Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quadramet (samarium [153Sm] lexidronam pentasodium) – Zāļu apraksts - V10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsQuadramet
ATĶ kodsV10BX02
Vielasamarium [153Sm] lexidronam pentasodium
RažotājsCIS bio international

1.ZĀěU NOSAUKUMS

Quadramet 1,3 GBq/ml š ėīdums injekcijai

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens mililitrs š ėīduma references datumā satur 1,3 GBq samārija (153Sm) leksidronama piecvērtīgā nātrija sāli (samarium (153Sm) lexidronam pentasodium); kas atbilst 20–80 μg/ml samārija uz flakonu.

Samārija specifiskā aktivitāte ir aptuveni 16–65 MBg/ μg samārija.

Viens flakons references datumā satur 2–4 GBq.

Samārijs-153 izstaro gan vidējas enerăijas beta daĜiĦas, gan redzamos gamma fotonus, un tam ir periods 46,3 stundas (1,93 dienas). Primārā radiācijas emisija samārijam-153 ir parādīta 1. tabulā.

1. TABULA.

SAMĀRIJA-153 GALVENIE RADIĀCIJAS EMISIJAS RĀDĪTĀJI

Radiācija

Enerăija (keV)*

Pārpilnība

Beta

30%

Beta

50%

Beta

20%

Gamma

29%

 

 

 

*Beta starojumam parādīta maksimālā enerăija, vidējā beta daĜiĦu enerăija ir 233 keV.

Palīgviela ar zināmu iedarbību: nātrijs 8,1 mg/ml.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunkt ā.

3.ZĀěU FORMA

Š ėīdums injekcijām.

Tīrs, bezkrāsains vai gaišas dzintara kr āsas š ėīdums ar pH robež ās no 7,0 līdz 8,5.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1Terapeitiskās indikācijas

Quadramet tiek lietots kaulu sāpju mazināšanai pacientiem ar multipl ām sāpīgām osteoblastiskām skeleta metastāzēm, kas uzkrāj tehnēcija (99mTc) iezīmētos bifosfonātus kaulu caurskatē.

Tehnēcija (99mTc) iezīmēto bifosfonātu uzĦēmīgu osteoblastisku metastāžu esam ība ir jāapstiprina pirms terapijas.

4.2Devas un lietošanas veids

Quadramet var ordinēt tikai ārsts, kuram ir pieredze radiofarmaceitisku līdzekĜu lietošan ā, un pēc pilnas pacienta onkoloăiskās izmeklēšanas, ko veicis kvalific ēts speciālists.

Devas

Quadramet ieteicamā deva ir 37 MBq uz kg ėermeĦa svara.

Pediatriskā populācija

Quadramet nav ieteicams lietošanai b ērniem vecumā līdz 18 gadiem, jo nav datu par droš ību un efektivitāti.

Lietošanas veids

Quadramet ir jāievada lēni intravenozā ceĜā caur intravenozu katetru 1 minūtes laikā. Quadramet nav jāatš ėaida pirms lietošanas.

Pacienti, kuriem ir atbildes reakcija uz Quadramet, sāpju mazināšanos parasti saj ūt nedēĜas laikā pēc terapijas. Efekts turpinās no 4 nedēĜām līdz 4 mēnešiem. Pacientus, kuri izj ūt sāpju samazināšanos, jāiedrošina samazin āt opioīdo analgētisko līdzekĜu lietošanu.

Atkārtota Quadramet ievadīšana balst ās uz individuālu pacienta atbildi uz iepriekš ējo ārstēšanu un klīniskajiem simptomiem. Jāievēro minimālais intervāls 8 nedēĜas, kas nepieciešamas, lai atjaunotos adekvāta kaulu smadzeĦu funkcija.

Dati par atkārtotu devu lietošanas droš ību ir ierobežoti un balst ās uz preparāta lietošanu l īdzcietības nolūkā.

Ieteikumus par zāĜu sagatavošanu pirms lietošanas skat īt 12. apakšpunkt ā.

4.3Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu (etilēn-diamīn-tetrametilēn-fosfonātu (EDTMP) vai līdzīgiem fosfonātiem) vai jebkuru no 6.1 apakšpunkt ā uzskaitītajām palīgvielām.

Grūtnieces (skatīt 4.6 apakšpunktu).

Pacienti, kuri pēdējo 6 nedēĜu laikā saĦēmuši ėīmijterapiju vai ėermeĦa daĜu ārējo staru

terapiju.

Quadramet tiek lietots tikai kā paliatīvs līdzeklis un to nedrīkst lietot vienlaicīgi ar mielotoksisku ėīmijterapiju, jo tas var pastiprināt mielotoksicitāti.

To nevajadzētu lietot vienlaicīgi ar citiem bifosfonātiem, ja novērojami traucējumi tehnēcija (99mTc) iezīmēto bifosfonātu kaulu caurskatē.

4.4Īpaši br īdinājumi un piesardzība lietošan ā

Ja nav klīnisko rādītāju, injicējamā aktivitāte jāpielāgo nieru funkcijai.

Quadramet lietošana netiek rekomend ēta pacientiem ar bojātām kaulu smadzeĦu funkcionālajām rezervēm iepriekš ējās terapijas vai slimības ietekmē, ja vien iespējamais terapijas ieguvums neatsver tās risku.

Sakarā ar iespējamo kaulu smadzeĦu nomākumu pēc lietošanas, reizi ned ēĜā nepieciešams kontrol ēt asins ainu vismaz 8 nedēĜas, sākot ar 2 nedēĜu pēc Quadramet ievadīšanas, vai ar ī līdz atjaunojusies adekvāta kaulu smadzeĦu funkcija.

Pacientiem rekomendē pirms injekcijas izdzert (vai ievadīt intravenozi) vismaz 500 ml š ėidruma un pēc injekcijas urinēt pēc iespējas biež āk, lai samazinātu radiācijas ietekmi uz urīnpūsli.

Quadramet klīrenss ir ātrs, piesardzību attiecībā uz urīnā izdalīto radioaktivitāti nav nepieciešams ievērot ilgāk par 6-12 stundām pēc ievadīšanas.

Īpaša piesardz ība, kā urīnpūš Ĝa katetrizācija, nepieciešama 6 stundas p ēc ievadīšanas pacientiem ar urīna nesaturēšanu, lai samazin ātu apăērba, gultas veĜas un pacienta apkārtējās vides radioaktīvās kontaminācijas risku. Pārējiem pacientiem nepieciešams vismaz 6 stundas ur īnu savākt.

Urīnpūš Ĝa katetrizācija nepieciešama pacientiem ar ur īnceĜu obstrukciju.

Radiofarmaceitiski līdzekĜi var tikt saĦemti, lietoti un ievadīti tikai speciāli aprīkotās vietās un to veic speciāli apmācītas personas. To parakstīšanu, uzglab āšanu, lietošanu, p ārvietošanu un izn īcināšanu nosaka speciāli noteikumi un atbilstošas at Ĝaujas no vietējām atbildīgajām oficiālajām organizācijām. Radiofarmaceitiski līdzekĜi jāsagatavo lietošanai saska Ħā ar radiācijas droš ības, kā arī farmaceitiskās kvalitātes nosacījumiem. Jāievēro nepieciešamie aseptisk ās lietošanas noteikumi, saska Ħā ar medikamentu Labas Ražošanas Prakses pras ībām.

4.5Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Tā kā iespējama papildus ietekme uz kaulu smadzenēm, ārstēšanu nevajadz ētu nozīmēt vienlaicīgi ar ėīmijterapiju vai ārējo staru terapiju. Quadramet var lietot sekojoši p ēc katras no š īm terapijas metodēm, Ĝaujot atjaunoties adekvātai kaulu smadzeĦu funkcijai.

4.6Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

Grūtniecība

Quadramet ir kontrindicēts (skatīt apakšpunktu 4.3) gr ūtniecēm. Grūtniecības iespējamība ir pilnīgi jāizslēdz. Sievietēm reproduktivā vecumā ārstēšanas laik ā un visā tālākajā kontroles periodā jālieto efektīva kontracepcijas metode.

Barošana ar kr ūti

Nav pieejami klīniskie dati saistībā ar Quadramet izdalīšanos m ātes pienā. Tāpēc, ja nepieciešams lietot Quadramet, krūts barošana j āaizstāj ar mākslīgo piebarojumu un atslauktais krūts piens jāiznīcina.

4.7Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekĜus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekĜus un apkalpot mehānismus.

4.8Nevēlamās blakusparādības

Pacientiem, kuri saĦēma Quadramet, novēroja anēmiju un leikocītu, trombocītu daudzuma samazināšanos.

Klīniskajos pētījumos leikocītu un trombocītu skaits samazinājās līdz pat 40-50% no normas 3-5 nedēĜas pēc lietošanas un parasti atgriez ās sākotnējā līmenī 8 nedēĜas pēc terapijas.

Daži pacienti, kam nov ēroja 3. vai 4. pakāpes hematopoētisko toksicitāti, parasti neilgi pirms terapijas bija saĦēmuši ārējo staru terapiju vai ėīmijterapiju, vai viĦiem bija strauji progresējoša slim ība ar iespējamu kaulu smadzeĦu iesaistīšanos.

Informējot par trombocitopēniju pēcreăistrācijas periodā, ziĦots arī par atseviš ėām intrakraniālas hemorāăijas epizodēm un gadījumiem ar letālu iznākumu.

Neliela daĜa pacientu sūdzējās par pārejošu kaulu s āpju pastiprināšanos neilgi p ēc injekcijas (uzliesmojuma fenomens). Tās parasti ir vieglas, pašas izz ūd un tās rodas 72 stundas pēc injekcijas. Š ādas reakcijas parasti labi reaăē uz analgētiskiem līdzekĜiem.

Ir ziĦots par tādiem nevēlamiem blakusefektiem kā slikta dūša, vemšana, caureja un sv īšana.

Pēc Quadramet nozīmēšanas ir zi Ħots par paaugstinātas jutības izraisītām reakcijām, tajā skaitā arī par retiem anafilaktisku reakciju gadījumiem.

Dažiem pacientiem nov ēroja muguras smadzeĦu/saknīšu kompresiju, disemin ēto intravazālo koagulāciju un smadzeĦu asinsrites traucējumus. Šie gad ījumi varētu būt saistīti ar pacienta slimības attīstību. Ja ir spinālas metastāzes kakla-muguras līmenī, nevar izslēgt muguras smadzeĦu kompresijas paaugstinātu risku.

Radiācijas deva no terapeitiskās iedarbības var radīt augstāku vēža un mut āciju biežuma risku. Visos gadījumos ir nepieciešams p ārliecināties, ka radiācijas risks ir mazāks nekā pašas slim ības risks.

ZiĦošana par iesp ējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziĦot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāĜu reăistrācijas. Tādējādi zāĜu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziĦot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziĦošanas sist ēmas kontaktinformāciju.

4.9Pārdozēšana

Preparātu lietot drīkst tikai kvalificēts personāls atbilstoš ās vietās. Tādējādi farmakoloăiskās pārdozēšanas iesp ēja ir neievērojama.

Paredzamais risks ir saistīts ar netīšu papildus radioaktivit ātes ievadīšanu. Radi ācijas devu organismam var ierobežot, veicinot diur ēzi un biežu urin āciju.

5.FARMAKOLOĂISKĀS ĪPAŠ ĪBAS

5.1Farmakodinamiskās īpaš ības

Farmakoterapeitiskā grupa: daž ādi radiofarmaceitiskie līdzekĜi sāpju remdēšanai. ATĖ kods: V10BX02

Darbības mehānisms

Quadramet piemīt afinitāte pret skeleta audiem un tas koncentrējas kaulu apmaiĦas zonās cieš ā saistībā ar hidroksiapatītiem.

Farmakodinamiskā iedarbība

Pētījumi ar žurk ām rāda, ka Quadramet ātri izdalās no asinīm un lokalizējas kaulu matricas veidošan ās vietās, īpaši sl ānī, kur notiek osteoīdu mineralizācija.

Klīniskā efektivitāte un droš ība

Klīniskajos pētījumos, kur izmantotas plaknes attēla tehnikas, Quadramet uzkrājas ar bojājums- normāls kauls indeksu aptuveni 5 un bojājums-mīkstie audi indeksu aptuveni 6. Tādējādi metastāžu apvidū var uzkrāties ievērojami lielāks Quadramet daudzums kā apkārtējos veselajos kaulos.

5.2Farmakokinētiskās īpaš ības

Uzsūkšan ās

Kopējais skeletā uzĦemtais Quadramet daudzums pētījumā, kurā iesaistīti 453 pacienti ar daž ādām primārā audzēja lokalizācijām bija 65,5 ± 15,5% no ievadītās aktivitātes. Novēroja pozitīvu korelāciju starp uzĦemto daudzumu kaulos un metastāžu skaitu. Pret ēji tam, kaulos uzkrātais daudzums bija apgriezti proporcionāls plazmas radioaktivitātei pēc 30 minūtēm.

Eliminācija

Pacientiem Quadramet ātri izvadās no asinīm. 30 minūtes pēc vielas injekcijas 22 pacientiem tikai 9,6

± 2,8% ievadītās aktivitātes bija saglabājusies plazmā. Pēc 4 un 24 stundām plazmas radioaktivitāte bija samazinājusies no 1,3 ± 0,7% līdz 0,05 ± 0,03%.

Urīna ekskrēcija galvenokārt notika pirmo 4 stundu laikā (30,3 ± 13,5%). Pēc 12 stundām

35,3 ± 13,6% ievadītās aktivitātes bija izvadīta ar urīnu. Mazāku urīna ekskrēciju novēroja pacientiem ar masīvākām kaulu metastāzēm, neatkarīgi no ievadītā radiofarmaceitiskā līdzekĜa daudzuma.

Biotransformācija

Urīna paraugu analīzēs radioaktivitāti konstatēja neskartu kompleksu veidā.

5.3Preklīniskie dati par drošumu

Sm-EDTMP radiolīzes produkti uzrāda nieru toksicitāti žurk ām un suĦiem, ja deva pārsniedz 2,5 mg/kg.

Pēc atkārtotas samārija (153Sm)-EDTMP devas ievadīšanas su Ħiem kaulu smadzeĦu nomākuma un perifēro hematoloăisko parametru atjaunošan ās noritēja nedaudz ilgāk, salīdzinot ar vienreizējas devas lietošanu.

Radioaktīvais Sm-EDTMP netika pārbaudīts uz mutagenitāti/kancerogenitāti, bet Ħemot vērā radiācijas devas, ko rada terapeitiskā iedarbība, būtu jāuzskata, ka pastāv genotoksisks/kancerogēns risks.

Neradioaktīvais Sm-EDTMP neradīja mutagēnu potenciālu vairākos in vivo un in vitro testos. Tādus pašus rezult ātus novēroja ar Sm-EDTMP, kas bagātināts ar radiolīzes sabrukšanas produktiem.

Kanceroăenēzes potenciāla pētījumā ar EDTMP žurk ām pie augstām devām novēroja osteosarkomu veidošanos. T ā kā nenovēro genotoksiskas īpaš ības, šos efektus var ētu izskaidrot ar EDTMP

īpaš ībām, kas rada kaulu vielmaiĦas traucējumus.

Netika veikti pētījumi, lai novērtētu Quadramet ietekmi uz reproduktivitāti.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1Palīgvielu saraksts

Kopējais EDTMP (kā EDTMP.H2O) Kalcija-EDTMP nātrija sāls (kā Ca) Kopējais nātrijs (kā Na)

Ūdens injekcijām

6.2Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēĜ š īs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3Uzglabāšanas laiks

1 diena pēc uz etiėetes atzīmētā fiksētās aktivitātes laika.

Izlietot 6 stundu laikā pēc atsaldēšanas. P ēc atsaldēšanas atk ārtoti nesasaldēt.

6.4Īpaši uzglab āšanas nosac ījumi

Quadramet tiek piegādāts sasaldēts uz sausā ledus.

Uzglabāt saldētavā -10°C līdz -20°C oriăinālā iepakojumā.

Uzglabāšanas nosac ījumiem jāatbilst vietējām prasībām par radioaktīvo vielu uzglabāšanu

6.5Iepakojuma veids un saturs

15 ml bezkrāsaina Eiropas Farmakopejas I klases stikla flakons, kas noslēgts ar teflonu pārklātu hlorobutil/dabīgās gumijas aizbāzni un alumīnija vāciĦu ar noĦemamu virsmu.

Katrs flakons satur 1,5 ml (2 GBq pie kalibrēšanas) l īdz 3,1 ml (4 GBq pie kalibrēšanas) š ėīduma injekcijām.

6.6Īpaši nor ādījumi atkritumu likvidēšanai un nor ādījumi par sagatavošanu lietošanai

Radiofarmaceitisku līdzekĜu lietošana rada risku cit ām personām no urīnu, vēmekĜiem u.c. Jāievēro pretradiācijas aizsardzības pasākumi

ārējās radiācijas vai kontakta ar saskaĦā ar vietējo likumdošanu.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši viet ējām prasībām.

(Sīkākus norādījumus par zāĜu sagatavošanu lietošanai skat īt 12. apakšpunkt ā)

7.REĂISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

CIS bio international

Boîte Postale 32

F-91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex

FRANCIJA

8.REĂISTRĀCIJAS NUMURS

EU/1/97/057/001

9.REĂISTRĀCIJAS /PĀRREĂISTRĀCIJAS DATUMS

Reăistrācijas datums: 5. februāris1998,gads.

Pēdējās pārreăistrācijas datums: 12.decembris 2007.gads.

10.TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

11.DOZIMETRIJA

Paredzamās absorbētās radiācijas devas caurmēra pieaugušam pacientam p ēc Quadramet intravenozas injekcijas ir parādītas 2. tabulā. Dozimetrijas rezultāti balstās uz klīniskiem bioizkliedes pētījumiem, lietojot metodes, kuras Kodolmedicīnas asociācijas Medicīnas iekš ējās radiācijas devu (Medical Internal Radiation Dose - MIRD) komiteja izveidojusi radiācijas devu aprēėināšanai.

Tā kā Quadramet izdalās ar urīnu, radiācijas ekspozīcija balstījās uz urinācijas intervālu 4,8 stundas. Kauliem un kaulu smadzenēm paredzamā radiācijas deva noteikta, pieĦemot, ka radioaktivitāte uzkrājas kaulu virsmās, par ko liecina autoradiogrammas no pacientu kaulu paraugiem, kuri saĦem Quadramet.

Radiācijas devas atseviš ėiem orgāniem, kas nav terapijas mērėa orgāni, var ievērojami ietekmēt slimības procesa radītās patofizioloăiskajās izmaiĦas. Tas būtu jāĦem vērā, lietojot sekojošo informāciju:

2. TABULA.

ABSORBĒTĀS RADIĀCIJAS DEVAS

Orgāns

 

Absorbētā deva uz injicēto aktivitāti (mGy/MBq)

 

 

 

Virsnieres

 

0,009

Smadzenes

 

0,011

Krūšu kurvis

 

0,003

Žultsp ūslis

 

0,004

Ascendējoš ās zarnas sieniĦa

0,005

Descendējoš ās zarnas sieniĦa

0,010

Tievās zarnas

 

0,006

Miokarda sieniĦa

 

0,005

Nieres

 

0,018

Aknas

 

0,005

Plaušas

 

0,008

MuskuĜi

 

0,007

Olnīcas

 

0,008

AizkuĦăa dziedzeris

0,005

Sarkanās kaulu smadzenes

1,54

Kaulu virsma

 

6,76

Āda

 

0,004

Liesa

 

0,004

KuĦăis

 

0,004

Sēklinieki

 

0,005

Tīmus

 

0,004

Vairogdziedzeris

 

0,007

Urīnpūš Ĝa sieniĦa

 

0,973

Dzemde

 

0,011

 

 

Efektīvā deva (mSv/MBq)

0,307

 

 

 

Šim prepar ātam iegūtā efektīvā deva pēc injicētās 2 590 MBq aktivitātes ir 796 mSv.

Injicētajai 2 590 MBq devai tipiskā radiācijas deva mērėa orgānā, kaulu metastāzēs, ir 86,5 Gy un tipiskā radiācijas deva kritiskajiem orgāniem ir: vesela kaulu virsma 17,5 Gy, sarkanās kaulu smadzenes 4,0 Gy, urīnpūš Ĝa sieniĦa 2,5 Gy, nieres 0,047 Gy un olnīcas 0,021 Gy.

12.NORĀDĪJUMI PAR RADIOFARMACEITISKO ZĀěU SAGATAVOŠANU

Pirms lietošanas Ĝaujiet preparātam atkust istabas temperatūrā.

Š ėīdums injekcijām pirms lietošanas vizu āli jāpārbauda. Tam jābūt dzidram, bez nosēdumiem. Pārbaudot š ėīduma dzidrumu, ar pienācīgu piesardzību jāaizsargā acis.

Aktivitāte ir jānosaka ar devas kalibratoru tieši pirms ievad īšanas. Pirms Quadramet lietošanas obligāti jāpārbauda ievadāmās devas atbilstība un jāveic pacienta identifikācija.

Radioloăiskās droš ības nolūkos pacienti jāārstē ēkās, kas pienācīgi aprīkotas neizolētu radioaktīvu materiālu izmantošanai ārstniecības vajadzībām. Pacientus izraksta, kad radioaktīvā starojuma intensitātes rādītāji atbilst spēkā esošajos noteikumos nor ādītajām normām.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši viet ējām prasībām.

Sīkāka informācija par š īm zālēm ir pieejama Eiropas ZāĜu aăentūras tīmekĜa vietnē lapā http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas