Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Renagel (sevelamer) – Marķējuma teksts - V03AE02

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsRenagel
ATĶ kodsV03AE02
Vielasevelamer
RažotājsGenzyme Europe B.V.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ KASTĪTE – 1 PUDELĪTE AR 360 TABLETĒM, 400 mg

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Renagel 400 mg apvalkotās tabletes

Sevelameri hydrochloridum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katra tablete satur 400 mg sevelamēra hidrohlorīda.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

360 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Tabletes jānorij veselas. Nekošļāt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C.

Uzglabāt pudeli cieši noslēgtu, lai pasargātu no mitruma.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nīderlande

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/99/123/005

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Renagel 400 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ KASTĪTE ar Blue Box – VAIRĀKU PUDELĪŠU IEPAKOJUMS AR 720 (2 PUDELĪTES PA 360) TABLETĒM, 400 mg

ĀRĒJĀ KASTĪTE ar Blue Box – VAIRĀKU PUDELĪŠU IEPAKOJUMS AR 1080 (3 PUDELĪTES PA 360) TABLETĒM, 400 mg

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Renagel 400 mg apvalkotās tabletes

Sevelameri hydrochloridum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katra tablete satur 400 mg sevelamēra hidrohlorīda.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Vairāku pudelīšu iepakojums: 720 (2 pudelītes pa 360) apvalkotās tabletes Vairāku pudelīšu iepakojums: 1080 (3 pudelītes pa 360) apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Tabletes jānorij veselas. Nekošļāt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C.

Uzglabāt pudeli cieši noslēgtu, lai pasargātu no mitruma.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nīderlande

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/99/123/006 vairāku pudelīšu iepakojums ar 720 apvalkotām tabletēm (2 pudelītes pa 360 tabletēm)

EU/1/99/123/007 vairāku pudelīšu iepakojums ar 1080 apvalkotām tabletēm (3pudelītes pa 360 tabletēm)

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Renagel 400 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ETIĶETE – PUDELĪTE AR 360 TABLETĒM, 400 mg

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Renagel 400 mg apvalkotās tabletes

Sevelameri hydrochloridum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katra tablete satur 400 mg sevelamēra hidrohlorīda.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

360 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Tabletes jānorij veselas. Nekošļāt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C.

Uzglabāt pudeli cieši noslēgtu, lai pasargātu no mitruma.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nīderlande

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/99/123/005

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Renagel 400 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ETIĶETE bez Blue Box – PUDELĪTE AR 360 TABLETĒM, 400 mg (VAIRĀKU PUDELĪŠU IEPAKOJUMS)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Renagel 400 mg apvalkotās tabletes

Sevelameri hydrochloridum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katra tablete satur 400 mg sevelamēra hidrohlorīda.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

360 apvalkotās tabletes. Vairāku pudelīšu iepakojuma sastāvdaļa, nedrīkst pārdot atsevišķi.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Tabletes jānorij veselas. Nekošļāt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C.

Uzglabāt pudelīti cieši noslēgtu, lai pasargātu no mitruma.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nīderlande

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/99/123/006 vairāku pudelīšu iepakojums ar 720 apvalkotām tabletēm (2 pudelītes pa 360 tabletēm)

EU/1/99/123/007 vairāku pudelīšu iepakojums ar 1080 apvalkotām tabletēm (3pudelītes pa 360 tabletēm)

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Renagel 400 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ KASTĪTE ar Blue Box – VAIRĀKU PUDELĪŠU IEPAKOJUMS AR 180 (6 PUDELĪTES PA 30) TABLETĒM, 800 mg

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Renagel 800 mg apvalkotās tabletes

Sevelameri hydrochloridum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katra tablete satur 800 mg sevelamēra hidrohlorīda.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Vairāku pudelīšu iepakojums: 180 (6 pudelītes pa 30) apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Tabletes jānorij veselas. Nekošļāt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C.

Uzglabāt pudeli cieši noslēgtu, lai pasargātu no mitruma.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nīderlande

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/99/123/013

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Renagel 800 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ KASTĪTE – 1 PUDELĪTE AR 100 TABLETĒM, 800 mg ĀRĒJĀ KASTĪTE – 1 PUDELĪTE AR 180 TABLETĒM, 800 mg

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Renagel 800 mg apvalkotās tabletes

Sevelameri hydrochloridum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katra tablete satur 800 mg sevelamēra hidrohlorīda.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

100 apvalkotās tabletes

180 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Tabletes jānorij veselas. Nekošļāt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C.

Uzglabāt pudeli cieši noslēgtu, lai pasargātu no mitruma.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nīderlande

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/99/123/011 1 pudelīte ar 100 apvalkotām tabletēm

EU/1/99/123/008 1 pudelīte ar 180 apvalkotām tabletēm

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Renagel 800 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ KASTĪTE ar Blue box – VAIRĀKU PUDELĪŠU IEPAKOJUMS AR 360 (2 PUDELĪTES PA 180) TABLETĒM, 800 mg

ĀRĒJĀ KASTĪTE ar Blue box – VAIRĀKU PUDELĪŠU IEPAKOJUMS AR 540 (3 PUDELĪTES PA 180) TABLETĒM, 800 mg

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Renagel 800 mg apvalkotās tabletes

Sevelameri hydrochloridum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katra tablete satur 800 mg sevelamēra hidrohlorīda.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Vairāku pudelīšu iepakojums: 360 (2 pudelītes pa 180) apvalkotās tabletes Vairāku pudelīšu iepakojums: 540 (3 pudelītes pa 180) apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Tabletes jānorij veselas. Nekošļāt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C.

Uzglabāt pudeli cieši noslēgtu, lai pasargātu no mitruma.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nīderlande

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/99/123/009 vairāku pudelīšu iepakojums ar 360 apvalkotām tabletēm (2 pudelītes pa 180 tabletēm)

EU/1/99/123/010 vairāku pudelīšu iepakojums ar 540 apvalkotām tabletēm (3pudelītes pa 180 tabletēm)

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Renagel 800 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ETIĶETE bez Blue Box– PUDELĪTE AR 30 TABLETĒM, 800 mg (VAIRĀKU PUDELĪŠU IEPAKOJUMS)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Renagel 800 mg apvalkotās tabletes

Sevelameri hydrochloridum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katra tablete satur 800 mg sevelamēra hidrohlorīda.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 apvalkotās tabletes. Vairāku pudelīšu iepakojuma sastāvdaļu nedrīkst pārdot atsevišķi.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Tabletes jānorij veselas. Nekošļāt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C.

Uzglabāt pudeli cieši noslēgtu, lai pasargātu no mitruma.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nīderlande

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/99/123/013

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Renagel 800 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ETIĶETE – PUDELĪTE AR 100 TABLETĒM, 800 mg

ETIĶETE – PUDELĪTE AR 180 TABLETĒM, 800 mg, AR ĀRĒJO KASTĪTI ETIĶETE ar Blue Box – 1 PUDELĪTE AR 180 TABLETĒM, 800 mg, BEZ ĀRĒJĀS KASTĪTES

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Renagel 800 mg apvalkotās tabletes

Sevelameri hydrochloridum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katra tablete satur 800 mg sevelamēra hidrohlorīda.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

100 apvalkotās tabletes

180 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Tabletes jānorij veselas. Nekošļāt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C.

Uzglabāt pudeli cieši noslēgtu, lai pasargātu no mitruma.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nīderlande

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/99/123/011 1 pudelīte ar 100 apvalkotām tabletēm

EU/1/99/123/008 1 pudelīte ar 180 apvalkotām tabletēm ar ārējo kastīti

EU/1/99/123/012 1 pudelīte ar 180 apvalkotām tabletēm bez ārējās kastītes

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Renagel 800 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ETIĶETE bez Blue Box– PUDELĪTE AR 180 TABLETĒM, 800 mg, AR ĀRĒJO KASTĪTI (VAIRĀKU PUDELĪŠU IEPAKOJUMS)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Renagel 800 mg apvalkotās tabletes

Sevelameri hydrochloridum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katra tablete satur 800 mg sevelamēra hidrohlorīda.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

180 apvalkotās tabletes. Vairāku pudelīšu iepakojuma sastāvdaļa, nedrīkst pārdot atsevišķi.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Tabletes jānorij veselas. Nekošļāt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C.

Uzglabāt pudeli cieši noslēgtu, lai pasargātu no mitruma.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nīderlande

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/99/123/009 vairāku pudelīšu iepakojums ar 360 apvalkotām tabletēm (2 pudelītes pa 180 tabletēm)

EU/1/99/123/010 vairāku pudelīšu iepakojums ar 540 apvalkotām tabletēm (3 pudelītes pa 180 tabletēm)

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Renagel 800 mg

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas