Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ranexa (Latixa) (ranolazine) – Marķējuma teksts - C01EB18

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsRanexa (Latixa)
ATĶ kodsC01EB18
Vielaranolazine
RažotājsMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠ Ā IEPAKOJUMA

Kastīte ar blisteru plāksnītēm vai arī kastīte ar ABPE pudelīti un pudeles etiķete.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Ranexa 375 mg ilgstoš ās darbības tabletes

Ranolazine

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra ilgstoš ās darbības tablete satur 375 mg ranolazīna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 ilgstoš ās darbības tablešu

60 ilgstoš ās darbības tablešu

100 ilgstoš ās darbības tablešu

5.LIETOŠANAS UN IEVAD ĪŠANAS VEIDS

Iekš ķīgai lietošanai.

Norīt nesasmalcinātā veidā. Nekoš ļāt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BR ĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU B ĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BR ĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLAB ĀŠANAS NOSAC ĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZ ĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKAR Ē AR Š ĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luksemburga

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/08/462/001 60 tablešu blisteriepakojum ā

EU/1/08/462/002 60 tablešu pudel ē

EU/1/08/462/007 30 tablešu blisteriepakojum ā

EU/1/08/462/008 100 tablešu blisteriepakojum ā

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS K ĀRTĪBA

Recepšu z āles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Atveriet šeit

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Ranexa 375 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

PVH/PVDH/Alumīnija blisteri

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Ranexa 375 mg ilgstoš ās darbības tabletes

Ranolazine

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Menarini International O.L. S.A.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠ Ā IEPAKOJUMA

Kastīte ar blisteru plāksnītēm vai arī kastīte ar ABPE pudelīti un pudeles etiķete.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Ranexa 500 mg ilgstoš ās darbības tabletes

Ranolazine

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra ilgstoš ās darbības tablete satur 500 mg ranolazīna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 ilgstoš ās darbības tablešu

60 ilgstoš ās darbības tablešu

100 ilgstoš ās darbības tablešu

5.LIETOŠANAS UN IEVAD ĪŠANAS VEIDS

Iekš ķīgai lietošanai.

Norīt nesasmalcinātā veidā. Nekoš ļāt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BR ĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU B ĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BR ĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLAB ĀŠANAS NOSAC ĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZ ĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKAR Ē AR Š ĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luksemburga

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/08/462/003 60 tablešu blisteriepakojum ā

EU/1/08/462/004 60 tablešu pudel ē

EU/1/08/462/009 30 tablešu blisteriepakojum ā

EU/1/08/462/010 100 tablešu blisteriepakojum ā

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS K ĀRTĪBA

Recepšu z āles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Atveriet šeit

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Ranexa 500 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

PVH/PVDH/Alumīnija blisteri

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Ranexa 500 mg ilgstoš ās darbības tabletes

Ranolazine

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Menarini International O.L. S.A.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠ Ā IEPAKOJUMA

Kastīte ar blisteru plāksnītēm vai arī kastīte ar ABPE pudelīti un pudeles etiķete

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Ranexa 750 mg ilgstoš ās darbības tabletes

Ranolazine

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra ilgstoš ās darbības tablete satur 750 mg ranolazīna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur krāsvielu E102 un laktozi; sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcij ā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 ilgstoš ās darbības tablešu

60 ilgstoš ās darbības tablešu

100 ilgstoš ās darbības tablešu

5.LIETOŠANAS UN IEVAD ĪŠANAS VEIDS

Iekš ķīgai lietošanai.

Norīt nesasmalcinātā veidā. Nekoš ļāt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BR ĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU B ĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BR ĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLAB ĀŠANAS NOSAC ĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZ ĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKAR Ē AR Š ĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luksemburga

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/08/462/005 60 tablešu blisteriepakojum ā

EU/1/08/462/006 60 tablešu pudel ē

EU/1/08/462/011 30 tablešu blisteriepakojum ā

EU/1/08/462/012 100 tablešu blisteriepakojum ā

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS K ĀRTĪBA

Recepšu z āles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Atveriet šeit

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Ranexa 750 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

PVH/PVDH/Alumīnija blisteri

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Ranexa 750 mg ilgstoš ās darbības tabletes

Ranolazine

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Menarini International O.L. S.A.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5.CITA

IZVELCIET

Ranexa® Pacienta brīdinājuma kartīte

(Nēsājiet šo kart īti visu laiku līdzi)

Informācija pacientam

Šaj ā kartītē norādīta svarīga informācija

par drošumu, kas jums j āzina pirms Ranexa

lietošanas, k ā arī ārstēšanas laik ā ar

Ranexa.

Parādiet šo kart īti visiem ārstiem, kuri jūs ārstē.

Pirms Ranexa lietošanas

Pirms Ranexa lietošanas inform ējiet savu ārstu, ja:

jums ir nieru darbības traucējumi;

jums ir aknu darbības traucējumi;

kādreiz jums bijušas izmai ņas elektrokardiogrammā (EKG);

lietojat zāles epilepsijas, bakteriālu vai sēnīšinfekciju, HIV infekcijas, depresijas vai sirds ritma traucējumu ārstēšanai;

lietojat ārstniecības auga asinszāles preparātus;

lietojat pretalerģijas zāles;

lietojat zāles holesterīna līmeņa pazemināšanai;

lietojat zāles pārstādīta orgāna atgrūšanas riska mazin āšanai.

Ārstēšanas laik ā ar Ranexa

Ranexa lietošanas laik ā nedzeriet greipfrūtu sulu.

Informējiet savu ārstu, ja jums reibst galva, ir slikta dūša vai s ākas vemšana, var arī ir kādi citi negaidīti simptomi pēc Ranexa lietošanas s ākšanas.

Ranexa lietošanas s ākuma datums:

………………………

Vairāk informācijas atradīsit Ranexa lietošanas instrukcij ā.

Noteikti paņemiet līdzi sarakstu ar visām citām lietotajām zālēm katru reizi, dodoties uz vizīti pie veselības aprūpes speciālista.

Pacienta vārds…………………………..

Ārsta vārds…………………………..

Ārsta tālruņa nr. ……………………….

IZVELCIET

Ranexa® Pacienta brīdinājuma kartīte (Informācija veselības aprūpes

speciālistiem) Pacientam, kuram ir š ī kartīte, ar Ranexa

tiek ārstēta simptomātiska stenokardija.

Pirms jebkādu zāļu parakstīšanas šim pacientam, lūdzu, izlasiet Ranexa zāļu aprakstu, jo iespējama zāļu mijiedarbība, kas būtu jāņem vērā.

Ranexa ir kontrindicēts pacientiem, kuri lieto:

spēcīgus CYP3A4 inhibitorus (piemēram, itrakonazolu, ketokonazolu, vorikonazolu, posakonazolu, HIV proteāzes inhibitorus, klaritromicīnu, telitromicīnu, nefazodonu);

Ia klases (piemēram, hinidīnu) vai III klases (piemēram, dofetilidu, sotalolu) antiaritmiskos līdzekļus, izņemot amiodaronu.

Ranexa deva var būt jāsamazina, lietojot kombinācijā ar:

vidēji spēcīgiem CYP3A4 inhibitoriem (piemēram, diltiazemu, eritromicīnu, flukonazolu);

P-gp inhibitoriem (piemēram, ciklosporīnu, verapamilu).

Jāievēro piesardzība, parakstot Ranexa pacientiem:

kuri lieto noteiktas citas zāles, kas norādītas zāļu aprakstā;

ar noteiktiem citiem riska faktoriem, kas norādīti zāļu aprakstā.

Informējiet pacientu par mijiedarbības iespējamību ar citām parakstītajām zālēm un nepieciešam ību sazināties ar savu ārstu, ja rodas reibonis, slikta dūša vai s ākas vemšana. Vairāk norādījumu atradīsit Ranexa zāļu aprakstā.

Medicīniskā informācija

pa tālruni XXX XX XXXXXX

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas