Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pramipexole Teva (pramipexole dihydrochloride monohydrate) – Zāļu apraksts - N04BC05

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPramipexole Teva
ATĶ kodsN04BC05
Vielapramipexole dihydrochloride monohydrate
RažotājsTeva Pharma B.V.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Pramipexole Teva 0,088 mg tabletes

Pramipexole Teva 0,18 mg tabletes

Pramipexole Teva 0,35 mg tabletes

Pramipexole Teva 0,7 mg tabletes

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Pramipexole Teva 0,088 mg tabletes

Katra tablete satur 0,125 mg pramipeksola dihidrohlorīda monohidrāta, kas atbilst 0,088 mg pramipeksola (Pramipexolum).

Pramipexole Teva 0,18 mg tabletes

Katra tablete satur 0,25 mg pramipeksola dihidrohlorīda monohidrāta, kas atbilst 0,18 mg pramipeksola (Pramipexolum).

Pramipexole Teva 0,35 mg tabletes

Katra tablete satur 0,5 mg pramipeksola dihidrohlorīda monohidrāta, kas atbilst 0,35 mg pramipeksola (Pramipexolum).

Pramipexole Teva 0,7 mg tabletes

Katra tablete satur 1,0 mg pramipeksola dihidrohlorīda monohidrāta, kas atbilst 0,7 mg pramipeksola (Pramipexolum).

Lūdzu ievērot:

Literatūrā publicētās pramipeksola devas atbilst sāls formai. Tāpēc devas tiek norādītas pramipeksola bāzes un sāls formai (iekavās).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Tablete.

Pramipexole Teva 0,088 mg tabletes

Balta, apaļa, plakana tablete ar noapaļotām malām, 5,55 mm diametrā, ar marķējumu „93” vienā pusē un „P1” otrā pusē.

Pramipexole Teva 0,18 mg tabletes

Balta, apaļa, plakana tablete ar noapaļotām malām, 7,00 mm diametrā, ar marķējumu „P2” un „P2” tabletes dalījuma līnijas pusē un „93” otrā pusē. Tableti var sadalīt vienādās daļās.

Pramipexole Teva 0,35 mg tabletes

Baltas līdz gandrīz baltas, ovālas, abpusēji izliektas tabletes, ar 3 vertikālām dalījuma līnijām, ar iegravētu 9 dalījuma līniju pusē un 8023 otrā pusē. Tableti var sadalīt vienādās daļās.

Pramipexole Teva 0,7 mg tabletes

Balta, apaļa, plakana tablete ar noapaļotām malām, 8,82 mm diametrā, ar marķējumu „8024” un „8024” tabletes dalījuma līnijas pusē un „93” otrā pusē. Tableti var sadalīt vienādās daļās.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Pramipexole Teva ir paredzēts lietošanai pieaugušajiem idiopātiskas Parkinsona slimības simptomu ārstēšanai monoterapijā (bez levodopas) vai kombinētā terapijā ar levodopu, visā slimības laikā, ieskaitot vēlīno stadiju, kad levodopas iedarbība samazinās vai kļūst nepastāvīga un sākas terapeitiskās iedarbības fluktuācijas (devas beigu vai “on-off ” fluktuācijas).

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Parkinsona slimība

Diennakts deva jāieņem vienādi dalītās daļās trīs reizes dienā.

Terapijas uzsākšana

Deva jāpalielina pakāpeniski, sākot ar sākuma devu 0,264 mg bāzes (0,375 mg sāls) dienā un palielinot to ik pēc 5-7 dienām. Ja pacientam nav nepanesamu nevēlamu blakusparādību, devu pakāpeniski jāpalielina, kamēr tiek sasniegts maksimāls terapeitiskais efekts.

Pieaugošā kārtībā – Pramipexole Teva dozēšanas shēma

Nedēļa

Deva (mg bāzes)

Kopējā dienas deva (mg bāzes)

Deva (mg sāls)

Kopējā dienas deva

 

 

 

 

(mg sāls)

3 x 0,088

0,264

3 x 0,125

0,375

3 x 0,18

0,54

3 x 0,25

0,75

3 x 0,35

1,1

3 x 0,5

1,50

Ja nepieciešama tālāka devas palielināšana, diennakts devu ar nedēļas intervālu jāpalielina par 0,54 mg bāzes (0,75 mg sāls) līdz maksimālai devai 3,3 mg bāzes (4,5 mg sāls) dienā.

Tomēr jāievēro, ka somnolences biežums palielinās, ja deva pārsniedz 1,5 mg (sāls) dienā (skatīt

4.8. apakšpunktu).

Uzturošā terapija

Pramipeksola individuālām devām jābūt robežās no 0,264 mg bāzes (0,375 mg sāls) līdz maksimālai devai 3,3 mg bāzes (4,5 mg sāls) dienā. Pivotālos pētījumos ar devas palielināšanu efektivitāti novēroja sākot ar diennakts devu 1,1 mg bāzes (1,5 mg sāls). Turpmāka devas pielāgošana jāveic balstoties uz klīnisko atbildes reakciju un nevēlamo blakusparādību rašanos . Klīniskos pētījumos apmēram 5 % pacientu tika ārstēti ar devām, kas bija zemākas par 1,1 mg bāzes (1,5 mg sāls). Pacientiem ar progresējošu Parkinsona slimību, kuriem paredzēta levodopas devas mazināšana, var būt nepieciešama pramipeksola deva, kas augstāka par 1,1 mg bāzes (1,5 mg sāls) dienā. Levodopas devas mazināšanu iesaka veikt Pramipexole Teva devas palielināšanas laikā un uzturošās terapijas laikā, atkarībā no individuālas pacienta atbildes reakcijas (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Terapijas pārtraukšana

Pēkšņa dopamīnerģiskās terapijas pārtraukšana var izraisīt ļaundabīgā neiroleptiskā sindroma attīstību. Pramipeksola deva jāsamazina par 0,54 mg bāzes (0,75 mg sāls) dienā, kamēr dienas deva sasniedz 0,54 mg bāzes (0,75 mg sāls). Turpmāk deva jāsamazina par 0,264 mg bāzes (0,375 mg sāls) dienā (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Pramipeksola eliminācija ir atkarīga no nieru funkcijas. Terapijas sākšanai ieteicama šāda devu shēma:

Pacientiem ar kreatinīna klīrensu virs 50 ml/min nav jāsamazina diennakts deva vai zāļu lietošanas biežums.

Pacientiem ar kreatinīna klīrensu no 20 līdz 50 ml/min, Pramipexole Teva sākotnējā diennakts deva jāsadala divās reizes devās, jāsāk ar 0,088 mg bāzes (0,125 mg sāls) divas reizes dienā (0,176 mg bāzes/0,25 mg sāls diennaktī). Nedrīkst pārsniegt 1,57 mg pramipeksola bāzes (2,25 mg sāls) maksimālo dienas devu.

Pacientiem ar kreatinīna klīrensu zem 20 ml/min, Pramipexole Teva diennakts deva jālieto vienā reizē, jāsāk ar 0,088 mg bāzes (0,125 mg sāls) diennaktī. Nedrīkst pārsniegt 1,1 mg pramipeksola bāzes

(1,5 mg sāls) maksimālo dienas devu.

Ja uzturošās terapijas laikā nieru funkcija pasliktinās, Pramipexole Teva diennakts deva būtu jāsamazina tieši par tik procentiem, par cik procentiem samazinās kreatinīna klīrenss, tas ir, ja kreatinīna klīrenss samazinās par 30 %, Pramipexole Teva diennakts deva arī būtu jāsamazina par 30 %. Diennakts devu var dalīt divās reizes devās, ja kreatinīna klīrenss ir no 20 līdz 50 ml/min, diennakts deva jālieto vienā reizē, ja kreatinīna klīrenss ir zem 20 ml/min.

Aknu darbības traucējumi

Devas pielāgošana pacientiem ar aknu bojājumu teorētiski nav nepieciešama, tā kā 90 % no absorbētās aktīvās vielas izdalās caur nierēm. Tomēr, aknu mazspējas potenciālā ietekme uz Pramipexole Teva farmakokinētiku nav pētīta.

Pediatriskā populācija

Pramipexole Teva drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 18 gadiem, nav pierādīta. Pramipexole Teva nav piemērots lietošanai pediatriskā populācijā Parkinsona slimības indikācijas gadījumā.

Tourette tipa traucējumi

Pediatriskā populācija

Pramipexole Teva nav ieteicams lietošanai bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, jo drošums un efektivitāte nav pierādīta šajā populācijā. Pramipexole Teva nedrīkst lietot bērni vai pusaudži ar Tourette tipa traucējumiem, jo tas negatīvi ietekmē šī traucējuma riska-ieguvuma līdzsvaru (skatīt

5.1. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Tabletes jālieto iekšķīgi, tās jānorij, uzdzerot ūdeni, tās var lietot ēšanas laikā vai tukšā dūšā.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai kādu no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Nozīmējot Pramipexole Teva Parkinsona slimības pacientiem ar nieru darbības traucējumiem, nepieciešama devas pielāgošana atbilstoši norādījumiem 4.2. apakšpunktā.

Halucinācijas

Halucinācijas ir zināma blakusparādība terapijas laikā ar dopamīna agonistiem un levodopu. Pacienti jābrīdina, ka var rasties halucinācijas (parasti vizuālas).

Diskinēzija

Progresējošas Parkinsona slimības gadījumā, lietojot vienlaikus ar levodopu, sākotnējās Pramipexole Teva devas palielināšanas laikā var novērot diskinēziju. Šādā gadījumā jāsamazina levodopas deva.

Pēkšņas iemigšanas epizodes un miegainība

Ar pramipeksola lietošanu saistīta somnolence un pēkšņas iemigšanas epizodes, galvenokārt pacientiem ar Parkinsona slimību. Retāk novērota pēkšņa iemigšana dienas aktivitāšu laikā, dažos gadījumos neapzināti vai bez brīdinājuma simptomiem. Pacientus jābrīdina par šādu iespēju, jāiesaka būt piesardzīgiem terapijas laikā ar Pramipexole Teva, vadot transportlīdzekļus vai apkalpojot mehānismus. Pacientiem, kuriem bijusi somnolence un/vai pēkšņas iemigšanas epizodes, jāatturas no transportlīdzekļu vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas. Bez tam jāapsver devas samazināšanas vai terapijas pārtraukšanas iespēja. Jāievēro piesardzība, vienlaikus ar pramipeksolu lietojot citas sedatīvas zāles vai alkoholu, jo iespējama aditīva iedarbība (skatīt 4.5, 4.7. un 4.8. apakšpunktu).

Impulsu kontroles traucējumi

Pacientiem regulāri jāuzrauga impulsu kontroles traucējumu attīstība. Pacienti un aprūpētāji jāinformē, ka pacientiem, kas lieto dopamīna agonistus, ieskaitot Pramipexole Teva, var attīstīties impulsu kontroles traucējumu uzvedības simptomi, tai skaitā,, patoloģiska tieksme uz azartspēlēm, pastiprināta dzimumtieksme, hiperseksualitāte, kompulsīva naudas tērēšana vai iepirkšanās, pārēšanās un kompulsīva ēšana. Ja attīstās šādi simptomi, būtu jāapsver pakāpeniska devas samazināšana/ pakāpeniska zāļu lietošanas pārtraukšana.

Mānija un delīrijs

Pacientiem regulāri jāuzrauga mānijas un delīrija attīstība. Pacienti un aprūpētāji jāinformē, ka pacientiem, kuri lieto pramipeksolu var attīsties mānija un delīrijs. Ja attīstās šādi simptomi, jāapsver pakāpeniska devas samazināšana/pārtraukšana.

Pacienti ar psihotiskiem traucējumiem

Pacienti ar psihozēm jāārstē ar dopamīna agonistiem tikai tajos gadījumos, kad gaidāmais ieguvums pārsniedz iespējamo risku.

Jāizvairās no antipsihotisko zāļu un pramipeksola vienlaikus lietošanas (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Oftalmoloģiskā uzraudzība

Oftalmoloģiskā uzraudzība jāveic regulāri vai gadījumā, ja novēro redzes traucējumus.

Smagas kardiovaskulāras slimības

Smagu kardiovaskulāru slimību gadījumos jāievēro piesardzība. Tā kā pastāv posturālas hipotensijas risks, kas saistīts ar dopamīnerģisko zāļu lietošanu, ieteicams kontrolēt asinsspiedienu, īpaši terapijas sākumā.

Ļaundabīgais neiroleptiskais sindroms

Pēkšņi pārtraucot lietot dopamīnerģisko terapiju, ziņots par simptomiem, kas norāda uz ļaundabīgo neiroleptisko sindromu (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Pasliktināšanās

Literatūrā pieejamie ziņojumi liecina, ka citu indikāciju gadījumā ārstēšana ar dopamīnerģiskām zālēm var izraisīt pasliktināšanos. Pasliktināšanās ietver agrāku simptomu sākšanos vakarā (vai pat pēcpusdienā), simptomu pastiprināšanos un simptomu izplatīšanos uz citām ekstremitātēm. Pasliktināšanās tika īpaši pētīta 26 nedēļu kontrolētā klīniskā pētījumā. Pasliktināšanos novēroja 11,8% pacientu pramipeksola grupā (N = 152) un 9,4% pacientu placebo grupā (N = 149). Kaplan- Meier analīzes par pasliktināšanās sākšanās laiku, neuzrādīja nozīmīgas atšķirības starp pramipeksola un placebo grupām.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Plazmas olbaltumvielu piesaiste

Pramipeksols saistās ar plazmas olbaltumvielām ļoti vāji (< 20 %), biotransformācija cilvēkam ir vāji izteikta. Tāpēc mijiedarbība ar citām zālēm, kas ietekmē saistību ar olbaltumvielām vai elimināciju

biotransformācijas ceļā, ir maz ticama. Tā kā antiholīnerģiskie līdzekļi galvenokārt eliminējas biotransformācijas ceļā, mijiedarbības iespēja ir ierobežota, lai gan mijiedarbība ar antiholīnerģiskiem līdzekļiem nav pētīta. Farmakokinētisku mijiedarbību ar selegilīnu un levodopu nenovēro.

Inhibitori/aktīvā nieru eliminācijas ceļa konkurenti

Cimetidīns samazina pramipeksola nieru klīrensu apmēram par 34 %, domājams, inhibējot nieru kanāliņu katjonu sekretoro transporta sistēmu. Tāpēc zāles, kas inhibē šo aktīvo renālās eliminācijas ceļu vai tiek eliminētas šādā ceļā, kā cimetidīns, amantadīns, meksiletīns, zidovudīns, cisplatīns un prokainamīds, var mijiedarboties ar pramipeksolu, rezultātā samazinot pramipeksola klīrensu. Ja šādas zāles ordinē vienlaikus ar Pramipexole Teva , jāapsver pramipeksola devas mazināšanas nepieciešamība.

Kombinācija ar levodopu

Ja Pramipexole Teva nozīmē kombinācijā ar levodopu, ieteicams levodopa devu samazināt, saglabājot konstantu citu pretparkinsonisma zāļu devu, kamēr Pramipexole Teva deva tiek paaugstināta.

Tā kā iespējama aditīva iedarbība, jāievēro piesardzība, vienlaikus ar pramipeksolu lietojot citas sedatīvas zāles vai alkoholu (skatīt 4.4., 4.7. un 4.8. apakšpunktu).

Antipsihotiskās zāles

Jāizvairās no antipsihotisko zāļu un pramipeksola vienlaikus lietošanas (skatīt 4.4. apakšpunktu), piem., ja var sagaidīt antagonistisku iedarbību.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Iedarbība uz grūtniecību un zīdīšanu cilvēkam nav pētīta. Pramipeksols nebija teratogēns žurkām un trušiem, taču bija embriotoksisks žurkām, ja to lietoja mātītei toksiskā devā (skatīt 5.3. apakšpunktu). Pramipexole Teva grūtniecības laikā nevajadzētu lietot, ja vien nav pamatotu indikāciju, tas ir, ja gaidāmais ieguvums attaisno iespējamo risku auglim.

Barošana ar krūti

Tā kā terapija ar Pramipexole Teva inhibē prolaktīna sekrēciju cilvēkam, gaidāma laktācijas nomākšana.

Pramipeksola ekskrēcija mātes pienā sievietēm nav pētīta. Žurkām no aktīvās vielas atkarīgas radioaktivitātes koncentrācija mātes pienā bija augstāka nekā plazmā.

Tā kā pētījumi ar cilvēkiem nav pieejami, Pramipexole Teva nav ieteicams zīdīšanas laikā. Ja tomēr nav iespējams pārtraukt zāļu lietošanu, zīdīšana būtu jāpārtrauc.

Fertilitāte

Nav veikti pētījumi par ietekmi uz fertilitāti cilvēkiem. Pētījumos ar dzīvniekiem, pramipeksols iespaidoja meklēšanās ciklu un pazemināja sievišķā dzimuma fertilitāti, kā jau sagaidāms no dopamīna agonista. Tomēr šie pētījumi neuzrādīja tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi saistītu ar vīrišķā dzimuma fertilitāti.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Pramipexole Teva var būtiski ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Var rasties halucinācijas un somnolence.

Pacientiem, kuriem Pramipexole Teva terapijas laikā ir somnolence un/vai pēkšņas iemigšanas epizodes, līdz šo simptomu izzušanai jāiesaka atturēties no transportlīdzekļu vadīšanas vai aktivitātēm (piemēram, mehānismu apkalpošanas), kuru laikā uzmanības traucējumi var pakļaut pašu pacientu vai citus līdzcilvēkus smagu ievainojumu vai nāves riskam (skatīt 4.4., 4.5. un 4.8. apakšpunktu).

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Sagaidāmās nevēlamās blakusparādības

Pramipexole Teva lietošanas laikā sagaidāmas šādas nevēlamās blakusparādības: neparasti sapņi, amnēzija, uzvedības izmaiņas, kas izpaužas kā impulsu kontroles traucējumi un nepārvaramas ēšanas un iepirkšanās tieksmes, hiperseksualitāte un patoloģiska tieksme uz azartspēlēm, sirds mazspēja, apjukums, aizcietējums, delīrijs, prāta aptumsums, reibonis, diskinēzija, dispnoja, nogurums, halucinācijas, galvassāpes, žagas, hiperkinēzes, hiperfāgija, hipotensija, neadekvāta antidiurētiskā hormona sekrēcija, bezmiegs, dzimumtieksmes traucējumi, mānija, slikta dūša, paranoja, perifēra tūska, pneimonija, nieze, izsitumi un citas paaugstinātas jutības reakcijas, nemierīgums, miegainība, pēkšņas miega epizodes, ģībonis, redzes traucējumi, ieskaitot redzes dubultošanos, neskaidru redzi un redzes asuma samazināšanos, vemšana, svara zudums, ieskaitot apetītes samazināšanos, pieņemšanās svarā.

Analizējot apkopotu placebo kontrolētu pētījumu datus, kas ietvēra pavisam 1923 pacientus, kuri lietoja pramipeksolu un 1354 pacientus, kuri lietoja placebo, ziņojumi par nevēlamām blakusparādībām tika bieži saņemti abās grupās. Par vismaz vienu nevēlamamo blakusparādību ziņoja 63 % pacientu pramipeksola grupā un 52 % pacientu placebo grupā.

1.un 2. tabulā apkopoti ziņojumi par zāļu nevēlamām blakusparādībām, kas iegūti placebo kontrolētos klīniskos pētījumos par Parkinsona slimību un citām indikācijām. Tabulā apkopotas zāļu nevēlamās blakusparādības, kas novērotas 0,1 % un vairāk pacientu, kuri ārstēti ar pramipeksolu, un ziņotas daudz biežāk pacientiem, kuri lietoja pramipeksolu, salīdzinot ar placebo, vai gadījumos, kad notikums vērtēts kā klīniski nozīmīgs. Vairumā gadījumu zāļu nevēlamās blakusparādības bija vieglas līdz vidēji smagas, tās parasti bija vērojamas terapijas sākumā un tām bija tendence izzust arī tad, ja terapija tika turpināta.

Izmantojot orgānu sistēmu klasifikāciju, nevēlamās blakusparādības ir sagrupētas pēc biežuma (sagaidāmo pacientu skaits ar blakusparādības izpausmi), izmantojot sekojošas kategorijas: ļoti bieži (≥1/10); bieži (≥1/100 līdz <1/10); retāk (≥1/1000 līdz <1/100); reti (≥1/10 000 līdz <1/1000); ļoti reti

<1/10 000).

Parkinsona slimība, visbiežākās nevēlamās blakusparādības

Pacientiem ar Parkinsona slimību visbiežāk (≥ 5 %) ziņots par šādām blakusparādībām: sliktu dūšu, diskinēziju, hipotensiju, reiboni, miegainumu, bezmiegu, aizcietējumiem, halucinācijām, galvassāpēm un nogurumu (daudz biežāk pramipeksola grupā, salīdzinot ar placebo). Miegainības sastopamība palielinās, lietojot devas, kas pārsniedz 1,5 mg pramipeksola sāls dienā (skatīt 4.2. apakšpunktu). Visbiežāk novērotā nevēlamā blakusparādība kombinācijā ar levodopa bija diskinēzija. Hipotensiju novēroja terapijas sākumā, īpaši, ja pramipeksola devu palielināja pārāk strauji.

1. tabula: Parkinsona slimība

Orgānu sistēma

Nevēlamās blakusparādības

Infekcijas un infestācijas

 

Retāk

pneimonija

Endokrīnās sistēmas traucējumi

 

Retāk

neadekvāta antidiurētiskā hormona sekrēcija1

Psihiskie traucējumi

 

Bieži

neparasti sapņi, uzvedības izmaiņas- impulsīvi kontroles traucējumi

un nepārvaramas tieksmes, apjukums, halucinācijas, bezmiegs

 

 

pastiprināta ēšana1, nepārvarama iepirkšanās, maldi, hiperfāgija1,

Retāk

hiperseksualitāte, dzimumtieksmes traucējumi, paranoja,

 

patoloģiska tieksme uz azartspēlēm, nemiers, delīrijs

Reti

mānija

Nervu sistēmas traucējumi

 

Ļoti bieži

reibonis, diskinēzija, miegainums

 

Bieži

 

galvassāpes

Retāk

 

amnēzija, hiperkinēzes, pēkšņa miega epizodes, ģībonis

Acu bojājumi

 

 

Bieži

 

redzes traucējumi, ieskaitot redzes dubultošanos, neskaidru redzi un

 

redzes asuma samazināšanos

 

 

Sirds funkcijas traucējumi

 

 

Retāk

 

sirds mazspēja1

Asinsvadu sistēmas traucējumi

 

 

Bieži

 

hipotensija

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Retāk

 

dispnoja, žagas

Kuņģa- zarnu trakta traucējumi

 

 

Ļoti bieži

 

slikta dūša

Bieži

 

aizcietējumi, vemšana

Ādas un zemādas audu bojājumi

 

 

Retāk

 

paaugstinātas jutības reakcijas, nieze, izsitumi

Vispārēji traucējumi un reakcijas

ievadīšanas vietā

Bieži

 

nogurums, perifēra tūska

Izmeklējumi

 

 

Bieži

 

svara zudums, ieskaitot apetītes samazināšanos

Retāk

 

ķermeņa masas palielināšanās

1Šo blakusparādību novēroja tirgū jau esošām zālēm. Ar 95% varbūtību sastopamības biežums nav lielāks kā „retāk”, bet varētu būt arī mazāks. Precīza sastopamības biežuma noteikšana nav iespējama, jo blakusparādība netika reģistrēta klīnisko pētījumu datubāzē ar 2762 Parkinsona slimības pacientiem, kurus ārstēja ar pramipeksolu.

Citas, visbiežākās nevēlamās blakusparādības

Pacientiem ar citām indikācijām, kurus ārstēja ar pramipeksolu, visbiežāk (≥5 %) ziņots par sekojošām nevēlamām blakusparādībām: sliktu dūšu, galvassāpēm, reiboni un nogurumu. Par sliktu dūšu un nogurumu biežāk ziņoja sievietēm, kuras ārstēja ar pramipeksolu (attiecīgi 20,8 % un 10,5 %), nekā vīriešiem (attiecīgi 6,7 % un 7,3 %).

2. tabula: Citas indikācijas

Orgānu sistēma

Nevēlamās blakusparādības

Infekcijas un infestācijas

 

Retāk

pneimonija1

Endokrīnās sistēmas traucējumi

 

Retāk

neadekvāta antidiurētiskā hormona sekrēcija1

Psihiskie traucējumi

 

Bieži

neparasti sapņi, bezmiegs

 

uzvedības izmaiņas, kas izpaužas kā impulsu kontroles traucējumi

 

un nepārvaramas ēšanas un iepirkšanās tieksmes, hiperseksualitāte

Retāk

un patoloģiska tieksme uz azartspēlēm1, apjukums, maldi1,

 

halucinācijas, hiperfāgija1, dzimumtieksmes traucējumi, paranoja1,

 

nemiers, mānija1, delīrijs1

Nervu sistēmas traucējumi

 

Bieži

reibonis, galvassāpes, miegainums

Retāk

amnēzija1, diskinēzija, hiperkinēze1, pēkšņa miega epizodes,

ģībonis

 

Acu bojājumi

 

Retāk

redzes traucējumi, ieskaitot redzes dubultošanos, neskaidru redzi un

redzes asuma samazināšanos

 

Sirds funkcijas traucējumi

 

Retāk

sirds mazspēja1

 

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Retāk

hipotensija

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Retāk

dispnoja, žagas

Kuņģa- zarnu trakta traucējumi

 

Ļoti bieži

slikta dūša

Bieži

aizcietējumi, vemšana

Ādas un zemādas audu bojājumi

 

Retāk

paaugstinātas jutības reakcijas, nieze, izsitumi

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Bieži

nogurums

Retāk

perifēra tūska

Izmeklējumi

 

Retāk

svara zudums, ieskaitot apetītes samazināšanos, ķermeņa masas

palielināšanās

 

1Šo blakusparādību novēroja tirgū jau esošām zālēm. Ar 95% varbūtību sastopamības biežums nav lielāks kā „retāk”, bet varētu būt arī mazāks. Precīza sastopamības biežuma noteikšana nav iespējama, jo blakusparādība netika reģistrēta klīnisko pētījumu datubāzē ar 1395 pacientiem, kurus ārstēja ar pramipeksolu.

Somnolence

Pramipeksola lietošana bieži ir saistīta ar miegainību, retāk tā saistīta ar pārmērīgu miegainību dienas laikā un pēkšņa miega epizodēm (skatīt arī 4.4. apakšpunktu).

Dzimumtieksmes traucējumi

Pramipeksols retāk var būt saistīts ar dzimumtieksmes traucējumiem (palielināšanos vai samazināšanos).

Impulsu kontroles traucējumi

Pacientiem, kas lieto dopamīna agonistus, tai skaitā, Pramipexole Teva, var attīstīties patoloģiska tieksme uz azartspēlēm, pastiprināta dzimumtieksme, hiperseksualitāte, kompulsīva naudas tērēšana vai iepirkšanās, pārēšanās un kompulsīva ēšana (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Jauktā, retrospektīvā skrīninga un gadījumu kontrolētā pētījumā, iesaistot 3090 Parkinsona slimības pacientus, 13,6 % no visiem pacientiem, kuri saņēma dopamīnerģisku vai ne-dopamīnerģisku ārstēšanu, novēroja impulsu kontroles traucējumus pēdējo sešu mēnešu laikā. Tie izpaudās kā patoloģiska tieksme uz azartspēlēm, nepārvarama iepirkšanās tieksme, pastiprināta ēšana, nepārvarama seksuāla tieksme (hiperseksualitāte). Iespējamie neatkarīgie riska faktori impulsu kontroles traucējumiem bija: dopamīnerģiska ārstēšana un augstu devu dopamīnerģiska ārstēšana, mazāks vecums (≤ 65 gadi), neprecējies/ usies un pēc pacienta vārdiem- tieksme uz azartspēlēm ģimenes vēsturē.

Sirds mazspēja

Klīnisko pētījumu dati un pēcregistrācijas pieredze uzrāda sirds mazspēju pacientiem, kuri ārstēti ar pramipeksolu. Farmakoepidemioloģiskajā pētījumā pramipeksola lietošana paaugstināja sirds mazspējas risku salīdzinot ar pramipeksola nelietošanu (novērotais risks 1,86; 95% CI, 1,21-2,85).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Nav klīniskās pieredzes ar smagu pārdozēšanu. Sagaidāmās nevēlamās blakusparādības saistītas ar dopamīna agonistu farmakodinamisko profilu, tai skaitā slikta dūša, vemšana, hiperkinēzija, halucinācijas, uzbudinājums un hipotensija. Dopamīna agonistu pārdozēšanas gadījumā nav zināms noteikts antidots. Ja ir centrālās nervu sistēmas stimulācijas simptomi, indicēti neiroleptiskie līdzekļi. Pārdozēšanas gadījumā jāveic vispārēja rakstura uzturoši pasākumi, piemēram, kuņģa skalošana, intravenoza šķidruma ievade, aktīvā ogle un elektrokardiogrammas kontrole.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: antiparkinsonisma līdzekļi, dopamīna agonists, ATĶ kods: N04B C05

Darbības mehānisms

Pramipeksols ir dopamīna agonists, kas izteikti selektīvi un specifiski saistās ar dopamīna receptoru D2 apakšklasi, kā arī tam raksturīga īpaša afinitāte pret D3 receptoriem un izteikta aktivitāte. Pramipeksols atvieglo parkinsonismam raksturīgo motoro deficītu, stimulējot dopamīna receptorus zemgarozas bazālajos kodolos. Pētījumos ar dzīvniekiem konstatēja, ka pramipeksols nomāc dopamīna sintēzi, atbrīvošanos un apriti.

Farmakodinamiskā iedarbība

Pētījumos ar brīvprātīgajiem novēroja devas atkarīgu prolaktīna samazināšanos. Klīniskā pētījumā ar veseliem brīvprātīgiem, kurā pramipeksola ilgstošās darbības tablešu deva tika titrēta ātrāk (ik pēc 3 dienām) nekā ieteikts – līdz 3,15 mg pramipeksola bāzes (4,5 mg sāls) dienā, tika novērota asinsspiediena paaugstināšanās un sirdsdarbības paātrināšanās. Šāda ietekme netika novērota pētījumos ar slimniekiem.

Klīniskā efektivitāte un drošums Parkinsona slimības gadījumā

Pramipeksols pacientiem atvieglo idiopātiskās Parkinsona slimības simptomus. Placebo kontrolētos klīniskos pētījumos tika iesaistīti apmēram 1800 pacienti (I – V pakāpe pēc Hoehn un Yahr klasifikācijas), kas tika ārstēti ar pramipeksolu. Bez tam, apmēram 1000 smagākas pakāpes pacientu ar motorām komplikācijām vienlaikus saņēma levodopu.

Pacientiem ar sākotnēju un progresējošu Parkinsona slimību kontrolētos klīniskos pētījumos pramipeksola efektivitāte saglabājās apmēram 6 mēnešus. Atklātos pētījumos, kuros izvērtēja ilgstošu zāļu lietošanu, un kas ilga vairāk nekā trīs gadus, pazīmes, kas liecinātu par efektivitātes samazināšanos, nenovēroja.

Kontrolētos dubultaklos pētījumos, kas ilga 2 gadus, sākotnēja terapija ar pramipeksolu būtiski aizkavēja motorisku komplikāciju rašanos, kā arī mazināja šo komplikāciju biežumu, salīdzinot ar sākotnēju terapiju ar levodopu. Šī motoro komplikāciju aizkavēšanās pramipeksola terapijas laikā varētu būt proporcionāla ar lielāku motorās funkcijas uzlabošanos levodopas terapijas laikā (UPDRS mērījumi). Vispārējais halucināciju un somnolences biežums pramipeksola grupā bija lielāks devas palielināšanas fāzē. Tomēr uzturošajā fāzē būtisku atšķirību nebija. Tas jāņem vērā, uzsākot pramipeksola terapiju pacientiem ar Parkinsona slimību.

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra ir atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pramipeksola pētījumu rezultātus Parkinsona slimībai visās pediatriskās populācijas apakšgrupās (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

Klīniskā efektivitāte un drošums Tourette tipa traucējumu gadījumā

Pramipeksola (0,0625-0,5 mg/dienā) efektivitāti bērniem vecumā no 6 līdz 17 gadiem ar Tourette tipa traucējumiem vērtēja 6-nedēļu dubultaklā, randomizētā, placebo kontrolētā pielāgojamas devas pētījumā. Kopumā tika randomizēti 63 pacienti (43 pramipeksolam, 20 placebo). Primārais mērķis tika

mainīts no sākotnējā stāvokļa kopējo tiku punktiem (Total Tic Score (TTS)) no globālo tiku smaguma pakāpes skalas (Yale Global Tic Severiity Scale (YGTSS)). Salīdzinot pramipeksolu ar placebo, netika novērotas nekādas atšķirības ne primāro mērķu, ne arī jebkādu sekundāro mērķu sasniegšanā, ieskaitot kopējo YGTSS punktu skaitu, pacientu vispārējās uzlabošanās iespaidu (Patient Global Impression of Improvement (PGI-I)), klīnisko vispārējo uzlabošanās iespaidu (Clinical Global Impression of Improvement (CGI-I)) vai klīnisko vispārējo slimības smaguma iespaidu (Clinical Global Impressions of Severity of Illness (CGI-S). Nevēlamās blakusparādības, kas parādījās vismaz 5 % pacientu pramipeksola grupā un vēl biežāk pramipeksola nekā placebo grupā bija: galvassāpes (27,9 %, placebo 25 %), miegainība (7 %, placebo 5 %), slikta dūša (18,6 %, placebo 10 %), vemšana (11,6 %, placebo 0 %), sāpes vēdera augšdaļā (7 %, placebo 5%), ortostatiska hipotensija (9,3 %, placebo 5%), muskuļu sāpes (9,3 %, placebo 5%), miega traucējumi (7%, placebo 0%), elpas trūkums (7 %, placebo 0%) un augšējo elpceļu infekcija (7 %, placebo 5 %). Citas nozīmīgas nevēlamās blakusparādības, kuru dēļ pramipeksola grupas pacienti izstājās no pētījuma bija apjukums, runas traucējumi un stāvokļa pasliktināšanās (skatīt 4.2. apakšpunktu).

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Lietojot perorāli, pramipeksols ātri un pilnīgi absorbējas. Absolūtā biopieejamība ir lielāka par 90 % un maksimālā plazmas koncentrācija tiek sasniegta 1-3 stundu laikā. Lietojot ēšanas laikā, pramipeksola absorbcijas daudzums nesamazinās, taču absorbcija kļūst lēnāka. Pramipeksolam ir lineāra kinētika un nelielas plazmas līmeņa atšķirības starp pacientiem.

Izkliede

Cilvēkiem pramipeksols ļoti vāji saistās ar plazmas olbaltumvielām (< 20 %), izkliedes tilpums ir liels (400 l). Žurkām novēroja augstu koncentrāciju smadzeņu audos (apmēram 8 reizes augstāku nekā plazmā).

Biotransformācija

Cilvēkam organismā tikai neliels daudzums pramipeksola metabolizējas.

Eliminācija

Pramipeksola eliminācija notiek galvenokārt neizmainītā veidā caur nierēm. Apmēram 90 % no 14C- iezīmētās devas izdalās caur nierēm, kamēr mazāk kā 2 % nokļūst fēcēs. Kopējais pramipeksola klīrenss ir apmēram 500 ml/min, nieru klīrenss ir apmēram 400 ml/min. Eliminācijas pusperiods (t½) svārstās no 8 stundām jauniem cilvēkiem līdz 12 stundām vecākiem cilvēkiem.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Atkārtotu devu toksicitātes pētījumi pierādīja, ka pramipeksols funkcionāli ietekmē galvenokārt centrālo nervu sistēmu un sievietes reproduktīvo sistēmu, iespējams, ka šīs iedarbības pamatā ir izteikts pramipeksola farmakodinamiskais efekts.

Pundurcūkām novēroja sistoliskā un diastoliskā asinsspiediena pazemināšanos un sirdsdarbības palēnināšanos, pērtiķiem konstatēja tendenci uz hipotensiju.

Žurkām un trušiem pētīja potenciālo pramipeksola iedarbību uz reproduktīvo funkciju. Pramipeksols nebija teratogēns žurkām un trušiem, taču bija embriotoksisks žurkām, ja to lietoja mātītei toksiskā devā. Tā kā tika izmeklēti tikai atsevišķi rādītāji dažām dzīvnieku sugām, pramipeksola nevēlama iedarbība uz grūtniecību un vīriešu auglību nav pilnībā izvērtēta.

Žurkām novēroja seksuālās attīstības aizkavēšanos (piemēram, priekšādas separāciju un vagīnas atvēršanos). Sakarība cilvēkiem nav zināma.

Pramipeksols nebija genotoksisks. Kanceroģenēzes pētījumā žurku tēviņiem attīstījās Leydig šūnu hiperplāzija un adenomas, ko var izskaidrot ar pramipeksola prolaktīnu inhibējošo iedarbību.

Cilvēkam šī atradne nebija klīniski nozīmīga. Šajā pašā pētījumā konstatēja, ka albīnām žurkām

2 mg/kg (sāls) un lielākā devā pramipeksols bija saistīts ar tīklenes deģenerāciju. Pigmentētām žurkām un divgadīgām albīnām pelēm, kā arī citām pētītām dzīvnieku sugām, kanceroģenēzes pētījumos šādu patoloģiju nekonstatēja.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Mannīts

Mikrokristāliskā celuloze

Cietes nātrija glikolāts

Povidons K25

Magnija stearāts

Nātrija stearilfumarāts

Bezūdens koloidālais silīcija dioksīds

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.Uzglabāšanas laiks

2 gadi

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Alumīnija/Alumīnija blisteri.

Iepakojumi: 30, 30 x 1, 50 x 1, 100 x 1 un 100 tabletes.

Polietilēna tablešu konteiners ar polipropilēna vāciņu (bērniem neatverama aizdare). Iepakojums: 90 tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Teva B.V.

Swensweg 5, 2031GA Haarlem

Nīderlande

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

Pramipexole Teva 0,088 mg tabletes

EU/1/08/490/001

EU/1/08/490/002

EU/1/08/490/003

EU/1/08/490/004

EU/1/08/490/017

EU/1/08/490/018

Pramipexole Teva 0,18 mg tabletes

EU/1/08/490/005

EU/1/08/490/006

EU/1/08/490/007

EU/1/08/490/008

EU/1/08/490/019

EU/1/08/490/020

Pramipexole Teva 0,35 mg tabletes

EU/1/08/490/009

EU/1/08/490/010

EU/1/08/490/011

EU/1/08/490/012

EU/1/08/490/021

EU/1/08/490/022

Pramipexole Teva 0,7 mg tabletes

EU/1/08/490/013

EU/1/08/490/014

EU/1/08/490/015

EU/1/08/490/016

EU/1/08/490/023

EU/1/08/490/024

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2008. 18. decembris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2013. 26. augusts

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas