Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PecFent (fentanyl) – Marķējuma teksts - N02AB03

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPecFent
ATĶ kodsN02AB03
Vielafentanyl
RažotājsArchimedes Development Ltd

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KĀRBIŅA

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

PecFent 100 mikrogrami/izsmidzinājumā, deguna aerosols, šķīdums

Fentanyl

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrs aerosola izsmidzinājums satur 100 mikrogramus fentanila (citrāta formā). Katrs ml šķīduma satur 1000 mikrogramus fentanila (citrāta formā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Zāles satur arī: pektīnu (E440), mannītu (E421), feniletilspirtu, propilparahidroksibenzoātu (E216), saharozi, attīrītu ūdeni un sālsskābi (0,36%) vai nātrija hidroksīdu pH koriģēšanai. Skatīt lietošanas instrukciju, lai uzzinātu vairāk.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Deguna aerosols, šķīdums

[2 izsmidzinājumu pudelīte:]

1 pudelīte – 0,95 ml (2 izsmidzinājumi) pudelītē

[8 izsmidzinājumu pudelīte:]

1 pudelīte – 1,55 ml (8 izsmidzinājumi) pudelītē

4 pudelītes – 1,55 ml (8 izsmidzinājumi) pudelītē

12 pudelītes – 1,55 ml (8 izsmidzinājumi) pudelītē

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intranazālai lietošanai.

[2 izsmidzinājumu pudelīte:]

Ja aerosols nav izlietots 5 dienu laikā pēc sagatavošanas, tas jāizmet.

[8 izsmidzinājumu pudelīte:]

Ja PecFent nav lietots ilgāk par 5 dienām, pudelīte ir no jauna jāsagatavo, izsmidzinot vienu devu.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Šīs zāles drīkst lietot tikai pacienti, kas lieto citus opioīdus.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

[2 izsmidzinājumu pudelīte:]

Pēc sagatavošanas jāizlieto 5 dienu laikā.

[8 izsmidzinājumu pudelīte:]

Pēc pirmās lietošanas zāles ir jāizlieto 60 dienu laikā.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt.

Pudelīti uzglabāt bērniem drošajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

PecFent pudelīte bērniem drošajā iepakojumā ir jāuzglabā visu laiku, arī tad, kad zāles ir izlietotas.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Archimedes Development Ltd

Nottingham

NG7 2TN

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/10/644/007 100 mikrogrami, 2 izsmidzinājumi, 1 pudelīte

EU/1/10/644/001 100 mikrogrami, 8 izsmidzinājumi, 1 pudelīte

EU/1/10/644/002 100 mikrogrami, 8 izsmidzinājumi, 4 pudelītes

EU/1/10/644/005 100 mikrogrami, 8 izsmidzinājumi, 12 pudelītes

13.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

PecFent 100

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BĒRNIEM DROŠĀ IEPAKOJUMA (CRC)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

PecFent 100 mikrogrami/izsmidzinājumā, deguna aerosols

Fentanyl

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrs aerosola izsmidzinājums satur 100 mikrogramus fentanila (citrāta formā).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Zāles satur arī: pektīnu (E440), mannītu (E421), feniletilspirtu, propilparahidroksibenzoātu (E216), saharozi, attīrītu ūdeni un sālsskābi (0,36%) vai nātrija hidroksīdu pH koriģēšanai. Skatīt lietošanas instrukciju, lai uzzinātu vairāk.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intranazālai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

[2 izsmidzinājumu pudelīte:]

Ja aerosols nav izlietots 5 dienu laikā pēc sagatavošanas, tas jāizmet.

[8 izsmidzinājumu pudelīte:]

Ja PecFent nav lietots ilgāk par 5 dienām, pudelīte ir no jauna jāsagatavo, izsmidzinot vienu devu.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Šīs zāles drīkst lietot tikai pacienti, kas lieto citus opioīdus.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

2 izsmidzinājumu pudelīte:

Pēc sagatavošanas jāizlieto 5 dienu laikā. Sagatavošanas datums: ……….

8 izsmidzinājumu pudelīte:

Pēc pirmās lietošanas zāles ir jāizlieto 60 dienu laikā. Pirmās lietošanas datums:....

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt.

Pudelīti uzglabāt bērniem drošajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

PecFent pudelīte bērniem drošajā iepakojumā ir jāuzglabā visu laiku, arī tad, kad zāles ir izlietotas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Archimedes Development Ltd

Nottingham

NG7 2TN

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

13. SĒRIJAS NUMURS

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

PecFent 100 mikrogrami/izsmidzinājumā, deguna aerosols

Fentanyl

Intranazālai lietošanai.

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

0,95 ml – 2 aerosola izsmidzinājumi

1,55 ml – 8 aerosola izsmidzinājumi

6.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KĀRBIŅA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

PecFent 400 mikrogrami/izsmidzinājumā, deguna aerosols, šķīdums

Fentanyl

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrs aerosola izsmidzinājums satur 400 mikrogramus fentanila (citrāta formā). Katrs ml šķīduma satur 4000 mikrogramus fentanila (citrāta formā).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Zāles satur arī: pektīnu (E440), mannītu (E421), feniletilspirtu, propilparahidroksibenzoātu (E216), saharozi, attīrītu ūdeni un sālsskābi (0,36%) vai nātrija hidroksīdu pH koriģēšanai. Skatīt lietošanas instrukciju, lai uzzinātu vairāk.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Deguna aerosols, šķīdums

1 pudelīte – 1,55 ml (8 izsmidzinājumi) pudelītē

4 pudelītes – 1,55 ml (8 izsmidzinājumi) pudelītē

12 pudelītes – 1,55 ml (8 izsmidzinājumi) pudelītē

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Intranazālai lietošanai.

Ja PecFent nav lietots ilgāk par 5 dienām, pudelīte ir no jauna jāsagatavo, izsmidzinot vienu devu.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Šīs zāles drīkst lietot tikai pacienti, kas lieto citus opioīdus.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pēc pirmās lietošanas zāles ir jāizlieto 60 dienu laikā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt.

Pudelīti uzglabāt bērniem drošajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

PecFent pudelīte bērniem drošajā iepakojumā ir jāuzglabā visu laiku, arī tad, kad zāles ir izlietotas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Archimedes Development Ltd

Nottingham

NG7 2TN

Lielbritānijā

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/10/644/003 400 mikrogrami, 8 izsmidzinājumi, 1 pudelīte

EU/1/10/644/004 400 mikrogrami, 8 izsmidzinājumi, 4 pudelītes

EU/1/10/644/006 400 mikrogrami, 8 izsmidzinājumi, 12 pudelītes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

PecFent 400

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BĒRNIEM DROŠĀ IEPAKOJUMA (CRC)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

PecFent 400 mikrogrami/izsmidzinājumā, deguna aerosols

Fentanyl

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrs aerosola izsmidzinājums satur 400 mikrogramus fentanila (citrāta formā).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Zāles satur arī: pektīnu (E440), mannītu (E421), feniletilspirtu, propilparahidroksibenzoātu (E216), saharozi, attīrītu ūdeni un sālsskābi (0,36%) vai nātrija hidroksīdu pH koriģēšanai. Skatīt lietošanas instrukciju, lai uzzinātu vairāk.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intranazālai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Ja PecFent nav lietots ilgāk par 5 dienām, pudelīte ir no jauna jāsagatavo, izsmidzinot vienu devu.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Šīs zāles drīkst lietot tikai pacienti, kas lieto citus opioīdus.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Pēc pirmās lietošanas zāles ir jāizlieto 60 dienu laikā.

Pirmās lietošanas datums:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt.

Pudelīti uzglabāt bērniem drošajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

PecFent pudelīte bērniem drošajā iepakojumā ir jāuzglabā visu laiku, arī tad, kad zāles ir izlietotas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Archimedes Development Ltd

Nottingham

NG7 2TN

Lielbritānijā

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

13. SĒRIJAS NUMURS

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

PecFent 400 mikrogrami/izsmidzinājumā, deguna aerosols

Fentanyl

Intranazālai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1,55 ml – 8 aerosola izsmidzinājumi

6. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas