Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune (reassortant influenza virus (live attenuated)...) – Zāļu apraksts - J07BB03

Updated on site: 12-Jul-2017

Zāļu nosaukumsPandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune
ATĶ kodsJ07BB03
Vielareassortant influenza virus (live attenuated) of the following strain: A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) strain
RažotājsMedImmune LLC

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune deguna aerosols, suspensija

Pandemic influenza vaccine (H5N1) (live attenuated, nasal)

Pandēmiskās gripas vakcīna (H5N1) (dzīva, novājināta, intranazālai lietošanai)

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena deva (0,2 ml) satur:

Selekcionētu gripas vīrusu* (dzīvs, novājināts) no šāda celma**:

A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) celms

107,0±0,5 FFU***

(A/Vietnam/1203/2004, MEDI 0141000136)

*pavairots apaugļotās olās no vistām, kas izaudzētas no veseliem cāļiem.

**iegūts VERO šūnās ar reversu ģenētisku tehnoloģiju. Šīs zāles satur ģenētiski modificētu organismu (ĢMO).

***fluorescējošā fokusa vienības

Šī vakcīna atbilst PVO ieteikumam un ES lēmumam par pandēmijām.

Šī vakcīna var saturēt atliekas no šādām vielām: olu olbaltumvielas (piemēram, ovalbumīns) un gentamicīns. Maksimālais ovalbumīna daudzums ir mazāks par 0,024 mikrogramiem 0,2 ml devā (0,12 mikrogramu mililitrā).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Deguna aerosols, suspensija

Šī ir bezkrāsaina vai gaiši dzeltena, dzidra vai opalescējoša suspensija. Var saturēt nelielas baltas daļiņas.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Gripas profilakse oficiāli paziņotas pandēmijas apstākļos bērniem un pusaudžiem no 12 mēnešu līdz 18 gadu vecumam.

Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune jālieto saskaņā ar oficiālajiem norādījumiem.

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Bērni un pusaudži no 12 mēnešu līdz 18 gadu vecumam

0,2 ml (lieto pa 0,1 ml katrā nāsī).

Visiem bērniem un pusaudžiem ieteicams lietot divas devas. Otrā deva jālieto ar vismaz 4 nedēļu intervālu.

Bērni līdz 12 mēnešu vecumam

Pandēmiskās gripas vakcīnu H5N1 MedImmune nedrīkst lietot zīdaiņiem līdz 12 mēnešu vecumam, jo ir bažas par drošumu saistībā ar palielinātu hopitalizācijas un sēcošas elpošanas biežumu šajā populācijā (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Imunizācija jāveic, lietojot intranazāli.

Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune nedrīkst injicēt.

Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune ievada abās nāsīs, devu sadalot. Pēc tam, kad puse devas ievadīta vienā nāsī, otra puse devas tūlīt vai pēc neilga laika jāievada otrā nāsī. Vakcīnas ievadīšanas laikā pacients var elpot normāli — nav nepieciešams aktīvi ieelpot vai šņaukt.

Norādījumus par lietošanu skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3.Kontrindikācijas

Anamnēzē fiksēta anafilaktiska (t.i., dzīvībai bīstama) reakcija pret aktīvo vielu vai kādu no 6.1. apakšpunktā minētajām palīgvielām (piemēram, želatīnu), vai gentamicīnu (iespējamas

atliekvielas), olām vai olu olbaltumvielām (piemēram, ovalbumīnu). Tomēr pandēmijas apstākļos vakcīnu var lietot, ja vajadzības gadījumā tiek nodrošināta reanimācijas aprīkojuma tūlītēja pieejamība.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Lietojot vakcīnu cilvēkiem, kam ir zināma paaugstināta jutība (ne anafilaktiska reakcija) pret aktīvo vielu, kādu no 6.1. apakšpunktā minētajām palīgvielām vai atliekvielām (gentamicīnu, olām vai olu olbaltumvielām, ovalbumīnu), jāievēro piesardzība. Vienmēr jābūt tūlīt pieejamai atbilstošai medicīniskai ārstēšanai un uzraudzībai gadījumā, ja pēc vakcīnas ievadīšanas rastos anafilaktiska vai paaugstinātas jutības reakcija.

Nav datu par Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune lietošanu salicilātu terapiju saņemošiem bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam. Tā kā salicilātus un savvaļas tipa gripas infekciju saista ar Reja sindromu, veselības aprūpes speciālistiem jāvērtē ar vakcīnas ievadīšanu saistītais iespējamais risks un iespējamais ieguvums pandēmijas apstākļos (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Pacientiem ar endogēnu vai jatrogēnu imūnsupresiju var būt nepietiekama imūnreakcija.

Nav pieejami dati par cilvēkiem ar klīniski nozīmīgu imūndeficītu. Pandēmijas apstākļos veselības aprūpes speciālistiem jāvērtē iespējamie ieguvumi, alternatīvas un vakcīnas lietošanas risks bērniem un pusaudžiem ar klīniski nozīmīgu imūndeficītu šādu slimību vai imūnsistēmu nomācošas terapijas dēļ: akūta un hroniska leikoze; limfoma; simptomātiska HIV infekcija; celulārs imūndeficīts un kortikosteroīdi lielās devās.

Sezonālas, dzīvas novājinātas gripas vakcīnas (live attenuated influenza vacine - LAIV) drošums bērniem ar smagu astmu un aktīvu sēcošu elpošanu nav pienācīgi pētīts. Veselības aprūpes speciālistiem jāvērtē Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune lietošanas radītie ieguvumi un iespējamais risks šādiem cilvēkiem.

Vakcīnas saņēmēji jāinformē, ka Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune ir novājināta dzīva vīrusu vakcīna un ka ar to var pārnest slimību, saskaroties ar cilvēkiem, kuriem ir novājināta imūnsistēma. Vakcīnas saņēmējiem, kad vien iespējams, 1–2 nedēļas jācenšas izvairīties no ciešas saskares ar cilvēkiem, kuriem ir smags imūndeficīts (piemēram, kaulu smadzeņu transplantāta saņēmējiem, kuriem nepieciešama izolācija). H5N1 vakcīnas vīrusa izplatīšanās starp pieaugušajiem bija ārkārtīgi ierobežota. Klīniskajos pētījumos ar Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune vakcīnas vīrusa maksimālu izdalīšanos novēroja 1–2 dienas pēc vakcinācijas. Apstākļos, kad nav iespējams izvairīties no kontaktēšanās ar cilvēkiem, kuriem ir izteikti novājināta imūnsistēma, gripas vakcīnas vīrusa pārnešanas iespējamais risks jāvērtē salīdzinājumā ar risku, kāds saistīts ar inficēšanos ar savvaļas tipa gripas vīrusu un tā pārnešanu.

Pētījumos ar trivalentu sezonālu dzīvas, novājinātas gripas vakcīnu (T/LAIV), 12-23 mēnešus veciem bērniem ievērojami pieaauga sēcošas elpas sastopamība (skatīt 4.8. apakšpunktā).

Vakcīnas saņēmēji, kuri tiek ārstēti ar gripas ārstēšanai paredzētiem pretvīrusu līdzekļiem, nedrīkst saņemt pandēmiskās gripas vakcīnu, kamēr kopš gripas pretvīrusu terapijas pārtraukšanas nav pagājušas 48 stundas.

Nav datu par Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune intranazālas ievadīšanas drošumu bērniem ar nekoriģētām galvaskausa un sejas patoloģijām.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Ar Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune jāizvairās vakcinēt bērnus un pusaudžus līdz 18 gadu vecumam, kuri saņem salicilātu terapiju (skatīt 4.4. apakšpunktu). Četras nedēļas pēc vakcinācijas jāizvairās no salicilātu lietošanas bērniem un pusaudžiem, ja vien tas nav medicīniski

nepieciešams, jo ziņots par Reja sindormu pēc salicinātu lietošanas savvaļas tipa gripas infekcijas laikā.

Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune lietošana vienlaikus ar inaktivētām vakcīnām vai sezonālo vakcīnu Fluenz Tetra nav pētīta.

Pieejami dati par trivalentas sezonālas dzīvas gripas vakcīnas intranazālai lietošanai (T/LAIV) lietošanu vienlaikus ar dzīvām novājinātām vakcīnām [masalu, epidēmiskā parotīta un masaliņu (measles, mumps, rubella — MMR), vējbaku vakcīnu un perorāli lietotu poliovīrusa vakcīnu], un tie ļauj domāt, ka Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune varētu lietot vienlaikus ar šādām dzīvām vakcīnām.

Tā kā gripas ārstēšanai paredzētie pretvīrusu līdzekļi var mazināt Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune efektivitāti, vakcīnu nav ieteicams ievadīt laikā, kamēr vēl nav pagājušas 48 stundas pēc gripas ārstēšanai paredzētas pretvīrusu terapijas pārtraukšanas. Gripas ārstēšanai paredzētu pretvīrusu līdzekļu lietošana divās nedēļās pēc vakcinācijas var ietekmēt atbildes reakciju uz vakcīnu.

Ja vienlaikus tiek lietoti gripas ārstēšanai paredzēti pretvīrusu līdzekļi un Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune, jāvērtē revakcinācijas laiks un nepieciešamība pēc tās atkarībā no klīniskajiem apstākļiem.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Dati par Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune lietošanu grūtniecēm nav pieejami.

Pieejami ierobežoti dati par T/LAIV un sezonālās vakcīnas Fluenz Tetra lietošanu grūtniecēm. ASV veselības apdrošināšanas prasījumu datubāzes dati par 138 sievietēm, kurām grūtniecības laikā bija lietota sezonālā T/LAIV vakcīna, neliecina par būtisku nevēlamu iznākumu mātei. ASV Vakcīnu blakusparādību ziņošanas sistēmā (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) iekļautajos 27 ziņojumos par T/LAIV lietošanu sievietēm grūtniecības laikā nav ziņu, ka būtu novērotas

neparastas grūtniecības komplikācijas vai ietekme uz augli. Arī 113 VAERS ziņojumos par sievietēm, kuras grūtniecības laikā lietojušas MedImmune (H1N1) 2009 monovalentu dzīvo vakcīnu intranazālai lietošanai, nav ziņu par novērotām neparastām grūtniecības komplikācijām vai ietekmi uz augli.

Ar T/LAIV un Fluenz Tetra veiktie pētījumi par toksisku ietekmi uz dzīvnieku attīstību neliecina par tiešu vai netiešu kaitīgu iedarbību attiecībā uz reproduktīvo toksicitāti. Par zināmu papildu pierādījumu kalpo pēcreģistrācijas dati par gadījumiem, kad sezonālās vakcīnas nejauši lietotas grūtniecības laikā.

Veselības aprūpes speciālistiem jāvērtē Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune lietošanas radītais ieguvums un iespējamie riski grūtniecēm.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune izdalās cilvēka pienā. Tā kā daži vīrusi izdalās cilvēka pienā, vakcīnu nedrīkst lietot laikā, kamēr bērnu baro ar krūti.

Fertilitāte

Nav datu par Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune iespējamo ietekmi uz vīriešu un sieviešu fertilitāti.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Pandēmiskās gripas vakcīnas drošuma profila novērtējums ir balstīts uz ierobežotu skaitu pieaugušo.

Klīniskajos pētījumos Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune drošuma profils bija salīdzināms sezonālo vakcīnu T/LAIV un Fluenz Tetra drošuma profilam (vairāk informācijas skatīt 5.1. apakšpunktā).

Klīniskajos pētījumos vērtēta blakusparādību sastopamība 59 pieaugušajiem, kuru vecums bija no 18 līdz 49 gadiem un kuri saņēma vismaz vienu Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune devu. Sniegti papildu dati par 289 iesaistītajiem pieaugušajiem no kandidātvakcīnu pētījumiem, kuros izmantoti vēl 7 gripas vīrusa apakštipi, un par 240 iesaistītajiem pieaugušajiem un 259 bērniem no monovalentās 2009 H1N1 pandēmiskās gripas vakcīnas pētījumiem.

Biežākās novērotās blakusparādības klīniskajos pētījumos ar Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune veseliem pieaugušajiem bija galvassāpes (25,4 %) un augšējo elpceļu infekcija (10,2 %).

Pediatriskā populācija

Blakusparādību saraksts

Klīniskajos pētījumos un pēcreģistrācijas pieredzē, kad T/LAIV un Fluenz Tetra vakcīnas lietotas vairāk kā 110 000 bērnu un pusaudžu, kuru vecums bija no 2 līdz 17 gadiem, ziņots par šādām blakusparādībām.

Ļoti bieži (≥1/10)

Bieži (≥1/100 līdz <1/10) Retāk (≥1/1000 līdz <1/100) Reti (≥1/10 000 līdz <1/1000) Ļoti reti (<1/10 000)

Imūnās sistēmas traucējumi

Retāk: paaugstinātas jutības reakcijas (arī sejas tūska, nātrene un ļoti reti sastopamas anafilaktiskas reakcijas)

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Ļoti bieži: samazināta ēstgriba

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži: galvassāpes

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Ļoti bieži: deguna gļotādas tūska/rinoreja Retāk: asiņošana no deguna

Ādas un zemādas audu bojājumi

Retāk: izsitumi

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Bieži: mialģija

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži: savārgums Bieži: drudzis

Atsevišķu blakusparādību raksturojums

Bērni līdz 12 mēnešu vecumam

Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune nav indicēta lietošanai zīdaiņiem līdz 12 mēnešu vecumam (skatīt 4.2. apakšpunktu). Nav pierādīts šīs vakcīnas drošums un efektivitāte šajā populācijā. Dati nav pieejami.

Aktīvi kontrolētā klīniskajā pētījumā (MI-CP111), kas veikts ar T/LAIV, to salīdzinot ar injicējamu trivalentu gripas vakcīnu, 6–11 mēnešu vecu zīdaiņu grupā novēroja palielinātu hospitalizācijas biežumu (jebkāda iemesla dēļ) 180 dienu laikā pēc pēdējās vakcinācijas devas (6,1 % ar T/LAIV un 2,6 % ar injicējamo gripas vakcīnu). Lielākā daļa hospitalizācijas gadījumu bija saistīti ar kuņģa-zarnu trakta un elpceļu infekcijām, un tie notika vairāk nekā 6 nedēļas pēc vakcinācijas. 12 mēnešus vecu un vecāku T/LAIV saņēmēju grupā hospitalizācijas biežums nebija palielināts, un 12–23 mēnešus vecu zīdaiņu un mazuļu grupā tās biežums bija 3,2 % ar T/LAIV un 3,5 % ar injicējamo gripas vakcīnu.

Sēcoša elpošana bērniem līdz 24 mēnešu vecumam

Tajā pašā pētījumā 6–23 mēnešus veciem zīdaiņiem un bērniem novēroja palielinātu sēcošas elpošanas biežumu (5,9 % ar T/LAIV un 3,8 % ar injicējamu gripas vakcīnu). Tās biežums 12–23 mēnešus vecu zīdaiņu un bērnu grupā, lietojot T/LAI vai injicējamu gripas vakcīnu, bija attiecīgi 5,4 % un 3,6 %. Kopumā saistībā ar medicīniski nozīmīgu sēcošu elpošanu hospitalizēja 20 pētāmo personu (12 T/LAIV, 0,3%; 8 — injicējama gripas vakcīna, 0,2 %). Šo notikumu dēļ nebija neviena nāves gadījuma, un nevienam no hospitalizētajiem bērniem nebija vajadzīga mākslīga elpināšana vai

ārstēšana intensīvās terapijas nodaļā. 24 mēnešus vecu un vecāku T/LAIV saņēmēju grupā sēcošas elpošanas biežums nebija palielināts.

Hroniskas slimības

Lai gan ir pierādīts T/LAIV drošums bērniem un pusaudžiem ar vieglu vai vidēji smagu astmu, dati par bērniem ar citām plaušu slimībām vai hroniskām kardiovaskulārām, vielmaiņas vai nieru slimībām ir ierobežoti.

Pētījumā (D153-P515), kurā piedalījās 6 līdz 17 gadus veci bērni ar astmu (sezonāla T/LAIV: n=1114, sezonāla injicējama gripas vakcīna: n=1115), starp ārstēšanas grupām nebija būtisku atšķirību, vērtējot astmas paasinājumu sastopamību, vidējo maksimālo izelpas plūsmas ātrumu, astmas simptomu indeksa vērtības vai pamošanās nakts laikā rādītājus. Sēcošas elpošanas sastopamība 15 dienu laikā pēc vakcinācijas T/LAIV saņēmēju grupā bija mazāka nekā sezonālas inaktivētās vakcīnas saņēmēju grupā (19,5 % pret 23,8 %, P=0,02).

Pētījumā (AV010), kurā piedalījās 9 līdz 17 gadus veci bērni un pusaudži ar vidēji smagu līdz smagu astmu (sezonāla T/LAIV: n=24, placebo: n=24), primārais drošuma kritērijs, proti, prognozējamā

1 sekundes forsētas izelpas tilpuma (FEV1) procentuālās izmaiņas, veicot mērījumus pirms un pēc vakcinācijas, starp ārstēšanas grupām neatšķīrās.

Citas populācijas

Pacienti ar novājinātu imūnsistēmu

Kopumā T/LAIV drošums ierobežotam skaitam pētāmo personu ar viegli vai vidēji novājinātu imūnsistēmu, bet ne saistībā ar HIV, asimptomātiskas vai viegli simptomātiskas HIV infekcijas vai vēža (norobežotu un hematoloģisku ļaundabīgo audzēju) sastopamība bija līdzīga kā veseliem cilvēkiem, un tā neliecina ne par kādu nevēlamu ietekmi. Dati par cilvēkiem ar smagu imūnsistēmas darbības nomākumu nav pieejami (skatīt 4.4. apakšpunktu). Pandēmijas apstākļos var apsvērt Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune lietošanu cilvēkiem ar vieglu līdz vidēji smagu imūnsistēmas darbības nomākumu, ja ir izvērtēti paredzamie ieguvumi salīdzinājumā ar iespējamo risku.

Pēcreģistrācijas pieredze ar sezonālu T/LAIV

Ir bijuši arī ļoti reti ziņojumi par Gijēna-Barē sindromu un Leiha sindroma (mitohondriāla encefalomiopātija) paasinājumu.

Ziņošana par iespējamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot Appendix V minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Pēcreģistrācijas fāzē bijuši ziņojumi par sezonālās vakcīnas Fluenz Tetra un sezonālās trivalentās dzīvās gripas vakcīnas intranazālai ievadīšanai (T/LAIV) lietošanu devā, kas bija divas reizes lielāka par ieteikto devu. Ziņotās blakusparādības bija līdzīgas tām, kuras bija novērotas, vienu reizi lietojot ieteicamo T/LAIV vai Fluenz Tetra devu.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: gripas vakcīnas, dzīvas novājinātas dzīvas gripas vakcīnas; ATĶ kods: J07BB03.

Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune izmantotais gripas vīrusa celms ir (a) adaptēts salā

(cold-adapted, ca); (b) jutīgs pret temperatūru (temperature-sensitive, ts) un (c) novājināts (attenuated, att). Lai tiktu inducēta aizsargājoša imunitāte, vīrusam jāinficē vakcīnas saņēmēja aizdegunes šūnas, un šajās šūnās jānotiek vīrusa replikācijai.

Klīniskie pētījumi

Šajā nodaļā aprakstīta klīniskā pieredze trīs pamatpētījumos, kas veikti ar Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune pieaugušajiem. Par atbalstošiem uzskatīja arī ar MedImmune 2009. gada H1N1 pandēmiskās gripas LAIV un sezonālo T/LAIV vakcīnu veiktos pētījumus, jo visas šīs vakcīnas ražo, izmantojot vienu un to pašu tehnoloģiju, tām ir vienāds ievadīšanas veids un tās pētītas galvenokārt cilvēkiem, kuriem nav bijusi saskare ar vīrusu.

Pētījumi ar bērniem

Pandēmiskā H1N1 LAIV vakcīna 2 līdz 17 gadus veciem bērniem

Klīniskajā pētījumā MI-CP217 tika vērtēts dzīvas novājinātas monovalentas gripas vīrusa vakcīnas (atvasināta no A/California/7/2009), kas izstrādāta 2009. gada H1N1 pandēmijai, drošums un aprakstošā imunogenitāte kopumā 326 randomizētām pētāmajām personām (259 pētāmās personas — monovalentā vakcīna; 65 pētāmās personas — placebo) un 324 pētāmajām personām, kuras saņēma vienu pētāmo zāļu devu. 319 no šīm pētāmajām personām saņēma otru devu (256 pētāmās

personas — monovalentā vakcīna; 63 pētāmās personas — placebo).

Bērniem neatkarīgi no sākotnējā serostatusa seroreakcijas biežums pēc monovalentās vakcīnas saņemšanas 15. un 29. dienā bija attiecīgi 7,8 % un 11,1 %, bet 57. dienā — 32,0 %. Placebo saņēmējiem neatkarīgi no sākotnējā serostatusa serorekacijas biežums bija 6,3 % 15. un 29. dienā un 14,5 % 57. dienā. Nedaudz lielāks seroreakcijas biežums bija pētāmajām personām, kuras sākotnēji bija seronegatīvas. ASV SKC veiktā uzraudzības pētījumā (Griffin et al, 2011) H1N1 pandēmiskās LAIV vakcīnas prognozējamā efektivitāte 2 līdz 9 gadus veciem bērniem bija 81,9 % (95 % TI: 13,6, 96,2).

T/LAIV efektivitāte

Dati par T/LAIV efektivitāti pediatriskajā populācijā balstīti uz 9 kontrolētiem pētījumiem, kuros piedalījušies vairāk kā 20 000 zīdaiņu un mazbērnu, bērnu un pusaudžu un kuri veikti 7 gripas sezonu laikā. Četros ar placebo kontrolētos pētījumos bija ietverta revakcinācija otrajā sezonā. 3 aktīvi kontrolētos pētījumos pierādīts T/LAIV pārākums salīdzinājumā ar injicējamu gripas vakcīnu. Kopsavilkumu par efektivitāti raksturojošiem rezultātiem pediatriskajā populācijā skatīt 1. un 2. tabulā.

1. tabula.

T/LAIV efektivitāte ar placebo kontrolētos pediatriskajos pētījumos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efektivitāte

 

Efektivitāte

 

 

 

Dalībnieku

 

 

(95% TI)

c

Pētījuma

 

Vecuma a

Gripas

(95% TI)

c

 

 

Reģions

skaits

 

 

Visi celmi

numurs

 

diapazons

pētījumāb

sezona

Atbilstošie

 

neatkarīgi no

 

 

 

 

 

celmi

 

 

sakritības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000-2001

85,4%

 

 

85,9%

 

D153-P502

Eiropa

6 līdz 35 M

(74,3, 92,2)

 

(76,3, 92,0)

 

 

 

2001-2002

88,7%

 

 

85,8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(82,0, 93,2)

 

(78,6, 90,9)

 

 

 

 

 

 

 

Āfrika,

 

73,5%

 

 

72,0%

 

 

 

(63,6, 81,0)d

 

(61,9, 79,8)d

D153-P504

Latīņam

6 līdz 35 M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73,6%

 

 

46,6%

 

 

erika

 

 

 

 

 

 

(33,3, 91,2)

 

(14,9, 67,2)

 

 

 

 

 

 

 

Āzija/

 

 

 

62,2%

 

 

48,6%

 

D153-P513

Okeānij

6 līdz 35 M

 

 

 

(43,6, 75,2)

 

(28,8, 63,3)

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eiropa,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Āzija/

 

 

 

 

 

 

 

 

D153-P522

Okeānij

11 līdz

2002-2003

78,4%

 

 

63,8%

 

a,

24 M

(50,9, 91,3)

 

(36,2, 79,8)

 

 

 

 

 

Latīņam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Āzija/

 

2000-2001

72,9%

 

 

70,1%

 

 

12 līdz

(62,8, 80,5)

 

(60,9, 77,3)

D153-P501

Okeānij

 

 

 

35 M

 

 

84,3%

 

 

64,2%

 

 

a

2001-2002

 

 

 

 

 

(70,1, 92,4)e

 

(44,2, 77,3)e

 

 

 

1996-1997

93,4%

 

 

93,4%

 

AV006

ASV

15 līdz

(87,5, 96,5)

 

(87,5, 96,5)

 

 

 

71 M

1997-1998

100%

 

 

87,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(63,1, 100)

 

(77,7, 92,6)f

aM = mēneši

bDalībnieku skaits pētījumā 1. vai 2. gada primārajā efektivitātes analīzē.

cKultūrā apstiprināto gripas slimības gadījumu samazinājums attiecībā pret placebo.

dParādītie dati no klīniskā pētījuma D153-P504 attiecas uz pētījuma dalībniekiem, kuri saņēma divas pētījuma vakcīnas vai placebo devas. Iepriekš nevakcinētajiem pētījuma dalībniekiem, kuri saņēma vienu devu 1. gadā, efektivitāte bija 57,7 % (95 % TI: 44,7, 67,9) pret atbilstošajiem celmiem un 56,3 % (95 % TI: 43,1, 66,7) pret visiem celmiem neatkarīgi no sakritības, un tas apstiprina divu vakcīnas devu nepieciešamību iepriekš nevakcinētiem bērniem.

ePētījuma dalībniekiem, kuri 1. gadā saņēma 2 devas, bet 2. gadā saņēma placebo, efektivitāte 2. gadā bija 56,2 % (95 % TI: 30,5, 72,7) pret atbilstošajiem celmiem un 44,8 % (95 % TI: 18,2, 62,9) pret visiem celmiem neatkarīgi no sakritības (D153-P501), un tas apstiprina nepieciešamību pēc revakcinācijas otrajā sezonā. fPrimārie cirkulējošie celmi bija antigēnu ziņā atšķirīgi no vakcīnā iekļautā H3N2 celma; efektivitāte pret neatbilstošo A/H3N2 celmu bija 85,9 % (95 % TI: 75,3, 91,9).

2. tabula. T/LAIV relatīvā efektivitāte aktīvi kontrolētos pediatriskajos pētījumos ar sezonālo injicējamo gripas vakcīnu

 

 

 

 

 

 

 

Efektivitātes

 

 

Vecuma

Dalībnieku

 

Efektivitātes

uzlabojums

Pētījuma

Reģions

Gripas

uzlabojums

(95 % TI)b

numurs

diapazons

skaits

sezona

(95 % TI)

b

Visi celmi

 

a

pētījumā

 

 

 

 

 

Atbilstošie celmi

neatkarīgi no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sakritības

 

 

 

 

 

 

 

Par 54,9 %

 

ASV,

 

 

 

Par 44,5 %

(45,4, 62,9)c

 

 

 

 

(22,4, 60,6)

mazāk gadījumu

 

Eiropa,

6 līdz

 

 

MI-CP111

2004-2005

mazāk gadījumu

nekā tad, ja

Āzija/Okeāni

59 M

 

 

 

nekā tad, ja lietota

lietota

 

ja

 

 

 

 

 

 

 

injicējamā vakcīna

injicējamā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vakcīna

 

 

 

 

 

 

 

Par 52,4 %

 

 

 

 

 

Par 52,7 %

(24,6, 70,5)d

 

 

6 līdz

 

 

(21,6, 72,2)

mazāk gadījumu

D153-P514

Eiropa

2002-2003

mazāk gadījumu

nekā tad, ja

71 M

 

 

 

 

nekā tad, ja lietota

lietota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

injicējamā vakcīna

injicējamā

 

 

 

 

 

 

 

vakcīna

 

 

 

 

 

 

 

Par 31,9 %

 

 

 

 

 

Par 34,7 %

(1,1, 53,5)

 

 

6 līdz

 

 

(3,9, 56,0)

mazāk gadījumu

D153-P515

Eiropa

2002-2003

mazāk gadījumu

nekā tad, ja

17 g.

 

 

 

 

nekā tad, ja lietota

lietota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

injicējamā vakcīna

injicējamā

 

 

 

 

 

 

 

vakcīna

aM = mēneši. g. = gadi. Vecuma diapazons, kā aprakstīts pētījuma protokolā.

cKultūrā apstiprināto gripas slimības gadījumu samazinājums attiecībā pret injicējamo gripas vakcīnu. cAr T/LAIV pierādīts par 55,7 % (39,9, 67,6) mazāks gadījumu skaits nekā ar injicējamo gripas vakcīnu

3686 zīdaiņiem un mazbērniem no 6 līdz 23 mēnešu vecumam un par 54,4 % (41,8, 64,5) mazāks gadījumu skaits 4166 bērniem no 24 līdz 59 mēnešu vecumam.

dT/LAIV pierādīts par 64,4 % (1,4, 88,8) mazāks gadījumu skaits nekā ar injicējamo gripas vakcīnu

476 zīdaiņiem un mazbērniem no 6 līdz 23 mēnešu vecumam un par 48,2 % (12,7, 70,0) mazāks gadījumu skaits 1609 bērniem no 24 līdz 71 mēneša vecumam.

P/LAIV H5N1 vakcīna

Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus par Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās gripas infekcijas profilaksei. Informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā.

Šīs zāles ir reģistrētas “ar nosacījumiem”. Tas nozīmē, ka ir sagaidāmi papildu dati par šīm zālēm. Eiropas Zāļu aģentūra vismaz ik gadu pārbaudīs jauniegūto informāciju par šīm zālēm un vajadzības gadījumā atjauninās šo zāļu aprakstu.

Pētījumi ar pieaugušajiem

Pieaugušie no 18 līdz 49 gadu vecumam

Klīniskajā pētījumā CIR 217 vērtēja dzīvas novājinātas vakcīnas, kas iegūta no A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) gripas izolāta, drošumu, infekciozitāti un imunogenitāti 21 pētāmajai personai, kas saņēma vienu 106,7 mediāno audu kultūrā infekciozu devu (tissue culture infectious dose, TCID50) , un 18 no šīm pētāmajām personām pēc 4–8 nedēļām saņēma otru devu. 21 cita pētāmā persona saņēma vienu vakcīnā ietvertā vīrusa devu 107.5 TCID50, un 19 no šīm pētāmajām personām pēc 4–8 nedēļām saņēma otru devu. Pēc vienas vai divām 106.7 TCID50 vakcīnas devām hemaglutinācijas inhibīciju (HAI) un IgA seroreakciju noteica 10 % pētāmo personu, un deguna iztriepē IgA reakciju noteica 24 %

pētāmajām personām. Pēc vienas vai divām 107,5 TCID50 vakcīnas devām HAI un IgA seroreakciju noteica 10 % un 52% pētāmo personu, un deguna iztriepē IgA reakciju noteica 19% pētāmajām personām.

Klīniskajā pētījumā CIR 239 vērtēja dzīvas, novājinātas vakcīnas, kas iegūta no A/Hong Kong/213/2003 (H5N1) gripas izolāta, drošumu, infekciozitāti un imunogenitāti 17 pētāmajām personām, kas saņēma vienu 107.5 TCID50 , un 16 no šīm pētāmajām personām pēc 4–8 nedēļām saņēma otru devu. Nevienai no pētāmajām personām ne pēc pirmās, ne otrās vakcīnas devas nebija konstatējama HAI reakcija. IgA seroreakciju un reakciju nazālajās iztriepēs konstatēja 18 % pētāmo personu.

Pieaugušie no 22 līdz 54 gadu vecumam

Klīniskajā pētījumā CIR 277 vērtēja, vai agrākie dzīvas novājinātas pandēmiskās H5N1 gripas vakcīnas saņēmēji bija sagatavoti vai ar izveidojušos ilgstošu imunitāti, kas būtu nosakāma pēc inaktivētas H5N1 vakcīnas atkārtotas ievadīšanas. Šajā pētījumā tika iesaistītas 69 pētāmās personas

5 grupās: 1. grupā iekļāva 11 pētāmās personas, kuras iepriekš bija saņēmušas divas dzīvas novājinātas A/Vietnam/1203/2004 H5N1 pandēmiskās gripas vakcīnas devas (P/LAIV) 2006.–2007. gadā;

2. grupā iekļāva 10 pētāmās personas, kuras iepriekš bija saņēmušas divas A/Hong Kong/213/2003 H5N1 P/LAIV devas 2007. gadā; 3. grupā iekļāva 8 pētāmās personas, kuras iepriekš bija saņēmušas divas A/British Columbia/CN-6/2004 H7N3 P/LAIV devas 2010. gadā (P/LAIV kontroles grupa); 4. un 5. grupā iekļāva pa 20 pētāmajām personām, kuras iepriekš nebija vakcinētas ar LAIV un nebija saskārušās ar H5 gripu. Pētāmās personas 1. - 4. grupā saņēma inaktivētu A/Vietnam/1203/2004 pandēmiskās gripas vakcīnu (P/IIV) vienreizējas 45 μg devas veidā, bet pētāmās personas 5. grupā saņēma divas devas ar aptuveni 28 dienu starplaiku.

Pētāmajām personām, kuras iepriekš bija saņēmušas P/LAIV H5N1, radās izteikta antivielu reakcija pret savvaļas tipa H5N1 vīrusu, atkārtoti saskaroties ar inaktivētu H5N1 vakcīnu, lai gan lielākajai daļai pētāmo personu šāda antivielu reakcija nebija konstatējama pēc pirmajām divām devām. Pētāmajām personām, kuras iepriekš bija saņēmušas A/Vietnam/1203/2004 P/LAIV vai A/Hong Kong/213/2003 P/LAIV, bija būtiski labāka reakcija uz vienreizējas devas veidā lietoto inaktivēto H5N1 vakcīnu nekā pētāmajām personām, kuras iepriekš nebija saņēmušas P/LAIV. Turklāt pētāmajām personām, kuras iepriekš bija saņēmušas A/Vietnam/1203/2004 P/LAIV, antivielu reakcija bija spēcīgāka par to, kādu pēc divām inaktivētās vakcīnas devām novēroja pētāmajām personām, kuras iepriekš nebija saņēmušas P/LAIV (skatīt 3. tabulu).

3. tabula. Seruma mikroneitralizācijas (MN) un hemaglutinācijas (HAI) antivielu reakcija 28. un 56. dienā pēc inaktivētas H5N1 vakcīnas ievadīšanas

 

 

 

 

 

 

 

28 dienas pēc

 

56 dienas pēc inaktivētās

 

 

 

 

 

 

 

inaktivētās

 

vakcīnas ievadīšanasa

 

 

Vietna

 

 

 

 

 

vakcīnas

 

 

 

 

 

 

m 2004

Pētā

 

 

 

ievadīšanasa

 

 

 

 

 

 

inaktiv

 

 

Pētāmās personas ar

Ģeometriskais

Pētāmās

Pētīju

P/LAIV

mo

 

 

ētās

 

 

četrkārtīgu antivielu

vidējais titrs

personas ar

ma

sākotnējā

perso

 

 

vakcīn

 

 

daudzuma pieaugumu

 

 

četrkārtīgu

grupa

deva

nu

Ģeometriskais

 

 

as

 

(procenti)b

 

 

antivielu

 

 

devu

skaits

vidējais titrs

 

 

 

 

 

daudzuma

 

 

skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

pieaugumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(procenti)b

 

 

 

 

MN

HAI

MN

 

HAI

MN

HAI

MN

HAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H5N1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vietnam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H5N1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hong Kong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav

20c

 

Dati par 3. grupas pētāmajām personām, kuras sākotnēji tika vakcinētas ar H7N3 P/LAIV nav parādīti. aDienas tika skaitītas 1.-4. grupai pēc vienīgās P/IIV devas ievadīšanas un 5. grupai pēc pirmās no divu P/IIV ievadīšanas

bSeroloģiskā atbildes reakcija tika noteikta kā ≥4 reizes paaugstināts antivielu titrs (≥1:20)

cAsins seruma paraugi bija pieejami no 7 pētāmajām personām 3.grupā 28. dienā un no 18 pētāmajām peersonām 5. grupā 56. dienā.

Pētāmajām personām, kuras iepriekš bija saņēmušas P/LAIV H5N1, ātri izveidojās antivielu reakcija. Septiņām no 11 pētāmajām personām (64%) 1. grupā (ca A/Vietnam/1204/2004 [H5N1]) HAI antivielu titrs 7. dienā pēc inaktivētās vakcīnas saņemšanas bija palielinājies par ≥ 4 reizēm, un vidējais ģeometriskais titrs (GMT) personām ar atbildes reakciju bija 165, titra vērtība no 20 līdz 1280. Pētāmo personu grupā, kuras iepriekš nebija saņēmušas P/LAIV, pieaugums par ≥ 4 reizēm 7. dienā bija tikai 10 % pētāmo personu. Turklāt pētāmajām personām, kuras iepriekš bija saņēmušas P/LAIV H5N1, bija arī plašāka antivielu atbildes reakcija. Pētāmajām personām, kuras iepriekš bija saņēmušas H5N1 P/LAIV, izveidojās antivielu reakcija, kas neitralizēja 2 vai vairāk H5N1 vīrusu paveidus no A/Goose/Guangdong/1996 H5N1 līnijas, bet dažām pētāmajām personām divu inaktivētās H5N1 vakcīnas devu grupā izveidojās pat neitralizējošas anvielas pret citiem celmiem. Antivielu afinitāte pret H5 HA HA1 domēnu grupā, kurā pētāmās personas iepriekš bija saņēmušas H5N1 P/LAIV, bija būtiski augstāka nekā divu devu inaktivētās vakcīnas grupā, un tā korelēja ar spēju neitralizēt citus H5N1 celmus.

Līdzīgu reakciju novēroja pētāmajām personām, kuras iepriekš bija saņēmušas P/LAIV H7N7 vai H7N9: tām pēc tā paša apakštipa inaktivētās vakcīnas saņemšanas izveidojās izteikta antivielu reakcija pret atbilstošajiem savvaļas tipa vīrusiem. H7N7 P/LAIV gadījumā spēcīga seruma antivielu reakcija gan ar MN, gan HAI metodi tika konstatēta 9 no 13 cilvēkiem, un maksimālais titrs tika sasniegts

14. dienā. H7N9 P/LAIV gadījumā 8 no 14 cilvēkiem, kuri saņēma vienu vakcīnas devu, un 13 no 16 cilvēkiem, kuri saņēma divas vakcīnas devas, izveidojās spēcīga antivielu reakcija; arī šajā gadījumā maksimālo titru novēroja 14. dienā.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Nav piemērojama.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par pandēmiskās gripas vakcīnas H5N1 MedImmune un sezonālo vakcīnu T/LAIV un Fluenz Tetra atkārtotu devu toksicitāti, toksisku ietekmi uz reproduktivitāti un attīstību, lokālu panesamību un neirovirulenci neliecina par īpašu risku cilvēkam.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Saharoze

Kālija hidrogēnfosfāts Kālija dihidrogēnfosfāts Želatīns (cūkas, A tips) Arginīna hidrohlorīds

Nātrija glutamāta monohidrāts Ūdens injekcijām

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3.Uzglabāšanas laiks

18 nedēļas.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2°C–8 °C).

Nesasaldēt.

Uzglabāt deguna aplikatoru ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Pirms lietošanas vakcīna var būt izņemta no ledusskapja vienu reizi maksimāli uz 12 stundām, uzglabājot temperatūrā, kas nepārsniedz 25 °C. Ja vakcīna nav izlietota pēc šī 12 stundu perioda, tā jālikvidē.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune tiek piegādāta kā 0,2 ml suspensijas vienreizējās lietošanas aplikatorā (I klases stikls), ar sprauslu (polipropilēns ar polietilēna pārneses vārstu), sprauslas uzgaļa aizsargvāciņu (sintētiska gumija), virzuli, virzuļa aizturi (butilkaučuks) un devas atdalīšanas spaili.

Iepakojuma lielums: 10.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Zāļu ievadīšana

Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune paredzēta TIKAI INTRANAZĀLAI LIETOŠANAI.

TO NEDRĪKST LIETOT AR ADATU. Neinjicēt!

Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune nedrīkst lietot, ja beidzies derīguma termiņš vai ja izsmidzinātājs izskatās bojāts, piemēram, ja virzulis ir vaļīgs vai atdalījies no izsmidzinātāja vai ja ir jebkādas noplūdes pazīmes.

Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune ievada abās nāsīs, devu sadalot.

Pēc tam, kad puse devas ievadīta vienā nāsī, otra puse devas tūlīt vai pēc neilga laika jāievada otrā nāsī.

Vakcīnas ievadīšanas laikā pacients var elpot normāli — nav nepieciešams aktīvi ieelpot vai šņaukt.

Norādījumus ievadīšanai soli pa solim skatīt Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune ievadīšanas diagrammā (1. attēls).

1. attēls. Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune ievadīšana

Pārbaudiet derīguma

Sagatavojiet aplikatoru

Aplikatora pozīcija

termiņu

Noņemiet gumijas uzgaļa

Pacientam atrodoties

Zāles jālieto pirms

aizsargu. Nenoņemiet

vertikālā stāvoklī,

aplikatora etiķetē

devas atdalošo spaili otrā

ievietojiet galu tieši nāsī,

norādītā datuma.

aplikatora galā.

lai Pandemic influenza

 

 

vaccine H5N1

 

 

MedImmune tiktu

 

 

ievadīta degunā.

Nospiediet virzuli

Noņemiet devas

Iesmidziniet otrā nāsī

Ar vienu kustību

atdalošo spaili

Ievietojiet galu tieši otrā

nospiediet virzuli tik

Lai ievadītu otrā nāsī,

nāsī un ar vienu kustību

ātri, cik iespējams, līdz

satveriet un noņemiet

nospiediet virzuli tik

devas atdalošā spaile

devas atdalošo spaili no

ātri, cik iespējams, lai

vairs neļauj virzīties

virzuļa.

ievadītu atlikušo

tālāk.

 

vakcīnu.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

MedImmune, LLC Lagelandseweg 78 6545 CG Nijmegen Nīderlande

(Tel) +31 24 371 7310

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/16/1089/001

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2016. gada 20. maijs

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas