Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Resolor (prucalopride succinate) – Lietošanas instrukcija - A06AX05

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsResolor
ATĶ kodsA06AX05
Vielaprucalopride succinate
RažotājsShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Resolor 1 mg apvalkotās tabletes Resolor 2 mg apvalkotās tabletes prucalopride

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. (skatīt 4. punktu).

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Resolor un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Resolor lietošanas

3.Kā lietot Resolor

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Resolor

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Resolor un kādam nolūkam tās lieto

Resolor satur aktīvo vielu prukaloprīdu.

Resolor pieder pie zarnu kustīgumu uzlabojošu zāļu (kuņģa-zarnu trakta prokinētisku līdzekļu) grupas. Šīs zāles iedarbojas uz zarnu muskuļu sienu, palīdzot atjaunot normālu zarnu darbību. Resolor lieto hroniska aizcietējuma ārstēšanai pieaugušajiem, kuriem caurejas līdzekļi neiedarbojas pietiekami labi.

Nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.

2. Kas Jums jāzina pirms Resolor lietošanas

Nelietojiet Resolor šādos gadījumos:

-ja Jums ir alerģija pret prukaloprīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

-ja Jums tiek veikta nieru dialīze;

-ja Jums ir zarnu sienas plīsums vai zarnu nosprostojums, smags zarnu trakta iekaisums, piemēram, Krona slimība, čūlainais kolīts vai toksiska resnās/taisnās zarnas paplašināšanās.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Resolor lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Lietojot Resolor, ievērojiet īpašu piesardzību un pastāstiet savam ārstam:

-ja Jums ir smaga nieru slimība;

-ja Jums ir smaga aknu slimība;

-ja Jūs pašlaik esat ārsta uzraudzībā kādas nopietnas medicīniskas problēmas dēļ, piemēram, plaušu vai sirds slimības, nervu sistēmas vai garīgās veselības problēmu, vēža, AIDS vai hormonu traucējumu dēļ.

Ja Jums ir ļoti stipra caureja, kontracepcijas tabletes var neiedarboties pilnvērtīgi, tāpēc ieteicams lietot papildu kontracepcijas līdzekli. Skatiet norādījumus lietotā kontracepcijas līdzekļa lietošanas instrukcijā.

Citas zāles un Resolor

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Resolor kopā ar uzturu un dzērienu

Resolor jebkurā dienas laikā var lietot kopā ar uzturu vai dzērienu vai bez tiem.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Resolor nav ieteicams lietot grūtniecības laikā.

-Ja esat stāvoklī vai plānojat grūtniecību, izstāstiet to ārstam.

-Resolor lietošanas laikā izmantojiet efektīvu kontracepcijas metodi, lai nepieļautu grūtniecību.

-Ja ārstēšanās ar Resolor laikā iestājas grūtniecība, izstāstiet to ārstam.

Zīdīšanas periodā prukaloprīds var izdalīties mātes pienā. Ārstēšanās ar Resolor laikā nav ieteicams barot bērnu ar krūti. Izrunājiet to ar ārstu.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Resolor nav ietekmes uz spēju vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus. Taču dažreiz – īpaši pirmajā ārstēšanas dienā – Resolor var izraisīt reiboni un nogurumu, kas var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus.

Resolor satur laktozi

Ja Jūsu ārsts Jums ir teicis, ka Jūs nepanesat dažus cukurus, pirms šo zāļu lietošanas sazinieties ar savu ārstu.

3.Kā lietot Resolor

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Resolor lietojiet katru dienu tik ilgi, cik ārsts to parakstījis.

Iespējams, ārsts gribēs vēlreiz izvērtēt Jūsu stāvokli un ieguvumu no nepārtrauktas ārstēšanas pēc pirmajām 4 nedēļām un vēlāk ar regulāriem starplaikiem.

Parastā Resolor deva lielākajai daļai pacientu ir viena 2 mg tablete vienreiz dienā.

Ja esat vecāks par 65 gadiem vai ja Jums ir smaga aknu slimība, sākuma deva ir viena 1 mg tablete vienreiz dienā, ko nepieciešamības gadījumā ārsts var palielināt līdz 2 mg vienreiz dienā.

Ja Jums ir smaga nieru slimība, ārsts var parakstīt arī mazāku devu nekā viena 1 mg tablete dienā.

Lietojot lielāku devu par ieteikto, līdzeklis nedarbosies labāk.

Resolor ir paredzēts vienīgi pieaugušajiem, un to nedrīkst lietot bērni un pusaudži līdz 18 gadu vecumam.

Ja esat lietojis Resolor vairāk, nekā noteikts

Svarīgi ir ievērot ārsta parakstīto devu. Ja esat lietojis Resolor vairāk nekā noteikts, iespējams, Jums būs caureja, galvassāpes un/vai slikta dūša. Caurejas gadījumā dzeriet pietiekami daudz ūdens.

Ja esat aizmirsis lietot Resolor

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti. Nākamo devu lietojiet parastajā laikā.

Ja pārtraucat lietot Resolor

Ja Jūs pārtraucat lietot Resolor, Jums atkal var rasties aizcietējums.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Blakusparādības lielākoties rodas ārstēšanās sākumā un, ja ārstēšanos turpina, parasti izzūd dažu dienu laikā.

Ļoti bieži ziņots par šādām blakusparādībām (iespējamas vairāk nekā 1 no 10 lietotājiem): galvassāpes, slikta dūša, caureja un sāpes vēderā.

Bieži ziņots par šādām blakusparādībām (iespējamas līdz 1 no 10 lietotājiem): samazināta ēstgriba, reibonis, vemšana, gremošanas traucējumi (dispepsija), vēdera uzpūšanās, patoloģiskas zarnu skaņas, nogurums.

Novērotas arī šādas retāk sastopamas blakusparādības (iespējamas līdz 1 no 100 lietotājiem): trīce, sirdsklauves, asiņošana no taisnās zarnas, biežāka urinācija (polakiūrija), drudzis un slikta pašsajūta Ja Jums rodas sirdsklauves, lūdzu, pastāstiet to ārstam.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Resolor

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera un kastītes pēc “Derīgs līdz:” un „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt oriģinālā blistera iepakojumā, lai sargātu no mitruma.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Resolor satur

Aktīvā viela ir prukaloprīds.

Viena Resolor 1 mg apvalkotā tablete satur 1 mg prukaloprīda (sukcināta formā). Viena Resolor 2 mg apvalkotā tablete satur 2 mg prukaloprīda (sukcināta formā).

Citas sastāvdaļas ir:

laktozes monohidrāts (skatīt 2. punktu), mikrokristāliska celuloze, koloidāls silīcija dioksīds, magnija stearāts, hipromeloze, triacetīns, titāna dioksīds (E171), makrogols. 2 mg tablete satur arī sarkano dzelzs oksīdu (E172), dzelteno dzelzs oksīdu (E172), indigo karmīna alumīnija laku (E132).

Resolor ārējais izskats un iepakojums

Resolor 1 mg apvalkotās tabletes ir baltas līdz pelēkbaltas, apaļas formas tabletes ar apzīmējumu “PRU 1” vienā pusē.

Resolor 2 mg apvalkotās tabletes ir sārtas, apaļas formas tabletes ar apzīmējumu “PRU 2” vienā pusē.

Resolor iepakojums – alumīnija/alumīnija perforēts blisteris (ar kalendāru) pa septiņām tabletēm ar vienu devu kontūrligzdā. Katrā iepakojumā ir 7 x 1, 14 x 1, 28 x 1 vai 84 x 1 apvalkotās tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited 5 Riverwalk

Citywest Business Campus Dublin 24

Īrija

Ražotājs

Sanico NV

Veedijk 59

B-2300 Turnhout

Beļģija

Janssen Cilag S.P.A.

Via C. Janssen

I-04010 Borgo San Michele (Latina)

Itālija

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Κύπρος

Luxembourg/Luxemburg

Shire Hellas S.A

Nederland

Ελλάδα

Shire Belgium BVBA

Τηλ.: +30 21 69 00 40 00

België/Belgique/Belgien

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

Tél/Tel: +32 2 711 02 30

 

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

 

България, Česká republika, Eesti, Hrvatska,

Malta

Latvija, Lietuva, Magyarország, Polska,

Vivian Corporation

Slovenská republika

Tel: +356 21320338

Shire Pharmaceuticals Ireland

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

Ирландия, Irsko, Iirimaa, Irska, Īrija,

 

Airija, Írország, Irlandia, Írsko

 

Teл/Tel/Τηλ: 008006683 8470

 

e-mail: : medinfoeuceemea@shire.com

 

Danmark

Norge

Shire Sweden AB

Shire Sweden AB

Sverige

Sverige

Tlf: 8088 6962

Tlf: +46 8 544 964 00

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

Deutschland

Österreich

Shire Deutschland GmbH

Shire Austria GmbH

Tel: 0800 180 1627

Tel: +43 1 2051160 – 1051

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

Ελλάδα

Portugal

Shire Hellas S.A

Shire Pharmaceuticals Portugal Lda

Τηλ.: +30 21 69 00 40 00

Tel.: + 351 213502130

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

España

România

Shire Pharmaceuticals Ibérica, S.L.

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

Tel: +34 91 550 06 91

Irlanda

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

Tel: 08008 95231

 

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

France

Slovenija

Shire France S.A.

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

Tél: +33 1 46 10 90 00

Irska

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

Tel: 0800 80607

 

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

Ireland

Suomi/Finland

Shire Pharmaceuticals Ltd

Shire Sweden AB

United Kingdom

Ruotsi

Tel: 1800 818 016

Puh/Tel: +46 8 544 964 00

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

Ísland

Sverige

Shire Sweden AB

Shire Sweden AB

Svíþjóð

Tel: +46 8 544 964 00

Sími: +46 8 544 964 00

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

 

Italia

United Kingdom

Shire Italia S.p.A

Shire Pharmaceuticals Ltd

Tel: +39 02655 35001

Tel: 0800 055 6614

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas