Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rebif (interferon beta-1a) – Marķējuma teksts - L03AB07

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsRebif
ATĶ kodsL03AB07
Vielainterferon beta-1a
RažotājsMerck Serono Europe Ltd

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE AR 1, 3 UN 12 ŠĻIRCĒM

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Rebif 22 mikrogrami šķīdums injekcijām pilnšļircē

Interferon beta-1a

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Sastāvs: Katra pilnšļirce (0,5 ml) satur: 22 mikrogramus (6 MSV) interferona beta-1a.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Mannīts, poloksamērs 188, L-metionīns, benzilspirts, nātrija acetāts, etiķskābe un nātrija hidroksīds pH regulēšanai un ūdens injekcijām.

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām.

1 pilnšļirce.

3 pilnšļirces.

12 pilnšļirces.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Vienreizējai devai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Uzglabāt kārtridžus oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas. Pacients drīkst uzglabāt Rebif 25°C temperatūrā vai zemākā temperatūrā vienu reizi līdz 14 dienām. Pēc tam Rebif atkal ir jāuzglabā ledusskapī un jāizlieto līdz derīguma termiņa beigām.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Serono Europe Limited

56, Marsh Wall

London E14 9TP

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/98/063/001 1 pilnšļirce

EU/1/98/063/002 3 pilnšļirces

EU/1/98/063/003 12 pilnšļirces

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

rebif 22

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Rebif 22 μg šķīdums injekcijām

Interferon beta-1a s.c. lietošanai

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

22 mikrogrami (6 miljoni SV)/ 0,5 ml

6.CITA

Merck Serono Europe Ltd

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE AR 1, 3 UN 12 ŠĻIRCĒM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Rebif 44 mikrogrami šķīdums injekcijām pilnšļircē

Interferon beta-1a

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Sastāvs: Katra pilnšļirce (0,5 ml) satur: 44 mikrogramus (12 MSV) interferona beta-1a.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Mannīts, poloksamērs 188, L-metionīns, benzilspirts, nātrija acetāts, etiķskābe un nātrija hidroksīds pH regulēšanai un ūdens injekcijām.

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām.

1 pilnšļirce.

3 pilnšļirces.

12 pilnšļirces.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Vienreizējai devai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Uzglabāt kārtridžus oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas. Pacients drīkst uzglabāt Rebif 25°C temperatūrā vai zemākā temperatūrā vienu reizi līdz 14 dienām. Pēc tam Rebif atkal ir jāuzglabā ledusskapī un jāizlieto līdz derīguma termiņa beigām.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Serono Europe Limited

56, Marsh Wall

London E14 9TP

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/98/063/004 1 pilnšļirce

EU/1/98/063/005 3 pilnšļirces

EU/1/98/063/006 12 pilnšļirces

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

rebif 44

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Rebif 44 μg šķīdums injekcijām

Interferon beta-1a s.c. lietošanai

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

44 mikrogrami (12 miljoni SV)/ 0,5 ml.

6. CITA

Merck Serono Europe Ltd

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE AR 6 X 8,8 MIKROGRAMU ŠĻIRCĒM + 6 X 22 MIKROGRAMU ŠĻIRCĒM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Rebif 8,8 mikrogrami šķīdums injekcijām pilnšļircē

Rebif 22 mikrogrami šķīdums injekcijām pilnšļircē

Interferon beta-1a

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Sastāvs: Katra Rebif 8,8 mikrogrami pilnšļirce (0,2 ml) satur: 8,8 mikrogramus (2,4 MSV) interferona beta-1a

Katra Rebif 22 mikrogrami pilnšļirce (0,5 ml)satur: 22 mikrogramus (6 MSV) interferona beta-1a.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Mannīts, poloksamērs 188, L-metionīns, benzilspirts, nātrija acetāts, etiķskābe un nātrija hidroksīds pH regulēšanai un ūdens injekcijām.

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām.

Iepakojums ārstēšanas uzsākšanai.

6 pilnšļirces ar Rebif 8,8 mikrogramiem un 6 pilnšļirces ar Rebif 22 mikrogramiem.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Vienreizējai devai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Uzglabāt kārtridžus oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas. Pacients drīkst uzglabāt Rebif 25°C temperatūrā vai zemākā temperatūrā vienu reizi līdz 14 dienām. Pēc tam Rebif atkal ir jāuzglabā ledusskapī un jāizlieto līdz derīguma termiņa beigām.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Serono Europe Limited

56, Marsh Wall

London E14 9TP

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/98/063/007

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

rebif 8,8 rebif 22

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Rebif 8,8 μg šķīdums injekcijām

Interferon beta-1a s.c. lietošanai

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

8,8 mikrogrami (2,4 miljoni SV)/ 0,2 ml.

6. CITA

Merck Serono Europe Ltd

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Rebif 22 μg šķīdums injekcijām

Interferon beta-1a s.c. lietošanai

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

22 mikrogrami (6 miljoni SV)/ 0,5 ml.

6. CITA

Merck Serono Europe Ltd

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ATDALOŠĀS KĀRTIŅAS SĀKUMA IEPAKOJUMAM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

(UPPER FLAP)

Rebif 8,8 mikrogrami šķīdums injekcijām Interferons beta-1a

Subkutānai lietošanai BRAILĀ: rebif 8,8

(LOWER FLAP)

Rebif 22 mikrogrami šķīdums injekcijām Interferons beta-1a

Subkutānai lietošanai BRAILĀ: rebif 22

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

4. SĒRIJAS NUMURS

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

6. CITA

(UPPER FLAP)

6 pilnšļirces ar Rebif 8,8 mikrogramiem

(LOWER FLAP)

6 pilnšļirces ar Rebif 22 mikrogramiem

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE AR 4 UN 12 KĀRTRIDŽIEM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Rebif 22 mikrogrami/0,5 ml šķīdums injekcijām kārtridžā

Interferon beta-1a

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Sastāvs: katrs kārtridžs satur 66 mikrogramus (18 miljonus SV) interferona beta-1a 1,5 ml šķīdumā.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Mannīts, poloksamērs 188, L-metionīns, benzilspirts, nātrija acetāts, etiķskābe un nātrija hidroksīds pH regulēšanai un ūdens injekcijām.

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām.

4 kārtridži

12 kārtridži

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Vairākkārtējām devām.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pēc pirmās injekcijas izlietot 28 dienās.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Uzglabāt kārtridžus oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

Ierīce, kas satur Rebif kārtridžu, ir jāuzglabā ledusskapī (2°C - 8°C) ierīces kastītē. Pacients drīkst uzglabāt Rebif 25°C temperatūrā vai zemākā temperatūrā vienu reizi līdz 14 dienām. Pēc tam Rebif atkal ir jāuzglabā ledusskapī un jāizlieto līdz derīguma termiņa beigām.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Serono Europe Limited

56, Marsh Wall

London E14 9TP

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/98/063/008 4 kārtridži

EU/1/98/063/018 12 kārtridži

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

rebif 22/0,5

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA KĀRTRIDŽS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Rebif 22 μg/0,5 ml šķīdums injekcijām

Interferon beta-1a s.c. lietošanai

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

66 mikrogrami (18 miljoni SV)/ 1,5 ml

6. CITA

Merck Serono Europe Ltd

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE AR 4 UN 12 KĀRTRIDŽIEM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Rebif 44 mikrogrami/0,5 ml šķīdums injekcijām kārtridžā

Interferon beta-1a

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Sastāvs: katrs kārtridžs satur 132 mikrogramus (36 miljonus SV) interferona beta-1a 1,5 ml šķīdumā.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Mannīts, poloksamērs 188, L-metionīns, benzilspirts, nātrija acetāts, etiķskābe un nātrija hidroksīds pH regulēšanai un ūdens injekcijām.

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām.

4 kārtridži

12 kārtridži

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Vairākkārtējām devām.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pēc pirmās injekcijas izlietot 28 dienās.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Uzglabāt kārtridžus oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

Ierīce, kas satur Rebif kārtridžu, ir jāuzglabā ledusskapī (2°C - 8°C) ierīces kastītē. Pacients drīkst uzglabāt Rebif 25°C temperatūrā vai zemākā temperatūrā vienu reizi līdz 14 dienām. Pēc tam Rebif atkal ir jāuzglabā ledusskapī un jāizlieto līdz derīguma termiņa beigām.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Serono Europe Limited

56, Marsh Wall

London E14 9TP

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/98/063/009 4 kārtridži

EU/1/98/063/019 12 kārtridži

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

rebif 44/0,5

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA KĀRTRIDŽS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Rebif 44 μg/0,5 ml šķīdums injekcijām

Interferon beta-1a s.c. lietošanai

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

132 mikrogrami (36 miljoni SV)/ 1,5 ml.

6. CITA

Merck Serono Europe Ltd

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE AR 2 KĀRTRIDŽIEM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Rebif 8,8 mikrogrami/0,1 ml šķīdums injekcijām kārtridžā

Rebif 22 mikrogrami/0,25 ml šķīdums injekcijām kārtridžā

Interferon beta-1a

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Sastāvs: katrs kārtridžs satur 132 mikrogramus (36 miljonus SV) interferona beta-1a 1,5 ml šķīdumā.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Mannīts, poloksamērs 188, L-metionīns, benzilspirts, nātrija acetāts, etiķskābe un nātrija hidroksīds pH regulēšanai un ūdens injekcijām.

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām.

Iepakojums ārstēšanas uzsākšanai. 2 kārtridži.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Vairākkārtējām devām.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pēc pirmās injekcijas izlietot 28 dienās.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Uzglabāt kārtridžus oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

Ierīce, kas satur Rebif kārtridžu, ir jāuzglabā ledusskapī (2°C - 8°C) ierīces kastītē. Pacients drīkst uzglabāt Rebif 25°C temperatūrā vai zemākā temperatūrā vienu reizi līdz 14 dienām. Pēc tam Rebif atkal ir jāuzglabā ledusskapī un jāizlieto līdz derīguma termiņa beigām.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Serono Europe Limited

56, Marsh Wall

London E14 9TP

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/98/063/010

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

rebif 8,8/0,1 / 22/0,25

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA KĀRTRIDŽS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Rebif 8,8 μg/0,1 ml Rebif 22 μg/0,25 ml Šķīdums injekcijām

Interferon beta-1a s.c. lietošanai

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

132 mikrogrami (36 miljoni SV)/ 1,5 ml.

6. CITA

Merck Serono Europe Ltd

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE AR 1, 3 UN 12 PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCĒM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Rebif 22 mikrogrami šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Interferon beta-1a

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Sastāvs: Katra pildspalvveida pilnšļirce satur: 22 mikrogramus (6 MSV) interferona beta-1a 0,5 ml šķīdumā.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Mannīts, poloksamērs 188, L-metionīns, benzilspirts, nātrija acetāts, etiķskābe un nātrija hidroksīds pH regulēšanai un ūdens injekcijām.

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām.

1 pildspalvveida pilnšļirce. RebiDose.

3 pildspalvveida pilnšļirces. RebiDose.

12 pildspalvveida pilnšļirces. RebiDose.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Vienreizējai devai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas. Pacients drīkst uzglabāt Rebif 25°C temperatūrā vai zemākā temperatūrā vienu reizi līdz 14 dienām. Pēc tam Rebif atkal ir jāuzglabā ledusskapī un jāizlieto līdz derīguma termiņa beigām.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Serono Europe Limited

56, Marsh Wall

London E14 9TP

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/98/063/011 1 pildspalvveida pilnšļirce

EU/1/98/063/012 3 pildspalvveida pilnšļirces

EU/1/98/063/013 12 pildspalvveida pilnšļirces

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

rebif 22

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Rebif 22 mikrogrami šķīdums injekcijām

Interferon beta-1a s.c. lietošanai

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

22 mikrogrami (6 miljoni SV)/ 0,5 ml

6. CITA

Merck Serono Europe Ltd

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE AR 1, 3 UN 12 PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCĒM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Rebif 44 mikrogrami šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Interferon beta-1a

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Sastāvs: Katra pildspalvveida pilnšļirce satur: 44 mikrogramus (12 MSV) interferona beta-1a 0,5 ml šķīdumā.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Mannīts, poloksamērs 188, L-metionīns, benzilspirts, nātrija acetāts, etiķskābe un nātrija hidroksīds pH regulēšanai un ūdens injekcijām.

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām.

1 pildspalvveida pilnšļirce. RebiDose.

3 pildspalvveida pilnšļirces. RebiDose.

12 pildspalvveida pilnšļirces. RebiDose.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Vienreizējai devai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas. Pacients drīkst uzglabāt Rebif 25°C temperatūrā vai zemākā temperatūrā vienu reizi līdz 14 dienām. Pēc tam Rebif atkal ir jāuzglabā ledusskapī un jāizlieto līdz derīguma termiņa beigām.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Serono Europe Limited

56, Marsh Wall

London E14 9TP

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/98/063/014 1 pildspalvveida pilnšļirce

EU/1/98/063/015 3 pildspalvveida pilnšļirces

EU/1/98/063/016 12 pildspalvveida pilnšļirces

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

rebif 44

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Rebif 44 mikrogrami šķīdums injekcijām

Interferon beta-1a s.c. lietošanai

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

44 mikrogrami (12 miljoni SV)/ 0,5 ml.

6. CITA

Merck Serono Europe Ltd

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE AR 6 X 8,8 MIKROGRAMU PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCĒM + 6 X 22 MIKROGRAMU PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCĒM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Rebif 8,8 mikrogrami šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Rebif 22 mikrogrami šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Interferon beta-1a

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Sastāvs: Katra Rebif 8,8 mikrogramu pildspalvveida pilnšļirce satur: 8,8 mikrogramus (2,4 MSV) interferona beta-1a 0,2 ml šķīdumā.

Katra Rebif 22 mikrogramu pilnšļirce satur: 22 mikrogramus (6 MSV) interferona beta-1a 0,5 ml šķīdumā.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Mannīts, poloksamērs 188, L-metionīns, benzilspirts, nātrija acetāts, etiķskābe un nātrija hidroksīds pH regulēšanai un ūdens injekcijām.

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām.

Iepakojums ārstēšanas uzsākšanai.

6 pildspalvveida pilnšļirces ar 8,8 mikrogramiem un 6 pildspalvveida pilnšļirces ar 22 mikrogramiem. RebiDose.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Vienreizējai devai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas. Pacients drīkst uzglabāt Rebif 25°C temperatūrā vai zemākā temperatūrā vienu reizi līdz 14 dienām. Pēc tam Rebif atkal ir jāuzglabā ledusskapī un jāizlieto līdz derīguma termiņa beigām.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Serono Europe Limited

56, Marsh Wall

London E14 9TP

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/98/063/017

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

rebif 8,8 rebif 22

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Rebif 8,8 mikrogrami šķīdums injekcijām

Interferon beta-1a s.c. lietošanai

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

8,8 mikrogrami (2,4 miljoni SV)/ 0,2 ml.

6. CITA

Merck Serono Europe Ltd

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Rebif 22 mikrogrami šķīdums injekcijām

Interferon beta-1a s.c. lietošanai

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

22 mikrogrami (6 miljoni SV)/ 0,5 ml.

6. CITA

Merck Serono Europe Ltd

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ATDALOŠĀS KĀRTIŅAS SĀKUMA IEPAKOJUMAM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

(UPPER FLAP)

Rebif 8,8 mikrogrami šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē Interferons beta-1a

Subkutānai lietošanai BRAILĀ: rebif 8,8

(LOWER FLAP)

Rebif 22 mikrogrami šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē Interferons beta-1a

Subkutānai lietošanai BRAILĀ: rebif 22

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

4. SĒRIJAS NUMURS

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

6. CITA

(UPPER FLAP)

6 pildspalvveida pilnšļirces RebiDose

(LOWER FLAP)

6 pildspalvveida pilnšļirces RebiDose

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas