Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Palonosetron Hospira (palonosetron hydrochloride) – Lietošanas instrukcija - A04AA05

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPalonosetron Hospira
ATĶ kodsA04AA05
Vielapalonosetron hydrochloride
RažotājsHospira UK Limited

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Palonosetron Hospira 250 mikrogramu šķīdums injekcijai palonosetronum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Palonosetron Hospira un kādam nolūkam tās/to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Palonosetron Hospira lietošanas

3.Kā lietot Palonosetron Hospira

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Palonosetron Hospira

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Palonosetron Hospira un kādam nolūkam tās/to lieto

Palonosetron Hospira ietilpst zāļu grupā, ko pazīst kā serotonīna (5HT3) antagonistus.

Šīs zāles spēj bloķēt ķīmiskā savienojuma serotonīna iedarbību. Serotonīns izraisa sliktu dūšu un vemšanu.

Palonosetron Hospira lieto pieaugušiem pacientiem, pusaudžiem un bērniem, kas vecāki par vienu mēnesi, sliktas dūšas un vemšanas novēršanai, ko izraisa vēža ķīmijterapija.

2. Kas Jums jāzina pirms Palonosetron Hospira lietošanas Nelietojiet Palonosetron Hospira šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret palonosetronu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Palonosetron Hospira lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

-ja Jums ir akūts zarnu nosprostojums vai agrāk bijuši atkārtoti aizcietējumi;

-ja lietojat Palonosetron Hospira kopā ar citām zālēm, kas var izraisīt sirds ritma traucējumus, piemēram, amiodaronu, nikardipīnu, kvinidīnu, moksifloksacīnu, eritromicīnu, haloperidolu, hlorpromazīnu, kvetiapīnu, tioridazīnu, domperidonu;

-ja Jums vai Jūsu ģimenes locekļiem ir konstatētas izmaiņas sirds ritmā (QT intervāla pagarināšanās);

-ja Jums ir citas sirdsslimības;

-ja Jums ir noteiktu minerālvielu, piemēram, kālija un magnija, līdzsvara traucējumi asinīs, kas nav ārstēti.

Palonosetron Hospira nav ieteicams saņemt nākamajās dienās pēc ķīmijterapijas, izņemot gadījumus, ja Jūs saņemat vēl vienu ķīmijterapijas ciklu.

Citas zāles un Palonosetron Hospira

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, tostarp:

SSAI (selektīviem serotonīna atpakaļsaistes inhibitoriem), ko lieto depresijas un/vai nemiera ārstēšanai, tostarp fluoksetīnu, paroksetīnu, sertralīnu, fluvoksamīnu, citaloprāmu, escitaloprāmu;

SNAI (serotonīna noradrenalīna atpakaļsaistes inhibitoriem), ko lieto depresijas un/vai

nemiera ārstēšanai, tostarp venlafaksīnu, duloksetīnu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja Jūs esat grūtniece vai ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, ārsts Jums neievadīs Palonosetron Hospira, ja vien tas nebūs noteikti nepieciešams.

Nav zināms, vai Palonosetron Hospira nerada kaitīgu ietekmi, to lietojot grūtniecības laikā.

Nav zināms, vai Palonosetron Hospira nonāk mātes pienā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Palonosetron Hospira var izraisīt reiboni vai nogurumu. Ja tā ir noticis, vadīt transportlīdzekļus, izmantot darbarīkus un apkalpot mehānismus nedrīkst.

Svarīga informācija par kādu no Palonosetron Hospira sastāvdaļām

Šīs zāles satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg), būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

3.Kā lieto Palonosetron Hospira

Ārsts vai medmāsa Palonosetron Hospira parasti injicēs apmēram 30 minūtes pirms ķīmijterapijas sākuma.

Pieaugušie

Ieteicamā Palonosetron Hospira deva ir 250 mikrogrami, ko kā ātru injekciju ievada vēnā.

Bērni un pusaudži (vecumā no 1 mēneša līdz 17 gadiem)

Ārsts devu noteiks samērīgi ķermeņa masai, tomēr maksimālā deva ir 1500 mikrogrami. Palonosetron Hospira ievadīs lēnas infūzijas veidā vēnā.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Pieaugušie

Bieži (var skart ne vairāk kā 1 cilvēku no 10):

galvassāpes,

reibonis,

aizcietējums,

caureja.

Retāk (var skart ne vairāk kā 1 cilvēku no 100):

augsts vai zems asinsspiediens,

patoloģisks sirdsdarbības ātrums vai arī nepietiekama sirds apasiņošana,

vēnu krāsas izmaiņas un/vai vēnu paplašināšanās, patoloģiski augsts vai zems kālija līmenis asinīs,

paaugstināts glikozes līmenis asinīs vai glikoze urīnā,

pazemināts kalcija līmenis asinīs,

augsts žults pigmenta – bilirubīna līmenis asinīs,

paaugstināts noteiktu aknu enzīmu līmenis,

pārāk pacilāts garastāvoklis vai trauksmes sajūta,

miegainība vai miega traucējumi,

samazināta ēstgriba vai ēstgribas zudums,

savārgums, nogurums, drudzis vai gripai līdzīgi simptomi,

ādas nejutīgums, ādas dedzināšanas, durstīšanas vai kņudēšanas sajūta,

niezoši izsitumi uz ādas,

redzes traucējumi vai acu kairinājums,

nelabums pie kustībām,

zvanīšana ausīs,

žagas, vēdera uzpūšanās, sausa mute un gremošanas traucējumi,

sāpes vēderā (kuņģī),

apgrūtināta urinēšana,

sāpes locītavās,

patoloģiskas pārmaiņas elektrokardiogrammā (QT intervāla pagarinājums).

Ļoti reti (var skart ne vairāk kā 1 cilvēku no 10 000): alerģiskas reakcijas pret Palonosetron Hospira.

Tās var izpausties kā lūpu, sejas, mēles vai rīkles pietūkums, apgrūtināta elpošana vai kolapss, kā arī niezoši, nelīdzeni izsitumi (nātrene) vai arī sāpes un dedzināšana ievadīšanas vietā.

Bērni un pusaudži

Bieži (var skart ne vairāk kā 1 cilvēku no 10):

galvassāpes.

Retāk (var skart ne vairāk kā 1 cilvēku no 100):

reibonis,

saraustītas ķermeņa kustības,

patoloģisks sirdsdarbības ātrums,

klepus vai elpas trūkums,

asiņošana no deguna,

niezoši izsitumi uz ādas vai nātrene,

drudzis,

sāpes infūzijas vietā.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Palonosetron Hospira

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz flakona pēc “EXP” un uz kastītes pēc “Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Tikai vienreizējai lietošanai. Neizlietotais šķīdums jāiznīcina.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija Ko Palonosetron Hospira satur

Aktīvā viela ir palonosetrons (hidrohlorīda veidā).

Katrs šķīduma ml satur 50 mikrogramus palonosetrona. Katrs šķīduma 5 ml flakons satur 250 mikrogramus palonosetrona.

Citas sastāvdaļas ir mannīts, dinātrija edetāts, nātrija citrāts, citronskābes monohidrāts, ūdens injekcijām, nātrija hidroksīds un sālsskābe (pH regulēšanai).

Palonosetron Hospira ārējais izskats un iepakojums

Palonosetron Hospira šķīdums injekcijai ir dzidrs, bezkrāsains šķīdums, kas tiek piegādāts iepakojumos katrā pa vienam I klases stikla flakonam ar hlorbutila gumijas aizbāzni un alumīnija vāciņu; katrs flakons satur 5 ml šķīduma. Katrā flakonā ir viena deva.

Pieejams iepakojumos pa vienam flakonam, no kuriem katrs satur 5 ml šķīduma.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Hospira UK Limited, Horizon, Honey Lane, Hurley, Maidenhead, SL6 6RJ, Lielbritānija

Ražotājs

Hospira UK Limited, Horizon, Honey Lane, Hurley, Maidenhead, SL6 6RJ, Lielbritānija

HOSPIRA Enterprises B.V., Randstad 22-11, 1316 BN Almere, Nīderlande

Hospira S.P.A., Via Fosse Ardeatine, 2-20060 Liscate, Itālija

BE / LU / NL

CY

Pfizer S.A. / N.V.

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

Tel: 24656165

BG / EL / MT / PL / RO / UK

LV

Hospira UK Limited

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel: + 44 (0) 1628 515500

Tel.: + 371 670 35 775

CZ

LT

Pfizer, spol. s r.o.

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel: +420-283-004-111

Tel. + 370 52 51 4000

DK

HU

Pfizer ApS

Pfizer Kft.

Tlf: + 45 44 20 11 00

Tel: + 36 1 488 37 00

DE

NO

Pfizer Pharma PFE GmbH

Pfizer AS

Tel: + 49 (0)800 8535555

Tlf: +47 67 52 61 00

EE

AT

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H

Tel: +372 666 7500

ES

PT

Pfizer GEP, S.L.

Hospira Portugal Lda

Tel: +34 91 490 99 00

Tel: + 351 214857434

FR

SI

Pfizer PFE France

Pfizer Luxembourg SARL

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

 

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

 

Tel: +386 (0)1 52 11 400

 

 

HR

SK

Pfizer Croatia d.o.o.

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +385 1 3908 777

Tel: +421–2–3355 5500

IE

FI

Hospira Ireland Sales Limited

Pfizer PFE Finland Oy

Tel: 1800 633 363 (toll free)

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

+44 (0) 1304 616161

 

IS

SE

Icepharma hf.

Pfizer AB

Sími: +354 540 8000

Tel: +46 (0)8 550 520 00

IT

 

Pfizer Italia Srl

 

Tel: +39 06 33 18 21

 

 

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas