Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pioglitazone Actavis (pioglitazone hydrochloride) – Marķējuma teksts - A10BG03

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPioglitazone Actavis
ATĶ kodsA10BG03
Vielapioglitazone hydrochloride
RažotājsActavis Group PTC ehf  

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Pioglitazone Actavis 15 mg tabletes

Pioglitazonum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 15 mg pioglitazona (hidrohlorīda veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozes monohidrātu. Sīkākai informācijai skatīt lietošanas instrukciju.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 tabletes

28 tabletes

30 tabletes

50 tabletes

56 tabletes

84 tabletes

90 tabletes

98 tabletes

100 tabletes

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM

NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Īslande

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/12/755/001 [14 tabletes]

EU/1/12/755/002 [28 tabletes]

EU/1/12/755/003 [30 tabletes]

EU/1/12/755/004 [50 tabletes]

EU/1/12/755/005 [56 tabletes]

EU/1/12/755/006 [84 tabletes]

EU/1/12/755/007 [90 tabletes]

EU/1/12/755/008 [98 tabletes]

EU/1/12/755/009 [100 tabletes]

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pioglitazone Actavis 15 mg

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

<2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.>

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Pioglitazone Actavis 30 mg tabletes

Pioglitazonum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 30 mg pioglitazona (hidrohlorīda veidā).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozes monohidrātu. Sīkākai informācijai skatīt lietošanas instrukciju.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 tabletes

28 tabletes

30 tabletes

50 tabletes

56 tabletes

84 tabletes

90 tabletes

98 tabletes

100 tabletes

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Īslande

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/12/755/010 [14 tabletes]

EU/1/12/755/011 [28 tabletes]

EU/1/12/755/012 [30 tabletes]

EU/1/12/755/013 [50 tabletes]

EU/1/12/755/014 [56 tabletes]

EU/1/12/755/015 [84 tabletes]

EU/1/12/755/016 [90 tabletes]

EU/1/12/755/017 [98 tabletse]

EU/1/12/755/018 [100 tabletes]

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pioglitazone Actavis 30 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

<2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.>

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Pioglitazone Actavis 45 mg tabletes

Pioglitazonum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 45 mg pioglitazona (hidrohlorīda veidā).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozes monohidrātu. Sīkākai informācijai skatīt lietošanas instrukciju.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 tabletes

28 tabletes

30 tabletes

50 tabletes

56 tabletes

84 tabletes

90 tabletes

98 tabletes

100 tabletes

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Īslande

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/12/755/019 [14 tabletes]

EU/1/12/755/020 [28 tabletes]

EU/1/12/755/021 [30 tabletes]

EU/1/12/755/022 [50 tabletes]

EU/1/12/755/023 [56 tabletes]

EU/1/12/755/024 [84 tabletes]

EU/1/12/755/025 [90 tabletes]

EU/1/12/755/026 [98 tabletes]

EU/1/12/755/027 [100 tabletes]

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pioglitazone Actavis 45 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

<2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.>

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Pioglitazone Actavis 15 mg tabletes

Pioglitazonum

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Actavis Group PTC ehf. (logo)

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA (TIKAI KALENDĀRAJIEM IEPAKOJUMIEM PA 14, 28, 56, 84 UN 98 TABLETĒM)

P.

O.

T.

C.

Pk.

S.

Sv.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Pioglitazone Actavis 30 mg tabletes

Pioglitazonum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Actavis Group PTC ehf. (logo)

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA (TIKAI KALENDĀRAJIEM IEPAKOJUMIEM PA 14, 28, 56, 84 UN 98 TABLETĒM)

P.

O.

T.

C.

Pk.

S.

Sv.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Pioglitazone Actavis 45 mg tabletes

Pioglitazonum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Actavis Group PTC ehf. (logo)

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA (TIKAI KALENDĀRAJIEM IEPAKOJUMIEM PA 14, 28, 56, 84 UN 98 TABLETĒM)

P.

O.

T.

C.

Pk.

S.

Sv.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas