Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Remicade (infliximab) – Marķējuma teksts - L04AB02

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsRemicade
ATĶ kodsL04AB02
Vielainfliximab
RažotājsJanssen Biologics B.V.  

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Remicade 100 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Infliximab

Infliximabum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrs flakons satur 100 mg infliksimaba.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: saharoze, polisorbāts 80, nātrija dihidrogēnfosfāts un nātrija hidrogēnfosfāts.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 flakons 100 mg

2 flakoni 100 mg

3 flakoni 100 mg

4 flakoni 100 mg

5 flakoni 100 mg

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intravenozām infūzijām pēc izšķīdināšanas un atšķaidīšanas.

Pirms izšķīdināšanas un lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Der. līdz, ja neatrodas ledusskapī___________________

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Var uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 25°C) ne ilgāk par vienreizēju 6 mēnešu periodu.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Neizlietoto šķīdumu jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101

2333 CB Leiden

Nīderlande

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/99/116/001 1 flakons 100 mg

EU/1/99/116/002 2 flakoni 100 mg

EU/1/99/116/003 3 flakoni 100 mg

EU/1/99/116/004 4 flakoni 100 mg

EU/1/99/116/005 5 flakoni 100 mg

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONA ETIĶETE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Remicade 100 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Infliximab

Infliximabum i.v.

2.LIETOŠANAS METODE

Intravenozām infūzijām pēc izšķīdināšanas un atšķaidīšanas.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

100 mg

6.CITA

Pārbaude
Datums Rezultāts:

Remicade

infliksimabs

Pacienta brīdinājuma kartiņa

Pacienta vārds: Ārsta vārds:

Ārsta tālruņa numurs:

Šī brīdinājuma kartiņa satur svarīgu informāciju saistībā ar drošību, kas Jums jāzina, pirms saņemat Remicade un jāatceras visā terapijas laikā.

Parādiet šo kartiņu ikvienam ārstam, kurš ir iesaistīts Jūsu ārstēšanā.

Pirms sākat lietot šīs zāles, lūdzu, rūpīgi izlasiet Remicade lietošanas instrukciju.

Datums, kad sākta terapija ar Remicade:

Pašreizējā lietošana:

Svarīgi, lai Jūs un Jūsu ārsts pierakstāt Jūsu zāļu oriģinālnosaukumu un sērijas numuru.

Lūdziet savam ārstam reģistrēt pēdējā(-o) tuberkulozes (TB) skrīninga(-u) veidu un datumu:

Pārbaude

Datums Rezultāts:

Lūdzu, raugieties, lai katrā vizītē pie veselības aprūpes speciālista Jums būtu līdzi citu Jūsu lietoto zāļu saraksts.

Alerģiju saraksts:

Citu zāļu saraksts:

Infekcijas

Pirms ārstēšanas ar Remicade

Pastāstiet ārstam, ja Jums ir infekcija, pat tad, ja tā ir ļoti niecīga.

Ir ļoti svarīgi, lai Jūs pastāstītu savam ārstam, ja Jums jebkad ir bijusi TB vai ja esat bijis ciešā saskarē ar personu, kam ir bijusi TB. Jūsu ārsts Jūs pārbaudīs, lai noteiktu, vai Jums nav TB. Lūdziet savam ārstam reģistrēt kartiņā pēdējā(-o) TB skrīninga(-u) veidu un datumu.

Pastāstiet ārstam, ja Jums ir B hepatīts vai ja ir zināms vai ir aizdomas, ka esat B hepatīta vīrusa nēsātājs.

Ārstēšanas ar Remicade laikā

Ja Jums ir infekcijas pazīmes, nekavējoties informējiet par to ārstu. Pie šīm pazīmēm pieder drudzis, noguruma sajūta, (pastāvīgs) klepus, elpas trūkums, ķermeņa masas samazināšanās, svīšana nakts laikā, caureja, brūces, ar zobiem saistītas problēmas, dedzinoša sajūta urinējot vai gripai līdzīgas pazīmes.

Sirds mazspēja

Pirms ārstēšanas ar Remicade

Pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir jebkādas ar sirdsdarbību saistītas problēmas, piemēram, viegli izteikta sirds mazspēja.

Ārstēšanas ar Remicade laikā

Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja Jūs pamanāt ar sirdi saistītas problēmas pazīmes. Pie pazīmēm pieder elpas trūkums, pēdu tūska vai sirdsdarbības izmaiņas.

Grūtniecība un vakcinēšana

Ja saņēmāt Remicade, kad bijāt grūtniece, svarīgi par to informēt bērna ārstu pirms Jūsu bērns saņem jebkādu vakcīnu. Jūsu bērns nedrīkst saņemt ‘dzīvu vakcīnu’, piemēram, BCG (lieto tuberkulozes profilaksei) līdz 6 mēnešu vecumam.

Glabājiet šo kartiņu 4 mēnešus pēc Remicade lietošanas vai grūtniecības gadījumā vismaz līdz bērna 6 mēnešu vecumam. Blakusparādības var rasties vēl ilgi pēc pēdējās devas lietošanas.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas