Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ranexa (Latixa) (ranolazine) – Lietošanas instrukcija - C01EB18

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsRanexa (Latixa)
ATĶ kodsC01EB18
Vielaranolazine
RažotājsMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

Lietošanas instrukcija: inform ācija pacientam

Ranexa 375 mg ilgstoš ās darbības tabletes

Ranexa 500 mg ilgstoš ās darbības tabletes

Ranexa 750 mg ilgstoš ās darbības tabletes

Ranolazine

Pirms zāļu lietošanas uzman īgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Papildus šai instrukcijai iepakojuma kast ītē atradīsit Pacienta brīdinājuma kartīti, kas satur svarīgu droš ības informāciju, kas Jums jāzina pirms Ranexa lietošanas un ārstēšanas laik ā ar Ranexa.

-Saglabājiet šo instrukciju un Pacienta br īdinājuma kartīti. Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Vienmēr parādiet Pacienta brīdinājuma kartīti katram ārstam, kas iesaistīts Jūsu ārstēšan ā, arī ārstiem, kuri Jums ārstē citus traucējumus, nevis stenokardiju.

-Lūdzu, uz katru vizīti pie veselības aprūpes speciālista ņemiet līdzi visu citu lietoto zāļu sarakstu.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Š īs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šaj ā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šaj ā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Ranexa un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Ranexa lietošanas

3.Kā lietot Ranexa

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Ranexa

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Ranexa un kādam nolūkam tās lieto

Ranexa ir zāles, ko kopā ar citām zālēm lieto, lai ārstētu stenokardiju, kas izpaužas k ā sāpes krūtīs vai nepatīkamas sajūtas, ko jūtat jebkurā vietā ķermeņa augšda ļā starp kaklu un vēdera augš ējo daļu. Š īs sāpes nereti izraisa fiziskas nodarbības vai pārāk liela slodze.

Ja nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, ir jārunā ar ārstu.

2.Kas Jums jāzina pirms Ranexa lietošanas

Nelietojiet Ranexa š ādos gadījumos:

-ja Jums ir alerģija pret ranolazīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo z āļu sastāvdaļu;

-ja Jums ir smaga nieru slimība;

-ja Jums ir vidēji smaga vai smaga aknu slimība;

-ja Jūs lietojat noteiktas zāles, lai ārstētu bakteriālas infekcijas (klaritromicīnu, telitromicīnu), sēnīšu infekcijas (itrakonazolu, ketokonazolu, vorikona zolu, posakonazolu), HIV infekciju (proteāzes inhibitorus), depresiju (nefazodonu) vai sirds ritma traucējumus (piemēram, hinidīnu, dofetilīdu vai sotalolu).

Brīdinājumi un piesardzība lietošan ā

Pirms Ranexa lietošanas aprun ājieties ar savu ārstu:

-ja Jums ir viegli vai vidēji smagi nieru darbības traucējumi;

-ja Jums ir kāda viegla aknu slimība;

-ja Jums jebkad ir konstatētas patoloģiskas izmaiņas elektrokardiogrammā (EKG);

-ja esat gados vecāks cilvēks;

-ja Jums ir maza ķermeņa masa (60 kg vai mazāk);

-ja Jums ir sirds mazspēja.

Š ādos gadījumos Jūsu ārsts var likt Jums lietot mazāku devu vai arī veiks citus piesardzības pasākumus.

Citas zāles un Ranexa

Lietojot Ranexa, nedrīkst lietot š ādas zāles:

-noteiktas zāles ko lieto, lai ārstētu bakteriālas infekcijas (klaritromicīnu, telitromicīnu), sēnīšu infekcijas (itrakonazolu, ketokonazolu, vorikonazolu, posakonazolu), HIV infekciju (proteāzes inhibitorus), depresiju (nefazodonu) vai sirds ritma traucējumus (piemēram, hinidīnu, dofetilīdu vai sotalolu).

Pirms Ranexa lietošanas inform ējiet ārstu vai farmaceitu, ja Jūs lietojat:

-noteiktas zāles pret bakteriālām infekcijām (eritromicīnu) vai sēnīšu infekcij ām (flukonazolu), zāles, kuras izmanto transplantēta orgāna atgrūšanas nov ēršanai (ciklospor īnu), vai arī ja Jūs lietojat tādas sirds zāles kā, piemēram, diltiazēmu vai verapamilu. Š īs zāles var veicināt tādas blakusparādības kā, piemēram, reibonis, slikta dūša vai vemšana, kas var att īstīties, lietojot Ranexa (skatīt 4. sadaļu). Jūsu ārsts var nolemt dot Jums mazāku devu;

-zāles pret epilepsiju vai citām neiroloģiskām slimībām (piemēram, fenitoīnu, karbamazepīnu vai fenobarbitālu), rifampicīnu infekciju (piemēram, tuberkulozes) ārstēšanai, vai ar ī ārstniecības auga

asinszāles preparātus, jo š īs zāles var samazināt Ranexa efektivitāti;

-sirds zāles, kas satur digoksīnu vai metoprololu, jo Jūsu ārsts, iespējams, gribēs uz Ranexa lietošanas laiku noteikt citu šo z āļu devu;

-noteiktas zāles pret alerģijām (piemēram, terfenadīnu, astemizolu, mizolastīnu), sirds ritma

traucējumiem (piemēram, dizopiramīdu, prokainamīdu) un depresiju (piemēram, imipramīnu, doksepīnu, amitriptilīnu), jo š īs zāles var ietekmēt Jūsu EKG;

-noteiktas zāles pret depresiju (bupropionu), psihozi, HIV infekciju (efavirenzu) vai vēzi (ciklofosfamīdu);

-noteiktas zāles pret paaugstinātu holesterīna līmeni asinīs (piemēram, simvastatīnu, lovastatīnu, atorvastatīnu). Š īs zāles var izraisīt muskuļu sāpes un muskuļu bojājumu. Jūsu ārsts var nolemt mainīt šo z āļu devu, kamēr lietojat Ranexa;

-noteiktas zāles pārstādītu orgānu atgrūšanas nov ēršanai (piem ēram, takrolīmu, ciklosporīnu, sirolīmu, everolīmu), jo Jūsu ārsts var nolemt mainīt šo z āļu devu, kamēr lietojat Ranexa.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Ranexa kopā ar uzturu un dzērienu

Ranexa var lietot gan kopā ar uzturu, gan arī ēšanas starplaikos. Lietojot Ranexa, J ūs nedrīkstat dzert greipfrūtu sulu.

Grūtniecība

Grūtniecības laikā Ranexa lietot nedrīkst, ja vien ārsts nav ieteicis to darīt.

Barošana ar kr ūti

Jūs nedrīkstat lietot Ranexa, ja barojat bērnu ar krūti. Ja barojat bērnu ar krūti, konsultējieties ar ārstu.

Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo z āļu lietošanas konsult ējieties ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un meh ānismu apkalpošana

Pētījumi par Ranexa ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus nav veikti. Ja vēlaties vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus, konsultējieties ar ārstu.

Ranexa var izraisīt nevēlamās blakusparādības, piemēram, reiboni (bieži sastopams), aizmiglotu redzi (retāk sastopama), apjukumu (retāk sastopams), halucinācijas (retāk sastopamas), redzes dubultošanos (retāk sastopama), koordinācijas traucējumus (reti sastopami), kas var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus. Ja Jums ir š ādi simptomi, nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus, kamēr šie simptomi nav piln ībā izzuduši.

Ranexa 750 mg ilgstoš ās darbības tabletes satur azokrāsvielu E102. Š ī krāsviela var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Ranexa 750 mg ilgstoš ās iedarbības tabletes satur laktozes monohidrātu. Ja ārsts ir teicis, ka Jūs nepanesat noteiktus cukurus, pirms sākt lietot š īs zāles, lūdzu, aprunājieties ar savu ārstu.

3.Kā lietot Ranexa

Vienmēr lietojiet š īs zāles tieši t ā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Tabletes vienmēr ir jānorij nesasmalcinātā veidā, uzdzerot ūdeni. Tās nedrīkst saberzt, sūkāt, koš ļāt vai sadalīt divās daļās, jo tas var ietekmēt zāļu izdalīšanos no tablet ēm Jūsu organismā.

Sākuma deva pieaugušajiem ir viena 375 mg tablete div as reizes dienā. Pēc 2 − 4 ned ēļām Jūsu ārsts var palielināt devu, lai sasniegtu nepieciešamo iedarb ību. Ranexa maksimālā deva ir 750 mg divas reizes dienā.

Obligāti izstāstiet ārstam, ja Jums rodas tādas blakusparādības kā reibonis, slikta dūša vai vemšana. Jūsu ārsts, iespējams, samazinās devu vai arī, ja ar to nepietiks, pārtrauks Ranexa terapiju.

Lietošana b ērniem un pusaudžiem

Bērni un pusaudži l īdz 18 gadu vecumam nedrīkst lietot Ranexa.

Ja esat lietojis Ranexa vairāk nekā noteikts

Ja esat nejauši iedz ēris pārāk daudz Ranexa tablešu vai ar ī lietojis lielāku devu nekā ir ieteicis Jūsu ārsts, nekavējoties informējiet par to ārstu. Ja nevarat sazināties ar savu ārstu, dodieties uz tuvāko neatliekamās palīdzības nodaļu. Ņemiet līdzi pārpalikuš ās tabletes, arī tablešu iepakojumu un kast īti, lai slimnīcas personāls varētu viegli noteikt, ko Jūs esat lietojis.

Ja esat aizmirsis lietot Ranexa

Ja esat aizmirsis lietot devu, iedzeriet to, tiklīdz esat atcerējies, ja vien drīz nevajadzēs lietot nākamo devu (ja atlikušas maz āk nekā 6 stundas). Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, š īs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Pārtrauciet lietot Ranexa un nekavējoties vērsieties pie ārsta, ja Jums rodas š ādi angioneirotiskas tūskas, kas ir reti sastopams, bet iespējami smags stāvoklis, simptomi:

sejas, mēles vai rīkles tūska;

rīšanas gr ūtības;

nātrene vai apgrūtināta elpošana.

Izstāstiet ārstam, ja Jums ir tādas bieži sastopamas blakuspar ādības kā reibonis, slikta dūša vai vemšana. J ūsu ārsts, iespējams, samazinās devu vai arī pārtrauks Ranexa terapiju.

Jums var attīstīties arī tālāk norādītās blakusparādības.

Bieži sastopamas blakuspar ādības (sastopamas 1 − 10 lietot ājiem no 100): aizcietējums,

reibonis, galvassāpes,

slikta dūša, vemšana, spēka trūkums.

Retāk sastopamas blakusparādības (sastopamas 1 − 10 lietot ājiem no 1 000): mainīta sajūtu uztvere,

trauksme, apgrūtināta iemigšana, apjukums, halucin ācijas, apmiglota redze, redzes traucējumi,

sajūtu izmaiņas (taustes vai garšas saj ūtas izmaiņas), trīce, noguruma vai kūtrības sajūta, miegainība, ģībšanas saj ūta vai ģībonis, reibonis pieceļoties stāvus

tumšs ur īns, asinis urīnā, agrūtināta urinēšana, dehidratācija,

apgrūtināta elpošana, klepus, deguna asi ņošana, redzes dubultošan ās,

pastiprināta svīšana, nieze,

pietūkuma vai vēdera uzpūšan ās sajūta,

karstuma viļņi, zems asinsspiediens Tā sauktā kreatinīna vai urīnvielas līmeņa paaugstināšan ās asinīs, palielināts trombocītu vai balto asins š ūnu skaits, EKG pārmaiņas,

locītavu pietūkums, sāpes ekstremitātēs, ēstgribas zudums un/vai ķermeņa masas zudums, muskuļu krampji,

zvanīšana aus īs un/vai griešan ās sajūta,

sāpes vai nepatīkama sajūta kuņģī, gremošanas trauc ējumi, sausa mute vai gāzes vēderā.

Reti sastopamas blakusparādības (sastopamas 1 − 10 lietot ājiem no 10 000) ir: nespēja urinēt,

aknu analīžu rezult ātu izmaiņas, akūta nieru mazspēja,

ožas izmai ņas, mutes vai lūpu nejutīgums, dzirdes pavājināšan ās, auksti sviedri, izsitumi,

koordinācijas traucējumi,

asinsspiediena pazemināšan ās, pieceļoties stāvus, samaņas pavājināšan ās vai zudums, dezorientācija,

salstošas plaukstas un k ājas, nātrene, alerģiska ādas reakcija, impotence,

nespēja staigāt līdzsvara traucējumu dēļ, aizkuņģa dziedzera vai zarnu iekaisums, atmiņas zudums,

saspringta sajūta rīklē,

zems nātrija līmenis asinīs (hiponatriēmija), kas var izraisīt nogurumu un apjukumu, muskuļu raustīšanos, krampjus un komu.

Ziņots arī par š ādu blakusparādību: muskuļu vājums.

Ziņošana par blakuspar ādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šaj ā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sist ēmas kontaktinformāciju*. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošin āt daudz plaš āku informāciju par šo z āļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Ranexa

Uzglabāt š īs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot š īs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz katras tablešu pl āksnītes, kā arī uz kastītes un pudeles pēc „Der īgs līdz”.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglab āšanas apst ākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pas ākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Ranexa satur

Ranexa aktīvā viela ir ranolazīns. Katra tablete satur 375 mg, 500 mg vai 750 mg ranolazīna.

Citas sastāvdaļas ir hipromeloze, magnija stearāts, metakrilskābes-etilakrilāta kopolimērs, mikrokristāliskā celuloze, nātrija hidroksīds, titāna dioksīds un karnaubas vasks.

Atkarībā no tabletes stipruma tabletes apvalks satur arī:

375 mg tablete: makrogolu, polisorbātu 80, zilā #2/indigokarmīna alumīnija pigmentu (E132)

500 mg tablete: makrogolu, talku, polivinilspirtu, daļēji hidrolizētu, dzelteno dzelzs oksīdu (E172), sarkano dzelzs oksīdu (E172)

750 mg tablete: glicerīna triacetātu, laktozes monohidrātu, zilā #1/briljantzilā FCF alumīnija pigmentu (E133) un dzeltenā #5/tartrazīna alumīnija pigmentu (E102)

Ranexa ārējais izskats un iepakojums

Ranexa ilgstoš ās iedarbības tabletes ir ovālas.

375 mg tabletes ir bāli zilas ar 375, iegravētu vienā pusē. 500 mg tabletes ir bāli oranžas ar 500, iegrav ētu vienā pusē. 750 mg tabletes ir bāli zaļas ar 750, iegravētu vienā pusē.

Ranexa ir pieejams kastītēs ar 30, 60 vai 100 blisteru plāksnītēs iesaiņotām tabletēm vai arī plastmasas pudelēs pa 60 tabletēm katrā. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Luksemburga

Ražot ājs

Fine Foods N.T.M. SpA Via dell’Artigianato 8/10 24041 Brembate (BG)

Itālija

vai

Menarini - Von Heyden GmbH

Leipziger Straβe 7-13

01097 Dresden

Vācija

vai

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Vācija

vai

Fine Foods N.T.M. SpA

Via R. Follereau 25

24027 Nembro (BG)

Itālija

Lai saņemtu papildu informāciju par š īm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Menarini Benelux NV/SA

UAB “BERLIN-CHEMIE MENARINI

Tél/Tel: + 32 (0)2 721 4545

BALTIC”

 

Tel: +370 52 691 947

България

Luxembourg/Luxemburg

Берлин-Хеми/А. Менарини България

Menarini Benelux NV/SA

ЕООД тел.: +359 2 96 55 365

Tél/Tel: + 32 (0)2 721 4545

Česká republika

Magyarország

Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.

s.r.o.

Tel.: +36 23501301

Tel: +420 267 199 333

 

Danmark

Malta

Berlin-Chemie/A.Menarini Danmark ApS

Menarini International Operations Luxembourg

Tlf: +4548 217 110

S.A.

 

Tel: +352 264976

Deutschland

Nederland

Berlin-Chemie AG

Menarini Benelux NV/SA

Tel: +49 (0) 30 67070

Tel: +32 (0)2 721 4545

Eesti

Norge

Berlin-Chemie Menarini Eesti

Menarini International Operations Luxembourg

Tel: +372 667 5001

S.A.

 

Tlf: +352 264976

Ελλάδα

Österreich

MENARINI HELLAS AE

A. Menarini Pharma GmbH.

Τηλ: +30 210 8316111-13

España

Polska

Laboratorios Menarini S.A.

Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.

Tel: +34-93 462 88 00

Tel.: +48 22 566 21 00

France

Portugal

MENARINI France

A. Menarini Portugal – Farmacêutica, S.A.

Tél: +33 (0)1 45 60 77 20

Tel: +351 210 935 500

Hrvatska

România

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.

Berlin-Chemie A. Menarini S.R.L.

Tel: + 385 1 4821 361

Tel: +40 211 232 34 32

Ireland

Slovenija

A. Menarini Pharmaceuticals Ltd

Berlin-Chemie AG, Podružnica Ljubljana

Tel: +353 1 284 6744

Tel: +386 01 300 2160

Ísland

Slovenská republika

Menarini International Operations Luxembourg

Berlin-Chemie AG - obchodné zastúpenie v SR

S.A.

Tel: +421 2 544 30 730

Sími: +352 264976

 

Italia

Suomi/Finland

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

Berlin-Chemie/A.Menarini Suomi OY

s.r.l.

Puh/Tel: +358 403 000 760

Tel: +39-055 56801

 

Κύπρος

Sverige

MENARINI HELLAS AE

Menarini International Operations Luxembourg

Τηλ: +30 210 8316111-13

S.A.

 

Tel: +352 264976

Latvija

United Kingdom

SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic

A. Menarini Farmaceutica Internazionale S.R.L.

Tel: +371 67103210

Tel: +44 (0)1628 856400

Š ī lietošanas instrukcija p ēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}.

Sīkāka informācija par š īm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas