Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Refixia (nonacog beta pegol) – Lietošanas instrukcija - B02BD04

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsRefixia
ATĶ kodsB02BD04
Vielanonacog beta pegol
RažotājsNovo Nordisk A/S

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Refixia 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Refixia 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Refixia 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Nonacogum beta pegolum

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Refixia un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Refixia lietošanas

3.Kā lietot Refixia

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Refixia

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Refixia un kādam nolūkam to lieto

Kas ir Refixia

Refixia satur aktīvo vielu bēta nonakoga pegolu un ir rekombinants IX koagulācijas faktora preparāts ar ilgstošu iedarbību. IX faktors ir organismā dabiski ražota olbaltumviela, kas palīdz apturēt asiņošanu.

Kādam nolūkam Refixia lieto

Refixia ir zāles, ko lieto asiņošanas ārstēšanai un profilaksei pacientiem no 12 gadu vecuma ar B hemofiliju (iedzimtu IX faktora deficītu).

Pacientiem ar B hemofiliju ir IX faktora deficīts vai ir traucēta tā iedarbība. Refixia aizstāj šo trūkstošo vai nepilnvērtīgo IX faktoru un sekmē recekļu veidošanos asiņošanas vietā. Asiņošanas laikā asinīs esošais Refixia aktivējas un veido IX faktoru.

2. Kas Jums jāzina pirms Refixia lietošanas

Nelietojiet Refixia šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret aktīvo vielu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir alerģija pret kāmju olbaltumiem.

Ja neesat pārliecināts, vai iepriekš minētie lietošanas ierobežojumi attiecas uz Jums, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Alerģiskas reakcijas un inhibitoru veidošanās

Retos gadījumos pēc Refixia lietošanas vat attīstīties pēkšņa un smaga alerģiska reakcija (piemēram, anafilaktiska reakcija). Ja Jums parādās alerģiskas reakcijas simptomi, piemēram, izsitumi, nātrene, nātres dzēlienam līdzīgi izsitumi, nieze plašos ādas rajonos, apsārtums un/vai lūpu, mēles, sejas vai roku pietūkums, apgrūtināta rīšana vai elpošana, elpas trūkums, sēkšana, spiediena sajūta krūtīs, bāla un auksta āda, paātrināta sirdsdarbība un/vai reibonis, nekavējoties pārtrauciet injekcijas veikšanu un sazinieties ar ārstu vai neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu.

Ārsts var nekavējoties uzsākt šo reakciju ārstēšana. Ārsts arī var veikt Jums asins analīzes, lai noteiktu, vai Jums neveidojas IX faktora inhibitori (neitralizējošas antivielas) pret zālēm, jo inhibitoru veidosšanās var būt saistīta ar alerģiskām reakcijām. Veidojoties antivielām, ja tiks turpināta ārstēšana ar IX faktoru, pastāv lielāka iespējamība, ka radīsies pēkšņas un smagas alerģiskas reakcijas (piemēram, anafilakse).

IX faktora izraisītu alerģisko reakciju riska dēļ Refixia ievadīšana pirmajās reizēs jāveic medicīnas klīnikā vai medicīnas aprūpes speciālista uzraudzībā, lai nepieciešamības gadījumā tiktu nodrošināta atbilstoša medicīniska aprūpe.

Ja Jums neizdodas apturēt asiņošanu vai tās apturēšanai ir ievērojami jāpalielina Refixia lietošanas biežums vai deva, nekavējoties pastāstiet ārstam. Ārsts Jums veiks asinsanalīzes, lai pārbaudītu, vai jums neizveidojās inhibitori (neitralizējošas antivielas) pret Refixia. Inhibitoru veidošanās risks ir lielāks, ja Jūs iepriekš neesat ārstēts ar IX faktora zālēm, piemēram, maziem bērniem.

Asins recekļi

Pastāstiet ārstam, ja uz Jums attiecas jebkurš no šiem apstākļiem, jo tādā gadījumā ārstēšanās ar Refixia laikā ir palielināta trombu veidošanās iespējamība:

Jums nesen tika veikta operācija;

Jums ir kāda cita nopietna slimība, piemēram, aknu slimība vai sirds slimība, vai ļaundabīgs audzējs;

Jums ir sirds slimības riska faktors, piemēram, augsts asinsspiediens, aptaukošanās vai smēķēšana.

Nieru darbības traucējumi (nefrotiskais sindroms)

Lietojot lielu IX faktora devu B hemofilijas pacientiem ar IX inhibitoriem, kam anamnēzē ir alerģiskas reakcijas, retos gadījumos ir iespējams risks, ka attīstīsies nieru darbības traucējumi, ko dēvē par

“nefrotisko sindromu”.

Ar katetru saistītas komplikācijas

Ja Jums ir centrālās venozās piekļuves ierīce (CVPI), Jums var sākties infekcija vai veidoties asins recekļi katetra ievadīšanas vietā.

Citas zāles un Refixia

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms Refixia lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Refixia neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Refixia satur nātriju

Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol (23 mg) nātrija katrā flakonā - būtībā tās ir nātriju nesaturošas zāles.

3.Kā lietot Refixia

Ārstēšanu ar Refixia uzsāks ārsts, kuram ir pieredze B hemofilijas pacientu aprūpē. Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Ja rodas neskaidrības par Refixia lietošanu, vaicājiet ārstam.

Ārsts aprēķinās Jums vajadzīgo devu. Deva būs atkarīga no Jūsu ķermeņa masas un zāļu lietošanas mērķa.

Asiņošanas profilakse

Refixia deva ir 40 starptautiskās vienības (SV) uz vienu kilogramu ķermeņa masas. Šo devu ievada injekcijas veidā vienu reizi nedēļā. Pamatojoties uz Jūsu vajadzību, ārsts var noteikt citu devu vai injekcijas ievadīšanas biežumu.

Asiņošanas ārstēšana

Refixia deva ir 40 starptautiskās vienības (SV) uz vienu kilogramu ķermeņa masas. Atkarībā no asiņošanas smaguma un lokalizācijas var būt nepieciešama lielāka deva (80 SV uz kg) vai papildus injekcijas. Konsultējieties ar ārstu par jums nepieciešamo devu un injekciju skaitu.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Refixia var lietot tikai pusaudžiem (no 12 gadu vecuma). Ieteicamā deva pusaudžiem arī tiek aprēķināta saistībā ar ķermeņa masu un ir tāda pati kā pieaugušajiem.

Refixia lietošanas veids

Refixia ievada, injicējot vēnā. Sīkāku informāciju skatīt sadaļā “Norādījumi par Refixia lietošanu”.

Ja esat lietojis Refixia vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Refixia vairāk nekā noteikts, konsultējieties ar ārstu.

Ja ir ievērojami jāpalielina Refixia lietošanas biežums vai deva, lai apturētu asiņošanu, nekavējoties konsultējieties ar ārstu. Papildinformāciju skatiet 2. punktā “Alerģiskas reakcijas un inhibitoru veidošanās”.

Ja esat aizmirsis lietot Refixia

Ja esat aizmirsis veikt devas injekciju, izdariet to, tiklīdz atceraties. Neinjicējiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Neskaidrību gadījumā konsultējieties ar ārstu.

Ja pārtraucat lietot Refixia

Pārtraucot Refixia lietošanu, Jūs varat zaudēt aizsardzību pret asiņošanu un asiņošana, kas sākusies, var neapstāties. Nepārtrauciet Refixia lietošanu, nekonsultējoties ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Lietojot šīs zāles, iespējamas alerģiskas reakcijas.

Ja novērojat pēkšņu un smagu alerģisku reakciju (piemēram, anafilaktisku reakciju), injicēšana nekavējoties jāpārtrauc. Nekavējoties sazinieties ar ārstu vai neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, ja novērojat kādu no šādiem agrīniem alerģiskas reakcijas simptomiem:

apgrūtināta rīšana vai elpošana;

elpas trūkums vai sēkšana;

spiediena sajūta krūtīs;

apsārtums un/vai lūpu, mēles, sejas vai roku pietūkums;

izsitumi, nātrene, apsārtumi vai nieze;

bāla un auksta āda, paātrināta sirdsdarbība un/vai reibonis (zems asinsspiediens).

Tika novērotas tālāk minētās blakusparādības, kas saistītas ar Refixia lietošanu:

Biežas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem)

izsitumi (pruritus),

alerģiskas reakcijas injekcijas vietā,

slikta dūša,

liels nogurums.

Retākas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem)

alerģiskas reakcijas (paaugstinātas jutība). Šīs reakcijas var būt smagas un dzīvībai bīstamas

(anafilaktiska reakcija)

paātrināta sirdsdarbība,

karstuma viļņi.

Blakusparādības, kuru biežums nav zināms (no pieejamajiem datiem biežumu nevar noteikt)

neitralizējošas antivielas (inhibitori).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Refixia

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot Refixia pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes, flakona un pilnšļirces etiķetes pēc “Derīgs līdz” vai “EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Refixia drīkst uzglabāt arī istabas temperatūrā (līdz 30°C) vienu laika posmu, kas nepārsniedz

6 mēnešus. Lūdzu, norādiet uz kastītes datumu, kad Refixia izņemts no ledusskapja un sākts uzglabāt istabas temperatūrā. Šis jaunais derīguma termiņa datums nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt datumu, kas norādīts uz ārējā iepakojuma. Ja līdz jaunā derīguma termiņa beigām zāles netiek izlietotas, tās ir jāizmet. Pēc uzglabāšanas istabas temperatūrā zāles nedrīkst atkārtoti ievietot ledusskapī.

Pēc šķīduma sagatavošanas injekcija jāveic nekavējoties. Ja injekciju nevar nekavējoties veikt, veiciet to 24 stundu laikā, ja tā glabāta ledusskapī 2°C – 8°C temperatūrā, vai 4 stundu laikā, ja tā glabāta ārpus ledusskapja temperatūrā, kas nav augstāka par 30°C.

Pulveris ir baltā līdz gandrīz baltā krāsā. Nedrīkst lietot pulveri, ja tā krāsa ir mainījusies.

Sagatavotais šķīdums ir dzidrs un bezkrāsains. Nelietojiet sagatavoto šķīdumu, ja pamanāt tajā daļiņas vai krāsas izmaiņas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Refixia satur

Aktīvā viela ir bēta nonakoga pegols (pegilēts cilvēka IX koagulācijas faktors (rDNS)). Katrs Refixia flakons satur nomināli 500 SV, 1000 SV vai 2000 SV bēta nonakoga pegola, kas pēc atšķaidīšanas ar histidīna šķīdinātāju attiecīgi atbilst aptuveni 125 SV/ml, 250 SV/ml vai 500 SV/ml.

Citas sastāvdaļas ir nātrija hlorīds, histidīns, saharoze, polisorbāts 80, mannīts, nātrija hidroksīds un sālsskābe.

Sterilā šķīdinātāja sastāvdaļas ir histidīns, ūdens injekcijām, nātrija hidroksīds un sālsskābe.

Refixia ārējais izskats un iepakojums

Refixia ir pieejams kā pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai (500 SV, 1000 SV vai 2000 SV pulvera flakonā un 4 ml šķīdinātāja pilnšļircē, virzuļa kāts ar flakona adapteris — 1 iepakojums).

Pulveris ir baltā līdz gandrīz baltā krāsā. Šķīdinātājs ir dzidrs un bezkrāsains.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Novo Nordisk A/S

Novo Allé,

DK-2880 Bagsværd, Dānija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Norādījumi par Refixia lietošanu

Pirms Refixia lietošanas uzmanīgi izlasiet šos norādījumus.

Refixia ir pieejams pulvera veidā. Pirms injicēšanas tas jāizšķīdina pilnšļircē iepildītajā šķīdinātājā. Šķīdinātājs ir histidīna šķīdums. Sagatavotais šķīdums jāinjicē vēnā (intravenoza (i.v.) injekcija). Šajā iepakojumā ir viss, kas nepieciešams Refixia šķīduma sagatavošanai un ievadīšanai.

Jums būs vajadzīgs arī infūzijas komplekts (caurulīte un tauriņveida adata), sterilas spirta salvetes, marles tamponi un plāksteri. Šie piederumi nav iekļauti Refixia iepakojumā.

Nelietojiet šos piederumus, ja ārsts vai medmāsa nav pienācīgi apmācījusi to lietošanā. Vienmēr nomazgājiet rokas un nodrošiniet tīrību vietā, kurā darbosieties.

Kad sagatavojat un injicējat zāles tieši vēnā, ir svarīgi nodrošināt tīru un bezmikrobu (aseptisku) vidi. Neatbilstošā vidē var būt mikrobi, kas var inficēt asinis.

Neatveriet iepakojumus, kamēr neesat gatavs tos izmantot.

Neizmantojiet iepakojumu, ja tas ir nokritis zemē vai ir bojāts. Tā vietā izmantojiet jaunu iepakojumu.

Neizmantojiet iepakojumu pēc derīguma termiņa beigām. Tā vietā izmantojiet jaunu iepakojumu. Derīguma termiņš ir norādīts uz flakona ārējā iepakojuma, uz flakona adaptera un uz pilnšļirces.

Neizmantojiet iepakojumu, ja jums ir aizdomas, ka tas varētu būt inficēts. Tā vietā izmantojiet jaunu iepakojumu.

Neizmetiet nevienu piederumu pirms sagatavotā šķīduma injicēšanas.

Visi materiāli paredzēti lietošanai vienu reizi.

Saturs

Iepakojuma saturs:

1 flakons ar Refixia pulveri;

1 flakona adapteris;

1 pilnšļirce ar šķīdinātāju;

1 virzuļa kāts (novietots zem šļirces).

Iepakojuma saturs

Refixia pulvera flakons

Plastmasas

vāciņš Gumijas aizbāznis (zem vāciņa)

Flakona adapteris

Aizsargiepakojums

Gals

Aizsarg-

(zem aizsarguzlīmes)

uzlīme

Pilnšļirce ar šķīdinātāju

Virzulis

Šļirces gals

Skala

zem aizsargvāciņa

Aizsargvāciņš

Virzuļa kāts

Virzuļa kāta Vītneplatais

gals

1. Sagatavojiet flakonu un šļirci

A

Paņemiet vajadzīgo Refixia iepakojumu skaitu.

Pārbaudiet derīguma termiņu.

Pārbaudiet zāļu nosaukumu, stiprumu un iepakojuma krāsu, lai pārliecinātos, ka tas satur pareizās zāles.

Nomazgājiet rokas un kārtīgi nosusiniet tās tīrā dvielī vai nožāvējiet gaisa plūsmā.

Izņemiet flakonu, flakona adapteri un pilnšļirci no ārējā iepakojuma. Virzuļa kātu atstājiet iepakojumā.

Ļaujiet flakonam un pilnšļircei sasilt līdz istabas temperatūrai. Jūs variet flakonu un pilnšļirci sasildīt paturot rokās, līdz tie kļūst tikpat silti kā plaukstas.

Neizmantojiet cita veida flakona un pilnšļirces sasildīšanu.

Noņemiet flakonam plastmasas vāciņu.

B

 

Ja plastmasas vāciņš ir vaļīgs vai tā nav,

 

 

flakonu nedrīkst lietot.

 

Notīriet gumijas aizbāzni ar sterilu spirta salveti un pirms lietošanas ļaujiet tam dažas sekundes nožūt, lai nodrošinātu, ka uz tā ir pēc iespējas mazāk mikrobu.

Ja Jūs pieskarsieties notīrītajam gumijas aizbāznim, uz tā var nokļūt mikrobi no Jūsu pirkstiem.

2. Pievienojiet flakona adapteri

C

Noplēsiet aizsarguzlīmi no flakona

 

 

adaptera iepakojuma.

 

 

Ja aizsarguzlīme ir vaļā vai bojāta,

 

 

flakona adapteri nedrīkst lietot.

 

 

Neizņemiet flakona adapteri no

 

 

aizsargiepakojuma.

 

 

Ja Jūs pieskarsieties flakona adaptera

 

 

galam, uz tā var nokļūt mikrobi no Jūsu

 

 

pirkstiem.

 

 

 

 

Novietojiet flakonu uz līdzenas un cietas

D

 

virsmas.

 

Apgrieziet aizsargiepakojumu otrādi un

 

 

piestipriniet flakona adapteri flakonam.

 

 

Pēc piestiprināšanas neatvienojiet

 

 

flakona adapteri no flakona.

 

 

 

 

Ar īkšķi un rādītājpirkstu viegli uzspiediet

E

 

aizsargiepakojumam, kā parādīts attēlā.

 

 

Noņemiet flakona adaptera

 

 

aizsargiepakojumu.

 

 

Neatraujiet flakona adapteri no flakona,

 

 

ņemot nost aizsargiepakojumu.

 

 

.

 

 

 

3. Pievienojiet virzuļa kātu un šļirci

F

Satveriet virzuļa kātu aiz platā gala un

 

 

izņemiet no ārējā iepakojuma. Ja Jūs

 

 

pieskarsieties virzuļa kāta sānu malām

 

 

vai tā vītnei, uz tiem var nokļūt mikrobi no

 

 

Jūsu pirkstiem.

 

Nekavējoties pievienojiet virzuļa kātu

 

 

šļircei, pulksteņrādītāja virzienā skrūvējot

 

 

to pilnšļirces virzulī, līdz sajūtat pretestību.

 

 

 

 

Nolauziet pilnšļirces aizsargvāciņu liecot

G

 

uz leju, kamēr tas nolūzt perforētajā vietā.

 

Ja Jūs pieskarsieties šļirces galam, kas

 

 

bija nosegts ar aizsargvāciņu, uz tā var

 

 

nokļūt mikrobi no Jūsu pirkstiem.

 

 

Ja šļirces aizsargvāciņš ir vaļīgs vai tā

 

 

nav, pilnšļirci nedrīkst lietot.

 

 

 

 

Stingri pieskrūvējiet pilnšļirci flakona

H

 

adapterim, griežot, līdz sajūtat pretestību.

 

4. Izšķīdiniet pulveri šķīdinātājā

I

Turiet pilnšļirci nedaudz ieslīpi uz flakonu lejā.

Spiežot virzuļa kātu, ievadiet visu

šķīdinātāju flakonā.

Neatvelkot virzuļa kātu, viegli pagroziet

J

 

flakonu, līdz pulveris ir izšķīdis.

 

 

Nekratiet flakonu, jo tas izraisīs

 

 

saputošanos.

 

Pārbaudiet sagatavoto šķīdumu. Tam jābūt dzidram, bezkrāsainam, bez redzamām daļiņām. Ja pamanāt daļiņas vai krāsas izmaiņas, nelietojiet to. Šādā gadījumā ņemiet jaunu iepakojumu.

Refixia ieteicams izlietot nekavējoties pēc šķīduma sagatavošanas. Ja šķīdumu neizlieto nekavējoties, tas var nebūt sterils un iespējama infekcijas rašanās.

Ja sagatavoto Refixia šķīdumu neizlieto nekavējoties, tas jāizlieto 4 stundu laikā, ja tiek glabāts istabas temperatūrā (līdz 30°C), un 24 stundu laikā, ja tiek glabāts ledusskapī (2°C – 8°C). Sagatavotais šķīdums ir jāuzglabā flakonā.

Nedrīkst sasaldēt sagatavoto Refixia šķīdumu un nedrīkst uzglabāt to šļircēs.

Sargāt sagatavoto Refixia šķīdumu no gaismas.

Ja ar vienu flakonu nepietiek, lai nodrošinātu nepieciešamo devu, atkārtojiet A līdz J procedūru ar papildus flakoniem, flakonu adapteriem un pilnšļircēm, līdz ir iegūta nepieciešamā deva.

Pārliecinieties, ka virzuļa kāts ir līdz

K

 

galam nospiests.

 

Pagrieziet šļirci tā, lai flakona vāciņš būtu vērsts uz leju.

Atlaidiet virzuļa kātu un ļaujiet tam slīdēt uz leju, līdz sagatavotais šķīdums piepilda šļirci.

Nedaudz pavelciet virzuļa kātu uz leju, lai ievilktu šļircē visu sagatavoto šķīdumu.

Ja vajadzīga tikai daļa no sagatavotā šķīduma, izmantojiet šļirces skalu, lai atbilstoši ārsta vai medmāsas norādījumiem ievilktu šļircē attiecīgo šķīduma daudzumu.

Ja kādā brīdī šļircē izveidojas gaisa burbuļi, ievadiet gaisu atpakaļ flakonā.

Turot flakonu ar vāciņu uz leju, viegli uzsitiet pa šļirci, lai gaisa burbuļi pārvietotos uz augšu.

Lēnām spiediet virzuļa kātu, līdz izzūd visi gaisa burbuļi.

L

Noskrūvējiet flakona adapteri kopā ar flakonu no šļirces.

Ja Jūs pieskarsieties šļirces galam, uz tā var nokļūt mikrobi no Jūsu pirkstiem.

5. Injicējiet sagatavoto šķīdumu

Tagad Refixia ir gatavs ievadīšanai vēnā.

Injicējiet sagatavoto šķīdumu atbilstoši ārsta vai medmāsas norādījumiem.

Injicējiet šķīdumu lēni 1 līdz 3 minūtēs.

Nejauciet Refixia kopā (nelietojiet maisījumā) ar citiem intravenozi ievadāmiem infūziju šķīdumiem vai zālēm.

Refixia injicēšana ar intravenozu (i.v.) katetru ar bezadatu savienotājiem

Brīdinājums: pilnšļirce ir izgatavota no stikla un paredzēta lietošanai ar tipveida Luer-Lock (vītnes) savienotājiem. Daži intravenozo katetru bezadatu savienotāji ar iekšēju konusu nav saderīgi ar pilnšļircēm. Šādas nesaderības gadījumā var tikt traucēta zāļu ievadīšana un/vai tikt bojāts bezadatu savienotājs.

Šķīduma ievadīšana pa centrālo venozo pieejas ierīci (CVPI), piemēram, centrālo venozo katetru vai zemādā:

Ievērojiet tīrību un nodrošiniet bezmikrobu (aseptisku) vidi. Ievērojiet ārsta vai medmāsas

sniegtos norādījumus par pareizu savienotāja un CVPI lietošanu.

Injicēšanai CVPI var būt nepieciešama sterila 10 ml plastmasas šļirce, lai ievilktu sagatavoto šķīdumu. Tas jādara nekavējoties pēc darbībām, kas attiecas uz ”J” attēlu.

Ja CVPI pirms vai pēc Refixia ievadīšanas ir jāskalo, izmantojiet nātrija hlorīda 9 mg/ml šķīdumu injekcijām.

Likvidēšana

M

Pēc injekcijas drošā veidā izmetiet visu neizlietoto Refixia šķīdumu, šļirci un infūzijas komplektu, flakonu un flakona adapteri un citus izlietotos materiālus, ievērojot farmaceita sniegtos norādījumus.

Neizmetiet zāles sadzīves atkritumos.

Neizjauciet aprīkojumu pirms izmešanas atkritumos.

Neizmantojiet materiālus atkārtoti.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas