Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Posaconazole SP (posaconazole) – Lietošanas instrukcija - J02AC04

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPosaconazole SP
ATĶ kodsJ02AC04
Vielaposaconazole
RažotājsSchering-Plough Europe

 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

 

Posaconazole SP 40 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai

 

 

 

Posaconazole SP

 

 

 

 

 

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

 

 

 

 

 

-

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 

 

-

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

 

 

-

Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

 

cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

 

 

 

 

 

-

Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no

 

minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai

 

farmaceitam.

 

 

istr

ē

tas

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

 

 

1.

Kas ir Posaconazole SP un kādam nolūkam to lieto

 

ğ

 

 

2.

Pirms Posaconazole SP lietošanas

 

 

 

3.

Kā lietot Posaconazole SP

 

 

 

4.

Iespējamās blakusparādības

re

 

 

5.

Kā uzglabāt Posaconazole SP

 

 

6.

Sīkāka informācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.KAS IR POSACONAZOLE SP UN KĀDAM NOLŪ LIETOKAM TO

Posaconazole SP pieder pie zāļu grupas, ko saucnavpar triazola grupas pretsēnīšu līdzekļiem. Šīs zāles lieto dažādu sēnīšinfekciju profilaksei un ārstēšanai. Posaconazole SP darbojas iznīcinot vai apturot vairāku sugu sēnīšu, kas var izraisīt infekcijas cilvēkiem, augšanu.

Posaconazole SP var lietot sekojošu sēnīšinfekciju sugu ārstēšanai pieaugušiem:

-infekcijas, ko izraisa Aspergillus sēnītes suga, ja netika novēroti uzlabojumi ārstēšanas laikā ar pretsēnīšu līdzekļiem amfotericīnu B vai itrakonazolu, vai arī tika pārtraukta šo medikamentu lietošana;

-infekcijas, ko izraisa Fusarium sēnītes suga, ja netika novēroti uzlabojumi ārstēšanas laikā ar amfotericīnu B, vai arī tika pārtraukta amfotericīna B lietošana;

-infekcijas, ko izraisa sēnītes un kas izpaužas tādā veidā kā hromoblastomikoze un micetoma pacientiem, ja netika novēroti uzlabojumi ārstēšanas laikā ar itrakonazolu, vai arī tika pārtraukta itrakonazola lietošana;

-infekcijas, ko izraisījušas Coccidioides sēnītes, ja netika novēroti uzlabojumi ārstēšanas laikā ar vienu vai varākiem amfotericīnu B saturošiem līdzekļiem, itrakonazolu vai flukonazolu, vai arī tika pārtraukata šo medikamentu lietošana;

-infekcijas mutes dobumā vai rīklē (“piena sēnīte”), ko izraisa sēnītes ar nosaukumu Candida, kas ir lesprimāras infekcijas.ā

Nelietojiet Posaconazole SP šādos gadījumos

-

Z

Ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret posakonazolu vai kādu citu Posaconazole SP

 

-

 

sastāvdaļu.

 

Ja Jūs lietojat zāles, kuru sastāvā ir melnā rudzu grauda alkaloīdi (lieto migrēnas ārstēšanai).

 

 

Posakonazols var izsaukt šo medikamentu koncentrācijas paaugstināšanos asinīs, kā rezultātā

 

 

var rasties smagi asins plūsmas traucējumi dažās ķermeņa daļās un novest pie audu bojājumiem.

Izstāstiet ārstam:

-

Ja Jūs lietojat kādu no tālāk uzskaitītajiem medikamentiem. Posakonazols var paaugstināt šo

 

medikamentu koncentrāciju asinīs, kas var izsaukt ļoti nopietnus sirds ritma traucējumus:

 

terfenadīns (lieto alerģijas ārstēšanai)

 

 

astemizols (lieto alerģijas ārstēšanai)

tas

 

cisaprīds (lieto kuņģa darbības traucējumu ārstēšanai)

 

pimozīds (lieto Tourette traucējuma simptomu ārstēšanai)

 

 

halofantrīns (lieto malārijas ārstēšanai)

 

 

hinidīns (lieto sirdsdarbības ritma traucējumu ārstēšanai).

 

-

Ja Jūs lietojiet simvastatīnu, lovastatīnu, atorvastatīnu un dažus līdzīgus medikamentus (tā

 

 

ē

 

saucamos HMG-CoA reduktāzes inhibitorus vai statīnus), kurus lieto lai ārstētu paaugstinātu

 

holesterīna līmeni asinīs.

 

 

 

istr

Apakšpunktā “Citu zāļu lietošana”, lūdzu, skatiet informāciju par citām zālēm, kas var mijiedarboties

ar Posaconazole SP.

 

 

Īpaša piesardzība, lietojot Posaconazole SP, nepieciešama šādos gadījumos

re

ğ

 

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Papildus tiem medikamentiem, kas tika minēti iepriekš, kopā ar posakonazolu nedrīkst lietot arī citus medikamentus, kas var izsaukt sirds ritma traucējumus. Ir medikamenti, kas izraisa lielākas sirds ritma problēmas, ja tos lieto kopā ar posakonazolu. Lūdzu pārliecinieties, ka Jūs esat izstāstījis ārstam par visām zālēm, ko esat lietojis (recepšu vai arī bezrecepšu).

-ja Jums jebkad ir bijusi alerģiska reakcija pret citiem azola vai triazola grupas medikamentiem. Pie tādiem pieder ketokonazols, flukonazols,navitrakonazols un vorikonazols.

-Ja Jums ir aknu slimības. Pirms uzsākat Posaconazole SP lietošanu, Jums ir nepieciešams veikt speciālas asins analīzes.

-Ja Jums ir nieru slimības un Jūs lietojat medikamentus, kas iedarbojas uz nierēm.

-Ja Jums rodas smaga caureja vai vemšana, jo šādi stāvokļi var mazināt Posaconazole SP efektivitāti.

-Jums ir jāpasaka, ja Jums kādreiz ir bijušas novērotas sekojošas pazīmes:

traucēts sirdsvairsritms, kas redzams EKG un uzrāda problēmu, kura saucas pagarināts QTc intervāls

sirds muskuļa vājums vai sirds mazspēja

ļoti lēna sirdsdarbība

jebkādi sirds ritma traucējumi

jebkura problēma ar kālija, magnija vai kalcija līmeni Jūsu asinīs.ieskaitot

zāles, ko varlesiegādāties bez receptes.

Lūdzu, izskatiet augstāk norādīto zāļu sarakstu, kuras nedrīkst lietot Posaconazole SP lietošanas laikā.

Ir citas zāles, kuras dažkārt Posaconazole SP terapijas laikā var lietot, taču tikai īpašas uzraudzības apstākļāos.

efektivitātes zudumu) posakonazola līmeni asinīs. Zāles, kas var mazināt posakonazola līmeni asinīs, ir:

DažasZ zāles var palielināt (iespējams palielinot blakusparādību risku) vai mazināt (iespējams izraisot

• Rifabutīns un rifampicīns (lieto dažu infekciju ārstēšanai). Ja Jūs jau tiekat ārstēts ar rifabutīnu, noteikti būs jāuzrauga Jūsu asins aina un dažas iespējamās rifabutīna blakusparādības.

• Dažas zāles, ko lieto, lai ārstētu vai novērstu epilepsijas lēkmes, piemēram, fenitoīns, karbamazepīns, fenobarbitāls, primidons.

• Efavirenzs, ko lieto HIV infekcijas ārstēšanai.

Deva
Ieņemiet pa 400 mg (divām 5 ml karotēm) suspensijas divas reizes dienā kopā ar pārtiku vai uztura bagātinātāju, ja
28

Zāles, ko lieto, lai mazinātu skābes daudzumu kuņģī, piemēram, cimetidīns un ranitidīns vai omeprazols un citi līdzekļi, ko sauc par protonsūkņa inhibitoriem.

Vinkristīns, vinblastīns un citi vinka alkaloīdi (lieto vēža ārstēšanai)tas

Ciklosporīns (izmanto transplantācijas operācijās)

Takrolīms un sirolīms (izmanto transplantācijas operācijās)

Rifabutīns (izmanto dažu infekciju ārstēšanai)ē

HIV ārstēšanā izmantotās zāles, ko sauc par proteāzes inhibitoriem (tostarp lopinavirs un atazanavirs, kas tiek lietots kopā ar ritonaviru) un nenukleozīdu reversistrās transkriptāzes inhibitori (NNRTI)

Midazolams, triazolams, alprazolams un tiem līdzīgas zāles, ko sauc par benzodiazepīniem (lieto par sedatīviem līdzekļiem un miorelaksantiem)

Diltiazems, verapamils, nifedipīns, nisoldipīns un dažas citas zāles, ko sauc par kalcija kanālu blokatoriem (izmanto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai)ğ

Digoksīns (izmanto sirds mazspējas ārstēšanai)

Sulfonilurīnvielas atvasinājumi, piemēram, glipizīds (lieto, lai ārstētu augstu cukura līmeni

asinīs).reuztura

Grūtniecība un zīdīšanas periods

nav

 

Pirms Jūs uzsākat Posaconazole SP lietošanu, informējiet ārstu ja esat vai arī domājat, ka esat grūtniecības stāvoklī. Nelietojiet Posaconazole SP grūtniecības laikā, ja vien to nav ieteicis ārsts. Ja esat sieviete, kurai var iestāties grūtniecība, tad Jums jālieto efektīvi pretapaugļošanās līdzekļi laikā, kad lietojat Posaconazole SP. Ja ārstēšanas laikā ar Posaconazole SP Jums iestājas grūtniecība,

Ārstēšanas laikā ar Posaconazole SP nebarojiet bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav informācijas par Posaconazole SP ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus. Lūdzu, pasakiet ārstam, ja jūtat iedarbību, kas Jums varētu radīt sarežģījumus transportlīdzekļa vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas laikā, piemēram, miegainību vai redzes miglošanos.

nekavējoties sazinieties arvairsārstu.

Posaconazole SP 5 ml suspensija satur aptuveni 1,75 g glikozes. Jūs nedrīkstat lietot šo medikamentu, ja Jums ir tā saucamā glikozes-galaktozes malabsorbcija un šis glikozes daudzums ir jāņem vērā, ja Jums vajag sekot cukura daudzumam, ko Jūs uzņemat jebkurā veidā.

3. KāĀ LIETOT POSACONAZOLE SP

Svarīga informlesācija par kādu no Posaconazole SP sastāvdaļām

VienmZ ēr lietojiet Posaconazole SP tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Ārsts kontrolēs Jūsu atbildes reakciju un stāvokli, lai noteiktu cik ilgi Posaconazole SP ir nepieciešams lietot un vai nav nepieciešams nomainīt dienas devu.

Indikācija

Pret ārstēšanu nejūtīgu sēnīšinfekciju ārstēšana

 

nepanesat pārtiku. Ja Jūs nevarat lietot pārtiku vai uztura

 

bagātinātāju, Jūsu ārsts ieteiks Jums ieņemt pa 200 mg (vienu

 

5 ml karoti) četras reizes dienā.

 

 

 

Sākotnēja piena sēnītes

Pirmā ārstēšanas dienā ieņemiet 200 mg (vienu 5 ml karoti)

ārstēšana

 

 

 

tas

līdzekļa vienu reizi. Pēc pirmās dienas ieņemiet pa 100 mg

 

(2,5 ml) reizi dienā kopā ar pārtiku vai uztura bagātinātāju, ja

 

nepanesat pārtiku.

 

 

 

Nopietnu sēnīšinfekciju

Ieņemiet pa 200 mg (vienai 5 ml karotei) trīs reizes dienā kopā

profilakse

ar pārtiku vai uztura bagātinātāju, ja nepanesat pārtiku.

Ja esat lietojis Posaconazole SP vairāk nekā noteikts

istr

ē

 

 

 

 

ğ

 

 

Ja Jūs uztraucieties par to ka esat lietojis pārāk lielu devu, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai veselības aprūpes darbinieku.

Ja esat aizmirsis lietot Posaconazole SP

Ja esat aizmirsis lietot devu paredzētā laikā, ieņemiet to tiklīdz atceraties un turpiniet lietošanu kā parasti. Tomēr, ja tas ir gandrīz vienlaicīgi ar Jūsu nākamo devu, tad ieņemiet devu, kad tā ir paredzēta. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

4.IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Posaconazole SP var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Bieži novērotās blakusparādības (vismaz 1 no 100 pacientiem) ir:

Galvassāpes, reibonis, nejutīgums vai tirpšana

re

Miegainība

 

 

 

Nelabums (slikta jušanās vai slikta dūša), apetītes zudums, sāpes kuņģī, caureja, gremošanas

traucējumi, vemšana, gāzes vēderā, sausuma sajūta mutē

 

Novirzes aknu funkcionālajos testos

 

 

Izsitumi

vairs

 

 

Nespēks, nogurums

 

 

Samazināts balto asins šūnu skaits (var izraisīt paaugstinātu infekcijas risku)

Drudzis

 

nav

 

Neatbilstošs sāls daudzums asinīs.

Retāk novērotās blakusparādības (vismaz 1 no 1 000 pacientiem) ir:

Anēmija, samazināts trombocītu šūnu skaits, kas veicina asins recēšanu, samazināts dažu veidu balto asins šūnu skaits, palielināti limfmezgli

Alerģiska reakcija

Paaugstināts glikozes līmenis asinīs Jušanas vai kustlesību traucējumi, trīce, lēkmes

Problēmas ar sirds ritmu, tai skaitā ļoti ātra sirdsdarbība (sirdsklauves), patoloģiskas izmaiņas sirds izmeklējumos (vadoties no EKGs, kas parāda sirds ritmu)

Augsts vai zems asinsspiediens Aizkuņģa dziedzera iekaisums

Aknu iekaisums,ā aknu bojājumi, dzelte (dzeltenas nokrāsas āda vai acis) Problēmas ar nieru darbību, nieru mazspēja

Menstruālie traucējumi NeskaidraZ redze

Matu izkrišana, nieze Čūlas mutes dobumā

Trīcēšana, slikta vispārēja jušanās vai nespēks

Sāpes visā ķermenī, tai skaitā muskuļos un locītavās, sāpes mugurā Šķidruma aizture, izmainīts zāļu līmenis.

Reti novērotās blakusparādības (vismaz 1 no 10 000 pacientiem) ir:

 

 

 

Pneimonija un citi plaušu bojājumi

 

 

 

 

 

Pazemināts visu asins šūnu skaits, asinsreces traucējumi, asiņošana

 

 

 

tas

Smagas alerģiskas reakcijas, tostarp plaši izsitumi – pūslīši un ādas lobīšanās

 

Pazemināta virsnieru darbība

 

 

 

 

Izmainītas smadzeņu funkcijas, ģībonis

 

 

 

 

Pēkšņas uzvedības pārmaiņas, domāšanas vai runāšanas traucējumi

 

 

 

Sāpes, vājums, kāju vai roku nejutība vai tirpšana

 

 

 

ē

Depresija

 

 

 

Redzes dubultošanās, aklums vai tumšs plankums redzes laukā

 

 

Problēmas ar dzirdi

 

 

 

Sirds mazspēja vai apstāšanās, sirdsdarbības traucējumi

 

 

 

Insults, trombi smadzenēs, ekstremitātēs vai plaušās.

 

 

 

 

 

 

 

Zarnu asiņošana

 

 

 

 

Aknu mazspēja, gan aknu, gan liesas palielināšanās, aknu slimības

 

 

 

 

 

 

 

Izsitumi ar bullu veidošanos, lieli purpursarkani plankumi uz ādas, ko izraisa asiņošana zem tās

Iekaisums nierēs

 

 

istr

 

 

Sāpes krūtīs

 

 

 

 

Sejas vai mēles pietūkšana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām

blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

 

 

 

re

ğ

 

 

 

5.

KĀ UZGLABĀT POSACONAZOLE SP

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesasaldēt.

 

 

 

 

 

Nelietot (Posaconazole SP) pēc derīguma terminavņa beigām, kas norādīts uz etiķetes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Jūs nedrīkstat lietot šo medikamentu, ja četras nedēļās pēc tā pirmās atvēršanas ir vēl palicis kāds daudzums suspensijas. Lūdzu atdodiet pudeli ar pāri palikušo suspensiju savam farmaceitam.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

 

SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Posaconazole SP satur

 

 

vairs

-

 

Aktīvā viela Posaconazole SP suspensijai iekšķīgai lietošanai ir posakonazols (posaconazolum).

 

 

Katrs mililitrs suspensijas iekšķīgai lietošanai satur 40 miligramus posakonazola.

-

 

Citas suspensijas sastāvdaļas ir polisorbāts 80, simetikons, nātrija benzoāts (E 211), nātrija

 

 

citrāta dihidrāts, citronskābes monohidrāts, glicerīns, ksantāna gumija, glikozes šķīdums, titāna

 

 

dioksīds (E 171), mākslīgais ķiršu aromatizators, kas satur benzilspirtu un propilēnglikolu, un

 

 

attīrītslesūdens.

 

Z

ā

 

 

Posaconazole SP ārējais izskats un iepakojums

Posaconazole SP ir 105 ml balta iekšķīgi lietojama suspensija ar ķiršu garšu, kas ir iepildīta dzintarkrāsas stikla pudelēs. Katrai pudelei klāt ir pievienota mērkarote, lai varētu nomērīt 2,5 un 5 ml iekšķīgi lietojamās suspensijas devas.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

 

 

 

 

tas

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

 

 

 

 

ē

SP Europe

 

 

 

 

 

 

Rue de Stalle, 73

 

 

 

 

istr

B-1180 Bruxelles

 

 

 

 

Beļģija

 

 

 

 

 

Ražotājs:

 

 

 

 

 

 

SP S.A.

 

 

 

 

 

 

 

2, rue Louis Pasteur

 

 

 

 

 

 

F-14200 Hérouville St Clair

 

 

 

 

 

Francija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības

īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

België/Belgique/Belgien

 

Luxembourg/Luxemburg

 

 

Rue de Stalle/Stallestraat 73

Rue de Stalle 73

 

 

 

B-1180 Bruxelles/Brussel/Brüssel

B-1180 Bruxelles/Brüssel

 

 

Tél/Tel: + 32-(0)2 370 92 11

 

re

 

 

 

 

Belgique/Belgien

 

 

 

 

 

 

Tél/Tel: + 32-(0)2 370 92 11

 

 

България

 

Magyarország

 

 

 

Ийст Парк Трейд Център

Alkotás u. 53.

 

 

 

 

Бул. „Н.Й.Вапцаров” 53А, ет. 2

H-1123 Budapest

 

 

 

BG-София 1407

 

Tel.: +36 1 457-8500

 

 

Тел.: +359 2 806 3030

vairs

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

Malta

 

 

 

 

 

Na Příkopě 25

168 Christopher Street

 

 

CZ-110 00 Praha 1

MT-VLT02 Valletta

 

 

 

Tel: +420 221771250

Tel: + 356-21 23 21 75

 

 

Danmark

 

Nederland

 

 

 

 

Lautrupbjerg 2

Maarssenbroeksedijk 4

 

 

DK-2750 Ballerup

NL-3542 DN Utrecht

 

 

Tlf: + 45-44 39 50 00

Tel: + 31-(0)800778 78 78

 

 

Deutschland

 

Norge

 

 

 

 

 

Thomas-Dehler-Straße 27

Pb.398

 

 

 

 

 

D-81737 München

 

N-1326 Lysaker

 

 

 

 

Tlf: + 47 67 16 64 50

 

 

Eesti

les

 

Österreich

 

 

 

 

Järvevanaā

tee 9

 

Am Euro Platz 2

 

 

 

EE-11314 Tallinn

 

A-1120 Wien

 

 

 

 

Tel: + 372 654 96 86

 

Tel: + 43-(0) 1 813 12 31

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελλάδα

Polska

Αγίου Δημητρίου 63

Ul. Taśmowa 7

GR-174 55 Άλιμος

PL-02-677 Warszawa

Tηλ.: + 30-210 98 97 300

Tel.: + 48-(0)22 478 41 50

Šī lietošanas instrukcija akceptēta

España

 

 

Portugal

 

 

 

tas

Km. 36, Ctra. Nacional I

 

Rua Agualva dos Açores 16

 

E-28750 San Agustín de Guadalix – Madrid

P-2735-557 Agualva-Cacém

 

Tel: + 34-91 848 85 00

 

Tel: +351-21 433 93 00

 

France

 

 

România

 

 

 

92 rue Baudin

 

 

 

 

 

 

Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 17-21, Băneasa

F-92300 Levallois-Perret

Center, et. 7, sector 1

ē

 

Tél: + 33-(0)1 41 06 35 00

RO-013682 Bucureşti

 

 

 

 

 

 

 

Tel. + 40 21 233 35 30

 

 

Ireland

 

 

Slovenija

 

istr

 

 

Shire Park

 

 

Dunajska 22

 

 

 

Welwyn Garden City

 

SI-1000 Ljubljana

 

 

Hertfordshire AL7 1TW

 

 

 

 

 

 

Tel: + 386 01 3001070

 

 

Tel: +44-(0)1 707 363 636

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ísland

 

 

 

Slovenská republika

 

 

Hörgatún 2

 

 

Strakova 5

 

 

 

 

IS-210 Garðabær

 

SK-811 01reBratislava

 

 

Sími: + 354 535 70 00

 

Tel: + 421 (2) 5920 2712

 

 

Italia

 

 

 

Suomi/Finland

 

 

 

Via fratelli Cervi snc.

 

PL 86/PB 86

 

 

 

 

Centro Direzionale Milano Due

FIN-02151 Espoo/Esbo

 

 

Palazzo Borromini

 

Puh/Tel: + 358-(0)20-7570 300

 

I-20090 Segrate (Milano)

nav

 

 

 

 

Tel: + 39-02 21018.1

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κύπρος

 

Sverige

 

 

 

 

Οδός Αγίου Νικολάου, 8

Box 6185

 

 

 

 

CY-1055 Λευκωσία

S-102 33 Stockholm

 

 

Τηλ: +357-22 757188

Tel: + 46-(0)8 522 21 500

 

 

Latvija

 

United Kingdom

 

 

 

Bauskas 58a-401

Shire Park

 

 

 

 

Rīga LV-1004

Welwyn Garden City

 

 

Tel: + 371-7 21 38 25

Hertfordshire AL7 1TW - UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 44-(0)1 707 363 636

 

 

Lietuva

 

 

 

 

 

 

 

Kęstučio g. 65/40

 

 

 

 

 

 

LT-08124 Vilnius

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

Tel. + 370 52 101868

 

 

 

 

 

 

Z

ā

 

 

 

 

 

 

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras (EMEA) mājas lapā http://www.emea.europa.eu/

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas