Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quadramet (samarium [153Sm] lexidronam pentasodium) – Lietošanas instrukcija - V10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsQuadramet
ATĶ kodsV10BX02
Vielasamarium [153Sm] lexidronam pentasodium
RažotājsCIS bio international

Lietošanas instrukcija: inform ācija pacientam

Quadramet 1,3 GBq/ml š ėīdums injekcijai

Samarium (153Sm) lexidronam pentasodium.

Pirms zāĜu lietošanas uzman īgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iesp ējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šaj ā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.

Šaj ā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Quadramet un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas jāzina pirms Quadramet lietošanas

3.Kā lietot Quadramet

4.Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Quadramet

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Quadramet un kādam nolūkam tās lieto

Quadramet ir preparāts, kas paredzēts tikai ārstnieciskai lietošanai.

Šo radiofarmaceitisko prepar ātu lieto kaulu sāpju ārstēšanai J ūsu slimības gadījumā.

Quadramet piemīt augsta afinitāte pret skeleta audiem. Pēc injekcijas tas koncentrējas kaulu bojājumos. Tā kā Quadramet satur nelielu daudzumu radioaktīvā elementa, samārija-153, radiācija izdalās lokāli bojātajās kaula vietās, nodrošinot paliat īvu iedarbību kaulu sāpju gadījumā.

2. Kas jāzina pirms Quadramet lietošanas

Nelietojiet Quadramet š ādos gadījumos

Ja Jums ir alerăija pret etilēn-diamīn-tetrametilēn-fosforskābi (EDMTP) vai citiem līdzīgiem fosfonātu savienojumiem, vai kādu citu (6. sadaĜā minēto) šo z āĜu sastāvdaĜu.

Ja Jums ir grūtniecība,

Ja Jūs pēdējo 6 nedēĜu laikā esat saĦēmuši ėīmijterapiju vai ėermeĦa daĜas ārējo staru terapiju.

Brīdinājumi un piesardzība lietošan ā

Pirms Quadramet lietošanas konsult ējieties ar ārstu.

Jūsu ārsts pārbaudīs asins analīzes reizi nedēĜā vismaz 8 nedēĜas, lai kontrolētu trombocītu, leikocītu un eritrocītu skaitu, kas var nedaudz pazemināties ārstēšan ās laikā.

6 stundas pēc Quadramet injekcijas ārsts Jums ieteiks dzert un urinēt pēc iespējas biež āk. ViĦš noteiks, kad Jūs drīkstat atstāt kodolmedicīnas nodaĜu.

Urīna nesaturēšanas vai ur īnceĜu nosprostojuma gadījumā Jums tiks ievadīts urīna katetrs uz aptuveni 6 stundām. Pārējiem pacientiem urīns jāsavāc vismaz 6 stundas.

Ja Jums ir nieru funkcijas traucējumi, medikamenta deva tiks pielāgota.

Bērni un pusaudži

Quadramet nav ieteicams lietošanai b ērniem vecumā līdz 18 gadiem.

Citas zāles un Quadramet

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo z āĜu lietošanas konsult ējieties ar ārstu.

Quadramet nedrīkst lietot grūtniecības laikā.

Ja Quadramet lietošana sievietei, kura baro b ērnu ar krūti, ir noteikti nepieciešama, b ērna barošana ar krūti jāpārtrauc.

3.Kā lietot Quadramet

Jūsu ārsts vēlēsies veikt speciālu izmeklēšanu pirms Quadramet noz īmēšanas, lai p ārliecinātos, vai Jums ārstēšana ar Quadramet var ētu būt efektīva.

Devas

Viena vienreizēja deva, kas satur 37 megabekerelus (Bekerels ir vienība, kādā mēra radioaktivitāti) Quadramet uz kilogramu ėermeĦa svara, tiek ievadīta injekcijas veidā.

Ja Jums liekas, ka Quadramet iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Lietošanas metode un ievad īšanas veids

Quadramet ievada, lēni injicējot vēnā.

Lietošanas biežums

Šis prepar āts nav paredzēts regulārai vai ilgstošai lietošanai. Ta ču lietošana var tikt atk ārtota 8 nedēĜas pēc injekcijas, ja slimības attīstības gaita to prasa.

Ārstēšanas ilgums

Jums tiks atĜauts atstāt kodolmedicīnas nodaĜu pēc dozimetriskas kontroles (parasti 6 stundas pēc Quadramet injekcijas).

Ja esat lietojis Quadramet vairāk nekā noteikts

Quadramet tiek ražots vienreiz ējas devas flakonos, un nejauša p ārdozēšana praktiski nav iesp ējama. Radiācijas deva ėermenī var tikt ierobežota, pastiprin āti lietojot š ėidrumu un bieži urin ējot.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo z āĜu lietošanu, jaut ājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, š īs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Quadramet lietošanas nev ēlamie blakusefekti ir saistīti ar sarkano un balto asinsš ūnu skaita samazināšanos. Ir zi Ħots arī par asiĦošanas gad ījumiem, daži no tiem bijuši nopietni.

Tas ir iemesls, kāpēc Jūsu asins analīzes tiks stingri kontrolētas vairākas nedēĜas pēc Quadramet injekcijas.

Atseviš ėos gadījumos Jūs varat just nelielu kaulu sāpju pastiprināšanos dažas dienas p ēc Quadramet injekcijas. Jums par to nevajag uztraukties; š ādos gadījumos Jūsu pretsāpju zāĜu deva tiks nedaudz palielināta. Šis efekts nav stipri izteikts, tas ir īslaicīgs un izzudīs dažu stundu laik ā.

Ir ziĦots par tādiem nevēlamiem zāĜu blakusefektiem kā slikta dūša, vemšana, caureja un sv īšana.

Pēc Quadramet nozīmēšanas ir zi Ħots par paaugstinātas jutības reakcijām, tajā skaitā arī par retiem anafilaktisku reakciju gadījumiem.

Retos gadījumos tika novēroti sekojoši nev ēlami efekti: neiralăija, koagulācijas traucējumi, smadzeĦu asinsrites traucējumi. Šie gad ījumi varētu būt saistīti ar slimības progresēšanu.

Ja sajūtat sāpes mugurā vai jušanas trauc ējumus, lūdzu, informējiet par to savu ārstu pēc iespējas ātrāk.

ZiĦošana par blakuspar ādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šaj ā instrukcijā. Jūs varat ziĦot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziĦošanas sist ēmas kontaktinformāciju. ZiĦojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošin āt daudz plaš āku informāciju par šo z āĜu drošumu.

5.Kā uzglabāt Quadramet

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot Quadramet pēc derīguma termiĦa, kas norādīts uz marėējuma.

Quadramet ir derīgs 1 dienu pēc aktivitātes references laika, kas norādīts uz marėējuma.

Uzglabāt saldētavā -10°C līdz -20°C oriăinālā iepakojumā.

Quadramet jāizlieto 6 stundu laikā pēc atkausēšanas. P ēc atkausēšanas atk ārtoti nesasaldēt.

Preparāta marėējums ietver atbilstošos uzglab āšanas nosac ījumus un derīguma termiĦu preparāta sērijai. Slimnīcas personāls nodrošin ās preparāta pareizu uzglabāšanu un der īguma termiĦa ievērošanu.

Uzglabāšanas nosac ījumiem jābūt saskaĦā ar vietējo likumdošanu par radioakt īvo vielu uzglabāšanu.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Quadramet satur

Aktīvā viela ir samārija (153Sm) leksidronama piecvērtīgā nātrija sāls (samarium (153Sm) lexidronam pentasodium).

Katrs mililitrs š ėīduma references datumā satur 1,3 GBq samārija (153Sm) leksidronama piecvērtīgā nātrija sāli (samarium (153Sm) lexidronam pentasodium); tas atbilst 20–80 μg/ml samārija uz flakonu.

Citas sastāvdaĜas ir kopējais EDTMP (kā EDTMP.H2O), kalcija-EDTMP nātrija sāls (kā Ca), kopējais nātrijs (kā Na), ūdens injekcijām.

Quadramet ārējais izskats un iepakojums

Quadramet ir š ėīdums injekcijai.

Šis ārstnieciskais līdzeklis ir tīrs, bezkrāsains vai gaišas dzintara kr āsas š ėīdums, kas fasēts 15 ml bezkrāsaina Eiropas farmakopejas I klases stikla flakonos, kuri noslēgti ar hlorbutila-dabiskā kaučuka aizbāzni, kam ir teflona pārklājums un noĦemams alumīnija aizsargapvalks.

Viens flakons satur 1,5 līdz 3,1 ml (attiecīgi 2 līdz 4 GBq pēc references) š ėīduma injekcijām.

Reăistrācijas apliecības īpašnieks un ražot ājs

CIS bio international

Boîte Postale 32

F-91192 Gif-sur-Yvette cedex

Francija

Š ī lietošanas instrukcija p ēdējo reizi pārskatīta MM/GGGG.

Sīkāka informācija par š īm zālēm ir pieejama Eiropas ZāĜu aăentūras tīmekĜa vietnē http://www.ema.europa.eu

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem

Pilnīgs Quadramet zāĜu apraksts ir pieejams kā atseviš ės dokuments zāĜu iepakojumā ar mērėi nodrošin āt veselības aprūpes speciālistus ar citu papildu zinātnisku un praktisku informāciju par šo radiofarmaceitisko zāĜu ievadīšanu un lietošanu.

Lūdzam skatīt zāĜu aprakstu (zāĜu aprakstam jābūt iekĜautam kārbā).

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas