Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Revinty Ellipta (fluticasone furoate / vilanterol trifenatate) – Marķējuma teksts - R03AK10

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsRevinty Ellipta
ATĶ kodsR03AK10
Vielafluticasone furoate / vilanterol trifenatate
RažotājsGlaxo Group Ltd

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE (TIKAI ATSEVIŠĶAIS IEPAKOJUMS UN VAIRĀKU KASTĪŠU

IEPAKOJUMI)

92/22 mikrogrami

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Revinty Ellipta 92 mikrogrami/22 mikrogrami inhalācijas pulveris, dalīts

fluticasoni furoas/vilanterolum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra izdalītā deva satur 92 mikrogramus flutikazona furoāta un 22 mikrogramus vilanterola (trifenatāta veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī laktozi un magnija stearātu.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Inhalācijas pulveris, dalīts. 14 devas

30 devas

3 x 30 devas

1 inhalators, 14 devas

1 inhalators, 30 devas

Vairāku kastīšu iepakojums: 90 devas (3 iepakojumi pa 30)

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Inhalācijām, VIENU REIZI DIENĀ

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Uzglabāšanas laiks pēc lietošanas uzsākšanas: 6 nedēļas.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Lielbritānija.

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/14/929/001

EU/1/14/929/002

EU/1/14/929/003

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

revinty ellipta 92:22

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE (TIKAI ATSEVIŠĶIE IEPAKOJUMI UN VAIRĀKU KASTĪŠU

IEPAKOJUMI) 184/22 mikrogrami

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Revinty Ellipta 184 mikrogrami/22 mikrogrami inhalācijas pulveris, dalīts

fluticasoni furoas/vilanterolum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra izdalītā deva satur 184 mikrogramus flutikazona furoāta un 22 mikrogramus vilanterola (trifenatāta veidā).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī laktozi un magnija stearātu.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Inhalācijas pulveris, dalīts. 14 devas

30 devas

3 x 30 devas

1 inhalators, 14 devas

1 inhalators, 30 devas

Vairāku kastīšu iepakojums: 90 devas (3 iepakojumi pa 30)

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Inhalācijām, VIENU REIZI DIENĀ

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Uzglabāšanas laiks pēc lietošanas uzsākšanas: 6 nedēļas.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Lielbritānija.

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/14/929/004

EU/1/14/929/005

EU/1/14/929/006

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

revinty ellipta 184:22

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA STARPKASTĪTE (TIKAI VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMS BEZ BLUE BOX) 92/22 mikrogrami

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Revinty Ellipta 92 mikrogrami/22 mikrogrami inhalācijas pulveris, dalīts

fluticasoni furoas/vilanterolum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra izdalītā deva satur 92 mikrogramus flutikazona furoāta un 22 mikrogramus vilanterola (trifenatāta veidā).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī laktozi un magnija stearātu.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 devas

1 inhalators, 30 devas.

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa – nedrīkst pārdot atsevišķi.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Inhalācijām, VIENU REIZI DIENĀ

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Uzglabāšanas laiks pēc lietošanas uzsākšanas: 6 nedēļas.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Lielbritānija.

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/14/929/003

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

revinty ellipta 92:22

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA STARPKASTĪTE (TIKAI VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMS BEZ BLUE BOX) 184/22 mikrogrami

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Revinty Ellipta 184 mikrogrami/22 mikrogrami inhalācijas pulveris, dalīts

fluticasoni furoas/vilanterolum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra izdalītā deva satur 184 mikrogramus flutikazona furoāta un 22 mikrogramus vilanterola (trifenatāta veidā).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī laktozi un magnija stearātu.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 devas

1 inhalators, 30 devas.

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa – nedrīkst pārdot atsevišķi.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Inhalācijām, VIENU REIZI DIENĀ

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Uzglabāšanas laiks pēc lietošanas uzsākšanas: 6 nedēļas.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Lielbritānija.

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/14/929/006

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

revinty ellipta 184:22

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

VEIDNES ETIĶETE

92/22 mikrogrami

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Revinty Ellipta 92 mikrogrami/22 mikrogrami inhalācijas pulveris, dalīts

fluticasoni furoas/vilanterolum

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

GSK logo

Glaxo Group Limited

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

Atvērt tikai tad, kad pacients ir sagatavojies inhalācijai.

Uzglabāšanas laiks pēc lietošanas uzsākšanas: 6 nedēļas.

14 devas

30 devas

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

VEIDNES ETIĶETE

184/22 mikrogrami

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Revinty Ellipta 184 mikrogrami/22 mikrogrami inhalācijas pulveris, dalīts

fluticasoni furoas/vilanterolum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

GSK logo

Glaxo Group Limited

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

Atvērt tikai tad, kad pacients ir sagatavojies inhalācijai.

Uzglabāšanas laiks pēc lietošanas uzsākšanas: 6 nedēļas.

14 devas

30 devas

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA IERĪCES ETIĶETE

92/22 mikrogrami

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Revinty Ellipta 92 mikrogrami/22 mikrogrami inhalācijas pulveris

fluticasoni furoas/vilanterolum

Inhalācijām

2.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Uzglabāšanas laiks pēc lietošanas uzsākšanas: 6 nedēļas

Izmest līdz:

3. SĒRIJAS NUMURS

Lot

4.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

14 devas

30 devas

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA IERĪCES ETIĶETE

184/22 mikrogrami

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Revinty Ellipta 184 mikrogrami/22 mikrogrami inhalācijas pulveris

fluticasoni furoas/vilanterolum

Inhalācijām

2. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Uzglabāšanas laiks pēc lietošanas uzsākšanas: 6 nedēļas

Izmest līdz:

3. SĒRIJAS NUMURS

Lot

4. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

14 devas

30 devas

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas