Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pixuvri (pixantrone dimaleate) – Zāļu apraksts - L01DB11

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPixuvri
ATĶ kodsL01DB11
Vielapixantrone dimaleate
RažotājsCTI Life Sciences Limited

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Pixuvri 29 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens flakons satur piksantrona dimaleātu, kas atbilst 29 mg piksantrona (pixantrone).

Pēc izšķīdināšanas viens ml koncentrāta satur piksantrona dimaleātu, kas atbilst 5,8 mg piksantrona.

Palīgviela ar zināmu iedarbību: vienā flakonā ir 39 mg nātrija.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai. Tumši zils liofilizēts pulveris.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Pixuvri ir indicēts kā monoterapija vairākkārt recidivējošas vai rezistentas agresīvas ne-Hodžkina B šūnu limfomas (NHL) ārstēšanai pieaugušiem pacientiem. Piksantrona terapijas ieguvums pacientiem, lietojot to kā piektās vai vēlākas izvēles ķīmijterapiju pacientiem, kuri ir rezistenti pret pēdējo izmantoto terapiju, nav pierādīts.

4.2.Devas un lietošanas veids

Pixuvri drīkst lietot ārsti, kuri pārzina pretaudzēju līdzekļu lietošanu un kuriem ir pieejams aprīkojums, lai ārstēšanas laikā un pēc tās regulāri kontrolētu klīniskos, hematoloģiskos un bioķīmiskos rādītājus (skatīt 6.6. apakšpunktu).

Devas

Ieteicamā deva ir 50 mg/m2 piksantrona 28 dienu cikla 1., 8. un 15. dienā līdz pat sešiem cikliem ilgi. Lūdzu, ievērojiet:

ES ieteicamā deva atbilst aktīvās vielas (piksantrona) bāzei. Aprēķinot pacientam ievadāmo individuālo devu, ir jāaprēķina šķīduma daudzums, kas satur 5,8 mg/ml piksantrona, ņemot vērā rekomendēto devu 50 mg/m2. Dažos pētījumos un publikācijās ieteicamā deva ir sāls formai (piksantrona dimaleātam).

Taču deva jāpielāgo pirms katra cikla sākšanas, ņemot vērā zemākos hematoloģiskos rādītājus vai maksimālo toksicitāti kopš iepriekšējā terapijas cikla. Pacientam lietojamais Pixuvri

daudzums miligramos jānosaka, ņemot vērā pacienta ķermeņa virsmas laukumu (ĶVL). ĶVL

nosaka, izmantojot iestādē apstiprināto standartu ĶVL aprēķināšanai, aprēķinot pēc ķermeņa masas, kas noteikta katra cikla pirmajā dienā.

Pacientiem ar lieko svaru ieteicams ievērot piesardzību, jo dati par devām, kas pamatojas uz ĶVL, šai grupai ir ļoti ierobežoti.

Norādījumi par devas pielāgošanu

Deva jāpielāgo un nākamo devu lietošanas laiks jānosaka, veicot klīnisku novērtējumu atkarībā no mielosupresijas pakāpes un ilguma. Turpmākajos kursos parasti var atkārtoti lietot iepriekšējo devu, ja

leikocītu un trombocītu skaits ir atjaunojies pieņemamā līmenī.

Ja kāda cikla pirmajā dienā absolūtais neitrofilo leikocītu skaits (ANS) ir < 1,0 x 109/l vai trombocītu skaits ir < 75 x 109/l, ārstēšanu ieteicams atlikt, līdz ANS atjaunojas līdz ≥ 1,0 x 109/l, bet trombocītu skaits – līdz ≥ 75 x 109/l.

1. un 2. tabulu ieteicams izmantot kā norādes devas pielāgošanai 28 dienu ciklu 8. un 15. dienā.

1. tabula.

Devas pielāgošana hematoloģiskas toksicitātes gadījumā jebkura cikla 8. un 15. dienā

Pakāpe

Trombocītu

ANS skaits

 

 

Devas pielāgošana

skaits

 

 

ApNR* –

ApNR* –

 

 

Deva vai lietošanas shēma nav jāmaina.

50 x 109/l

1,0 x 109/l

 

 

 

 

 

Atlikt ārstēšanu, līdz trombocītu skaits atjaunojies

< 50 – 25 x 10 /l

< 1,0 – 0,5 x 10

 

/l

un ir ≥ 50 x 109/l, un ANS** ir ≥ 1,0 x 109/l.

 

< 25 x 109/l

< 0,5 x 109/l

 

 

Atlikt ārstēšanu, līdz trombocītu skaits atjaunojies

 

 

un ir ≥ 50 x 109/l, un ANS** ir ≥ 1,0 x 109/l.

 

 

 

 

 

Samazināt devu par 20 %.

*ApNR: apakšējā normas robeža.

**ANS: absolūtais neitrofilo leikocītu skaits.

2. tabula.

Terapijas pielāgošana nehematoloģiskas toksicitātes gadījumā

Toksicitāte

Pielāgošana

 

 

Jebkāda 3. vai 4. pakāpes ar zālēm saistīta

Atlikt ārstēšanu, līdz stāvoklis uzlabojies līdz 1.

nekardiāla toksicitāte, izņemot sliktu dūšu vai

pakāpei.

vemšanu

Samazināt devu par 20 %.

Jebkāda 3. vai 4. pakāpes kardiovaskulāra

Atlikt ārstēšanu un uzraudzīt pacientu līdz

atlabšanai. Apsvērt ārstēšanas pārtraukšanu, ja

toksicitāte pēc NYHA klasifikācijas vai

vērojams pastāvīgs KKIF** samazinājums par

pastāvīga KKIF** samazināšanās

≥ 15 % no sākotnējās vērtības.

 

 

* NYHA: Ņujorkas Sirds slimību asociācija (New York Heart Association).

** KKIF: Kreisā kambara izsviedes frakcija.

Īpašas pacientu grupas

Pediatriskā populācija

Pixuvri drošība un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 18 gadiem, līdz šim nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Gados vecāki cilvēki

Gados vecākiem pacientiem (≥ 65 gadi) īpaša devas pielāgošana nav nepieciešama.

Nieru darbības traucējumi

Pixuvri drošība un efektivitāte pacientiem ar nieru darbības traucējumiem nav pierādīta. Pacienti, kuriem kreatinīna līmenis serumā ir > 1,5 x virs augšējās normas robežas (ANR), tika izslēgti no nejaušinātā pētījuma. Tādējādi pacientiem ar nieru darbības traucējumiem jāievēro piesardzība, lietojot Pixuvri.

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Pixuvri drošība un efektivitāte pacientiem ar aknu darbības traucējumiem nav pierādīta. Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem jāievēro piesardzība, lietojot Pixuvri. Pixuvri nav ieteicams lietot pacientiem ar smagiem ekskretoriem aknu darbības traucējumiem (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Pacienti ar sliktu vispārējo stāvokli

Pašlaik nav informācijas par drošību un efektivitāti pacientiem ar sliktu vispārējo stāvokli (ECOG > 2). Ārstējot šādus pacientus, jāievēro piesardzība.

Lietošanas veids

Pixuvri paredzēts tikai intravenozai lietošanai. Intratekālas lietošanas drošums nav pierādīts.

Pixuvri paredzēts ievadīšanai lēnas, intravenozas infūzijas veidā, izmantojot sistēmā iebūvētu filtru (vismaz 60 minūšu laikā), tikai pēc izšķīdināšanas ar 5 ml 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda šķīduma injekcijām un pēc turpmākas atšķaidīšanas ar 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda šķīduma injekcijām līdz galīgam tilpumam 250 ml.

Ieteikumus par zāļu šķīdināšanu un atšķaidīšanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3.Kontrindikācijas

- Paaugstināta jutība pret piksantrona dimaleātu un/vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

-Imunizācija ar dzīvu vīrusu vakcīnām.

-Dziļš kaulu smadzeņu nomākums.

-Smagi aknu darbības traucējumi.

4.4Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms sākotnējas ārstēšanas ar Pixuvri vienmēr jāveic rūpīga sākotnējā asins šūnu skaita, bilirubīna līmeņa serumā, kopējā kreatinīna līmeņa serumā un sirds funkcijas (nosakot kreisā kambara izsviedes frakciju (KKIF)) novērtēšana.

Mielosupresija

Var rasties smaga mielosupresija. Ar Pixuvri ārstētiem pacientiem var rasties mielosupresija (neitropēnija, leikopēnija, anēmija, trombocitopēnija un limfopēnija), kuras galvenā izpausme ir neitropēnija. Izmantojot ieteicamo devu un lietošanas shēmu, neitropēnija parasti ir pārejoša, zemāko līmeni sasniedzot 15. – 22. dienā pēc zāļu lietošanas 1., 8. un 15. dienā, bet atlabšana parasti notiek līdz 28. dienai.

Rūpīgi jākontrolē asins šūnu skaits, tostarp jānosaka leikocītu, eritrocītu, trombocītu un absolūtais neitrofilo leikocītu skaits. Var lietot rekombinantus asinsrades augšanas faktorus saskaņā ar apstiprinātajām iestādes vai Eiropas Medicīniskās onkoloģijas biedrības (European Society for Medical Oncology; ESMO) vadlīnijām. Jāapsver devas pielāgošana (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Kardiotoksicitāte

Ārstēšanas laikā ar Pixuvri vai pēc tās var rasties sirdsdarbības pārmaiņas, tostarp samazināta KKIF vai letāla sastrēguma sirds mazspēja (SSM).

Aktīva vai bezsimptomu kardiovaskulāra slimība, iepriekš veikta ārstēšana ar antraciklīniem vai antracēndioniem, iepriekš vai vienlaikus veikta videnes apvidus staru terapija vai vienlaikus kardiotoksisku līdzekļu lietošana var paaugstināt kardiotoksicitātes risku. Kardiotoksicitāte, lietojot Pixuvri, iespējama neatkarīgi no tā, vai pacientam ir kardiāli riska faktori.

Pacientiem ar sirds slimību vai tādiem riska faktoriem kā sākotnējā KKIF vērtība < 45 %, nosakot ar radionuklīdo (MUGA) skenēšanu, klīniski nozīmīgas kardiovaskulāras patoloģijas (atbilst 3. vai

4. pakāpei pēc Ņujorkas Sirds slimību asociācijas [NYHA] klasifikācijas), miokarda infarkts pēdējo sešu mēnešu laikā, smaga aritmija, nekontrolēta hipertensija, nekontrolēta stenokardija vai iepriekš lietotas

doksorubicīna vai ekvivalenta līdzekļa kumulatīvās devas, kas pārsniedz 450 mg/m2, pirms ārstēšanas ar Pixuvri rūpīgi jānovērtē ieguvumu un riska attiecība.

Sirdsdarbība jākontrolē pirms ārstēšanas sākšanas ar Pixuvri un periodiski pēc tam. Ja ārstēšanas laikā pierādīta toksiska ietekme uz sirdi, jānovērtē Pixuvri terapijas turpināšanas ieguvums un risks.

Sekundārs ļaundabīgs audzējs

Tādu ļaundabīgu hematoloģisku audzēju kā sekundāra akūta mieloleikoze (AML) un mielodisplastiskais sindroms (MDS) attīstība ir atzīts ar antraciklīna un citu topoizomerāzes II inhibitoru lietošanu saistīts risks. Sekundārie audzēji, ieskaitot AML un MDS, var attīstīties Pixuvri terapijas laikā vai pēc tās.

Infekcija

Klīniskajos pētījumos ziņots par infekcijām, tostarp pneimoniju, celulītu, bronhītu un sepsi (skatīt

4.8. apakšpunktu). Infekcijas ir saistītas ar hospitalizāciju, septisku šoku un nāvi. Pacienti ar neitropēniju ir uzņēmīgāki pret infekcijām, lai gan klīniskajos pētījumos atipisku, grūti ārstējamu infekciju, piemēram, sistēmisku sēnīšu infekciju vai tādu oportūnistisku mikroorganismu kā Pneumocystis jiroveci izraisītu infekciju, sastopamība nepalielinājās.

Pixuvri nedrīkst lietot pacientiem, kuriem ir aktīva, smaga infekcija, vai pacientiem, kuriem anamnēzē ir recidivējošas vai hroniskas infekcijas vai tādas pamatslimības, kas vēl vairāk var palielināt noslieci uz nopietnu infekciju.

Audzēja līzes sindroms

Piksantrons var izraisīt hiperurikēmiju plaša purīnu katabolisma rezultātā, kas pavada zāļu ierosinātu strauju audzēja šūnu līzi (audzēja līzes sindromu), un elektrolītu līdzsvara traucējumus, kas savukārt var izraisīt nieru bojājumu. Pacientiem ar augstu audzēja līzes sindroma risku (paaugstināts LDH līmenis, liels audzēja tilpums, augsts sākotnējais urīnskābes vai fosfātu līmenis serumā) pēc ārstēšanas jānovērtē urīnskābes, kālija, kalcija fosfāta un kreatinīna līmenis asinīs. Hidratācija, urīna alkalizācija un profilakse ar allopurinolu vai citiem hiperurikēmijas novēršanas līdzekļiem var samazināt iespējamās audzēja līzes sindroma komplikācijas.

Imunizācija

Imunizācija Pixuvri terapijas laikā var būt neefektīva. Ar Pixuvri terapiju saistītās imūnsupresijas dēļ imunizācija ar dzīvu vīrusu vakcīnām ir kontrindicēta (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Ekstravazācija

Ekstravazācijas gadījumā zāļu ievadīšana nekavējoties jāpārtrauc un jāatsāk citā vēnā. Pixuvri nepiemīt pūslīšu veidošanos izraisošas īpašības, kas mazina lokālu reakciju risku pēc ekstravazācijas.

Fotosensibilizācijas reakciju profilakse

Pamatojoties uz in vitro un neklīniskiem in vivo datiem, fotosensibilizācija ir potenciāli iespējams risks, bet klīnisko pētījumu programmā par apstiprinātiem gadījumiem ziņojumi nav saņemti. Piesardzības nolūkā pacientiem jāiesaka ievērot aizsardzības stratēģiju pret saules iedarbību, tostarp valkāt aizsargapģērbu pret sauli un izmantot aizsarglīdzekļus pret saules iedarbību. Tā kā lielāko daļu zāļu izraisītu fotosensibilizācijas reakciju ierosina UV-A diapazonam atbilstoša garuma viļņi, ieteicams izmantot aizsarglīdzekli pret sauli, kas ļoti labi absorbē UV-A starojumu.

Pacienti, kas ievēro diētu ar ierobežotu nātrija daudzumu

Šīs zāles pēc atšķaidīšanas satur aptuveni 1000 mg (43 mmol) nātrija vienā devā. Tas jāņem vērā pacientiem, kuriem noteikta diēta ar kontrolētu nātrija daudzumu.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav ziņojumu par zāļu mijiedarbību cilvēkiem, un zāļu savstarpējas mijiedarbības pētījumi, iesaistot cilvēkus, nav veikti.

In vitro inhibīcijas pētījumi

In vitro pētījumos ar biežāk sastopamajām cilvēka citohroma P450 izoformām (arī CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6 un 3A4) pierādīta iespējama jaukta tipa CYP1A2 un CYP2C8 inhibīcija, kas var būt klīniski nozīmīga. Cita veida nozīmīga, klīniski būtiska mijiedarbība ar CYPP450 nav novērota.

Teofilīns: lietojot vienlaikus teofilīnu (zāles ar šauru terapeitisko indeksu), ko metabolizē galvenokārt CYP1A2, pastāv teorētiskas bažas, ka var palielināties šī substrāta koncentrācija, kas teorētiski var izraisīt toksisku teofilīna iedarbību. Pirmajās nedēļās tūlīt pēc vienlaicīgas ārstēšanas sākšanas ar Pixuvri rūpīgi jākontrolē teofilīna līmenis.

Varfarīnu daļēji metabolizē CYP1A2, tādēļ pastāv teorētiskas bažas par šo zāļu vienlaicīgu lietošanu un par ietekmi, kādu šo zāļu metabolisma inhibīcija var atstāt uz to gaidīto iedarbību. Pirmajās dienās uzreiz pēc Pixuvri vienlaikus terapijas uzsākšanas jākontrolē asinsreces rādītāji, jo īpaši Starptautiskais standartizētais koeficients (INR).

Amitriptilīnu, haloperidolu, klozapīnu, ondansetronu un propranololu metabolizē CYP1A2 un tādēļ pastāv teorētiskas bažas, ka Pixuvri vienlaikus lietošana var paaugstināt šo zāļu līmeni asinīs.

Lai gan piksantrona izraisītas CYP2C8 inhibīcijas risks nav konstatēts, jāievēro piesardzība, lietojot vienlaikus vielas, kuras metabolizē galvenokārt CYP2C8, piemēram, repaglinīdu, rosiglitazonu vai paklitakselu, piemēram, rūpīgi uzraugot blakusparādības.

Pamatojoties uz in vitro pētījumiem, konstatēja, ka piksantrons ir membrānu transportolbaltumvielu P-gp/BRCP un OCT1 substrāts, un līdzekļi, kas nomāc šīs transportvielas, var samazināt piksantrona uzņemšanas un izdalīšanas efektivitāti no aknām. Lietojot vienlaikus ar zālēm, kuras inhibē šādas transportvielas, piemēram, ciklosporīnu A vai takrolīmu, ko parasti lieto, lai kontrolētu hronisku transplantāta reakciju pret saimniekorganismu, un pretHIV līdzekļus ritonaviru, sakvinaviru vai nelfinaviru, rūpīgi jākontrolē asinsaina.

Turklāt jāievēro piesardzība ilgstoši lietojot piksantronu vienlaikus ar izplūdes transporta induktoriem, piemēram, rifampicīnu, karbamazepīnu, un glikokortikoīdiem, jo piksantrona izvadīšana var pastiprināties, kā rezultātā samazinās sistēmiskā iedarbība.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Reproduktīvā vecuma sievietes

Reproduktīvā vecuma sievietēm un viņu partneriem jāiesaka izvairīties no grūtniecības iestāšanās.

Sievietēm un vīriešiem ārstēšanas laikā un līdz sešiem mēnešiem pēc tās beigām jālieto efektīva kontracepcija.

Grūtniecība

Nav datu par piksantrona lietošanu grūtniecēm. Pētījumos ar dzīvniekiem pierādīta reproduktīvā toksicitāte (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Pixuvri nav ieteicams lietot grūtniecības laikā un reproduktīvā vecuma sievietēm, kuras nelieto kontracepcijas līdzekļus.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai Pixuvri/metabolīti izdalās cilvēka mātes pienā. Nevar izslēgt risku jaundzimušajiem/zīdaiņiem.

Ārstēšanas laikā ar Pixuvri barošana ar krūti ir jāpārtrauc.

Fertilitāte

Pēc atkārtotas Pixuvri lietošanas tikai 0,1 mg/kg lielā dienas devā suņiem konstatēja no devas atkarīgu sēklinieku atrofiju. Šī ietekme cilvēkiem nav novērtēta. Tāpat kā citi dezoksiribonukleīnskābi (DNS) negatīvi ietekmējošo līdzekļu vispārējās grupas līdzekļi, Pixuvri var būt saistīts ar fertilitātes traucējumiem. Lai gan ietekme uz fertilitāti nav konstatēta, piesardzības nolūkā vīriešu dzimuma pacientiem būtu jāiesaka izmantot kontracepcijas līdzekļus (īpaši barjermetodi) ārstēšanas laikā un sešus mēnešus pēc ārstēšanas, lai ļautu nobriest jauniem spermatozoīdiem. Lai izvairītos no ilgtermiņa neauglības riska, jāapsver iespēja izmantot spermas bankas pakalpojumus.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav zināms, vai Pixuvri ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošības profila kopsavilkums

Pixuvri drošumu novērtēja 407 pacientiem.

Visbiežāk sastopamā toksicitāte ir kaulu smadzeņu, īpaši neitrofilo leikocītu līnijas nomākums. Lai gan smaga kaulu smadzeņu nomākuma ar klīniskām sekām sastopamība ir salīdzinoši maza, ar Pixuvri ārstētos pacientus rūpīgi uzraudzīja, bieži pārbaudot asinsainu, jo īpaši neitrofilo leikocītu skaitu. Smagu infekciju sastopamība bija maza, un ar imunitātes nomākumu saistītas oportūnistiskas infekcijas nenovēroja. Lai gan kardiālas toksicitātes, kas izpaužas ar SSM, sastopamība ir mazāka, nekā būtu sagaidāms, lietojot līdzīgas zāles, piemēram, antraciklīnus, ieteicams uzraudzīt KKIF, veicot MUGA skenēšanu, vai ECHO, lai novērtētu subklīnisko kardiotoksicitāti. Pieredze par piksantrona lietošanu ir iegūta tikai pacientiem ar KKIF ≥ 45 %, bet lielākajai daļai pacientu šis rādītājs bija ≥ 50%. Pieredze par Pixuvri lietošanu pacientiem ar nozīmīgāku sirds bojājumu ir ierobežota un to drīkst lietot tikai klīniskā pētījuma kontekstā. Cita veida toksicitāti, piemēram, sliktu dūšu, vemšanu un caureju, parasti novēroja reti, šīs izpausmes bija vieglas, atgriezeniskas, ārstējamas un prognozējamas ar citotoksiskiem līdzekļiem ārstētiem pacientiem. Ietekme uz aknu vai nieru darbību bija minimāla vai tās nebija vispār.

Blakusparādību saraksts tabulas veidā

Informācija par Pixuvri blakusparādībām (BP) iegūta, izmantojot visu pabeigto pētījumu galīgos datus. BP tālāk 3. tabulā ir uzskaitītas atbilstoši MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijai un sastopamības biežumam: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1 000 līdz

< 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000), ļoti reti (< 1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

3. tabula.

Ar Pixuvri saistītās blakusparādības, par kurām ziņots pabeigtajos Pixuvri pētījumos, atbilstoši sastopamības biežumam

 

 

 

 

Orgānu sistēmu klasifikācija

Biežums

 

Nevēlamā blakusparādība

 

 

 

 

 

Bieži

 

Neitropēniska infekcija, elpceļu infekcija, infekcija

Infekcijas un infestācijas

 

 

Bronhīts, kandidoze, celulīts, herpes zoster, meningīts,

Retāk

 

nagu infekcija, mutes dobuma sēnīšu infekcija, mutes

 

 

dobuma herpes infekcija, pneimonija, salmonellu

 

 

 

 

 

 

izraisīts gastroenterīts, septisks šoks

 

 

 

 

Labdabīgi, ļaundabīgi un

Retāk

 

Audzēja progresēšana

neprecizēti audzēji (ieskaitot cistas

 

Sekundārs ļaundabīgs audzējs (ieskaitot ziņojumus par

un polipus)

 

 

AML un MDS)

 

 

 

 

 

Ļoti bieži

 

Neitropēnija, leikopēnija, limfopēnija, anēmija,

Asins un limfātiskās sistēmas

 

trombocitopēnija

 

 

Bieži

 

Febrila neitropēnija, asins sastāva pārmaiņas

traucējumi*

 

 

Retāk

 

Kaulu smadzeņu mazspēja, eozinofīlija

Imūnās sistēmas traucējumi

Retāk

 

Paaugstināta jutība pret zālēm

Vielmaiņas un uztures

Bieži

 

Anoreksija, hipofosfatēmija

traucējumi

Retāk

 

Hiperurikēmija, hipokalcēmija, hiponatriēmija

 

 

Psihiskie traucējumi

Retāk

 

Trauksme, bezmiegs, miega traucējumi

 

Bieži

 

Garšas sajūtas traucējumi, parestēzijas, galvassāpes,

Nervu sistēmas traucējumi

 

miegainība

 

 

 

Retāk

 

Reibonis, letarģija

Acu bojājumi

Bieži

 

Konjunktivīts

Retāk

 

Sausas acis, keratīts

 

 

Ausu un labirinta bojājumi

Retāk

 

Vertigo

 

Bieži

 

Kreisā kambara disfunkcija, sirdsdarbības traucējumi,

Sirds funkcijas traucējumi

 

sastrēguma sirds mazspēja, Hisa kūlīša zara blokāde,

 

 

tahikardija

 

Retāk

 

Aritmija

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Bieži

 

Bālums, vēnu krāsas pārmaiņas, hipotensija

Retāk

 

Vēnu bojājumi

 

 

Elpošanas sistēmas traucējumi,

Bieži

 

Dispnoja, klepus

krūšu kurvja un videnes slimības

Retāk

 

Izsvīdums pleiras dobumā, pneimonīts, iesnas

 

 

 

Ļoti bieži

 

Slikta dūša, vemšana

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži

 

Stomatīts, caureja, aizcietējums, vēdersāpes, sausa

 

mute, dispepsija

 

 

 

Retāk

 

Ezofagīts, mutes parestēzija, asiņošana no taisnās

 

 

zarnas

 

 

 

Aknu un/vai žults izvades sistēmas

Retāk

 

Hiperbilirubinēmija

traucējumi

 

 

 

Ādas un zemādas audubojājumi*

Ļoti bieži

 

Ādas krāsas pārmaiņas, alopēcija

Bieži

 

8 Eritēma, nagu bojājumi, nieze

 

 

3. tabula.

Ar Pixuvri saistītās blakusparādības, par kurām ziņots pabeigtajos Pixuvri pētījumos, atbilstoši sastopamības biežumam

 

 

 

Orgānu sistēmu klasifikācija

Biežums

Nevēlamā blakusparādība

 

 

 

 

Retāk

Svīšana naktī, petēhijas, makulāri izsitumi, ādas čūlas

Skeleta-muskuļu un saistaudu

Bieži

Kaulu sāpes

 

Artralģija, artrīts, muguras sāpes, muskuļu vājums,

sistēmas bojājumi

Retāk

krūškurvja skeleta muskuļu sāpes, skeleta muskuļu

 

 

stīvums, kakla sāpes, sāpes ekstremitātēs

Nieru un urīnizvades sistēmas

Ļoti bieži

Hromatūrija

Bieži

Proteinūrija, hematūrija

traucējumi

Retāk

Oligūrija

 

Reproduktīvās sistēmas traucējumi

Retāk

Spontāna dzimumlocekļa erekcija

un krūts slimības

 

 

 

Ļoti bieži

Astēnija

 

 

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas

Bieži

Nespēks, gļotādas iekaisums, pireksija, sāpes krūškurvī,

ievadīšanas vietā

tūska

 

 

Retāk

Drebuļi, aukstuma sajūta injekcijas vietā, lokāla

 

reakcija

 

 

 

 

Paaugstināts alanīna aminotransferāzes līmenis,

 

Bieži

paaugstināts aspartātaminotransferāzes līmenis,

 

paaugstināts sārmainās fosfatāzes līmenis asinīs,

 

 

Izmeklējumi

 

paaugstināts kreatinīna līmenis asinīs

 

 

 

Bilirubīns urīnā, paaugstināts fosfora līmenis asinīs,

 

 

 

Retāk

paaugstināts urīnvielas līmenis asinīs, paaugstināts

 

gamma glutamiltransferāzes līmenis, palielināts

 

 

 

 

neitrofilo leikocītu skaits, samazināta ķermeņa masa

 

 

 

* tālāk aprakstītas BP.

 

 

Atsevišķu blakusparādību apraksts

Hematoloģiskā toksicitāte un neitropēnijas komplikācijas

Hematoloģiskā toksicitāte ir biežākā novērotā toksicitāte, bet to parasti bija viegli novērst ar imunitāti stimulējošiem līdzekļiem un transfūzijām pēc nepieciešamības. Lai gan 3.–4. pakāpes neitropēnija nejaušinātā, klīniskā pētījumā Pixuvri lietotājiem radās biežāk, vairāmā gadījumu tā bija nekomplicēta, nekumulatīva un saistīta ar nelielu febrilas neitropēnijas vai infekciju sastopamību. Svarīgi, ka augšanas faktoru atbalsts standarta gadījumos nebija nepieciešams, un eritrocītu un trombocītu transfūzijas tika veiktas retāk. (Skatīt 4.4. apakšpunktu).

Toksiska ietekme uz sirdi

Pētījumā PIX 301 samazinātu izsviedes frakciju Pixuvri grupā konstatēja 13 pacientiem (19,1 %). 11 ar Pixuvri ārstētiem pacientiem šie traucējumi bija 1.–2. pakāpes, bet diviem pacientiem tie bija

3. pakāpes; šie traucējumi bija pārejoši un nesaistīti ar Pixuvri devu. Sirds mazspēja (MedDRA termini sirds mazspēja un sastrēguma sirds mazspēja) radās sešiem ar Pixuvri ārstētiem pacientiem (8,8 %) (diviem pacientiem 1.–2. pakāpe, vienam pacientam 3. pakāpe un trim pacientiem

5. pakāpe). Trim ar Pixuvri ārstētiem pacientiem (4,4 %) bija tahikardija, aritmija, sinusa tahikardija vai bradikardija.

Ieteicams sākotnēji novērtēt sirdsdarbību ar MUGA skenēšanu vai ECHO, jo īpaši pacientiem, kam ir palielinātas kardiotoksicitātes riska faktori. Atkārtota MUGA skenēšana vai KKIF noteikšana ar ECHO jāapsver pacientiem, kam ir tādi riska faktori kā iepriekš liela kumulatīva antraciklīnu iedarbība vai nozīmīga esoša sirds slimība. (Skatīt 4.4. apakšpunktu)9 .

Citas bieži novērotas toksicitātes

Ādas krāsas pārmaiņas un hromatūrija ir zināmas ar Pixuvri lietošanu saistītas reakcijas savienojuma (zilās) krāsas dēļ. Ādas krāsas pārmaiņas parasti izzūd dažu dienu vai nedēļu laikā, kad zāles tiek izvadītas no organisma.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Ziņojumi par Pixuvri pārdozēšanu nav saņemti.

Devas palielināšanas klīniskajos pētījumos bez pierādījumiem par devas atkarīgu toksicitāti lietotas vienreizējas piksantrona devas līdz 158 mg/m2.

Pārdozēšanas gadījumā ieteicama uzturoša terapija.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: pretaudzēju līdzekļi, antraciklīni un radniecīgas vielas. ATĶ kods: L01DB11

Darbības mehānisms

Pixuvri aktīvā viela ir piksantrona citotoksisks aza-antracēndions.

Atšķirībā no reģistrētiem antraciklīniem (doksorubicīna un citiem) un atracēndioniem (mitoksantrona), piksantrons ir vājš topoizomerāzes II inhibitors. Turklāt atšķirībā no antraciklīniem vai antracēndioniem piksantrons tieši alkilē DNS, veidojot stabilus DNS savienojumus un dubultu pavedienu atstarpes. Tā kā piksantrons satur slāpekļa heteroatomu gredzena struktūrā un tam nav ketongrupu, tam piemīt vājāka spēja radīt reaktīvus skābekļa paveidus, saistīt dzelzi un veidot etilspirta metabolītus, kurus uzskata par antraciklīnu kardiotoksicitātes izraisītājiem. Šīs unikālās struktūras dēļ piksantrons dzīvniekiem izraisa minimālu kardiotoksicitāti salīdzinājumā ar doksorubicīnu vai mitoksantronu.

Visaptveroša retrospektīva 1. fāzes pētījumu un kombinētu shēmu (1./2. fāze) populācijas FK/FD analīze pierādīja, ka dzīvildze bez slimības progresēšanas un 2.–3. pakāpes neitropēnija bija saistīta ar Pixuvri iedarbību.

Klīniskā efektivitāte un drošība

Pixuvri kā monoterapijas drošību un efektivitāti novērtēja daudzcentru, nejaušinātā, aktīvi kontrolētā pētījumā pacientiem ar recidivējošu vai rezistentu agresīvu NHL pēc tam, kad iepriekš saņemtas vismaz divas terapijas (PIX301). Šajā pētījumā 140 pacienti tika nejaušināti iedalīti (1:1) ārstēšanai ar Pixuvri vai ar pētnieka izvēlētu monoķīmijterapiju salīdzinājuma grupā. Pacientu demogrāfiskais un sākotnējais slimības raksturojums terapijas grupās bija labi līdzsvarots, un statistiski nozīmīgas atšķirības nekonstatēja. Pētījumā kopumā pacientu vidējais vecums bija 59 gadi; 61 % bija vīrieši, 64 % bija baltās rases pārstāvji, 76 % pētījuma sākumā bija Ann Arbor III/IV stadijas slimība, 74 % sākotnējais Starptautiskais prognostiskais indekss (International Prognostic Index; IPI) bija ≥ 2, un 60 % iepriekš bija saņēmuši ≥ 3 ķīmijterapijas kursus. Mazo šķeltšūnu limfomas pacientus pivotālā pētījumā neiekļāva. Pētījumā PIX 301 iekļautajiem pacientiem bija jābūt jutīgiem uz iepriekš veiktu antraciklīnu terapiju (apstiprināta vai neapstiprināta CR vai PR).

Dati par pacientiem, kas iepriekš ārstēti ar rituksimabu (38 pacienti Pixuvri grupā un 39 pacienti

salīdzinājuma grupā), ir ierobežoti.

Audzēju atbildes reakciju vērtēja maskēta, neatkarīga, centrāla pārskata grupa saskaņā ar starptautiskas darba grupas darbības principiem, lai standartizētu NHL atbildes reakcijas kritērijus. Ar Pixuvri ārstētiem pacientiem konstatēja nozīmīgi lielāku pilnīgas atbildes reakcijas un neapstiprinātas pilnīgas atbildes reakcijas (complete response/unconfirmed complete response; CR/CRu) rādītāju, kā arī lielāku objektīvas atbildes reakcijas (objective response rate; ORR) rādītāju nekā salīdzinājuma grupā (skatīt 4. tabulu).

4. tabula.

Kopsavilkums par atbildes reakciju saskaņā ar neatkarīgas grupas vērtējumu (ITT populācija)

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapijas beigas

 

Pētījuma beigas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salīdzinājuma

 

 

Salīdzinājuma

 

 

Pixuvri

preparāts (n

P

Pixuvri

preparāts

P

 

(n=70)

=70)

vērtība

(n=70)

(n=70)

vērtība

 

 

 

 

 

 

 

CR/CRu

4 (5,7 %)

0,021

5 (7,1 %)

0,009

(20,0 %)

(24,3 %)

 

 

 

 

 

CR

8 (11,4 %)

0 (0 %)

 

0 (0,0 %)

 

 

(15,7 %)

 

 

 

 

 

 

 

CRu

6 (8,6 %)

4 (5,7 %)

 

6 (8,6 %)

5 (7,1 %)

 

 

 

 

 

 

 

 

ORR (CR, Cru un PR)

10 (14,3 %)

0,003

10 (14,3 %)

0,001

 

(37,1 %)

 

 

(40,0 %)

 

 

Lai salīdzinātu proporcijas Pixuvri un salīdzinošās ķīmijterapijas grupās, izmantoja Fišera testu.

Ar Pixuvri ārstētiem pacientiem konstatēja dzīvildzes bez slimības progresēšanas uzlabošanos par 40 %, salīdzinot ar pacientiem, kas ārstēti ar salīdzinājuma preparātiem, un vidējā PFS (progression- free-survival) bija par 2,7 mēnešiem ilgāka (riska attiecība (RA)=0,60, log-rank p=0,005) (skatīt 1. attēlu tālāk).

Vidējā kopējā dzīvildze ar Pixuvri ārstētiem pacientiem bija par 2,6 mēnešiem ilgāka nekā pacientiem, kas ārstēti ar salīdzinājuma preparātu (RA=0,79, log-rank p=0,25) (skatīt 2. attēlu tālāk).

1. attēls.

PIX301 dzīvildze bez slimības progresēšanas – pētījuma beigas

 

Piksantrons

Salīdzinājuma

progresēšanasslimības varbūtība

 

 

preparāts

 

 

 

 

 

N=70

N=70

 

Notikums (PS vai

58 (83 %)

64 (91 %)

 

nāve)

 

 

 

Vidējā PFS (mēneši)

5,3 (2,3, 6,2)

2,6 (1,9, 3,5)

 

 

log-rank p vērtība = 0,005

 

 

RA = 0,60 (95% TI 0,42, 0,86)

bez

Piksantrons

 

 

Dzīvildze

 

 

 

Salīdzinājuma

preparāti

Laiks kopš nejaušināšanas (mēneši)

2. attēls.

PIX 301 Kopējā dzīvildze – pētījuma beigas

 

 

Piksantrons

Salīdzinājuma

 

 

 

preparāts

varbūtība–

 

N=70

N=70

Notikums (nāve)

log-rank p vērtība= 0,251

 

47 (67 %)

52 (74 %)

 

Vidējā OS (95 % TI)

10,2 (6,4, 15,7)

7,6 (5,4, 9,3)

dzīvildze

 

RA = 0,79 (95 % TI 0,53, 1,18)

 

Piksantrons

Kopējā

 

 

 

 

Salīdzinājuma

preparāti

Laiks kopš nejaušināšanas (mēneši)

Rezultāti iepriekš ar rituksimabu ārstētiem pacientiem, lietojot Pixuvri, joprojām liecināja par lielāku terapijas ieguvumu nekā lietojot salīdzinājuma preparātu, gan attiecībā uz kopējo atbildes reakcijas biežumu (31,6 % ar Pixuvri un 17,9 % ar salīdzinājuma preparātu) un vidējo dzīvildzi bez slimības progresēšanas (3,3 mēneši, lietojot Pixuvri, salīdzinājumā ar 2,5 mēnešiem, lietojot salīdzinājuma preparātu). Taču, lietojot kā 5. vai vēlākas izvēles līdzekli pacientiem, kas bijuši rezistenti pret pēdējo veikto terapiju, Pixuvri ieguvums nav pierādīts, un dati par šo pacientu grupu ir ļoti ierobežoti.

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus Pixuvri zīdaiņiem no dzimšanas līdz sešu mēnešu vecumam, jo NHL nerodas šajā pediatriskajā apakšgrupā.

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus Pixuvri NHL pacientiem no sešu mēnešu līdz 18 gadu vecumam (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

Šīs zāles ir reģistrētas saskaņā ar tā dēvēto “apstiprinājumu ar nosacījumiem”. Tas nozīmē, ka ir sagaidāmi papildu dati par šīm zālēm.

Eiropas Zāļu aģentūra vismaz ik gadu pārbauda jauniegūto informāciju par šīm zālēm un vajadzības gadījumā atjaunina šo zāļu aprakstu.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Pēc intravenozas ievadīšanas piksantrona maksimālā koncentrācija plazmā tika sasniegta infūzijas beigās un pēc tam mazinājās polieksponenciālā veidā. Pixuvri farmakokinētika devas

robežās no 3 mg/m2 līdz 105 mg/m2 nebija atkarīga no devas un, lietojot zāles monoterapijas vai kombinētas terapijas pētījumos, būtiskas atšķirības nenovēroja. Vidējā iedarbība, lietojot monoterapijā, bija šāda:

Pixuvri deva (mg/m2)

Pacientu skaits

AUC (0-24 h) (ng.hr/ml)

982 115

1727 474

Populācijas farmakokinētikas datu analīze liecināja, ka reģistrētai mērķa devai 50 mg/m2 piksantrona vidējā 28 dienu cikla iedarbība bija 6320 ng.hr/ml (90 % TI, 5990-6800 ng.hr/ml) 3 devu/4 nedēļu ciklam.

Izkliede

Pixuvri sadalījuma tilpums ir liels – 25,8 l, un aptuveni 50 % ir saistīti ar plazmas olbaltumvielām.

Biotransformācija

Acetilētie metabolīti ir galvenie piksantrona biotransformācijas produkti. Tomēr in vitro piksantrona pārveidošanās par acetilētiem metabolītiem NAT1 vai NAT2 ietekmē bija ļoti ierobežota. Cilvēka urīnā savienojums izdalījās galvenokārt nemainītā veidā un tika konstatēts ļoti neliels I un II fāzes acetilētu metabolītu daudzums. Tādēļ metabolisms nav nozīmīgs piksantrona eliminācijas ceļš. Acetilētie metabolīti bija farmakoloģiski neaktīvi un metaboliski stabili.

Eliminācija

Piksantrona kopējais plazmas klīrenss ir vidēji liels vai liels – 72,7 l/h, un caur nierēm 0 – 24 stundu laikā izdalās mazāk nekā 10% lietotās devas. Terminālais eliminācijas pusperiods bija robežās no

14,5 līdz 44,8 h, vidēji 23,3 8,0 (n=14, VK=34%), mediāna 21,2 h. Tā kā nieru klīrensa nozīme ir ierobežota, klīrenss no plazmas ir galvenokārt nelineārs. Pixuvri var tikt metabolizēts aknās un/vai izvadīts ar žulti. Tā kā metabolisms ir ierobežots, neizmainīta piksantrona izvadīšana ar žulti var būt galvenais eliminācijas ceļš. Klīrenss caur aknām aptuveni atbilst plazmas plūsmai caur aknām, kas liecina par lielu aknu ekstrakcijas attiecību un līdz ar to arī par efektīvu pamata aktīvās vielas elimināciju. Piksantrona uzņemšanu aknās, iespējams, mediē OCT1 aktīvās transportvielas, bet izvadīšanu ar žulti – P-gp un BCRP.

Piksantrona spēja inhibēt P-gp, BCRP un BSEP transportmehānismu in vitro bija vāja vai tās nebija vispār.

Piksantrons neinhibēja OCT1-mediētu metformīna transportu in vitro, bet nav paredzams, ka tas in vivo inhibēs OTC1 klīniski nozīmīgā koncentrācijā.

Piksantrons bija vājš OATP1B1 un OATP1B3 saistīšanas transportvielu inhibitors in

vitro. Linearitāte/nelinearitāte

Piksantrona farmakokinētika bija lineāra plašā devu diapazonā no 3 mg/m2 līdz 105 mg/m2.

Farmakokinētiskā(-s)/farmakodinamiskā(-s) attiecība(-s)

Novērota saistība starp piksantrona iedarbību plazmā un neitrofilo leikocītu skaitu.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Pēc vienreizējas intravenozas Pixuvri ievadīšanas 29 mg/kg un 38 mg/kg devā pelēm novēroja tūlītēju nāvi (114 mg/m2, LD10). Novēroja leikocītu un eritrocītu skaita samazināšanos un izmaiņas kaulu smadzenēs, liesā, nierēs un sēkliniekos. Līdzīgas atrades novēroja žurkām un suņiem, lietojot devu 116 mg/m2. Suņiem uzreiz pēc ārstēšanas radās tahikardija un elektrokardiogrāfiskas (EKG) pārmaiņas.

Atkārtotu devu pētījumos ar pelēm, žurkām un suņiem galvenā atrade bija mielotoksicitāte, nefrotoksicitāte (izņemot suņus) un sēklinieku bojājums.

Suņiem Pixuvri, lietojot 0,5–0,9 mg/kg devā sešus ciklus, neizraisīja nāvi vai smagas klīniskas pazīmes, tostarp EKG vai ķermeņa masas pārmaiņas. Tēviņi pret ārstēšanu bija jutīgāki, vērtējot leikocītu un trombocītu skaita (atgriezenisku) samazināšanos un limfoīdo audu (liesas unaizkrūts dziedzera) samazināšanos, kā arī citotoksiskam līdzeklim paredzamo izteikto toksisko ietekmi uz reproduktīviem orgāniem. Izņemot īslaicīgu iedarbības palielināšanos mātītēm pēc trešā cikla, būtiskas farmakokinētikas rādītāju atšķirības nekonstatēja. Tomēr tēviņiem konstatēja nedaudz lielāku iedarbību nekā mātītēm.

Suņiem terapija sirdi neietekmēja, jo dažādos ārstēšanas posmos EKG pārmaiņas netika konstatētas; sirds pārmaiņas nekonstatēja ne makroskopiskā, ne histoloģiskā izmeklēšanā. Tāpat četru un divdesmit sešu nedēļu pētījumos nekonstatēja ietekmi uz nieru funkciju un histoloģiju.

Pixuvri kardiotoksicitāti novērtēja salīdzinājumā ar vienlīdz aktīvām doksorubicīna un mitoksantrona devām iepriekš neārstētām un iepriekš ar doksorubicīnu ārstētām pelēm. Piksantrona dimaleāts devā līdz 27 mg/kg, ievadot divreiz nedēļā četras nedēļas, neradīja kardiotoksisku ietekmi, bet mitoksantrons, kā paredzams, bija kardiotoksisks visās pārbaudītajās devās (0,6, 1,6 un 1,5 mg/kg). Pixuvri izraisīja nelielu nefropātiju. Minimālu Pixuvri kardiotoksicitāti konstatēja arī atkārtotos terapijas ciklos, lietojot tādas pašas devas.

Genotoksicitātes pētījumos apstiprināja iespējamu klastogēnu ietekmi uz zīdītāju šūnām in vitro un in vivo. Pixuvri bija mutagēns Eimsa testā, palielināja hromosomu aberāciju skaitu cilvēka limfocītos un mikrokodoliņu veidošanās biežumu in vivo.

Pixuvri izraisīja toksisku ietekmi uz mātīti un augli žurkām un trušiem, lietojot pat tikai 1,8 mg/kg lielu devu 9.–11. grūsnības dienā, lielākas devas izraisīja abortus un pilnīgu embrija rezorbciju. Embriotoksicitātei bija raksturīgs samazināts vidējais augļa svars, augļa anomālijas un nepilnīga vai aizkavēta augļa kaulu pārkaulošanās. Ilgtermiņa pētījumi ar dzīvniekiem, lai noteiktu Pixuvri kancerogenitāti, nav veikti. Lokālas panesamības pētījums nav veikts.

Pierādīts, ka Pixuvri in vitro fototoksiski ietekmē 3T3 šūnas.

Koloniju veidojošo vienību pētījumā pelēm LD10 devā lietota Pixuvri un mitoksantrona (piksantrona dimaleāts 38 mg/kg un mitoksantrons 6,1 mg/kg) mielotoksicitāte bija līdzīga.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Nātrija hlorīds

Laktozes monohidrāts

Nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai)

Sālsskābe (pH pielāgošanai)

6.2.Nesaderība

Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm (izņemot 6.6. apakšpunktā minētās).

6.3.Uzglabāšanas laiks

Neatvērts flakons 5 gadi

Sagatavots un atšķaidīts šķīdums

Ķīmiskā un fizikālā stabilitāte pierādīta 24 stundas istabas temperatūrā (15°C – 25°C) un dienas gaismas apstākļos polietilēna (PE) standarta infūziju maisos.

No mikrobioloģiskā viedokļa zāles jāizlieto nekavējoties. Ja tās nelieto nekavējoties, par uzglabāšanas laiku un apstākļiem līdz lietošanai ir atbildīgs lietotājs, un tas parasti nedrīkst pārsniegt

24 stundas temperatūrā 2°C – 8 ºC, ja šķīdināšana un atšķaidīšana veikta kontrolētos un aseptiskos apstākļos.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8 °C).

Uzglabāt flakonu ārējā kastītē, lai pasargātu no gaismas.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu izšķīdināšanas un atšķaidīšanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

I hidrolītiskās klases stikla flakons ar 50 mg piksantrona dimaleāta, kas atbilst 29 mg piksantrona, noslēgts ar pelēku butilgumijas aizbāzni, alumīnija aizdari un sarkanu plastmasas vāciņu. Iepakojumā ir viens flakons.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Šķīdināšana un atšķaidīšana

Ievērojot aseptikas noteikumus, izšķīdiniet katra 29 mg flakona saturu ar 5 ml 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda šķīduma injekcijām. Kratot liofilizētajam pulverim vajadzētu pilnībā izšķīst 60 sekunžu laikā. Tā rezultātā tiek iegūts tumši zils šķīdums ar piksantrona koncentrāciju 5,8 mg/ml.

Ievērojot aseptikas noteikumus, ievelciet devai nepieciešamo tilpumu (ņemot vērā, ka koncentrācija ir 5,8 mg/ml) un pārnesiet to uz 250 ml infūziju maisu, kurā ir 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdums injekcijām. Ņemot vērā pievienoto izšķīdinātā preparāta daudzumu, piksantrona galīgā koncentrācija infūziju maisā nedrīkst pārsniegt 580 mikrogramus/ml. Saderība ar citiem šķīdinātājiem nav noteikta. Pēc pārneses rūpīgi samaisiet infūzijas maisa saturu. Maisījumam jābūt dzidram un tumši zilam šķīdumam.

Atšķaidītā Pixuvri šķīduma ievadīšanas laikā jāizmanto sistēmā iebūvēti poliētersulfona filtri ar poru izmēru 0,2 µm.

Pixuvri ir citotoksisks līdzeklis. Izvairieties no tā saskares ar acīm un ādu. Rīkojoties ar Pixuvri, un dekontaminācijas procedūru laikā valkājiet cimdus, maskas un acu aizsarglīdzekļus.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Pixuvri ir paredzēts tikai vienreizējai lietošanai. Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli, arī materiāli, kas izmantoti šķīdināšanai, atšķaidīšanai un ievadīšanai, jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām attiecībā uz citotoksiskiem līdzekļiem.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

CTI Life Sciences

Limited

Highlands House

Basingstoke Road

Spencers Wood, Reading

Berkshire RG7 1NT

Lielbritānija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/12/764/001

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2012. gada 10. maijs

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2017. gada 22. marts

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Plašāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas