Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quixidar (fondaparinux sodium) – Marķējuma teksts - B01AX05

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsQuixidar
ATĶ kodsB01AX05
Vielafondaparinux sodium
RažotājsGlaxo Group Ltd.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KĀRBIŅA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Quixidar 1,5 mg/0,3 ml šķīdums injekcijām

Fondaparinux sodium

2.

AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

Viena pilnšļirce (0,3 ml) satur 1,5 mg nātrija fondaparinuksa.

ē

tas

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

Satur arī nātrija hlorīdu, ūdeni injekcijām, sālsskābi, nātrija hidroksīdu.

 

 

ğ

istr

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām, 2 pilnšļirces ar automātiskunavdrošības resistēmu Šķīdums injekcijām, 7 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 10 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 20 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu

5. LIETOŠANAS METODE

vairsUN IEVADĪŠANAS VEIDS

6. ĪPAŠI BRĪDINĀ

lesJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

NEREDZAMĀ VIETĀ

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

ā

8. DERĪGUMA

Z TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis /gads}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Nesasaldēt.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Glaxo Group Ltd

Greenford

Middlesex

UB6 0NN

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/02/207/005 – 2 pilnšļirces

EU/1/02/207/006 – 7 pilnšļirces

EU/1/02/207/007 – 10 pilnšļirces

EU/1/02/207/008 – 20 pilnšļirces

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija{numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANUvairs

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Z

ā

les

 

 

 

 

 

 

istr

ē

tas

 

 

 

 

 

re

ğ

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, IZVIETOJAMA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Quixidar 1,5 mg/0,3 ml injekcijām fondaparinux Na

 

s.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LIETOŠANAS METODE

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

 

 

re

ğ

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija {numurs}

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KĀRBIŅA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Quixidar 2,5 mg/0,5 ml šķīdums injekcijām

Fondaparinux sodium

2.

AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

Viena pilnšļirce (0,5 ml) satur 2,5 mg nātrija fondaparinuksa.

ē

tas

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

Satur arī nātrija hlorīdu, ūdeni injekcijām, sālsskābi, nātrija hidroksīdu.

 

 

ğ

istr

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām, 2 pilnšļirces ar automātiskunavdrošības resistēmu Šķīdums injekcijām, 7 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 10 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 20 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu

5. LIETOŠANAS METODEvairsUN IEVADĪŠANAS VEIDS

6. ĪPAŠI BRĪDINĀlesJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

NEREDZAMĀ VIETĀ

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMSā

Z

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis /gads}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Nesasaldēt.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Glaxo Group Ltd

Greenford

Middlesex

UB6 0NN

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/02/207/001 – 2 pilnšļirces

EU/1/02/207/002 – 7 pilnšļirces

EU/1/02/207/003 – 10 pilnšļirces

EU/1/02/207/004 – 20 pilnšļirces

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija{numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

 

 

 

vairs

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

Z

ā

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

ē

tas

 

 

 

 

 

re

ğ

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, IZVIETOJAMA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Quixidar 2,5 mg/0,5 ml injekcijām fondaparinux Na

s.c./ i.v.

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LIETOŠANAS METODE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija {numurs}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

Z

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KĀRBIŅA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Quixidar 5 mg/0,4 ml šķīdums injekcijām

Fondaparinux sodium

2.

AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

Viena pilnšļirce (0,4 ml) satur 5 mg nātrija fondaparinuksa.

 

 

ē

tas

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

Satur arī nātrija hlorīdu, ūdeni injekcijām, sālsskābi, nātrija hidroksīdu.

 

 

 

 

ğ

istr

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

Šķīdums injekcijām, 2 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu

 

 

 

Šķīdums injekcijām, 7 pilnšļirces ar automātisku drošības resistēmu

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

Šķīdums injekcijām, 10 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 20 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu

5. LIETOŠANAS METODEvairsUN IEVADĪŠANAS VEIDS

6. ĪPAŠI BRĪDINĀlesJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

NEREDZAMĀ VIETĀ

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMSā

Ķermeņa masa līZdz 50 kg.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis /gads}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Nesasaldēt.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU, JA PIEMĒROJAMS

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Glaxo Group Ltd

 

 

 

 

 

 

 

tas

Greenford

 

 

 

 

 

 

ē

Middlesex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UB6 0NN

 

 

 

 

 

istr

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

EU/1/02/207/009 – 2 pilnšļirces

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/02/207/010 – 7 pilnšļirces

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/02/207/011 – 10 pilnšļirces

 

 

 

 

 

 

EU/1/02/207/018 – 20 pilnšļirces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

nav

re

 

 

 

 

Sērija{numurs}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

ā

les

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, IZVIETOJAMA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Quixidar 5 mg/0,4 ml injekcijām fondaparinux Na

s.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LIETOŠANAS METODE

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija {numurs}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

Z

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KĀRBIŅA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Quixidar 7,5 mg/0,6 ml šķīdums injekcijām

Fondaparinux sodium

2.

AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

Viena pilnšļirce (0,6 ml) satur 7,5 mg nātrija fondaparinuksa.

ē

tas

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

Satur arī nātrija hlorīdu, ūdeni injekcijām, sālsskābi, nātrija hidroksīdu.

 

 

ğ

istr

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām, 2 pilnšļirces ar automātiskunavdrošības resistēmu Šķīdums injekcijām, 7 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 10 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 20 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu

5. LIETOŠANAS METODEvairsUN IEVADĪŠANAS VEIDS

6. ĪPAŠI BRĪDINĀlesJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

NEREDZAMĀ VIETĀ

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMSā

Ķermeņa masa 50Z–100 kg.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis /gads}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Nesasaldēt.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU, JA PIEMĒROJAMS

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Glaxo Group Ltd

 

 

 

 

 

 

 

tas

Greenford

 

 

 

 

 

 

ē

Middlesex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UB6 0NN

 

 

 

 

 

istr

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

EU/1/02/207/012 – 2 pilnšļirces

 

re

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/02/207/013 – 7 pilnšļirces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/02/207/014 – 10 pilnšļirces

 

 

 

 

 

 

EU/1/02/207/019 – 20 pilnšļirces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija{numurs}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

Z

ā

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, IZVIETOJAMA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Quixidar 7,5 mg/0,6 ml injekcijām fondaparinux Na

s.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LIETOŠANAS METODE

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija {numurs}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

Z

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KĀRBIŅA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Quixidar 10 mg/0,8 ml šķīdums injekcijām

Fondaparinux sodium

2.

AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

Viena pilnšļirce (0,8 ml) satur 10 mg nātrija fondaparinuksa.

ē

tas

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

Satur arī nātrija hlorīdu, ūdeni injekcijām, sālsskābi, nātrija hidroksīdu.

 

 

ğ

istr

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām, 2 pilnšļirces ar automātiskunavdrošības resistēmu Šķīdums injekcijām, 7 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 10 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu Šķīdums injekcijām, 20 pilnšļirces ar automātisku drošības sistēmu

5. LIETOŠANAS METODEvairsUN IEVADĪŠANAS VEIDS

6. ĪPAŠI BRĪDINĀlesJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

NEREDZAMĀ VIETĀ

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMSā

Ķermeņa masa vairZ āk nekā 100 kg.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis /gads}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Nesasaldēt.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU, JA PIEMĒROJAMS

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Glaxo Group Ltd

 

 

 

 

 

 

 

tas

Greenford

 

 

 

 

 

 

ē

Middlesex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UB6 0NN

 

 

 

 

 

istr

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

EU/1/02/207/015 – 2 pilnšļirces

 

re

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/02/207/016 – 7 pilnšļirces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/02/207/017 – 10 pilnšļirces

 

 

 

 

 

 

EU/1/02/207/020 – 20 pilnšļirces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija{numurs}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

Z

ā

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, IZVIETOJAMA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Quixidar 10 mg/0,8 ml injekcijām fondaparinux Na

 

s.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LIETOŠANAS METODE

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

 

 

re

ğ

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija {numurs}

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas