Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Preotact (parathyroid hormone (rDNA)) – Zāļu apraksts - H05AA03

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPreotact
ATĶ kodsH05AA03
Vielaparathyroid hormone (rDNA)
RažotājsNPS Pharma Holdings Limited

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Preotact 100 mikrogrami pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai pildspalvveida pilnšļircē.

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrā pildspalvveida pilnšļircē, ir 1,61 mg parathormona (Parathyroid hormone), kas atbilst 14 devām.

Pēc šķīduma pagatavošanas katra 71,4 mikrolitru deva satur 100 mikrogramus parathormona, kas ar

DNS rekombinācijas tehnoloģijas palīdzību iegūts no Escherichia coli.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3. ZĀĻU FORMA

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai.

tas

Balts vai gandrīz balts pulveris un dzidrs, bezkrāsains šķīdinātājs.

ē

 

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

 

istr

4.1

Terapeitiskās indikācijas

 

 

ğ

 

 

 

 

re

 

Preotact indicēts osteoporozes ārstēšanai sievietēm pēc menopauzes, kas pakļautas lielam kaulu

lūzumu riskam (skatīt apakšpunktu 5.1).

nav

 

 

 

 

 

Pierādīta nozīmīga mugurkaula, bet ne gūžas lūzumu biežuma mazināšanās.

4.2Devas un lietošanas veids

Devas

 

 

vairs

 

 

 

Parathormona ieteicamā deva ir 100 mikrogrami, ievadot reizi dienā.

 

les

 

Ja uzņemšana ar uzturu nav pi tiekama, pacientiem papildus jāsaņem kalcijs un D vitamīns.

Z

 

 

 

Dati apstiprina nepārtrauktuā

ārstēšanu ar Preotact līdz 24 mēnešiem ilgi (skatīt apakšpunktu 4.4).

Pēc ārstēšanas ar Preotact pacientus var ārstēt ar bifosfonātu, lai turpinātu kaulu minerālā blīvuma paaugstināšanu (skatīt apakšpunktu 5.1).

Īpašas pacientu grupas Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss 30 – 80 ml/min) devas pielāgošana nav nepieciešama. Nav datu pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem. Tādēļ pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem Preotact nedrīkst lietot (skatīt apakšpunktu 4.3).

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem (kopējais vērtējums pēc Child-Pugh skalas 7 – 9) devas pielāgošana nav nepieciešama. Dati pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem nav pieejami. Tādēļ pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem Preotact nedrīkst lietot (skatīt apakšpunktu 4.3).

Pediatriskā populācija

Preotact drošība un efektivitāte pacientiem līdz 18 gadu vecumam nav pētīta. Preotact nav paredzēts, lai ārstētu bērnus ar osteoporozi, kas pakļauti lielam kaulu lūzumu riskam.

Gados vecāki cilvēki

Devas pielāgošana vecuma dēļ nav nepieciešama (skatīt apakšpunktu 5.2).

Lietošanas veids

Deva subkutāni jāinjicē vēdera sienā.

Pacientēm jāiemāca pareiza injekcijas metode (skatīt apakšpunktu 6.6). Lietošanas instrukcija par pareizu pildspalvveida pilnšļirces lietošanu ir ievietota kastītē.

Piesardzības pasākumi pirms zāļu lietošanas vai rīkošanās ar tām

Ieteikumus par šo zāļu šķīdināšanu pirms lietošanas skatīt apakšpunktā 6.6.

4.3 Kontrindikācijas

Preotact ir kontrindicēts pacientēm,

 

 

 

kam ir paaugstināta jutība pret parathormonu vai kādu no preparāta p līgvielām (skatīt

 

apakšpunktu 6.1),

 

 

tas

kam veic vai iepriekš ir veikta skeleta apstarošana,

ē

 

 

ar ļaundabīgiem skeleta sistēmas jaunveidojumiem vai meta tāzēm kaulos,

kam ir hiperkalciēmija un citi fosfora -kalcija metabolisma traucējumi

 

 

istr

 

kam ir metaboliska kaulu slimība, izņemot primāru ost oporozi (tostarp hiperparatireoidisms un

 

Pedžeta kaulu slimība),

 

ğ

 

idiopatiskā specifiskās sārmainās fosfatāzes līmeņarepalielināšanās kaulos

kam ir smagi nieru darbības traucējumi,

nav

 

 

kam ir smagi aknu darbības traucējumi.

 

 

 

 

 

 

4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

 

 

 

vairs

 

 

 

Pacientu novērošana terapijas laikā

Pacientiem, kam indicēts Preotact, 1., 3. un 6. mēnesī jāpārbauda kalcija līmenis serumā un/vai urīnā. Pacientiem, kam kopējaisleskalcija līmenis serumā pēc 6 mēnešiem ir normas robežās, turpmāka

kontrole nav nepieciešama. ā Ārstēšanas laikā arZPreotact novēroja paaugstinātu kalcija līmeni serumā. Kalcija koncentrācija

serumā sasniedz maksimumu starp 6. un 8. stundu pēc devas lietošanas un atgriežas sākotnējā līmenī 20 – 24 stundas pēc katras parathormona devas lietošanas. Tādēļ, lai kontrolētu kalcija līmeni serumā, asins paraugi pacientam jāņem vismaz 20 stundas pēc pēdējās injekcijas.

Paaugstināta kalcija līmeņa serumā ārstēšana

Pacientiem ar pastāvīgi paaugstinātu kalcija līmeni serumā (virs augšējās normas robežas) jāveic izmeklējumi, lai noteiktu pavadslimību (piemēram, hiperparatireoidismu). Ja pavadslimība netiek atklāta, jāveic šādas terapeitiskas procedūras:

jāpārtrauc kalcija un D vitamīna papildterapija;

jāmaina Preotact lietošanas biežums uz 100 mikrogramiem katru otro dienu;

ja paaugstinātais līmenis saglabājas, Preotact terapija jāpārtrauc un pacients jāuzrauga, līdz patoloģiskie rādītāji normalizējas.

Piesardzība jāievēro šādos gadījumos

Pacienti ar hiperkalciūriju

Preotact ir pētīts pacientiem ar esošu hiperkalciūriju. Šiem pacientiem ārstēšana ar Preotact biežāk izraisīja esošas hiperkalciūrijas pastiprināšanos.

Pacienti ar urolitiāzi

Preotact nav pētīts pacientiem ar aktīvu urolitiāzi. Preotact uzmanīgi jālieto pacientiem ar aktīvu vai pārciestu urolitiāzi.

Pacienti, kuri lieto sirds glikozīdus

Piesardzība jāievēro pacientiem, kuri lieto sirds glikozīdus, jo hiperkalciēmijas attīstības gadījumā pastāv sirds glikozīdu izraisītas toksicitātes risks (skatīt apakšpunktu 4.5).

Ārstēšanas ilgums

Pētījumi ar žurkām liecina par palielinātu osteosarkomas sastopamību, lietojot Preotact ilgstoši (skatīt

apakšpunktu 5.3). Osteosarkoma attīstījās tikai pie devām, kas radīja ≥ 27 reizes lielāku sistēmisku ietekmi uz organismu, nekā novērotā iedarbība cilvēkiem, lietojot 100 mikrogramu devu. Līdz kļūs pieejami turpmāki klīniskie dati, ieteicamais ārstēšanas ilgums nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.

4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Parathormons ir dabisks peptīds, ko nemetabolizē un nenomāc aknu mikrosomālie zāles metabolizējošie enzīmi (piemēram, citohroma P450 izoenzīmi). Turklāt parathormons nesaistās ar olbaltumiem un tam ir mazs izkliedes tilpums. Tādējādi nav gaidāma mijied rbība ar citām zālēm un specifiski zāļu mijiedarbības pētījumi nav veikti. Klīniskajā programmā zāļu mijiedarbības attīstības

iespēju nekonstatēja.

tas

 

 

ē

Zinot darbības mehānismu, Preotact lietošana kombinācijā ar s rdsistrglikozīdiem var paaugstināt sirds ğ

glikozīdu toksicitāti, ja rodas hiperkalciēmija (skatīt apakšpunktu 4.4).

4.6Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

5.3).

nav

re

Nav pieejami dati par parathormona lietošanu sievietēm fertilā vecumā, grūtniecības un zīdīšanas

laikā. Pētījumi uz dzīvniekiem par toksisku ietekmi uz reproduktivitāti ir nepilnīgi (skatīt apakšpunktu

 

 

zīdīšanas

laikā.

4.7

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

 

Pētījumi par ietekmi uz spēju vadītvairstransportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

nav veikti. Ar Preotact

 

 

les

 

ārstētiem pacientiem aprakstīti daži reiboņa gadījumi, tādēļ pacientiem jāatturas no transportlīdzekļa

 

ā

 

vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas, kamēr simptomi nav izzuduši.

 

4.8

Z

 

 

Nevēlamās blakusparādības

 

Turpmāk norādītie dati par blakusparādībām pamatojas uz diviem placebo kontrolētiem pētījumiem, kuros iesaistītas 2642 sievietes pēcmenopauzālā periodā ar osteoporozi, no kurām 1341 saņēma parathormonu. Aptuveni 71,4 % pacienšu, kas saņēma parathormonu, ziņoja par vismaz vienu blakusparādību.

Hiperkalciēmija un/vai hiperkalciūrija atspoguļo parathormona zināmo farmakodinamisko iedarbību kuņģa-zarnu traktā, nierēs un kaulos. Par hiperkalciēmiju ziņots 25,3% un hiperkalciūrija 39,2% ar Preotact ārstēto pacienšu. Hiperkalciēmija bija pārejoša un par to visbiežāk ziņots pirmajos

3 ārstēšanas mēnešos. Klīniskās programmas laikā to ārstēja, uzraugot laboratoriskos izmeklējumus un izmantojot iepriekš noteiktu ārstēšanas algoritmu (skatīt apakšpunktus 4.3, 4.4. un 5.1).

Cita bieži novērota blakusparādība ir slikta dūša

Tālāk tabulā norādītas blakusparādības, kuru sastopamība parathormona grupā ir vismaz par 0,5% lielāka nekā placebo grupā. Nevēlamo reakciju sarindošanai atbilstoši biežumam izmantotas šādas

grupas: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1000 līdz <1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz <1/1000) un ļoti reti (<1/10 000), ieskaitot atsevišķus ziņojumus.

Orgānu sistēma

Infekcijas un infestācijas

Reti

Gripa

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Ļoti bieži

Hiperkalciēmija

Bieži

Paaugstināts kalcija līmenis asinīs

Retāk

Paaugstināts sārmainās fosfatāzes līmenis asinīs

Anoreksija

Palielināts urīnskābes līmenis asinīs

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži

Galvassāpes

Reibonis

Retāk

Garšas sajūtas traucējumi

Ožas traucējumi

Sirds funkcijas traucējumi

vairs

Ļoti bieži

 

 

Bieži

 

 

 

Sirdsklauves

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Slikta dūša

ā

 

Bieži

Z

les

 

Vemšana

 

 

 

Aizcietējums

Dispepsija

Caureja

Retāk

Sāpes vēderā

Parathormons

N=1341

(%)

0,5

25,3

3,1

0,8

 

 

tas

0,6

 

 

 

 

 

0,6

 

ē

 

 

3,9

 

istr

 

9,3

ğ

 

re

 

 

0,8

 

 

 

nav

 

 

 

0,7

 

 

 

1,0

 

 

 

13,5

2,5

1,8

1,3

1,0

0,8

Skeleta -muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

 

Bieži

 

Muskuļu krampji

1,1

Sāpes ekstremitātēs

1,1

Sāpes mugurā

1,0

Nieru un urīnizvades sistēmas

 

traucējumi

 

Ļoti bieži

 

Hiperkalciūrija

39,3

 

blīvuma atbildreakciju vai izmaiņas kalcija līmenī serumā.

Bieži

 

Palielināta kalcija/kreatinīna attiecība

 

urīnā

2,9

Paaugstināts kalcija līmenis urīnā

2,2

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

 

Bieži

 

Injekcijas vietas apsārtums

2,6

Nespēks

1,8

Astēnija

1,2

Retāk

 

Kairinājums injekcijas vietā

0,9

Preotact palielina urīnskābes koncentrāciju serumā. No visiem pacientiem, kas saņēma 100 mikrogramus parathormona , par urīnskābes līmeņa paaugstināšanos asinīs ziņots 8 cilvēkiem (0,6%) un par hiperurikēmiju ziņots 5 cilvēkiem (0,4%). Lai gan par podagru, artralģiju un nierakmeņiem ziņots kā par nevēlamām blakusparādībām, sakarība starp urīnskābes līmeņa paaugstināšanos un Preotact lietošanu nav pilnībā pierādīta.

Antivielas pret parathormonu

Lielā 3. fāzes klīniskā pētījumā antivielas pret parathormonu konstat ja 3% sieviešu, kas saņēma

 

tas

Preotact, salīdzinājumā ar 0,2% sieviešu, kas saņēma placebo. Šīm sieviet m ar pozitīvo titru nebija

ē

ğistr

 

paaugstinātas jutības reakcijas, alerģisku reakciju pazīmju, neb ja vērojama ietekme uz kaulu minerālā

4.9 Pārdozēšana

re

Pazīmes un simptomi

 

 

Preotact klīniskajā programmā tika ziņots par nej ušu pārdozēšanu.

 

vairs

 

Preotact lietots atsevišķās devās līdz 5 mikrogramiem/kgnav

un atkārtotu devu veidā līdz

3 mikrogramiem/kg dienā 3 dienas un līdz 2,5 mikrogramiem/kg dienā 7 dienas. Iespējamie

pārdozēšanas efekti var būt vēlīna hiperk lciēmija, slikta dūša, vemšana, reibonis un galvassāpes.

Pārdozēšanas ārstēšana

Preotact nav specifiska antidota. Iespējama pārdozēšana jāārstē, uz laiku pārtraucot Preotact lietošanu,

kontrolējot kalcija līmeni rumā un veicot atbilstošus, uzturošus pasākumus, piemēram, hidratāciju.

Relatīvi īsās Preotact farmakoloģiskās darbības dēļ turpmāki pasākumi nav nepieciešami.

 

les

ā

Z

 

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: kalcija homeostāze, paratireoīdais hormons un analogi, ATK kods:

H05AA03.

Darbības mehānisms

Preotact satur rekombinantu cilvēka parathormonu, kas ir identisks pilna garuma dabiskam 84 aminoskābju polipeptīdam.

Parathormona fizioloģiskā darbība ietver kaulu veidošanās stimulāciju, tieši ietekmējot kaulu veidojošās šūnas (osteoblastus), netieši palielinot kalcija uzsūkšanos zarnās un pastiprinot kalcija reabsorbciju kanāliņos un fosfāta izvadīšanu caur nierēm.

Farmakodinamiskā ietekme

Parathormona ietekme uz skeletu ir atkarīga no sistēmiskās iedarbības veida. Īslaicīga parathormona līmeņa paaugstināšanās pēc Preotact subkutānas injekcijas stimulē jauna kaula veidošanos uz trabekulārā un kortikālā (periostālā un/vai endostālā) kaula virsmām, vairāk stimulējot osteoblastisko nevis osteoklastisko aktivitāti.

Ietekme uz kalcija koncentrāciju serumā

Parathormons ir galvenais kalcija homeostāzes serumā regulētājs. Kā atbildreakcija pret Preotact devas subkutānu ievadīšanu (100 mikrogrami), kopējais kalcija līmenis serumā pakāpeniski palielinās un sasniedz maksimālo koncentrāciju (vidējais pieaugums 129 pacientēm bija 0,15 mmol/l) aptuveni 6

– 8 stundas pēc devas ievadīšanas. Parasti kalcija līmenis serumā atjaunojas sākotnējā līmenī 24 stundas pēc devas ievadīšanas.

Ņemot vērā divus placebo kontrolētus pētījumus, kuros iesaistītas 2642 pēcmenopauzes perioda sievietes ar osteoporozi, par hiperkalciēmiju ziņots 25,3% ar Preotact ārstēto pacienšu, salīdzinot ar 4,3% ar placebo ārstēto pacienšu. Hiperkalciēmija bija pārejoša un par to visbiežāk ziņots pirmajos 3 ārstēšanas mēnešos. Klīniskās programmas laikā to ārstēja, uzraugot laboratoriskos raksturlielumus un izmantojot iepriekš noteiktu ārstēšanas algoritmu (skatīt apakšpunktus 4.3 un 4.4).

Pivotāls pētījums bija 18 mēnešus ilgs dubultmaskēts, placeboistrkont olēts, tas3. fāzes pētījums (TOP) par Preotact ietekmi uz lūzumu sastopamību sievietēm ar pēcmenopauzes osteoporozi.

Klīniskā efektivitāte

Ietekme uz lūzumu sastopamību

Kopumā 2532 pacientes (1286 Preotact grupā un 1246 placeboğgrupā) 45 – 94 g.v. (8,1% 45 – 54 g.v.

un 11,4% 75 g.v.) tika randomizētas ārstēšanai ar 100 remikrogramiem dienā vai placebo kopā ar kalcija (700 mg) un D vitamīna (400 SV) papildterapiju kat u dienu.

Kopumā aptuveni 19% pacienšu katrā terapijasnavgrupā pētījuma sākumā bija vismaz 1 dominējošs mugurkaula lūzums. Vidējā sākotnējā lumbālā T vērtība bija aptuveni –3,0 katrā terapijas grupā.

(1,32%), p = 0,001. Preotact terapijvairsgrupas pacientēm novēroja jauna mugurkaula lūzuma relatīvā riska samazināšanos par 61% pēc 18 mēnešiem, salīdzinot ar placebo grupas pacientēm.

No 2532 randomizētām terapiju uzsākušām (ITT - intention-to-treat) pacientēm, kopumā

59 pacientēm radās vismaz viens jauns mugurkaula lūzums, placebo: 42 (3,37%) – Preotact: 17

Lai novērstu vienu vai vairākus jaunus mugurkaula lūzumus, 48 sievietes bija jāārstē vidēji

18 mēnešus attiecībā pret vispārējo populāciju. Pacientēm ar esošiem lūzumiem ārstēto slimnieku

skaits uz vienu izārstēto (NNT - number needed to treat) ir 21 paciente.

 

les

ā

Jebkādu ne mugurkaula klīnisku lūzumu sastopamības ziņā nekonstatēja nozīmīgu atšķirību starp

Z

 

terapijas grupām: 5,52% Preotact grupā pret 5,86% placebo grupā.

Nozīmīgāko lūzumu biežuma mazināšanos novēroja pacientiem, kuriem bija liels lūzumu risks, piemēram, pacientiem, kuriem iepriekš bijuši lūzumi, un pacientiem ar mugurkaula jostas daļas T-

vērtību 3.

3. fāzes pētījumā bija iesaistīts relatīvi maz pacienšu, kurām bija pagājuši mazāk nekā 5 gadi pēc menopauzes iestāšanās, un kuras bija 45 – 54 g.v. (2 – 3%). Rezultāti šīm pacientēm neatšķīrās no pētījuma kopējiem rezultātiem.

Ietekme uz kaulu minerālo blīvumu (KMB)

Pivotālā pētījumā Preotact palielināja KMB mugurkaula jostas daļā pēc 18 mēnešus ilgas ārstēšanas par 6,5%, salīdzinot ar 0,3% placebo grupā (p<0,001). Nozīmīgu gūžas (kopējā, augšstilba kaula kakliņa, trohantera) KMB palielināšanos novēroja pētījuma beigās: attiecīgi 1,0, 1,8 un 1,0% Preotact grupā, salīdzinot ar –1,1, -0,7 un –0,6% placebo grupā (p<0,001).

Turpmāka ārstēšana līdz 24 mēnešiem ilgi atklātā šī pētījuma pagarinājumā izraisīja turpmāku KMB pieaugumu. Ar Preotact ārstētām pacientēm mugurkaula jostas daļas un augšstilba kaula kakliņa KMB pieaugums, salīdzinot ar pētījuma sākumu, bija attiecīgi 6,8% un 2,2%.

Preotact ietekmi uz kaulu arhitektūru vērtēja, izmantojot kvantitatīvo datortomogrāfiju (KDT) un perifēro KDT. Pēc 18 mēnešiem, salīdzinot ar sākotnējo stāvokli, volumetriskais trabekulārais KMB mugurkaula jostas daļā palielinājās par 38%. Līdzīgi volumetriskais trabekulārais KMB gūžā kopumā palielinājās par 4,7%. Līdzīgu palielinājumu novēroja augšstilba kaula kakliņā, trohanterā un starptrohanteru apvidū. Ārstēšana ar Preotact samazināja volumetrisko kortikālā kaula KMB (mērot spieķa kaula distālajā daļā un lielā apakšstilba kaula izauguma apvidū), bet periostālais apkārtmērs un kortikālā kaula stiprības indeksi saglabājās nemainīgi.

24 mēnešus ilgajā alendronāta kombinētas terapijas pētījumā (PaTH) Preotact ietekmi uz kaula arhitektūru novērtēja arī, izmantojot KDT. Pēc 12 mēnešiem, salīdzinot ar sākotnējo stāvokli, volumetriskais trabekulārais KMB mugurkaula jostas daļā palielinājās par 26, 13 un 11% (attiecīgi Preotact, Preotact un alendronāta un alendronāta grupās). Līdzīgi volumetriskais travekulārais KMB gūžā kopumā palielinājās attiecīgi par 9, 6 un 2% visās 3 grupās.

Osteoporozes ārstēšana ar kombinētu un sekvences terapiju

tas

PaTH pētījums bija Nacionālā veselības institūta (NIH) sponsorēts, randomizēt , placebo kontrolēts,

2 gadu, daudzcentru, dubultmaksēts pētījums par Preotact un alendronāēa monoterapiju un kombinētu terapiju pēcmenopauzes osteoporozes ārstēšanā. Iekļaušanas kritēriji bija: 55 – 85 g.v. sievietes ar KMB T vērtībām zem –2,5 vai zem –2 un ar vismaz vienu papildusistrlūzumu riska faktoru. Visām

sievietēm deva kalcija (400 – 500 mg) un D vitamīna (400 SV) pap ld erapiju.

Kopumā 238 pēcmenopauzes vecuma sievietes randomizējareğvi nā no šādām ārstēšanas grupām: Preotact (100 mikrogrami parathormona), alendronāts (10 mg) vai abu līdzekļu kombinācija, un novēroja 12 mēnešus. Pētījuma otrajā gadā sievietes o iģinālajā Preotact grupā randomizēja alendronāta vai līdzīga placebo lietošanai, un sievietes pārējās divās grupās saņēma alendronātu.

Sākumā kopumā 165 sievietēm (69%) T vērtība bija –2,5, un 112 (47%) ziņoja par vismaz vienu

lūzumu pēc menopauzes.

vairs

nav

 

Viens terapijas gads deva šādus rezultātus: mugurkaula jostas daļas KMB palielināšanās virs sākotnējā līmeņa bija līdzīga Preot ct un kombinētas terapijas grupās (attiecīgi 6,3 un 6,1%), bet

alendronāta grupā bija nedaudz mazāka (4,6%). KMB pieaugums gūžā kopumā visās 3 grupās bija

 

les

attiecīgi 1,9, 0,3 un 3,0 %.

ā

Otrā gada beigās (12 mēnešus pēc Preotact lietošanas pārtraukšanas), pacientēm, kas saņēma

Z

 

alendronātu otrajā gad , mugurkaula KMB, nosakot ar duālas enerģijas rentgenoloģisko absorbciometrijas metodi (DXA), vidēji palielinājās par 12,1%. Pacientēm, kas otrajā gadā saņēma placebo, vidējais procentuālais pieaugums bija 4,1%, salīdzinot ar sākotnējo stāvokli, bet tas nedaudz samazinājās, salīdzinot ar 12 mēnešus ilgās Preotact terapijas beigām. Gūžas KMB vidējās pārmaiņas liecināja par 4,5% lielu pieaugumu, salīdzinot ar sākotnējo stāvokli, pēc 1 gadu ilgas alendronāta lietošanas, salīdzinot ar 0,1% samazinājumu pēc 1 gadu ilgas placebo lietošanas.

Pierādīts, ka Preotact kombinācijā ar hormonaizstājterapiju (HAT) 180 sievietēm pēcmenopauzes periodā pēc 12 mēnešiem nozīmīgi palielina mugurkaula jostas daļas KMB, salīdzinot ar tikai HAT lietošanu (7,1% pret 1,1%, p<0,001). Kombinācija bija efektīva neatkarīgi no vecuma, sākotnējās kaulu vielmaiņas intensitātes vai sākotnējā KMB.

5.2Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Pēc 100 mikrogramu parathormona subkutānas ievadīšanas vēdera priekšējā sienā, parathormona līmenis plazmā ātri palielinās un sasniedz maksimumu 1 – 2 stundas pēc zāļu lietošanas. Vidējais eliminācijas pusperiods ir aptuveni 1,5 stundas. 100 mikrogramu parathormona absolūtā biopieejamība pēc subkutānas ievadīšanas vēdera priekšējā sienā ir 55%.

Nieru darbības traucējumi
aknu darbība.

Izkliede

Izkliedes tilpums līdzsvara koncentrācijā pēc intravenozas ievades ir aptuveni 5,4 l. Parathormona izkliedes tilpuma atšķirības cilvēku vidū ir aptuveni 40%.

Biotransformācija

No asinīm parathormons tiek efektīvi izvadīts ar receptoru meditētu procesu aknās un tiek sadalīts mazākos peptīdu fragmentos. Fragmenti, kas veidojas no slāpekļa gala, tiek tālāk sadalīti šūnā, bet fragmenti, kas veidojas no oglekļa gala, nonāk atpakaļ asinīs un tiek izvadīti caur nierēm. Uzskata, ka šiem oglekļa gala fragmentiem ir nozīme parathormona aktivitātes regulēšanā. Normālos fizioloģiskos apstākļos pilna garuma parathormons (1-84) veido tikai 5 – 30% no cirkulējošām molekulas formām, bet 70 - 95% atrodami oglekļa gala fragmentu veidā. Pēc Preotact devas subkutānas ievadīšanas C- gala fragmenti veido aptuveni 60 – 90% no cirkulējošām molekulas formām. Parathormona sistēmiskais klīrenss (45,3 l/h) pēc intravenozas devas ievadīšanas ir tuvs normālai aknu plazmas plūsmai un atbilst plašam aktīvās vielas metabolismam aknās. Sistēmiskā klīrensa atšķirības cilvēku vidū ir aptuveni 15%.

Eliminācija

Parathormons tiek metabolizēts aknās un mazākā mērā nierēs. Parathormons netiek izvadīts no organisma neizmainītā veidā. Cirkulējošie oglekļa gala fragmenti tiek filtrēti nierē , bet pēc tam sadalīti vēl mazākos fragmentos atpakaļsaistes laikā kanāliņos.

Aknu darbības traucējumi

 

 

tas

Sešiem vīriešiem un 6 sievietēm ar vidēji izteiktiem aknu darbības

aucējumiemē

veiktā pētījumā

 

istr

 

 

konstatēja nelielu vidējās sākotnējās koriģētās kopējās epitēlijķermenīšu hormona iedarbības (AUC) palielināšanos par aptuveni 20% salīdzinājumā ar pieskaņotuğ12 ndivīdu grupu, kuriem bija normāla

Pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem pētījumirenav veikti.

Astoņu vīriešu un 8 sieviešu kārtas indivīdu grupānavar viegliem vai vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss vairs30 – 80 ml/min) kopējā epitēlijķermenīšu hormona iedarbība un

Cmax bija nedaudz palielināta (par att ecīgi 22% un 56%) salīdzinājumā ar pieskaņotu 16 indivīdu grupu, kuriem bija normāla nieru d rbība.

Parathormona farmakokinētika pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss mazāks par 30 ml/min)lesnav pētīta.

Gados vecāki cilvēki ā

Preotact farmakokinētikasZ atšķirības vecuma dēļ (47 – 88 gadi) nekonstatēja. Devas pielāgošana vecuma dēļ nav nepieciešama.

Dzimums

Zāles ir pētīts tikai sievietēm pēcmenopauzālā periodā.

5.3 Preklīniskie dati par drošību

Preklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošību, mutagenitāti, toksisku ietekmi uz auglību un vispārējo reproduktivitāti, kā arī vietējo panesību neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Pērtiķiem, kas katru dienu saņēma subkutānas devas 6 mēnešus, konstatēja palielinātu nieru kanāliņu mineralizācijas sastopamību pie iedarbības līmeņa, kas mazāks par klīnisko iedarbību.

Žurkām, kuras gandrīz visu dzīvi ārstēja, katru dienu veicot injekcijas, konstatēja no devas atkarīgu kaulaudu veidošanās pieaugumu un lielāku kaulu audzēju, tostarp osteosarkomas, sastopamību, ar vislielāko varbūtību epiģenētiska mehānisma dēļ. Kaulu fizioloģijas atšķirību dēļ žurkām un

6.2 Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3 Uzglabāšanas laiks

ētas ğistr re

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1 Palīgvielu saraksts

Pulveris
Mannīts
Citronskābes monohidrāts Nātrija hlorīds
Atšķaidīta sālsskābe (pH pielāgošanai) Nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai)
Šķīdinātājs
Metakrezols
Ūdens injekcijām
cilvēkiem šo atradžu klīniskā nozīme, iespējams, ir neliela. Klīniskos pētījumos osteosarkomas nekonstatēja.
Pētījumi par toksisku ietekmi uz augli, attīstību, perinatālu vai postantālu toksicitāti nav veikti. Nav zināms, vai rekombinantais cilvēka parathormons izdalās ar mātes pienu dzīvniekiem.

30 mēneši

Pagatavotais šķīdums: ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanas laikā ir pierādīta 28 dienas

temperatūrā 2°C - 8°C. 28 dienu lietošanas periodānavpagatavoto šķīdumu līdz 7 dienām ilgi var

uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

 

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

 

 

vairs

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

 

 

Pagatavotais šķīdums: uzglabātlesledusskapī (2°C -8°C).Nesasaldēt. Pēc kārtridža satura izšķīdināšanas

kārtridžu var uzglabātārpus ledusskapja temperatūrā līdz 25°C, līdz 7 dienām ilgi 28 dienu lietošanas

periodā (skatīt apakšpunktuZ

6.3).

 

6.5 Iepakojuma veids un saturs

Šīs zāles pieejamas pildspalvveida pilnšļircē, kurā ir kārtridžs.

Iepakojuma noslēgšanas sistēma ietver divkameru kārtridžu, centra aizbāzni, gofrētu vāciņu (ar gumijas aizdari), kas noslēdz pirmo kameru, kurā ir liofilizēts pulveris, un gala aizbāzni, kas noslēdz otru kameru, kas satur šķīdinātāju sajaukšanai.

Kārtridžs: 1. hidrolītiskās klases stikla.

Aizbāznis (centra un gala): Brombutila gumija, pelēka

Gofrētais vāciņš (ar gumijas aizdari). Alumīnijs. Gofrētais vāciņš ir gatavots no brombutila gumijas.

Katrā kārtridža pildspalvveida pilnšļircē ir 1,61 mg parathormona un 1,13 ml šķīdinātāja (14 devas).

Preotact ir pieejams iepakojumos pa 2 pildspalvveida pilnšļircēm.

6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Preotact injicē, izmantojot pildspalvveida pilnšļirci. Katru injektoru var lietot tikai viens pacients. Pie katras injekcijas jālieto jauna, sterila adata. Pildspalvveida pilnšļirci var lietot ar standarta injekcijas adatām. Preotact pildspalvveida pilnšļirce jāizšķīdina. Pēc šķīduma pagatavošanas tam jābūt dzidram un bezkrāsainam.

NEKRATĪT; kratīšana var izraisīt aktīvās vielas sadalīšanos.

Preotact nedrīkst lietot, ja pagatavotais šķīdums ir duļķains, krāsains vai satur sīkas daļiņas. Lūdzu, sekojiet pildspalvveida injektora lietošanas noradījumiem instrukcijā.

Neizlietotās zāles vai izlietotos materiālus jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

NPS Pharma Holdings Limited

 

 

 

 

tas

Grand Canal House

 

 

 

 

 

1 Grand Canal Street Upper

 

 

 

 

 

 

 

ē

Dublin 4

 

 

 

 

istr

 

Īrija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

ğ

 

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

 

 

EU/1/06/339/003

 

 

nav

re

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

 

 

Reģistrācijas datums: 24.04.2006

 

 

 

 

 

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 24.04.2011

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

Sīkāka informācija parāšīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras mājas lapā

http://www.ema.europa.eu/

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas