Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune (reassortant influenza virus (live attenuated)...) – Marķējuma teksts - J07BB03

Updated on site: 12-Jul-2017

Zāļu nosaukumsPandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune
ATĶ kodsJ07BB03
Vielareassortant influenza virus (live attenuated) of the following strain: A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) strain
RažotājsMedImmune LLC

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

IEPAKOJUMA LIELUMS: 10 VIENREIZĒJĀS LIETOŠANAS DEGUNA APLIKATORI (PALIKTŅOS)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune deguna aerosols, suspensija

Pandemic influenza vaccine (H5N1) (live attenuated, nasal)

Pandēmiskās gripas vakcīna (H5N1) (dzīva, novājināta, intranazālai lietošanai)

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Selekcionēts gripas vīruss (dzīvs novājināts vīruss) no šāda celma:

A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) celms

(A/Vietnam/1203/2004, MEDI 0141000136)107,0±0,5 FFU vienā 0,2 ml devā

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: saharoze,kālija hidrogēnfosfāts, kālija dihidrogēnfosfāts, želatīns (cūkas, A tips), arginīna hidrohlorīds, nātrija glutamāta monohidrāts, ūdens injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Deguna aerosols, suspensija

10 vienreizējās lietošanas deguna aplikatori (katrā 0,2 ml)

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Tikai intranazālai lietošanai. Neinjicēt!

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der.līdz.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MedImmune, LLC

Lagelandseweg 78

6545 CG Nijmegen

Nīderlande

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/16/1089/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

17. UNIKĀLAIS INDENTIFIKATORS- 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kas ietver sevī unikālo identifikatoru

18. UNIKĀLAIS IDENTIFIKATORS- DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES IEPAKOJUMS AR 5 VIENREIZĒJĀS LIETOŠANAS NAZĀLAJIEM APLIKATORIEM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune deguna aerosols, suspensija

Pandemic influenza vaccine (live attenuated, nasal)

Pandēmiskās gripas vakcīna (dzīva, novājināta, intranazālai lietošanai)

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

MedImmune, LLC

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

Tikai intranazālai lietošanai. Neinjicēt!

5 vienreizējās lietošanas deguna aplikatori (katrā 0,2 ml)

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA VIENREIZĒJĀS LIETOŠANAS APLIKATORS LIETOŠANAI DEGUNĀ

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pandemic Influenza vaccine H5N1 MedImmune

Pandēmiskās gripas vakcīna

2.LIETOŠANAS VEIDS

Tikai intranazālai lietošanai.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

LOT

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

0,2 ml

6.CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas