Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Peyona (Nymusa) (caffeine citrate) – Marķējuma teksts - N06BC01

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPeyona (Nymusa)
ATĶ kodsN06BC01
Vielacaffeine citrate
RažotājsChiesi Farmaceutici SpA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Peyona 20 mg/ml šķīdums infūzijām un šķīdums iekšķīgai lietošanai

Coffeini citras

(atbilst 10 mg/ml kofeīna bāzes)

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra 1 ml ampula satur 20 mg kofeīna citrāta (atbilst 10 mg kofeīna bāzes). Katra 3 ml ampula satur 60 mg kofeīna citrāta (atbilst 30 mg kofeīna bāzes). Katrs ml šķīduma satur 20 mg kofeīna citrāta (ekvivalents 10 mg kofeīna bāzes).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Citronskābes monohidrāts, nātrija citrāts, ūdens injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums infūzijām Šķīdums iekšķīgai lietošanai

10 ampulas

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intravenozai lietošanai

Iekšķīgai lietošanai

Tikai vienreizējai lietošanai.

6ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pēc ampulas atvēršanas šīs zāles jālieto nekavējoties.

Šīs zāles jālieto nekavējoties pēc aseptiskas atšķaidīšanas.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Neizlietotās zāles jāiznīcina.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

CHIESI Farmaceutici SpA

Via Palermo 26/A

43122 PARMA-ITĀLIJA

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/528/002 1 ml ampulas

EU/1/09/528/001 3 ml ampulas

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Peyona

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC: {numurs}

SN: {numurs}

NN: {numurs}

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

AMPULAS ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Peyona 20 mg/ml šķīdums infūzijām un šķīdums iekšķīgai lietošanai

Coffeini citras

(atbilst 10 mg/ml kofeīna bāzes) IV/iekšķīgai lietošanai

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

20 mg/1 ml

60 mg/3 ml

6.CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas