcijas, ieskaitot nātreni un sejas, lūpu, mēles vai rīkles pietūkumu, kas var izraisīt apgrūtinātu elpošanu vai rīšanu, pārtrauciet lietot šīs zāles un sazinieties ar savu ārstu pēc iespējas drīzāk.
Citas blakusparādības, kas var attīstīties pacientiem, kuri lieto Paglitaz, ir:
bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem) - elpceļu infekcija
- redzes traucējumi
- ķermeņa masas palielināšanās - nejutīgums

retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem)

- deguna blakusdobumu iekaisums (sinusīts) - miega traucējumi (bezmiegs)

sastopamības biežums nav zināms (nav iespējams noteikt, balstoties uz pieejamo informāciju)tas

-

aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanās

ē

-

alerģiskas reakcijas

Citas blakusparādības, kas tika novērotas dažiem pacientiem, lietojot Pagl az vienlaicīgi ar citām

 

pretdiabēta zālēm:

 

ğistr

ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

-

pazemināts glikozes līmenis asinīs (hipoglikēmija)

re

bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem)

nav

-

galvassāpes

 

-

reibonis

 

-

sāpes locītavās

 

-

impotence

 

-

muguras sāpes

 

-

elpas trūkums

 

-

neliela sarkano asins šūnu daudzuma

amazināšanās

 

-vēdera pūšanās

 

 

 

vairs

retāk (var skart līdz 1 no 100 cil ēkiem)

-

cukurs urīnā, olbaltum ielas urīnā

-

 

les

 

enzīmu līmeņa paaugstināšanās

-

griešanās ajūta (vertigo)

-

svīšana

 

 

-

ā

 

nogurums

 

-

Z

 

 

palielin ta ēstgriba

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Paglitaz

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc Derīgs līdz (EXP). Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un informācija

Ko Paglitaz satur

- Aktīvā viela ir pioglitazons. Katra tablete satur 15 mg pioglitazona (hidrohlorīda veidā).

- Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, hidroksipropilceluloze (E463), kroskarmelozes nātrija sāls, magnija stearāts (E572).

Paglitaz ārējais izskats un iepakojums

 

 

 

 

 

Baltas vai gandrīz baltas, apaļas tabletes ar slīpām malām un iegravētu ”15” vienā

ble es pusē

(tabletes diametrs ir 7,0 mm).

 

 

 

 

tas

Tabletes pieejamas blisteros pa 14, 28, 30, 56, 60, 90 un 98 tabletēm kas ī ē.

 

 

 

 

 

ē

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

 

istr

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

 

 

 

 

 

 

 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo m sto, Slovēnija

 

 

Ražotājs

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 No o mesto, Slovēnija

 

 

 

re

 

 

 

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Vācija

 

 

 

nav

 

 

 

 

Lai saņemtu informāciju par šīm zālēm, lūdzam s zināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

 

 

vairs

Lietuva

België/Belgique/Belgien

KRKA, d.d., Novo mesto

UAB KRKA Lietuva

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

Tel: + 370 5 236 27 40

България

 

 

Luxembourg/Luxemburg

Представителство на KRKA в България

KRKA, d.d., Novo mesto

 

les

 

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Česká repub ika

 

Magyarország

ā

 

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

KRKA ČR, s.r.o.

 

Z

 

 

Tel.: + 361 (0) 355 8490

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Danmark

 

 

Malta

KRKA Sverige AB

 

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 353 1 293 91 80

Deutschland

 

Nederland

TAD Pharma GmbH

 

Focus Care Pharmaceuticals B.V.

 

Tel: +31 (0)75 61 20 511

Eesti

 

 

Norge

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

KRKA Sverige AB

Tel: + 372 (0) 6 671 658

 

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

 

 

Österreich

QUALIA PHARMA S.A. Τηλ: +30 (0)210 2832941
España
KRKA Farmacéutica, S.L. Tel: + 34 911 61 03 81
France
KRKA France Eurl
Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

KRKA Pharma GmbH, Wien

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

Polska

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

Portugal

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

 

 

România

 

 

Krka – farma d.o.o.

 

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 385 1 6312 100

 

Tel: + 4 021 310 66 05

 

tas

Ireland

 

 

Slovenija

 

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

KRKA, d.d., Novo mesto

 

Tel: + 353 1 293 91 80

 

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

 

 

Slovenská republika

 

 

 

ē

KRKA Sverige AB

 

KRKA Slovensko, .r.o.,

 

 

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

 

Italia

 

 

Suomi/Finland istr

 

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

KRKA Sv ğige AB

 

 

Tel: + 39 02 3300 8841

 

Puh/T l: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Κύπρος

 

 

re

 

 

 

 

S erige

 

 

Kipa Pharmacal Ltd.

 

KRKA Sverige AB

 

 

Τηλ: + 357 24 651 882

 

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

 

Latvija

 

 

United Kingdom

 

 

KRKA Latvija SIA

 

navConsilient Health (UK) Ltd.

 

Tel: + 371 6 733 86 10

 

Tel: + 44 (0)2089562310

 

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 11/2013

 

 

 

 

vairs

 

 

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

 

http://www. ma. uropa.eu

 

 

 

 

les

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Paglitaz 30 mg tabletes

Pioglitazonum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 

-

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

-

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

 

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

 

 

-

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

 

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

tas

1.

Kas ir Paglitaz un kādam nolūkam to lieto

 

2.

Kas Jums jāzina pirms Paglitaz lietošanas

 

3.

Kā lietot Paglitaz

 

4.

Iespējamās blakusparādības

 

Kā uzglabāt Paglitaz

ē

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

istr

 

1.

Kas ir Paglitaz un kādam nolūkam to lieto

 

 

 

ğ

 

Paglitaz satur pioglitazonu. Tās ir pretdiabēta zāles, ko lieto 2. tipa (insulīnneatkarīgā) cukura diabēta

nav

ārstēšanai gadījumos, kad metformīns nav piemērots

ai tā ieda bība nav bijusi pietiekama. Tas ir

diabēta veids, kas parasti rodas pieaugušajiem.

re

Paglitaz palīdz kontrolēt glikozes līmeni asinīs, ja Jums ir 2. tipa cukura diabēts, palīdzot organismam labāk izmantot paša izstrādāto insulīnu. Uzsākot lietot Paglitaz, pēc 3 – 6 mēnešiem Jūsu ārsts pārbaudīs, vai tas iedarbojas.

Paglitaz var lietot vienu pašuvairspac ent em, kuri nevar lietot metformīnu, un kuriem ārstēšana ar diētu un fiziskiem vingrinājumiem n v b jusi p etiekama, lai kontrolētu cukura līmeni asinīs, vai arī to var pievienot citiem līdzekļiem (tādiem kā metformīns, sulfonilurīnvielas atvasinājums vai insulīns), kuri nav nodrošinājuši pietiekamu cukura līmeņa kontroli asinīs.

2. Kas Jums jāzina pirms Paglitaz lietošanas

-JaāJums ir alerģija pret pioglitazonu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

-Ja Jums ir vai ir bijusi sirds mazspēja.

-Ja Jums ir aknu slimība.

-Ja Jums ir bijusi diabētiskā ketoacidoze (diabēta komplikāciju veids, kas izraisa strauju svara zudumu, sliktu dūšu vai vemšanu).

-ja Jums ir vai kādreiz ir bijis urīnpūšļa vēzis.

-ja Jums ir asinis urīnā, ko nav pārbaudījis Jūsu ārsts.les

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Paglitaz lietošanas konsultējieties ar ārstu

-Ja Jums ir ūdens (šķidruma) aizture vai sirds mazspējas problēma, it īpaši, ja esat vecāks/a par 75 gadiem. Ja Jūs lietojat pretiekaisuma zāles, kas arī var izraisīt šķidruma aizturi un pietūkumu, Jums arī jāpasaka savam ārstam;

-Ja Jums ir īpaša diabētiska acu slimība, kuras nosaukumus ir makulas tūska (acs aizmugurējās daļas pietūkums).

-Ja Jums ir olnīcu cistas (policistisku olnīcu sindroms). Pastāv palielināta grūtniecības iestāšanās iespējamība, jo Paglitaz lietošanas laikā Jums var atkārtoties ovulācija. Ja tas attiecas uz Jums, lietojiet piemērotu kontracepciju, lai novērstu neplānotas grūtniecības iespējamību.

-Ja Jums ir aknu vai sirds slimība. Pirms uzsākt Paglitaz lietošanu, Jums būs jānodod asins analīze, lai pārbaudītu aknu funkciju. Šo pārbaudi var periodiski atkārtot. Dažiem pacientiem ar ilgstošu 2. tipa cukura diabētu un sirds slimību vai insultu anamnēzē, kuri tika ārstēti ar Paglitaz un insulīnu, tika novērota sirds mazspēja. Nekavējoties informējiet savu ārstu, ja konstatējat sirds mazspējas pazīmes, tādas kā neparasts elpas trūkums, strauja ķermeņa masas palielināšanās, lokāls pietūkums (tūska).

Ja Jūs lietojat Paglitaz kopā ar citām diabēta ārstēšanai paredzētām zālēm, pastāv lielāka iespējamība, ka cukurs Jūsu asinīs var pazemināties zem normālā līmeņa (hipoglikēmija).

Jums var arī samazināties asins šūnu skaits (anēmija).

tas

 

Kaulu lūzumi

Lietojot pioglitazonu, pacientiem, it īpaši sievietēm, tika novērots lielāks kaulu lūzumu sk its. Jūsu ārsts ņems to vērā, ārstējot Jūsu diabētu.

Bērni un pusaudži

 

 

ē

Nav ieteicams lietot bērniem līdz 18 gadu vecumam.

 

Citas zāles un Paglitaz

 

 

re

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras li tojat pēdējāistrlaikā, esat lietojis vai varētu

lietot.

 

nav

ğ

Parasti, ārstējoties ar Paglitaz, Jūs varat turpināt citu zāļu lietošanu. Tomēr noteiktām zālēm piemīt

īpaša ietekme uz cukura līmeni Jūsu asinīs:

 

 

 

-

gemfibrozils (izmanto holesterīna līmeņ

p zemināšanai),

-

rifampicīns (izmanto tuberkulozes un citu i fekciju ārstēšanai).

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat kādas no šīm zālēm. Tiks pārbaudīts cukura līmenis Jūsu asinīs, un JūsuvairsPaglitaz devu ie pējams vajadzēs mainīt.

Paglitaz kopā ar uzturu un dzē enu

Tabletes varat lietot kopā r ēd enu v arī tukšā dūšā. Tabletes jānorij, uzdzerot glāzi ūdens.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirmslesšo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ārsts ieteiks Jums pārtraukt šo zāļu lietošanu.

Transportāīdz kļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

PioglitazonsZ neietekmēs Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus, bet ievērojiet piesardzību, ja Jums parādās redzes traucējumi.

Paglitaz satur laktozes monohidrātu

Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat Paglitaz, konsultējieties ar savu ārstu.

3.Kā lietot Paglitaz

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Viena tablete jālieto vienreiz dienā. Nepieciešamības gadījumā ārsts Jums var ordinēt citu devu. Ja domājat, ka Paglitaz iedarbība ir pārāk vāja, konsultējieties ar ārstu.

Lietošana bērniem un pusaudžiem
Nav ieteicams lietot bērniem līdz 18 gadu vecumam.

Paglitaz lietojot kombinācijā ar citām zālēm, ko izmanto cukura diabēta ārstēšanai (piemēram, insulīnu, hlorpropamīdu, glibenklamīdu, gliklazīdu, tolbutamīdu), ārsts pateiks, vai Jums jālieto mazāka šo zāļu deva.

Paglitaz lietošanas laikā ārsts Jums periodiski lūgs veikt asinsanalīzes. Tas nepieciešams, lai pārliecinātos, ka Jūsu aknas darbojas normāli.

Paglitaz lietošanas laikā Jums jāturpina ievērot cukura diabēta slimnieka diēta. Jums regulāri jāpārbauda ķermeņa masa; ja tā palielinās, informējiet ārstu.

Ja esat lietojis Paglitaz vairāk nekā noteikts

Ja nejauši ieņemat pārāk daudz Paglitaz tablešu, vai gadījumā, ja kāds cits vai bērns ieņēmis Jūsu zāles, nekavējoties konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Cukura līmenis Jūsu asinīs v r s m zināties

zem normas, un to var paaugstināt, uzņemot cukuru. Ieteicams, lai Jūs nēsātu līdzi cukura gabaliņu,

kādus saldumus, cepumus vai saldu augļu sulu.

 

tas

 

ē

Ja esat aizmirsis lietot Paglitaz

istr

 

 

 

Lietojiet Paglitaz tabletes katru dienu, kā norādīts. Tomēr, ja izlaižat devu, zāļu lietošanu turpiniet ar

nākamo parasto devu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizm rsto tableti.

Ja pārtraucat lietot Paglitaz

ğ

Lai Paglitaz tabletes darbotos pareizi, tas jālieto katru dienu. Ja Jūs pārtraucat lietot Paglitaz, cukura

 

 

 

re

līmenis Jūsu asinīs var paaugstināties. Konsultējieties ar ā stu, pi ms pārtraukt lietošanu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, j utājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

nav

 

 

 

 

Tāpat kā visas zāles, arī šīs zāles var z ai īt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Sirds mazspēja bieži ( arvairsskart līdz 1 no 10 cilvēkiem) tiek novērota pacientiem, kuri lieto Paglitaz kombinācijā ar in ulīnu. Simptomi ir netipisks elpas trūkums, straujš svara pieaugums vai lokalizēta

Pacientiem galvenokārt ir novērot s šādas nopietnas blakusparādības:

tūska. Ja Jūs kon tatējat kādu no šiem simptomiem, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību –

īpaši, ja esat v cāks/a par 65 gadiem.

Urīnpūšļa vēzis pacientiem, kuri lieto Paglitaz, novērots reti (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem).

 

les

Pazīmes un simptomi ietver asinsis urīnā, sāpes urinācijas laikā vai pēkšņu vajadzību urinēt. Ja Jums

ā

parādās jebkurš no tiem, nekavējoties informējiet savu ārstu.

Z

 

Lokalizēta tūska ļoti bieži ir novērojama pacientiem, kuri lieto Paglitaz kombinācijā ar insulīnu. Ja Jūs konstatējat šo blakusparādību, sazinieties ar savu ārstu, cik drīz vien iespējams.

Kaulu lūzumi bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem) ir novēroti sievietēm, kuras lieto Paglitaz. Ja Jūs konstatējat šo blakusparādību, sazinieties ar savu ārstu, cik drīz vien iespējams.

Redzes miglošanās tūskas (vai šķidruma uzkrāšanās) dēļ acs dibenā (biežums nav zināms) arī tiek novērota pacientiem, kuri lieto Paglitaz. Ja Jūs konstatējat šo simptomu pirmo reizi, sazinieties ar savu ārstu, cik drīz vien iespējams. Pēc iespējas ātrāk sazinieties arī ar ārstu, ja Jums jau ir redzes miglošanās un simptomi pasliktinās.

Ziņots par alerģiskām reakcijām (biežums nav zināms) pacientiem, kuri lieto Pioglitazone Krka. Ja Jums ir nopietnas alerģiskas reakcijas, ieskaitot nātreni un sejas, lūpu, mēles vai rīkles pietūkumu, kas var izraisīt apgrūtinātu elpošanu vai rīšanu, pārtrauciet lietot šīs zāles un sazinieties ar savu ārstu pēc iespējas drīzāk.
Citas blakusparādības, kas var attīstīties pacientiem, kuri lieto Paglitaz, ir:
bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem) - elpceļu infekcija
- redzes traucējumi
- ķermeņa masas palielināšanās - nejutīgums

retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem)

- deguna blakusdobumu iekaisums (sinusīts) - miega traucējumi (bezmiegs)

sastopamības biežums nav zināms (nav iespējams noteikt, balstoties uz pieejamoēinformāciju)tas

-aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanās

-alerģiskas reakcijas

Citas blakusparādības, kas tika novērotas dažiem pacientiem, lietojot Pagl taz vienlaicīgi ar citām

Ziņošana par blakusparādībām

 

pretdiabēta zālēm:

 

 

 

istr

ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

ğ

-

pazemināts glikozes līmenis asinīs (hipoglikēmija)

re

bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem)

nav

 

-

galvassāpes

 

 

 

-

reibonis

 

 

 

-

sāpes locītavās

 

 

 

-

impotence

 

 

 

-

muguras sāpes

 

 

 

-

elpas trūkums

 

 

 

 

-

neliela sarkano asins šūnu d udzuma samazināšanās

 

-

vēdera pūšanās

 

 

 

 

retāk (var skart līdz 1 no 100 cil

ēkiem)

 

 

-

cukurs urīnā, olbaltumvielas urīnā

 

 

-

 

 

vairs

 

 

enzīmu līm ņa paaugstināšanās

 

 

-

griešanās sajūta (vertigo)

 

 

 

-

svīšana

 

 

 

 

 

-

nogurums

 

 

 

 

-

 

les

 

 

 

 

palielin ta ēstgriba

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Paglitaz

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc Derīgs līdz (EXP).

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un informācija

Ko Paglitaz satur

- Aktīvā viela ir pioglitazons. Katra tablete satur 30 mg pioglitazona (hidrohlorīda veidā).

- Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, hidroksipropilceluloze (E463), kroskarmelozes nātrija sāls, magnija stearāts (E572).

Lai saņemtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdz m sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

Paglitaz ārējais izskats un iepakojums

 

 

 

 

 

Baltas vai gandrīz baltas, apaļas tabletes ar slīpām malām (tabletes diametrs ir 8,0 mm).

Tabletes pieejamas blisteros pa 14, 28, 30, 56, 60, 90 un 98 tabletēm kas ī ē.

 

tas

 

 

 

 

ē

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

 

istr

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

 

 

 

 

 

 

 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo m sto, Slovēnija

 

 

Ražotājs

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 No o mesto, Slovēnija

 

 

 

re

 

 

 

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Vācija

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

vairs

Lietuva

België/Belgique/Belgien

KRKA, d.d., Novo mesto

UAB KRKA Lietuva

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

Tel: + 370 5 236 27 40

България

 

 

Luxembourg/Luxemburg

Представителство на KRKA в България

KRKA, d.d., Novo mesto

 

les

 

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Česká repub ika

 

Magyarország

ā

 

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

KRKA ČR, s.r.o.

 

Z

 

 

Tel.: + 361 (0) 355 8490

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Danmark

 

 

Malta

KRKA Sverige AB

 

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 353 1 293 91 80

Deutschland

 

Nederland

TAD Pharma GmbH

 

Focus Care Pharmaceuticals B.V.

 

Tel: +31 (0)75 61 20 511

Eesti

 

 

Norge

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

KRKA Sverige AB

Tel: + 372 (0) 6 671 658

 

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

 

 

Österreich

QUALIA PHARMA S.A. Τηλ: +30 (0)210 2832941
España
KRKA Farmacéutica, S.L. Tel: + 34 911 61 03 81
France
KRKA France Eurl
Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

KRKA Pharma GmbH, Wien

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

Polska

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

Portugal

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

 

 

România

 

 

Krka – farma d.o.o.

 

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 385 1 6312 100

 

Tel: + 4 021 310 66 05

 

tas

Ireland

 

 

Slovenija

 

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

KRKA, d.d., Novo mesto

 

Tel: + 353 1 293 91 80

 

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

 

 

Slovenská republika

 

 

 

ē

KRKA Sverige AB

 

KRKA Slovensko, .r.o.,

 

 

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

 

Italia

 

 

Suomi/Finland istr

 

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

KRKA Sv ğige AB

 

 

Tel: + 39 02 3300 8841

 

Puh/T l: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Κύπρος

 

 

re

 

 

 

 

S erige

 

 

Kipa Pharmacal Ltd.

 

KRKA Sverige AB

 

 

Τηλ: + 357 24 651 882

 

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

 

Latvija

 

 

United Kingdom

 

 

KRKA Latvija SIA

 

navConsilient Health (UK) Ltd.

 

Tel: + 371 6 733 86 10

 

Tel: + 44 (0)2089562310

 

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 11/2013

 

 

 

 

vairs

 

 

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

 

http://www. ma. uropa.eu

 

 

 

 

les

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Paglitaz 45 mg tabletes

Pioglitazonum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 

-

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

-

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

 

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

 

 

-

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

 

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

tas

1.

Kas ir Paglitaz un kādam nolūkam to lieto

 

2.

Kas Jums jāzina pirms Paglitaz lietošanas

 

3.

Kā lietot Paglitaz

 

4.

Iespējamās blakusparādības

 

Kā uzglabāt Paglitaz

ē

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

istr

 

1.

Kas ir Paglitaz un kādam nolūkam to lieto

 

 

 

ğ

 

Paglitaz satur pioglitazonu. Tās ir pretdiabēta zāles, ko lieto 2. tipa (insulīnneatkarīgā) cukura diabēta

nav

ārstēšanai gadījumos, kad metformīns nav piemērots

ai tā ieda bība nav bijusi pietiekama. Tas ir

diabēta veids, kas parasti rodas pieaugušajiem.

re

Paglitaz palīdz kontrolēt glikozes līmeni asinīs, ja Jums ir 2. tipa cukura diabēts, palīdzot organismam labāk izmantot paša izstrādāto insulīnu. Uzsākot lietot Paglitaz, pēc 3 – 6 mēnešiem Jūsu ārsts pārbaudīs, vai tas iedarbojas.

Paglitaz var lietot vienu pašuvairspac ent em, kuri nevar lietot metformīnu, un kuriem ārstēšana ar diētu un fiziskiem vingrinājumiem n v b jusi p etiekama, lai kontrolētu cukura līmeni asinīs, vai arī to var pievienot citiem līdzekļiem (tādiem kā metformīns, sulfonilurīnvielas atvasinājums vai insulīns), kuri nav nodrošinājuši pietiekamu cukura līmeņa kontroli asinīs.

2. Kas Jums jāzina pirms Paglitaz lietošanas

-JaāJums ir alerģija pret pioglitazonu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

-Ja Jums ir vai ir bijusi sirds mazspēja.

-Ja Jums ir aknu slimība.

-Ja Jums ir bijusi diabētiskā ketoacidoze (diabēta komplikāciju veids, kas izraisa strauju svara zudumu, sliktu dūšu vai vemšanu).

-ja Jums ir vai kādreiz ir bijis urīnpūšļa vēzis.

-ja Jums ir asinis urīnā, ko nav pārbaudījis Jūsu ārsts.les

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Paglitaz lietošanas, konsultējieties ar ārstu

-Ja Jums ir ūdens (šķidruma) aizture vai sirds mazspējas problēma, it īpaši, ja esat vecāks/a par 75 gadiem. Ja Jūs lietojat pretiekaisuma zāles, kas arī var izraisīt šķidruma aizturi un pietūkumu, Jums arī jāpasaka savam ārstam;

-Ja Jums ir īpaša diabētiska acu slimība, kuras nosaukumus ir makulas tūska (acs aizmugurējās daļas pietūkums).

-Ja Jums ir olnīcu cistas (policistisku olnīcu sindroms). Pastāv palielināta grūtniecības iestāšanās iespējamība, jo Paglitaz lietošanas laikā Jums var atkārtoties ovulācija. Ja tas attiecas uz Jums, lietojiet piemērotu kontracepciju, lai novērstu neplānotas grūtniecības iespējamību.

-Ja Jums ir aknu vai sirds slimība. Pirms uzsākt Paglitaz lietošanu, Jums būs jānodod asins analīze, lai pārbaudītu aknu funkciju. Šo pārbaudi var periodiski atkārtot. Dažiem pacientiem ar ilgstošu 2. tipa cukura diabētu un sirds slimību vai insultu anamnēzē, kuri tika ārstēti ar Paglitaz un insulīnu, tika novērota sirds mazspēja. Nekavējoties informējiet savu ārstu, ja konstatējat sirds mazspējas pazīmes, tādas kā neparasts elpas trūkums, strauja ķermeņa masas palielināšanās, lokāls pietūkums (tūska).

Ja Jūs lietojat Paglitaz kopā ar citām diabēta ārstēšanai paredzētām zālēm, pastāv lielāka iespējamība, ka cukurs Jūsu asinīs var pazemināties zem normālā līmeņa (hipoglikēmija).

Jums var arī samazināties asins šūnu skaits (anēmija).

tas

 

Kaulu lūzumi

Lietojot pioglitazonu, pacientiem, it īpaši sievietēm, tika novērots lielāks kaulu lūzumu sk its. Jūsu ārsts ņems to vērā, ārstējot Jūsu diabētu.

Bērni un pusaudži

 

 

ē

Nav ieteicams lietot bērniem līdz 18 gadu vecumam.

 

Citas zāles un Paglitaz

 

 

re

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras li tojat pēdējāistrlaikā, esat lietojis vai varētu

lietot.

 

nav

ğ

Parasti, ārstējoties ar Paglitaz, Jūs varat turpināt citu zāļu lietošanu. Tomēr noteiktām zālēm piemīt

īpaša ietekme uz cukura līmeni Jūsu asinīs:

 

 

 

-

gemfibrozils (izmanto holesterīna līmeņ

p zemināšanai),

-

rifampicīns (izmanto tuberkulozes un citu i fekciju ārstēšanai).

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat kādas no šīm zālēm. Tiks pārbaudīts cukura līmenis Jūsu asinīs, un JūsuvairsPaglitaz devu ie pējams vajadzēs mainīt.

Paglitaz kopā ar uzturu un dzē enu

Tabletes varat lietot kopā r ēd enu v arī tukšā dūšā. Tabletes jānorij, uzdzerot glāzi ūdens.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirmslesšo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ārsts ieteiks Jums pārtraukt šo zāļu lietošanu.

Transportāīdz kļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

PioglitazonsZ neietekmēs Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus, bet ievērojiet piesardzību, ja Jums parādās redzes traucējumi.

Paglitaz satur laktozes monohidrātu

Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat Paglitaz, konsultējieties ar savu ārstu.

3.Kā lietot Paglitaz

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Viena tablete jālieto vienreiz dienā. Nepieciešamības gadījumā ārsts Jums var ordinēt citu devu. Ja domājat, ka Paglitaz iedarbība ir pārāk vāja, konsultējieties ar ārstu.

Lietošana bērniem un pusaudžiem
Nav ieteicams lietot bērniem līdz 18 gadu vecumam.

Paglitaz lietojot kombinācijā ar citām zālēm, ko izmanto cukura diabēta ārstēšanai (piemēram, insulīnu, hlorpropamīdu, glibenklamīdu, gliklazīdu, tolbutamīdu), ārsts pateiks, vai Jums jālieto mazāka šo zāļu deva.

Paglitaz lietošanas laikā ārsts Jums periodiski lūgs veikt asinsanalīzes. Tas nepieciešams, lai pārliecinātos, ka Jūsu aknas darbojas normāli.

Paglitaz lietošanas laikā Jums jāturpina ievērot cukura diabēta slimnieka diēta. Jums regulāri jāpārbauda ķermeņa masa; ja tā palielinās, informējiet ārstu.

Ja esat lietojis Paglitaz vairāk nekā noteikts

Ja nejauši ieņemat pārāk daudz Paglitaz tablešu, vai gadījumā, ja kāds cits vai bērns ieņēmis Jūsu zāles, nekavējoties konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Cukura līmenis Jūsu asinīs v r s m zināties

zem normas, un to var paaugstināt, uzņemot cukuru. Ieteicams, lai Jūs nēsātu līdzi cukura gabaliņu,

kādus saldumus, cepumus vai saldu augļu sulu.

 

tas

 

ē

Ja esat aizmirsis lietot Paglitaz

istr

 

 

 

Lietojiet Paglitaz tabletes katru dienu, kā norādīts. Tomēr, ja izlaižat devu, zāļu lietošanu turpiniet ar

nākamo parasto devu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizm rsto tableti.

Ja pārtraucat lietot Paglitaz

ğ

Lai Paglitaz tabletes darbotos pareizi, tas jālieto katru dienu. Ja Jūs pārtraucat lietot Paglitaz, cukura

 

 

 

re

līmenis Jūsu asinīs var paaugstināties. Konsultējieties ar ā stu, pi ms pārtraukt lietošanu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

nav

 

 

 

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var z a īt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Sirds mazspēja bieži ( arvairsskart līdz 1 no 10 cilvēkiem) tiek novērota pacientiem, kuri lieto Paglitaz kombinācijā ar in ulīnu. Simptomi ir netipisks elpas trūkums, straujš svara pieaugums vai lokalizēta

Pacientiem galvenokārt ir novērot s šādas nopietnas blakusparādības:

tūska. Ja Jūs kon tatējat kādu no šiem simptomiem, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību –

īpaši, ja esat v cāks/a par 65 gadiem.

Urīnpūšļa vēzis pacientiem, kuri lieto Paglitaz, novērots reti (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem).

 

les

Pazīmes un simptomi ietver asinsis urīnā, sāpes urinācijas laikā vai pēkšņu vajadzību urinēt. Ja Jums

ā

parādās jebkurš no tiem, nekavējoties informējiet savu ārstu.

Z

 

Lokalizēta tūska ļoti bieži ir novērojama pacientiem, kuri lieto Paglitaz kombinācijā ar insulīnu. Ja Jūs konstatējat šo blakusparādību, sazinieties ar savu ārstu, cik drīz vien iespējams.

Kaulu lūzumi bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem) ir novēroti sievietēm, kuras lieto Paglitaz. Ja Jūs konstatējat šo blakusparādību, sazinieties ar savu ārstu, cik drīz vien iespējams.

Redzes miglošanās tūskas (vai šķidruma uzkrāšanās) dēļ acs dibenā (biežums nav zināms) arī tiek novērota pacientiem, kuri lieto Paglitaz. Ja Jūs konstatējat šo simptomu pirmo reizi, sazinieties ar savu ārstu, cik drīz vien iespējams. Pēc iespējas ātrāk sazinieties arī ar ārstu, ja Jums jau ir redzes miglošanās un simptomi pasliktinās.

Ziņots par alerģiskām reakcijām (biežums nav zināms) pacientiem, kuri lieto Pioglitazone Krka. Ja Jums ir nopietnas alerģiskas reakcijas, ieskaitot nātreni un sejas, lūpu, mēles vai rīkles pietūkumu, kas var izraisīt apgrūtinātu elpošanu vai rīšanu, pārtrauciet lietot šīs zāles un sazinieties ar savu ārstu pēc iespējas drīzāk.
Citas blakusparādības, kas var attīstīties pacientiem, kuri lieto Paglitaz, ir:
bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem) - elpceļu infekcija
- redzes traucējumi
- ķermeņa masas palielināšanās - nejutīgums

retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem)

- deguna blakusdobumu iekaisums (sinusīts) - miega traucējumi (bezmiegs)

sastopamības biežums nav zināms (nav iespējams noteikt, balstoties uz pieejamoēinformāciju)tas

-aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanās

-alerģiskas reakcijas

Citas blakusparādības, kas tika novērotas dažiem pacientiem, lietojot Pagl taz vienlaicīgi ar citām

Ziņošana par blakusparādībām

 

pretdiabēta zālēm:

 

 

 

istr

ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

ğ

-

pazemināts glikozes līmenis asinīs (hipoglikēmija)

re

bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem)

nav

 

-

galvassāpes

 

 

 

-

reibonis

 

 

 

-

sāpes locītavās

 

 

 

-

impotence

 

 

 

-

muguras sāpes

 

 

 

-

elpas trūkums

 

 

 

 

-

neliela sarkano asins šūnu d udzuma samazināšanās

 

-

vēdera pūšanās

 

 

 

 

retāk (var skart līdz 1 no 100 cil

ēkiem)

 

 

-

cukurs urīnā, olbaltumvielas urīnā

 

 

-

 

 

vairs

 

 

enzīmu līm ņa paaugstināšanās

 

 

-

griešanās sajūta (vertigo)

 

 

 

-

svīšana

 

 

 

 

 

-

nogurums

 

 

 

 

-

 

les

 

 

 

 

palielin ta ēstgriba

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Paglitaz

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc Derīgs līdz

Nederland
Focus Care Pharmaceuticals B.V. Tel: +31 (0)75 61 20 511
Norge
KRKA Sverige AB
Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)
Malta
KRKA Pharma Dublin, Ltd. Tel: + 353 1 293 91 80

(EXP). Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Paglitaz satur

 

-

Aktīvā viela ir pioglitazons. Katra tablete satur 45 mg pioglitazona (hidrohlorīda veidā).

-

Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, hidroksipropilceluloze (E463), kroskarmelozes nātrija

 

sāls, magnija stearāts (E572).

tas

 

 

Paglitaz ārējais izskats un iepakojums

Tabletes pieejamas blisteros pa 14, 28, 30, 56, 60, 90 un 98 tabletēm kas ī ē.

ē

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

 

 

istr

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

 

 

 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo m sto,ğSlovēnija

 

Ražotājs

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 No o mesto, Slovēnija

 

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Vācija

 

 

 

 

nav

 

 

 

Lai saņemtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības

īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

 

 

 

 

 

België/Belgique/Belgien

 

Lietuva

 

 

KRKA, d.d., Novo mesto

 

UAB KRKA Lietuva

 

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

 

Tel: + 370 5 236 27 40

 

България

 

 

 

Luxembourg/Luxemburg

Представителство на KRKA в България

 

KRKA, d.d., Novo mesto

 

 

 

vairs

 

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

 

Česká repub ika

 

 

Magyarország

 

 

KRKA ČR, s.r.o.

 

 

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

 

les

 

 

Tel.: + 361 (0) 355 8490

 

Tel: + 420 (0) 221 115 150

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Baltas vai gandrīz baltas, apaļas tabletes ar slīpām malām un iegravētu ”45” vienā ble es pusē (tabletes diametrs ir 10,0 mm).

Danmark

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Deutschland

TAD Pharma GmbH

Eesti

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Ελλάδα

 

 

Österreich

 

 

 

QUALIA PHARMA S.A.

KRKA Pharma GmbH, Wien

 

Τηλ: +30 (0)210 2832941

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

 

 

España

 

 

Polska

 

 

 

KRKA Farmacéutica, S.L.

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

 

Tel: + 34 911 61 03 81

 

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

 

 

France

 

 

Portugal

 

 

 

KRKA France Eurl

 

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

 

Hrvatska

 

 

România

 

 

tas

Tel: + 353 1 293 91 80

 

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Krka – farma d.o.o.

 

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 385 1 6312 100

 

Tel: + 4 021 310 66 05

ē

Ireland

 

 

Slovenija

 

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

KRKA, d.d., Novo mesto

 

 

Ísland

 

 

 

istr

 

 

 

Slovenská republ ka

 

 

KRKA Sverige AB

 

KRKA Slovensko, .r.o.,

 

 

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

 

Italia

 

 

re

 

 

 

 

 

Suomi/Finlandğ

 

 

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

KRKA Sv ige AB

 

 

Tel: + 39 02 3300 8841

 

Puh/Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Κύπρος

 

 

S erige

 

 

 

Kipa Pharmacal Ltd.

 

KRKA Sverige AB

 

 

Τηλ: + 357 24 651 882

vairs

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

 

Latvija

 

navUnited Kingdom

 

 

KRKA Latvija SIA

 

Consilient Health (UK) Ltd.

 

Tel: + 371 6 733 86 10

 

Tel: + 44 (0)2089562310

 

 

 

les

 

 

 

 

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 11/2013

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Sīkāka inform cija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

 

Z

 

 

 

 

 

 

http://www.ema.europa.eu

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas