Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pedea (ibuprofen) – Marķējuma teksts - C01EB16

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPedea
ATĶ kodsC01EB16
Vielaibuprofen
RažotājsOrphan Europe S.A.R.L.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

TEKSTS UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Pedea 5 mg/ml šķīdums injekcijām

Ibuprofen

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katrs ml satur 5 mg ibuprofēna

Katra 2 ml ampula satur 10 mg ibuprofēna

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: trometamols, nātrija hlorīds, nātrija hidroksīds, sālsskābe 25%, ūdens injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām 4 x 2 ml ampulas

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Intravenozai ievadīšanai īslaicīgas infūzijas veidā

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā

7.CITSI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

No mikrobioloģiskās drošības viedokļa zāles jāizlieto nekavējoties

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

Pēc pirmās ampulas atvēršanas jebkādas neizlietotās devas jāiznīcina. Neizlietotās zāles vai izlietotos materiālus jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Francija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/04/284/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15.LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠA IEPAKOJUMA

STIKLA AMPULAS ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Pedea 5 mg/ml injekcijām Ibuprofen

i.v.

2.LIETOŠANAS VEIDS

Skatīt liet. pamācību

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

10 mg/2 ml

6. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas