Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Picato (ingenol mebutate) – Marķējuma teksts - D06BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPicato
ATĶ kodsD06BX02
Vielaingenol mebutate
RažotājsLEO Laboratories Ltd.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE AR 150 mikrogrami/g GELU

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Picato 150 mikrogrami/g gels ingenoli mebutas

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens grams gela satur 150 mikrogramusingenola mebutāta. Katra tūbiņa (0,47 g gela) satur 70 mikrogramus ingenola mebutāta.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Izopropilspirts

Hidroksietilceluloze

Citronskābes monohidrāts

Nātrija citrāts

Benzilspirts

Attīrīts ūdens

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

gels

3 tūbiņas

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Tikai vienreizējai lietošanai

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Lietošanai uz ādas

Uzdrukāšanai uz kastītes vāciņa iekšpuses:

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

LEO Laboratories Ltd. 285 Cashel Road Crumlin, Dublin 12 Īrija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/12/796/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Picato 150 µg/g

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC: {numurs}

SN: {numurs}

NN: {numurs}

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE AR 500 mikrogrami/g GELU

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Picato 500 mikrogrami/g gels ingenoli mebutas

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens grams gela satur 500mikrogramus ingenola mebutāta. Katra tūbiņa (0,47 g gela) satur 235 mikrogramus ingenola mebutāta.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Izopropilspirts

Hidroksietilceluloze

Citronskābes monohidrāts

Nātrija citrāts

Benzilspirts

Attīrīts ūdens

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

gels

2 tūbiņas

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Tikai vienreizējai lietošanai

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Lietošanai uz ādas

Uzdrukāšanai uz kastītes vāciņa iekšpuses:

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

LEO Laboratories Ltd. 285 Cashel Road Crumlin, Dublin 12 Īrija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/12/796/002

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Picato 500 µg/g

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC: {numurs}

SN: {numurs}

NN: {numurs}

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA 150 µg/g GELA TŪBIŅA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Picato 150 µg/g gels ingenoli mebutas Lietošanai uz ādas

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

0,47 g

6.CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA 500 µg/g GELA TŪBIŅA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Picato 500 µg/g gels ingenoli mebutas Lietošanai uz ādas

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

0,47 g

6. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas