Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Replagal (agalsidase alfa) – Marķējuma teksts - A16AB03

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsReplagal
ATĶ kodsA16AB03
Vielaagalsidase alfa
RažotājsShire Human Genetic Therapies AB

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KĀRBA / 3,5 ML FLAKONS

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Replagal 1 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Agalsidase alfa

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrs flakons satur 3,5 mg agalzidāzes alfa

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts polisorbāts 20

nātrija hlorīds nātrija hidroksīds ūdens injekcijām

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 x 3,5 ml koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai

4 x 3,5 ml koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai

10 x 3,5 ml koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai

5.LIETOŠANA UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intravenozai lietošanai

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Shire Human Genetic Therapies AB

Vasagatan 7

111 20 Stockholm

Zviedrija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/01/189/001

EU/1/01/189/002

EU/1/01/189/003

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ 3,5 ML FLAKONI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Replagal 1 mg/ml sterils koncentrāts

Agalsidase alfa

Intravenozai lietošanai

2.LIETOŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3,5 ml

6.CITA

Uzglabāt ledusskapī

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas