Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pregabalin Zentiva (pregabalin) – Zāļu apraksts - N03AX16

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPregabalin Zentiva
ATĶ kodsN03AX16
Vielapregabalin
RažotājsZentiva, k.s.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Pregabalin Zentiva 25 mg cietās kapsulas

Pregabalin Zentiva 50 mg cietās kapsulas

Pregabalin Zentiva 75 mg cietās kapsulas

Pregabalin Zentiva 100 mg cietās kapsulas

Pregabalin Zentiva 150 mg cietās kapsulas

Pregabalin Zentiva 200 mg cietās kapsulas

Pregabalin Zentiva 225 mg cietās kapsulas

Pregabalin Zentiva 300 mg cietās kapsulas

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Pregabalin Zentiva 25 mg cietās kapsulas

Katra cietā kapsula satur 25 mg pregabalīna (pregabalinum).

Palīgviela ar zināmu iedarbību: katra cietā kapsula satur arī 47,57 mg laktozes monohidrāta.

Pregabalin Zentiva 50 mg cietās kapsulas

Katra cietā kapsula satur 50 mg pregabalīna (pregabalinum).

Palīgviela ar zināmu iedarbību: katra cietā kapsula satur arī 5 mg laktozes monohidrāta.

Pregabalin Zentiva 75 mg cietās kapsulas

Katra cietā kapsula satur 75 mg pregabalīna (pregabalinum).

Palīgviela ar zināmu iedarbību: katra cietā kapsula satur arī 7,5 mg laktozes monohidrāta.

Pregabalin Zentiva 100 mg cietās kapsulas

Katra cietā kapsula satur 100 mg pregabalīna (pregabalinum).

Palīgviela ar zināmu iedarbību: katra cietā kapsula satur arī 10 mg laktozes monohidrāta.

Pregabalin Zentiva 150 mg cietās kapsulas

Katra cietā kapsula satur 150 mg pregabalīna (pregabalinum).

Palīgviela ar zināmu iedarbību: katra cietā kapsula satur arī 15 mg laktozes monohidrāta.

Pregabalin Zentiva 200 mg cietās kapsulas

Katra cietā kapsula satur 200 mg pregabalīna (pregabalinum).

Palīgviela ar zināmu iedarbību: katra cietā kapsula satur arī 20 mg laktozes monohidrāta.

Pregabalin Zentiva 225 mg cietās kapsulas

Katra cietā kapsula satur 225 mg pregabalīna (pregabalinum).

Palīgviela ar zināmu iedarbību: katra cietā kapsula satur arī 22,5 mg laktozes monohidrāta.

Pregabalin Zentiva 300 mg cietās kapsulas

Katra cietā kapsula satur 300 mg pregabalīna (pregabalinum).

Palīgviela ar zināmu iedarbību: katra cietā kapsula satur arī 30 mg laktozes monohidrāta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Cietā kapsula

Pregabalin Zentiva 25 mg cietās kapsulas

Gaišpelēks vāciņš un gaišpelēks korpuss; apmēram 15,9 mm gara želatīna cietā kapsula ar uzdruku “25” satur gandrīz baltu pulveri.

Pregabalin Zentiva 50 mg cietās kapsulas

Gaišpelēks vāciņš un gaišpelēks korpuss; apmēram 14,3 mm gara želatīna cietā kapsula ar uzdruku “50” satur gandrīz baltu pulveri.

Pregabalin Zentiva 75 mg cietās kapsulas

Sarkans vāciņš un gaišpelēks korpuss; apmēram 14,3 mm gara želatīna cietā kapsula ar uzdruku “75” satur gandrīz baltu pulveri.

Pregabalin Zentiva 100 mg cietās kapsulas

Sarkans vāciņš un sarkans korpuss; apmēram 15,9 mm gara želatīna cietā kapsula ar uzdruku “100” satur gandrīz baltu pulveri.

Pregabalin Zentiva 150 mg cietās kapsulas

Gaišpelēks vāciņš un gaišpelēks korpuss; apmēram 18,0 mm gara želatīna cietā kapsula ar uzdruku “150” satur gandrīz baltu pulveri.

Pregabalin Zentiva 200 mg cietās kapsulas

Miesaskrāsas necaurspīdīgs vāciņš un miesaskrāsas necaurspīdīgs korpuss; apmēram 19,4 mm gara želatīna cietā kapsula ar uzdruku “200” satur gandrīz baltu pulveri.

Pregabalin Zentiva 225 mg cietās kapsulas

Miesaskrāsas necaurspīdīgs vāciņš un gaišpelēks korpuss; apmēram 19,4 mm gara želatīna cietā kapsula ar uzdruku “225” satur gandrīz baltu pulveri.

Pregabalin Zentiva 300 mg cietās kapsulas

Sarkans vāciņš un gaišpelēks korpuss; apmēram 21,7 mm gara želatīna cietā kapsula ar uzdruku “300” satur gandrīz baltu pulveri.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Epilepsija

Pregabalin Zentiva indicēts kā papildterapijas līdzeklis pieaugušajiem ar parciāliem krampjiem ar sekundāru ģeneralizāciju vai bez tās.

Ģeneralizēta trauksme

Pregabalin Zentiva ir indicēts ģeneralizētas trauksmes ārstēšanai pieaugušajiem.

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Ieteicamā deva ir no 150 līdz 600 mg dienā, ko dala divās vai trīs lietošanas reizēs.

Epilepsija

Ārstēšanu ar pregabalīnu var sākt ar 150 mg devu dienā, dalot to divās vai trīs reizes devās. Atkarībā no pacienta individuālās atbildes reakcijas un panesamības pēc 1 nedēļas devu var palielināt līdz 300 mg dienā. Vēl pēc nedēļas var parakstīt maksimālo devu 600 mg dienā.

Ģeneralizēta trauksme

Deva ir no 150 līdz 600 mg dienā, dalot divās vai trīs reizes devās. Regulāri atkārtoti jāvērtē ārstēšanas nepieciešamība. Ārstēšanu ar pregabalīnu var sākt ar 150 mg devu dienā. Atkarībā no pacienta individuālās atbildes reakcijas un panesamības pēc 1 nedēļas devu var palielināt līdz 300 mg dienā. Vēl pēc nedēļas devu var palielināt līdz 450 mg dienā. Maksimālo devu 600 mg dienā var sasniegt vēl pēc vienas nedēļas.

Pregabalīna lietošanas pārtraukšana

Saskaņā ar pieņemto klīnisko praksi, ja nepieciešams, pregabalīna lietošana neatkarīgi no indikācijas jāpārtrauc pakāpeniski, vismaz 1 nedēļas laikā samazinot zāļu devu(skatīt 4.4. un 4.8. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Pregabalīns tiek izvadīts no sistēmiskās asinsrites galvenokārt caur nierēm nemainītā formā. Pregabalīna klīrenss ir tieši proporcionāls kreatinīna klīrensam (skatīt 5.2. apakšpunktu), tādēļ pacientiem ar nieru darbības traucējumiem deva jāsamazina individuāli atkarībā no kreatinīna klīrensa (CLcr), kā norādīts 1. tabulā, izmantojot šādu formulu:

CLcr =

1,23 × [140 – vecums (gados)] × ķermeņa masa (kg)

(× 0,85 sievietēm)

kreatinīna līmenis serumā (μmol/l)

 

 

Pregabalīns tiek efektīvi izvadīts no plazmas ar hemodialīzi (50 % zāļu vielas 4 stundu laikā). Pacientiem, kuriem tiek veikta hemodialīze, pregabalīna dienas deva jāpielāgo atkarībā no nieru darbības. Papildus dienas devai pēc katras 4 stundu hemodialīzes procedūras jālieto papildu deva (skatīt 1. tabulu).

1. tabula. Pregabalīna devas pielāgošana atkarībā no nieru darbības

Kreatinīna klīrenss (CLcr)

Pregabalīna kopējā dienas deva *

Lietošanas shēma

(ml/min)

 

 

 

 

Sākumdeva

Maksimālā deva

 

 

(mg/dienā)

(mg/dienā)

 

≥ 60

BID vai TID

≥ 30 - < 60

BID vai TID

≥ 15 - < 30

25 - 50

Vienu reizi dienā vai BID

< 15

Vienu reizi dienā

Papildu deva pēc hemodialīzes (mg)

 

 

 

Viena atsevišķa deva+

TID = trīs reizes devās BID = divās reizes devās

* Lai noskaidrotu reizes devu miligramos, kopējā dienas deva (mg/dienā) jādala reizes devās, kā norādīts lietošanas shēmā.

+ Papildu deva ir viena atsevišķa deva, kuru lieto papildus dienas devai.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem deva nav jāpielāgo (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Pregabalīna drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 12 gadiem un pusaudžiem (no 12 līdz 17 gadu vecumam), nav pierādīta. Pašlaik pieejamie dati aprakstīti 4.8., 5.1. un 5.2. apakšpunktā, taču ieteikumus par devām nav iespējams sniegt.

Gados vecāki cilvēki

Gados vecākiem cilvēkiem vājākas nieru darbības dēļ var būt nepieciešama mazāka pregabalīna deva (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Pregabalin Zentiva var lietot gan ēšanas laikā, gan starp ēdienreizēm.

Pregabalin Zentiva paredzēts tikai iekšķīgai lietošanai.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pacienti ar cukura diabētu

Saskaņā ar pašreizējo klīnisko praksi tiem cukura diabēta slimniekiem, kuriem pregabalīna lietošanas laikā palielinās ķermeņa masa, var būt nepieciešama hipoglikemizējošo līdzekļu devas pielāgošana.

Paaugstinātas jutības reakcijas

Pēcreģistrācijas uzraudzības laikā saņemti ziņojumi par paaugstinātas jutības reakcijām, ieskaitot angioneirotiskās tūskas gadījumus. Ja rodas angioneirotiskās tūskas simptomi, piemēram, sejas, mutes apvidus vai augšējo elpceļu pietūkums, pregabalīna lietošana nekavējoties jāpārtrauc.

Reibonis, miegainība, samaņas zudums, apjukums un psihiski traucējumi

Pregabalīna lietošana tikusi saistīta ar reiboni un miegainību, kas gados vecākiem cilvēkiem var pastiprināt nejaušu traumu rašanos (krišanas dēļ). Pēcreģistrācijas periodā saņemti ziņojumi arī par samaņas zudumu, apjukumu un psihiskiem traucējumiem. Tāpēc pacientiem jāiesaka ievērot piesardzību, līdz viņi iepazinuši zāļu iespējamo iedarbību.

Ar redzi saistītās blakusparādības

Kontrolētos pētījumos par redzes miglošanos ziņoja lielāka daļa to pacientu, kuri saņēma pregabalīna terapiju, nekā pacienti, kuri saņēma placebo.Vairumā gadījumu, turpinot terapiju, šī parādība izzuda. Klīniskos pētījumos, kuros tika veikti oftalmoloģiski izmeklējumi, redzes asuma samazināšanās un redzes lauka izmaiņu sastopamība ar pregabalīnu ārstētiem pacientiem bija lielāka nekā ar placebo ārstētiem pacientiem, bet fundoskopisko izmaiņu sastopamība bija lielāka ar placebo ārstētiem pacientiem (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Arī pēcreģistrācijas uzraudzības laikā saņemti ziņojumi par blakusparādībām, kas saistītas ar redzi, ieskaitot redzes zudumu, redzes miglošanos vai citām redzes asuma izmaiņām, no kurām daudzas bija pārejošas.

Pēc pregabalīna lietošanas pārtraukšanas šie redzes simptomi var izzust vai mazināties.

Nieru mazspēja

Saņemti ziņojumi par nieru mazspēju, un dažos gadījumos pēc pregabalīna lietošanas pārtraukšanas šī blakusparādība izzuda.

Vienlaikus lietoto pretepilepsijas zāļu lietošanas pārtraukšana

Dati par vienlaikus lietoto pretepilepsijas līdzekļu lietošanas pārtraukšanu, lai pārietu uz monoterapiju ar pregabalīnu, ja pregabalīna pievienošanu terapijai panākta krampju kontrole, nav pietiekami.

Lietošanas pārtraukšanas (abstinences) simptomi

Dažiem pacientiem, pārtraucot īstermiņa un ilgtermiņa ārstēšanu ar pregabalīnu, tika novēroti lietošanas pārtraukšanas (abstinences) simptomi. Novēroti šādi simptomi: bezmiegs, galvassāpes, slikta dūša, nemiers, caureja, gripas sindroms, nervozitāte, depresija, sāpes, krampji, pastiprināta svīšana (hiperhidroze) un reibonis, kas liecina par fiziskas atkarības rašanos. Pacients par to jāinformē pirms terapijas sākšanas.

Pregabalīna lietošanas laikā vai īsi pēc tā lietošanas pārtraukšanas var rasties krampji, ieskaitot epileptisku stāvokli (status epilepticus) un lielās lēkmes (grand mal).

Dati par pregabalīna ilgstošas lietošanas pārtraukšanu liecina, ka lietošanas pārtraukšanas (abstinences) simptomu biežums un smaguma pakāpe var būt atkarīga no pregabalīna devas.

Sastrēguma sirds mazspēja

Pēcreģistrācijas uzraudzības ziņojumos dažiem pacientiem, kuri lietoja pregabalīnu, novērota sastrēguma sirds mazspēja. Šīs reakcijas tika novērotas galvenokārt gados vecākiem pacientiem ar

kardiovaskulārām slimībām, kuri pregabalīnu lietoja neiropātiskas indikācijas gadījumā. Pregabalīns šiem pacientiem jālieto piesardzīgi. Pregabalīna lietošanas pārtraukšana var izraisīt šo reakciju izzušanu.

Nevēlamas blakusparādības pacientiem ar muguras smadzeņu bojājumu

Ārstējot muguras smadzeņu bojājuma izraisītas centrālas neiropātiskas sāpes, palielinājās visu blakusparādību, ar centrālo nervu sistēmu saistīto blakusparādību un īpaši miegainības sastopamība. Tas var būt saistīts ar šādos gadījumos nepieciešamo vienlaikus lietoto zāļu (piemēram, pretspazmu līdzekļu) aditīvo iedarbību.

Pašnāvnieciskas domas un uzvedība

Saņemti ziņojumi par pašnāvnieciskām domām un uzvedību pacientiem, kuri tiek ārstēti ar pretepilepsijas līdzekļiem vairāku indikāciju gadījumā. Arī metaanalīze par pretepilepsijas līdzekļu nejaušinātiem, ar placebo kontrolētiem pētījumiem liecināja par nedaudz paaugstinātu pašnāvniecisku domu un uzvedības risku. Šī riska mehānisms nav zināms, un pieejamie dati neizslēdz paaugstināta riska iespēju arī pregabalīna lietošanas gadījumā.

Tāpēc jākontrolē, vai pacientam nerodas pašnāvnieciskas domas un pašnāvnieciskas uzvedības simptomi, un jāapsver atbilstoša ārstēšana. Pacientam (un viņa aprūpētājiem) jāiesaka vērsties pie ārsta, ja pacientam rodas pašnāvniecisku domu vai uzvedības pazīmes.

Kuņģa un zarnu trakta apakšējās daļas funkciju pavājināšanās

Ir pēcreģistrācijas ziņojumi par gadījumiem, kas saistīti ar kuņģa un zarnu trakta apakšējās daļas funkciju pavājināšanos (piemēram, zarnas obstrukciju, paralītisku zarnas nosprostojumu, aizcietējumu), ja pregabalīns lietots vienlaikus ar zālēm, kas var izraisīt aizcietējumu, piemēram, opioīdu grupas pretsāpju līdzekļiem. Ja pregabalīns un opioīdi tiks lietoti kombinācijā, jāapsver profilaktiski pasākumi aizcietējuma novēršanai (īpaši sievietēm un gados vecākiem pacientiem).

Zāļu nepareiza, ļaunprātīga lietošana vai atkarība

Ziņots par zāļu nepareizu, ļaunprātīgu lietošanu un atkarību. Zāles piesardzīgi jāordinē pacientiem, kuriem anamnēzē ir narkotiku lietošana, un jākontrolē, vai šiem pacientiem nerodas pregabalīna nepareizas, ļaunprātīgas lietošanas vai atkarības simptomi (ziņots par tolerances veidošanos, devas palielināšanu un nepamatotu vēlmi lietot zāles).

Encefalopātija

Ziņots par encefalopātijas gadījumiem, galvenokārt pacientiem ar blakusslimībām, kas var izraisīt encefalopātijas izpausmes.

Laktozes nepanesība

Pregabalin Zentiva satur laktozes monohidrātu. Šīs zāles nedrīkst lietot pacienti ar retu pārmantotu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes un galaktozes malabsorbciju.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Tā kā pregabalīns tiek izvadīts galvenokārt ar urīnu nepārveidotā formā, cilvēka ķermenī metabolizējas niecīgs tā daudzums (metabolītu formā urīnā konstatē < 2 % no devas), in vitro tas nekavē zāļu metabolismu un nesaistās ar plazmas proteīniem, tad sagaidāms, ka tas neietekmēs citu zāļu farmakokinētiku un tā darbību neietekmēs citas zāles.

Pētījumi in vivo un populācijas farmakokinētiskā analīze

Atbilstoši šim pieņēmumam, pētījumos in vivo netika konstatēta klīniski nozīmīga farmakokinētiska pregabalīna mijiedarbība ar fenitoīnu, karbamazepīnu, valproiskābi, lamotrigīnu, gabapentīnu, lorazepāmu, oksikodonu vai etanolu. Populācijas farmakokinētiskā analīzē iegūtie dati liecināja, ka perorāliem pretdiabēta līdzekļiem, diurētiskiem līdzekļiem, fenobarbitālam, tiagabīnam un topiramātam nav klīniski nozīmīgas ietekmes uz pregabalīna klīrensu.

Perorālie kontraceptīvie līdzekļi, noretisterons un/vai etinilestradiols

Pregabalīna lietošana vienlaikus ar perorāliem kontraceptīviem līdzekļiem noretisteronu un/vai etinilestradiolu neietekmēja nevienas pētītās vielas līdzsvara stāvokļa farmakokinētiku.

Centrālo nervu sistēmu ietekmējošas zāles

Pregabalīns var pastiprināt etanola un lorazepāma iedarbību. Kontrolētos klīniskos pētījumos vairāku perorālu pregabalīna devu lietošana kopā ar oksikodonu, lorazepāmu vai etanolu neizraisīja klīniski nozīmīgu ietekmi uz elpošanu. Pēcreģistrācijas periodā tika saņemti ziņojumi par elpošanas mazspēju un komu pacientiem, kuri vienlaicīgi lietojuši pregabalīnu un citas centrālās nervu sistēmas (CNS) darbību nomācošas zāles. Pregabalīns šķietami pastiprina oksikodona izraisīto kognitīvo un galveno motorisko funkciju pavājināšanos.

Mijiedarbība un gados vecāki pacienti

Īpaši farmakodinamiskās mijiedarbības pētījumi gados vecākiem brīvprātīgajiem nav veikti. Mijiedarbības pētījumi veikti tikai pieaugušajiem.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Sievietes reproduktīvā vecumā/Kontracepcija vīriešiem un sievietēm

Tā kā iespējamais risks cilvēkam nav zināms, sievietēm reproduktīvā vecumā jālieto efektīva kontracepcijas metode.

Grūtniecība

Dati par pregabalīna lietošanu grūtniecības laikā ir ierobežoti vai nav pieejami. Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Potenciālais risks cilvēkiem nav zināms. Grūtniecības laikā pregabalīnu nedrīkst lietot, ja vien nav absolūta nepieciešamība (ja ieguvums mātei pārliecinoši neatsver potenciālo risku auglim).

Barošana ar krūti

Pregabalīns izdalās cilvēka pienā (skatīt 5.2. apakšpunku). Pregabalīna ietekme uz jaundzimušajiem/zīdaiņiem nav zināma. Lēmums pārtraukt barošanu ar krūti vai pārtraukt pregabalīna terapiju jāpieņem, vērtējot krūts barošanas sniegto ieguvumu bērnam un terapijas sniegto ieguvumu sievietei.

Fertilitāte

Klīniskie dati par pregabalīna ietekmi uz sieviešu fertilitāti nav pieejami.

Klīniskā pētījumā, kurā tika pētīta pregabalīna ietekme uz spermatozoīdu kustīgumu, klīniski veseliem vīriešiem tika nozīmēts pregabalīns pa 600 mg dienā. Pēc 3 mēnešu lietošanas netika novērota ietekme uz spermatozoīdu kustīgumu.

Fertilitātes pētījumi ar žurku mātītēm liecināja par negatīvu ietekmi uz reprodukciju. Fertilitātes pētījumi ar žurku tēviņiem liecināja par negatīvu ietekmi uz reprodukciju un attīstību. Šīs atrades klīniskā nozīme nav zināma (skatīt 5.3. apakšpunktu).

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Pregabalīns maz vai mēreni ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Pregabalīns var izraisīt reiboni un miegainību, tādēļ tas var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus.

Pacientiem jāiesaka nevadīt transportlīdzekli, nestrādāt ar sarežģītiem mehānismiem un izvairīties no jebkādas riskantas darbības, kamēr nav zināms, kā šīs zāles ietekmē viņu spēju veikt šādas darbības.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Pregabalīna klīniskās izpētes programmā piedalījās vairāk nekā 8900 ar pregabalīnu ārstēti pacienti, no kuriem vairāk par 5600 pacientu piedalījās dubultmaskētos, ar placebo kontrolētos pētījumos. Visbiežāk novērotās blakusparādības bija reibonis un miegainība. Blakusparādības parasti bija viegli vai mēreni izteiktas. Visos kontrolētos pētījumos blakusparādību dēļ no pētījuma izstājās 12 % pregabalīnu

lietojušo pacientu un 5 % placebo saņēmušo pacientu. Biežākās blakusparādības, kuru dēļ terapija tika pārtraukta pregabalīna grupās, bija reibonis un miegainība.

2. tabulā norādītas visas nevēlamās blakusparādības, kādas pregabalīna lietotājiem novērotas biežāk nekā placebo grupā un radušās vairāk nekā vienam pacientam; tās sakārtotas pēc grupām un sastopamības biežuma: ļoti bieži (≥ 1/10); bieži (no ≥ 1/100 līdz < 1/10); retāk (no ≥ 1/1000 līdz

< 1/100); reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1000); ļoti reti (< 1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to būtiskuma samazināšanās secībā.

Norādītās blakusparādības var būt saistītas arī ar pamatslimību un/vai vienlaikus lietotām zālēm. Ārstējot muguras smadzeņu bojājuma izraisītas centrālās neiropātiskās sāpes, palielinājās visu blakusparādību, ar centrālo nervu sistēmu saistīto blakusparādību un īpaši miegainības sastopamība (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pēcreģistrācijas pieredzes laikā ziņots par papildu blakusparādībām, kuras zemāk esošajā sarakstā attēlotas slīprakstā.

2. tabula. Pregabalīna nevēlamās blakusparādības

Orgānu sistēmu klasifikācija

Nevēlamās blakusparādības

Infekcijas un infestācijas

 

Bieži

Nazofaringīts

Asins un limfātiskās sistēmas

 

traucējumi

 

Retāk

Neitropēnija

Imūnās sistēmas traucējumi

Paaugstināta jutība

Retāk

Reti

Angioneirotiskā tūska, alerģiska reakcija

Vielmaiņas un uztures traucējumi

 

Bieži

Pastiprināta ēstgriba

Retāk

Anoreksija, hipoglikēmija

Psihiskie traucējumi

 

Bieži

Eiforisks garastāvoklis, apjukums, aizkaitināmība,

 

dezorientācija, bezmiegs, samazināta dzimumtieksme

Retāk

Halucinācijas, panikas lēkme, nemiers, ažitācija,

 

depresija, nomākts garastāvoklis, pacilāts garastāvoklis,

 

agresija, garastāvokļa svārstības, depersonalizācija,

 

grūtības atrast vārdus, patoloģiski sapņi, pastiprināta

 

dzimumtieksme, anorgasmija, apātija

Reti

Uzvedības kontroles zudums

Nervu sistēmas traucējumi

 

Ļoti bieži

Reibonis, miegainība, galvassāpes

Bieži

Ataksija, koordinācijas traucējumi, trīce, dizartrija,

 

amnēzija, atmiņas traucējumi, uzmanības traucējumi,

 

parestēzija, hipoestēzija, sedācija, līdzsvara traucējumi,

 

letarģija

Retāk

Ģībonis, stupors, mioklonuss, samaņas zudums,

 

psihomotora hiperaktivitāte, diskinēzija, posturāls

 

reibonis, intencijas trīce, nistagms, kognitīvi traucējumi,

 

psihiski traucējumi, runas traucējumi, refleksu

 

pavājināšanās, hiperestēzija, dedzināšanas sajūta, ageizija,

 

savārgums

Reti

Krampji, parosmija, hipokinēzija, disgrafija

Acu bojājumi

 

Bieži

Redzes miglošanās, diplopija

Retāk

Perifērās redzes zudums, redzes traucējumi, acu

 

pietūkums, redzes lauka defekts, samazināts redzes

 

asums, sāpes acī, astenopija, fotopsija, acs sausums,

 

pastiprināta asarošana, acs kairinājums

 

Reti

Redzes zudums, keratīts, oscilopsija, attēla dziļuma

Ausu un labirinta bojājumis

uztveres maiņa, midriāze, šķielēšana, spilgtāka redze

 

Bieži

Vertigo

Retāk

Hiperakūzija

Sirds funkcijas traucējumi

 

Retāk

Tahikardija, pirmās pakāpes atrioventrikulāra blokāde,

 

sinusa bradikardija, sastrēguma sirds mazspēja

Reti

QT intervāla pagarināšanās,sinusa tahikardija, sinusa

Asinsvadu sistēmas traucējumi

aritmija

 

Retāk

Hipotensija, hipertensija, karstuma viļņi, pietvīkums,

 

aukstas ķermeņa perifērās daļas

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu

 

kurvja un videnes slimības

 

Retāk

Aizdusa, deguna asiņošana, klepus, aizlikts deguns,

 

iesnas, krākšana, deguna gļotādas sausums

Reti

Plaušu tūska, spiedoša sajūta rīklē

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Vemšana, slikta dūša, aizcietējums, caureja, flatulence,

Bieži

 

vēdera uzpūšanās, mutes sausums

Retāk

Gastroezofageālā atviļņa slimība, siekalu hipersekrēcija,

 

mutes hipoestēzija

Reti

Ascīts, pankreatīts, pietūkusi mēle, disfāgija

Ādas un zemādas audu bojājumi

Papulāri izsitumi, nātrene, hiperhidroze, nieze

Retāk

Reti

Stīvensa-Džonsona sindroms, auksti sviedri

Skeleta-muskuļu un saistaudu

 

sistēmas bojājumi

 

Bieži

Muskuļu krampji, artraļģija, muguras sāpes, sāpes

 

ekstremitātē, cervikālas spazmas

Retāk

Locītavu pietūkums, mialģija, muskuļa raustīšanās, sāpes

 

kakla daļā, muskuļu stīvums

Reti

Rabdomiolīze

Nieru un urīnizvades sistēmas

 

traucējumi

 

Retāk

Urīna nesaturēšana, dizūrija

Reti

Nieru mazspēja, oligūrija, urīna aizture

Reproduktīvās sistēmas traucējumi

 

un krūts slimības

 

Bieži

Erektilā disfunkcija

Retāk

Seksuāla disfunkcija, aizkavēta ejakulācija, dismenoreja,

 

krūts dziedzeru sāpīgums

Reti

Amenoreja, izdalījumi no krūtīm, krūts dziedzeru

Vispārēji traucējumi un reakcijas

palielināšanās, ginekomastija

 

ievadīšanas vietā

 

Bieži

Perifēra tūska, tūska, patoloģiska gaita, krišana,

 

apreibuma sajūta, slika pašsajūta, nespēks

Retāk

Vispārēja tūska, sejas tūska, spiediena sajūta krūtīs, sāpes,

Izmeklējumi

drudzis, slāpes, drebuļi, astēnija

 

Bieži

Palielināta ķermeņa masa

Retāk

Paaugstināts kreatīnfosfokināzes līmenis asinīs,

 

paaugstināts alanīna aminotransferāzes līmenis,

 

paaugstināts aspartāta aminotransferāzes līmenis asinīs,

 

paaugstināts glikozes līmenis asinīs, samazināts

 

trombocītu skaits, paaugstināts kreatinīna līmenis asinīs,

 

pazemināts kālija līmenis asinīs, samazināta ķermeņa

 

masa

Reti

Samazināts leikocītu skaits

Dažiem pacientiem, pārtraucot īstermiņa un ilgtermiņa ārstēšanu ar pregabalīnu, tika novēroti lietošanas pārtraukšanas (abstinences) simptomi. Novēroti šādi simptomi: bezmiegs, galvassāpes, slikta dūša, trauksme, caureja, gripas sindroms, nervozitāte, depresija, sāpes, krampji, pastiprināta svīšana (hiperhidroze) un reibonis, kas liecina par fiziskas atkarības rašanos. Pacients par to jāinformē pirms terapijas sākšanas.

Dati par pregabalīna ilgstošas lietošanas pārtraukšanu liecina, ka lietošanas pārtraukšanas (abstinences) simptomu biežums un smaguma pakāpe var būt atkarīga no pregabalīna devas.

Pediatriskā populācija

Pregabalīna drošuma īpašības, kas pediatriskiem pacientiem novērotas divos pētījumos (farmakokinētikas un panesamības pētījums, n=65; 1 gadu ilgs nemaskēts drošuma uzraudzības pētījums, n=54), bija līdzīgas drošuma īpašībām, kādas novērotas pētījumos, kuros piedalījās pieaugušie (skatīt 4.2., 5.1. un 5.2. apakšpunktu).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Pēcreģistrācijas pieredzes laikā biežāk novērotās blakusparādības pregabalīna pārdozēšanas gadījumā bija miegainība, apjukums, uzbudinājums un nemiers.

Ziņots arī par krampjiem.

Retos gadījumos ziņots par komas iestāšanos.

Pregabalīna pārdozēšanu ārstē ar dzīvībai svarīgo funkciju uzturēšanu un, ja nepieciešams, hemodialīzi (skatīt 4.2. apakšpunktu, 1. tabulu).

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: pretepilepsijas līdzekļi, citi pretepilepsijas līdzekļi;

ATĶ kods: N03AX16

Aktīvā viela pregabalīns ir gamma aminosviestskābes analogs ((S)-3-(aminometil)-5- metilheksānskābe).

Darbības mehānisms

Pregabalīns centrālajā nervu sistēmā saistās pie spriegumatkarīgo kalcija kanālu papildstruktūras 2 proteīna).

Klīniskā efektivitāte un drošums

Epilepsija

Papildterapija

Pregabalīns pētīts trīs 12 nedēļas ilgos kontrolētos klīniskos pētījumos, lietojot divas reizes dienā (BID) vai trīs reizes dienā (TID). Kopumā BID un TID dozēšanas režīmu drošuma un efektivitātes profili bija vienādi.

No ārstēšanas 1. nedēļas samazinājās lēkmju biežums.

Pediatriskā populācija

Pregabalīna efektivitāte un drošums epilepsijas papildterapijā pediatriskiem pacientiem līdz 12 gadu vecumam un pusaudžiem nav zināms. Farmakokinētikas un panesamības pētījumā, kurā tika iesaistīti pacienti no 3 mēnešu līdz 16 gadu vecumam (n=65), novērotās nevēlamās blakusparādības bija līdzīgas nevēlamām blakusparādībām, kādas novērotas pieaugušajiem. Vienu gadu ilga nemaskēta drošuma pētījuma rezultāti par 54 pediatriskiem epilepsijas slimniekiem no 3 mēnešu līdz 16 gadu vecumam liecina, ka tādas nevēlamās blakusparādības, kā drudzis un augšējo elpceļu infekcijas, tika novērotas biežāk nekā pētījumos, kuros piedalījās pieaugušie (skatīt 4.2., 4.8. un 5.2. apakšpunktu).

Monoterapija (pacientiem ar pirmreizēju diagnozi)

Pregabalīns pētīts vienā 56 nedēļas ilgā kontrolētā klīniskā pētījumā, lietojot divreiz dienā (BID). Balstoties uz pētījuma mērķa rezultātu (6 mēnešu ilgu no lēkmēm brīvu periodu), pregabalīns nesasniedza lamotrigīnam līdzvērtīgu rezultātu. Pregabalīns un lamotrigīns bija vienādi droši un labi panesami.

Ģeneralizēta trauksme

Pregabalīnu pētīja 6 kontrolētos, 4-6 nedēļas ilgos pētījumos, 8 nedēļu pētījumā, kurā piedalījās gados vecāki cilvēki, un ilgtermiņa recidīva novēršanas pētījumā ar 6 mēnešu dubultmaskētu recidīva profilakses fāzi.

No 1. nedēļas novēroja ģeneralizētas trauksmes simptomu mazināšanos, kas noteikta ar Hamiltona trauksmes novērtējuma skalu (Hamilton Anxiety Rating Scale HAM-A).

Kontrolētos klīniskos pētījumos (4-8 nedēļas ilgos) 52 % ar pregabalīnu ārstēto pacientu un 38 % pacientu, kuri saņēma placebo, no pētījuma sākuma līdz beigām novēroja uzlabošanos par vismaz 50 % no HAM-A skalas kopējiem rādītājiem.

Kontrolētos pētījumos par redzes miglošanos ziņoja lielāka daļa to pacientu, kuri saņēma pregabalīna terapiju, nekā pacienti, kuri saņēma placebo.Vairumā gadījumu, turpinot terapiju, šī parādība izzuda. Kontrolētos klīniskos pētījumos oftalmoloģiskie izmeklējumi (ieskaitot redzes asuma noteikšanu, formālu redzes lauka noteikšanu un dilatētu fundoskopisko izmeklēšanu) tika veikti vairāk nekā 3600 pacientiem. No šiem pacientiem redzes asums bija samazināts 6,5 % pacientu, kuri tika ārstēti ar pregabalīnu, un 4,8 % ar placebo ārstēto pacientu. Redzes lauka izmaiņas tika atklātas 12,4 % ar pregabalīnu ārstēto pacientu un 11,7 % ar placebo ārstēto pacientu. Fundoskopiskas izmaiņas tika novērotas 1,7 % ar pregabalīnu ārstēto pacientu un 2,1 % ar placebo ārstēto pacientu.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Pregabalīna līdzsvara fāzes farmakokinētika klīniski veseliem brīvprātīgajiem, epilepsijas slimniekiem, kuri lieto pretepilepsijas līdzekļus, un pacientiem ar hroniskām sāpēm ir līdzīga.

Uzsūkšanās

Pēc lietošanas tukšā dūšā pregabalīns ātri uzsūcas un pēc 1 stundas sasniedz maksimālo koncentrāciju plazmā gan pēc vienas, gan pēc vairāku devu lietošanas. Pregabalīna perorālā biopieejamība ir ≥ 90 % un nav atkarīga no devas. Pēc atkārtotas lietošanas līdzsvara stāvoklis tiek sasniegts 24-48 stundu laikā. Ja pregabalīnu lieto ēšanas laikā, samazinās tā uzsūkšanās: Cmax samazinās par apmēram 25 - 30 %, bet tmax palielinās par apmēram 2,5 stundām. Taču pregabalīna lietošanai kopā ar pārtiku nav klīniski nozīmīgas ietekmes uz daudzumu, kādā pregabalīns uzsūcas.

Izkliede

Preklīniskos pētījumos pierādīts, ka pelēm, žurkām un pērtiķiem pregabalīns šķērso hematoencefālisko barjeru. Eksperimentos ar žurkām novērots, ka pregabalīns šķērso placentu un ir nosakāms žurku mātīšu pienā. Cilvēkam pēc pregabalīna iekšķīgas lietošanas tā šķietamais izkliedes tilpums ir 0,56 l/kg. Pregabalīns nesaistās ar plazmas proteīniem.

Biotransformācija

Cilvēka organismā metabolizējas niecīgs daudzums pregabalīna. Lietojot iezīmētu pregabalīnu, aptuveni 98 % ievadītās radioaktivitātes urīnā bija nepārveidota pregabalīna formā.

N-metilētā pregabalīna atvasinājuma, kas ir galvenais pregabalīna metabolīts urīnā, daudzums atbilst 0,9 % lietotās devas. Preklīniskajos pētījumos nav norādījumu, ka pregabalīna S enantiomērs racemizējas par R enantiomēru.

Eliminācija

Pregabalīns tiek izvadīts no sistēmiskās asinsrites galvenokārt caur nierēm nepārveidotā formā. Pregabalīna vidējais puseliminācijas periods ir 6,3 stundas. Pregabalīna klīrenss no plazmas un renālais klīrenss ir tieši proporcionāls kreatinīna klīrensam (skatīt 5.2. apakšpunktu “Nieru darbības traucējumi”).

Pacientiem, kuriem ir pavājinātas nieru funkcijas vai kuriem tiek veikta hemodialīze, nepieciešama devas pielāgošana (skatīt 4.2. apakšpunktu, 1. tabulu).

Linearitāte/nelinearitāte

Ieteicamo dienas devu diapazonā pregabalīna farmakokinētika ir lineāra. Pregabalīna farmakokinētikas individuālās atšķirības starp pacientiem ir mazas (< 20 %). Vienas, atsevišķas devas farmakokinētika ļauj paredzēt vairāku devu farmakokinētiku. Tādēļ pregabalīna koncentrācijas kontrole plazmā parastā praksē nav nepieciešama.

Dzimums

Klīniskos pētījumos iegūtie dati liecina, ka dzimumam nav klīniski nozīmīgas ietekmes uz pregabalīna koncentrāciju plazmā.

Nieru darbības traucējumi

Pregabalīna klīrenss ir tieši proporcionāls kreatinīna klīrensam, turklāt pregabalīnu var labi izvadīt no plazmas ar hemodialīzes palīdzību (pēc 4 stundu hemodialīzes pregabalīna koncentrācija plazmā samazinās par aptuveni 50 %). Tā kā izvadīšana caur nierēm ir galvenais zāļu izvadīšanas ceļš, pacientiem ar nieru darbības traucējumiem jāsamazina deva, un pēc hemodialīzes procedūras jālieto papildu deva (skatīt 4.2. apakšpunktu, 1. tabulu).

Aknu darbības traucējumi

Īpaši farmakokinētikas pētījumi pacientiem ar aknu darbības traucējumiem nav veikti. Tā kā metabolizējas niecīgs daudzums pregabalīna, un lielākā daļa zāļu tiek izvadīta nepārveidotā formā ar urīnu, nav sagaidāms, ka aknu funkciju traucējumi varētu nozīmīgi ietekmēt pregabalīna līmeni plazmā.

Pediatriskā populācija

Farmakokinētikas un panesamības pētījumā pregabalīna farmakokinētika tika vērtēta pediatriskiem pacientiem ar epilepsiju (vecuma grupas: no 1 līdz 23 mēnešiem, no 2 līdz 6 gadiem, no 7 līdz

11 gadiem un no 12 līdz 16 gadiem), lietojot šādus devu līmeņus: 2,5, 5, 10 un 15 mg/kg dienā.

Pediatriskiem pacientiem pēc pregabalīna iekšķīgas lietošanas tukšā dūšā laiks līdz maksimālai koncentrācijai plazmā visās vecuma grupās bija līdzīgs un bija 0,5 līdz 2 stundas pēc devas lietošanas.

Palielinot devu, katrā vecuma grupā pregabalīna Cmax un AUC raksturlielumi palielinājās lineāri. Pediatriskiem pacientiem, kuru ķermeņa masa bija mazāka par 30 kg, AUC bija par 30 % mazāks, jo šiem pacientiem pēc ķermeņa masas standartizētais klīrenss bija par 43 % lielāks nekā pacientiem, kuru ķermeņa masa bija ≥ 30 kg.

Pregabalīna vidējais terminālais puseliminācijas periods pediatriskiem pacientiem līdz 6 gadu vecumam bija aptuveni no 3 līdz 4 stundām, bet pacientiem no 7 gadu vecuma – no 4 līdz 6 stundām.

Populāciju farmakokinētikas analīze liecināja, ka kreatinīna klīrenss bija nozīmīgs pregabalīna perorālā klīrensa kovariāts, ka ķermeņa masa bija nozīmīgs pregabalīna šķietamā perorālā izkliedes tilpuma kovariāts un ka šī saistība pediatriskiem un pieaugušiem pacientiem bija līdzīga.

Pregabalīna farmakokinētika pacientiem līdz 3 mēnešu vecumam nav pētīta (skatīt 4.2., 4.8. un 5.1. apakšpunktu).

Gados vecāki cilvēki

Pregabalīna klīrensam ir tendence ar vecumu samazināties. Perorāli lietotā pregabalīna klīrensa samazināšanās notiek atbilstoši kreatinīna klīrensa samazinājumam, pieaugot gadu skaitam. Pregabalīna deva var būt jāpielāgo pacientiem, kuriem ir ar vecumu saistīti nieru darbības traucējumi (skatīt 4.2. apakšpunktu, 1. tabulu).

Sievietes, kas baro bērnu ar krūti

Pregabalīna farmakokinētika, lietojot to pa 150 mg ar 12 stundu starplaiku (300 mg dienas deva), tika vērtēta 10 sievietēm zīdīšanas periodā vismaz 12 nedēļas pēc dzemdībām. Laktācijai bija neliela vai vispār nebija ietekmes uz pregabalīna farmakokinētiku. Pregabalīns tika izvadīts mātes pienā, un līdzsvara fāzē vidējā koncentrācija pienā bija aptuveni 76 % no zāļvielas koncentrācijas mātes plazmā. Aprēķinātā deva, ko zīdainis ar pienu (pieņemot, ka vidējais piena patēriņš ir 150 ml/kg/dienā) saņemtu no mātes, kas lieto 300 mg pregabalīna dienā vai maksimālo devu 600 mg pregabalīna dienā, būtu attiecīgi 0,31 vai 0,62 mg/kg dienā. Šīs aprēķinātās devas mg/kg izteiksmē ir aptuveni 7 % no kopējās devas mātei.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Drošuma farmakoloģijas standartpētījumos ar dzīvniekiem klīniski nozīmīgās devās pregabalīns tika panests labi. Atkārtotu devu toksicitātes pētījumos žurkām un pērtiķiem novērota ietekme uz CNS, arī hipoaktivitāte, hiperaktivitāte un ataksija. Lielāka tīklenes atrofijas sastopamība, galvenokārt vecām albīnām žurkām, tika novērota pēc ilgstošas pregabalīna iedarbības, kas ≥ 5 reizes pārsniedza vidējo kopējo iedarbību uz cilvēku, lietojot maksimālo ieteikto devu.

Pregabalīns pelēm, žurkām un trušiem nebija teratogēns. Toksisku ietekmi uz žurku un trušu augļiem konstatēja tikai tad, ja zāļu kopējā iedarbība dzīvniekiem būtiski pārsniedza kopējo iedarbību cilvēkam. Prenatālās un postnatālās toksicitātes pētījumos ar žurkām pregabalīns izraisīja attīstības traucējumus tad, ja kopējā iedarbība > 2 reizes pārsniedza maksimālo ieteicamo iedarbību uz cilvēku.

Nevēlama iedarbība uz žurku tēviņu un mātīšu fertilitāti tika novērota, ja kopējā iedarbība pietiekami pārsniedza terapeitisko iedarbību. Negatīva iedarbība uz vīrišķajiem dzimumorgāniem un spermas rādītājiem bija atgriezeniska un radās tikai tad, ja kopējā iedarbība pietiekami pārsniedza terapeitisko iedarbību, vai bija saistīta ar spontāniem deģeneratīviem procesiem žurku tēviņu dzimumorgānos. Tādēļ šī iedarbība tika atzīta par klīniski maznozīmīgu vai nenozīmīgu.

Pēc in vitro un in vivo veiktu testu sērijas datiem, pregabalīns nav genotoksisks.

Pregabalīna iespējamā kancerogenitāte pārbaudīta divus gadus ilgos pētījumos ar žurkām un pelēm. Žurkām, sasniedzot kopējo iedarbību, kas līdz 24 reizēm pārsniedza vidējo kopējo iedarbību cilvēkam pēc maksimālās klīniskās devas 600 mg/dienā lietošanas, audzēju veidošanās netika novērota. Pelēm sasniedzot kopējo iedarbību, kas atbilda vidējai kopīgai iedarbībai cilvēkam, audzēju sastopamība nepalielinājās, taču pie lielākas kopējās iedarbības palielinājās hemangiosarkomas sastopamība. Pregabalīna inducētās audzēju veidošanās mehānisms pelēm nav saistīts ar zāļu genotoksisku ietekmi, bet tā pamatā ir pārmaiņas trombocītos un ar tām saistītā endoteliālo šūnu proliferācija. Šādas trombocītu pārmaiņas nav novērotas ne žurkām, ne cilvēkiem pēc īslaicīgiem un ierobežota apjoma ilgstošiem klīniskiem datiem. Pierādījumu, kas liecinātu par saistīto risku cilvēkam, nav.

Toksicitātes veidi jaunām žurkām kvalitatīvi neatšķīrās no toksicitātes, kāda novērota pieaugušām žurkām, taču jaunās žurkas bija jutīgākas. Terapeitiskas kopējās iedarbības gadījumā novērotas tādas CNS klīniskās reakcijas, kā hiperaktivitāte un zobu griešana, kā arī ietekme uz augšanu (pārejoša ķermeņa masas palielināšanās kavēšana). Ietekme uz riesta ciklu novērota pie kopējās iedarbības, kas 5 reizes pārsniedza kopējo terapeitisko iedarbību cilvēkam. Samazināta akustiskā izbīļa reakcija novērota jaunām, augošām žurkām 1 - 2 nedēļas pēc pakļaušanas zāļu ietekmei, kas pārsniedza terapeitisku iedarbību cilvēkam > 2 reizes. Deviņas nedēļas pēc iedarbības šis efekts vairs netika novērots.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Kapsulas saturs: laktozes monohidrāts,

preželatinizēta kukurūzas ciete, talks.

Kapsula

Pregabalin Zentiva 25 mg cietās kapsulas

Kapsulas vāciņš un korpuss

Melnais dzelzs oksīds (E172)

Titāna dioksīds (E171)

Želatīns

Apdrukas tinte

Šellaka

Melnais dzelzs oksīds (E172)

Polietilēnglikols

Pregabalin Zentiva 50 mg cietās kapsulas

Kapsulas vāciņš un korpuss

Melnais dzelzs oksīds (E172)

Titāna dioksīds (E171)

Želatīns

Apdrukas tinte

Šellaka

Melnais dzelzs oksīds (E172)

Propilēnglikols

Koncentrēts amonjaka šķīdums

Kālija hidroksīds

Pregabalin Zentiva 75 mg cietās kapsulas

Kapsulas vāciņš

Sarkanais dzelzs oksīds (E172)

Dzeltenais dzelzs oksīds (E172)

Titāna dioksīds (E171)

Želatīns

Kapsulas korpuss

Melnais dzelzs oksīds (E172)

Titāna dioksīds (E171)

Želatīns

Apdrukas tinte

Šellaka

Melnais dzelzs oksīds (E172)

Polietilēnglikols

Pregabalin Zentiva 100 mg cietās kapsulas

Kapsulas vāciņš un korpuss

Sarkanais dzelzs oksīds (E172)

Dzeltenais dzelzs oksīds (E172)

Titāna dioksīds (E171)

Želatīns

Apdrukas tinte

Šellaka

Melnais dzelzs oksīds (E172)

Polietilēnglikols

Pregabalin Zentiva 150 mg cietās kapsulas

Kapsulas vāciņš un korpuss

Melnais dzelzs oksīds (E172)

Titāna dioksīds (E171)

Želatīns

Apdrukas tinte

Šellaka

Melnais dzelzs oksīds (E172)

Polietilēnglikols

Pregabalin Zentiva 200 mg cietās kapsulas

Kapsulas vāciņš un korpuss

Sarkanais dzelzs oksīds (E172)

Dzeltenais dzelzs oksīds (E172)

Titāna dioksīds (E171)

Želatīns

Apdrukas tinte

Šellaka

Melnais dzelzs oksīds (E172)

Polietilēnglikols

Pregabalin Zentiva 225 mg cietās kapsulas

Kapsulas vāciņš

Sarkanais dzelzs oksīds (E172

Dzeltenais dzelzs oksīds (E172)

Titāna dioksīds (E171)

Želatīns

Kapsulas korpuss

Melnais dzelzs oksīds (E172)

Titāna dioksīds (E171)

Želatīns

Apdrukas tinte

Šellaka

Melnais dzelzs oksīds (E172)

Polietilēnglikols

Pregabalin Zentiva 300 mg cietās kapsulas

Kapsulas vāciņš

Sarkanais dzelzs oksīds (E172)

Dzeltenais dzelzs oksīds (E172)

Titāna dioksīds (E171)

Želatīns

Kapsulas korpuss

Melnais dzelzs oksīds (E172)

Titāna dioksīds (E171)

Želatīns

Apdrukas tinte

Šellaka

Melnais dzelzs oksīds (E172)

Polietilēnglikols

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.Uzglabāšanas laiks

2 gadi

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Pregabalin Zentiva 25 mg cieto kapsulu tiešais iepakojums ir alu/alu (OPA/alu/PVH/alu) blisteri. Pregabalin Zentiva 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg un 300 mg cieto kapsulu tiešais iepakojums ir PVH/alu blisteri.

Pregabalin Zentiva 25 mg un 50 mg pieejams iepakojumos pa 14, 21, 56, 84 and 100 cietajām kapsulām.

Pregabalin Zentiva 75 mg, 150 mg, 225 mg un 300 mg pieejams iepakojumos pa 14, 56 un 100 cietajām kapsulām.

Pregabalin Zentiva 100 mg, 200 mg pieejams iepakojumos 21, 84 un 100 cietajām kapsulām.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un norādījumi par rīkošanos

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Zentiva, k.s.

U Kabelovny 130 102 37 Praha 10 Čehija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

Pregabalin Zentiva 25 mg cietās kapsulas:

EU/1/15/1021/001

EU/1/15/1021/002

EU/1/15/1021/003

EU/1/15/1021/004

EU/1/15/1021/005

Pregabalin Zentiva 50 mg cietās kapsulas:

EU/1/15/1021/006

EU/1/15/1021/007

EU/1/15/1021/008

EU/1/15/1021/009

EU/1/15/1021/010

Pregabalin Zentiva 75 mg cietās kapsulas:

EU/1/15/1021/011

EU/1/15/1021/012

EU/1/15/1021/013

Pregabalin Zentiva 100 mg cietās kapsulas:

EU/1/15/1021/014

EU/1/15/1021/015

EU/1/15/1021/016

Pregabalin Zentiva 150 mg cietās kapsulas:

EU/1/15/1021/017

EU/1/15/1021/018

EU/1/15/1021/019

Pregabalin Zentiva 200 mg cietās kapsulas:

EU/1/15/1021/020

EU/1/15/1021/021

EU/1/15/1021/022

Pregabalin Zentiva 225 mg cietās kapsulas:

EU/1/15/1021/023

EU/1/15/1021/024

EU/1/15/1021/025

Pregabalin Zentiva 300 mg cietās kapsulas:

EU/1/15/1021/026

EU/1/15/1021/027

EU/1/15/1021/028

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 2015. gada 17. jūlijs

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas