Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ReFacto AF (moroctocog alfa) – Marķējuma teksts - B02BD02

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsReFacto AF
ATĶ kodsB02BD02
Vielamoroctocog alfa
RažotājsPfizer Ltd

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA REFACTO AF ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA TEKSTS

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

ReFacto AF 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ReFacto AF 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ReFacto AF 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ReFacto AF 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Moroctocog alfa

(rekombinants cilvēka VIII koagulācijas faktors)

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 flakonā: 250 SV alfa moroktokoga (aptuveni 62,5 SV/ml pēc izšķīdināšanas). 1 flakonā: 500 SV alfa moroktokoga (aptuveni 125 SV/ml pēc izšķīdināšanas). 1 flakonā: 1000 SV alfa moroktokoga (aptuveni 250 SV/ml pēc izšķīdināšanas). 1 flakonā: 2000 SV alfa moroktokoga (aptuveni 500 SV/ml pēc izšķīdināšanas).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Saharoze

Kalcija hlorīda dihidrāts

L-histidīns

Polisorbāts 80

Nātrija hlorīds

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

1 flakons ar 250 SV alfa moroktokoga

1 flakons ar 500 SV alfa moroktokoga

1 flakons ar 1000 SV alfa moroktokoga

1 flakons ar 2000 SV alfa moroktokoga

1 pilnšļirce ar 4 ml šķīdinātāja

1 flakona adapteris

1 sterils komplekts infūzijai

2 spirta salvetes

1 plāksteris

1 marles tampons

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intravenozai lietošanai pēc izšķīdināšanas.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām.

Izlietot tūlīt pēc izšķīdināšanas vai 3 stundu laikā.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt temperatūrā 2 C – 8 C.

Nesasaldēt

Uzglabāt flakonu oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

ReFacto AF var uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 25ºC) vienu periodu līdz 3 mēnešiem. Zāles nedrīkst atkārtoti ievietot ledusskapī pēc tam, kad tās uzglabātas istabas temperatūrā.

Datums, kad zāles izņemtas no ledusskapja:

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Neizlietotais šķīdums jāiznīcina.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/99/103/001

EU/1/99/103/002

EU/1/99/103/003

EU/1/99/103/004

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

ReFacto AF 250

ReFacto AF 500

ReFacto AF 1000

ReFacto AF 2000

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

REFACTO AF FLAKONA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

ReFacto AF 250 SV pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

ReFacto AF 500 SV pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

ReFacto AF 1000 SV pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

ReFacto AF 2000 SV pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

Moroctocog alfa

(rekombinants cilvēka VIII koagulācijas faktors) i.v. lietošanai

2.LIETOŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

6.CITA

Uzglabāt ledusskapī

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA REFACTO AF ŠĶĪDINĀTĀJA PILNŠĻIRCES MARĶĒJUMA TEKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

ReFacto AF šķīdinātājs

2. LIETOŠANAS VEIDS

i.v. lietošanai pēc izšķīdināšanas.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

Satur 4 ml 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīduma injekcijām

6. CITA

Uzglabāt ledusskapī

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

ReFacto AF 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai pilnšļircē ReFacto AF 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai pilnšļircē ReFacto AF 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai pilnšļircē ReFacto AF 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai pilnšļircē ReFacto AF 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai pilnšļircē

Moroctocog alfa

(rekombinants cilvēka VIII koagulācijas faktors)

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 pilnšļircē: 250 SV alfa moroktokoga (aptuveni 62,5 SV/ml pēc izšķīdināšanas).

1 pilnšļircē: 500 SV alfa moroktokoga (aptuveni 125 SV/ml pēc izšķīdināšanas).

1 pilnšļircē: 1000 SV alfa moroktokoga (aptuveni 250 SV/ml pēc izšķīdināšanas).

1 pilnšļircē: 2000 SV alfa moroktokoga (aptuveni 500 SV/ml pēc izšķīdināšanas).

1 pilnšļircē: 3000 SV alfa moroktokoga (aptuveni 750 SV/ml pēc izšķīdināšanas).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Papildus informāciju skatīt lietošanas instrukcijā

Saharoze

Kalcija hlorīda dihidrāts

L-histidīns

Polisorbāts 80

Nātrija hlorīds.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai pilnšļircē FuseNGo

1 pilnšļirce (250 SV pulvera augšējā kamerā un 4 ml šķīdinātāja apakšējā kamerā) 1 pilnšļirce (500 SV pulvera augšējā kamerā un 4 ml šķīdinātāja apakšējā kamerā) 1 pilnšļirce (1000 SV pulvera augšējā kamerā un 4 ml šķīdinātāja apakšējā kamerā) 1 pilnšļirce (2000 SV pulvera augšējā kamerā un 4 ml šķīdinātāja apakšējā kamerā) 1 pilnšļirce (3000 SV pulvera augšējā kamerā un 4 ml šķīdinātāja apakšējā kamerā)

1 virzuļa stienis

1 sterils komplekts infūzijai

2 spirta salvetes

1 plāksteris

1 marles tampons

1 sterils uzgalis ar atverēm

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intravenozai lietošanai, lietošanai tikai vienu reizi.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Izlietot tūlīt vai 3 stundu laikā pēc izšķīdināšanas vai pilnšļirces smailes pelēkās gumijas uzmavas noņemšanas.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2 C – 8 C).

Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

ReFacto AF var uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 25ºC) vienu periodu līdz 3 mēnešiem. Zāles nedrīkst atkārtoti ievietot ledusskapī pēc tam, kad tās uzglabātas istabas temperatūrā.

Datums, kad zāles izņemtas no ledusskapja:

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/99/103/009

EU/1/99/103/006

EU/1/99/103/007

EU/1/99/103/008

EU/1/99/103/005

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

ReFacto AF 250

ReFacto AF 500

ReFacto AF 1000

ReFacto AF 2000

ReFacto AF 3000

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCES ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

ReFacto AF 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ReFacto AF 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ReFacto AF 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ReFacto AF 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ReFacto AF 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Moroctocog alfa

(rekombinants cilvēka VIII koagulācijas faktors) i.v. lietošanai

2. LIETOŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

250 SV alfa moroktokoga vienreizējai i.v. lietošanai

500 SV alfa moroktokoga vienreizējai i.v. lietošanai

1000 SV alfa moroktokoga vienreizējai i.v. lietošanai

2000 SV alfa moroktokoga vienreizējai i.v. lietošanai

3000 SV alfa moroktokoga vienreizējai i.v. lietošanai

6. CITA

Uzglabāt ledusskapī

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas