Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Revinty Ellipta (fluticasone furoate / vilanterol trifenatate) – Lietošanas instrukcija - R03AK10

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsRevinty Ellipta
ATĶ kodsR03AK10
Vielafluticasone furoate / vilanterol trifenatate
RažotājsGlaxo Group Ltd

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Revinty Ellipta 92 mikrogrami/22 mikrogrami inhalācijas pulveris, dalīts

Revinty Ellipta 184 mikrogrami/22 mikrogrami inhalācijas pulveris, dalīts

Fluticasoni furoas/vilanterolum

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Revinty Ellipta un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Revinty Ellipta lietošanas

3.Kā lietot Revinty Ellipta

4.Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Revinty Ellipta

6.Iepakojuma saturs un cita informācija Secīgi norādījumi

1.Kas ir Revinty Ellipta un kādam nolūkam to lieto

Revinty Ellipta satur divas aktīvās vielas – flutikazona furoātu un vilanterolu. Pieejami divi Revinty Ellipta devu stiprumi – 92 mikrogrami flutikazona furoāta/22 mikrogrami vilanterola un 184 mikrogrami flutikazona furoāta/22 mikrogrami vilanterola.

92/22 mikrogramu devu lieto hroniskas obstruktīvas plaušu slimības (HOPS) regulārai ārstēšanai pieaugušajiem un astmas ārstēšanai pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma.

184/22 mikrogramu devu lieto astmas ārstēšanai pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma.

Revinty Ellipta ir jālieto katru dienu, nevis tikai tad, kad parādās elpošanas traucējumi vai citi HOPS un astmas simptomi. Šīs zāles nedrīkst lietot pēkšņa elpas trūkuma vai sēkšanas lēkmes simptomu atvieglošanai. Ja Jums sākas šāda veida lēkme, Jums jālieto ātras iedarbības inhalators (piemēram, salbutamols).

Flutikazona furoāts pieder pie zāļu grupas, ko sauc par kortikosteroīdiem, bieži vienkārši par steroīdiem. Kortikosteroīdi mazina iekaisumu. Tie mazina pietūkumu un kairinājumu plaušu sīkajos elpceļos un tādējādi pakāpeniski mazina elpošanas traucējumus. Kortikosteroīdi arī palīdz profilaktiski novērst astmas lēkmes un HOPS paasinājumus.

Vilanterols pieder pie zāļu grupas, ko sauc par ilgstošas darbības bronhodilatatoriem. Tas atslābina plaušu sīko elpceļu muskulatūru. Tas palīdz atvērt elpceļus un atvieglo gaisa ieplūšanu un izplūšanu no plaušām. Lietojot regulāri, tas palīdz saglabāt sīkos elpceļus atvērtus.

Lietojot šīs divas aktīvās vielas kopā regulāri, tās Jums palīdzēs labāk kontrolēt elpošanas traucējumus nekā katras no šīm zālēm atsevišķi.

Astma ir nopietna, ilgstoša plaušu slimība, kuras gadījumā sīkos elpceļus aptverošie muskuļi saspringst (bronhokonstrikcija), pietūkst un tiek sakairināti (iekaisums). Tai raksturīgi tādi simptomi kā elpas trūkums, sēkšana, spiediena sajūta krūtīs un klepus; tie brīžiem parādās un tad atkal izzūd.

Hroniska obstruktīva plaušu slimība (HOPS) ir nopietna, ilgstoša plaušu slimība, kad elpceļi iekaist un sabiezē. Simptomi ir elpas trūkums, klepus, nepatīkama sajūta krūtīs un gļotu atklepošana. Pierādīts, ka Revinty Ellipta mazina HOPS simptomu paasinājumus.

2. Kas Jums jāzina pirms Revinty Ellipta lietošanas

Nelietojiet Revinty Ellipta šādos gadījumos:

-ja Jums ir alerģija pret flutikazona furoātu, vilanterolu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

-ja uzskatāt, ka iepriekšminētais attiecas uz Jums, nelietojiet Revinty Ellipta, kamēr neesat konsultējies ar ārstu.

Īpaša piesardzība, lietojot Revinty Ellipta, nepieciešama šādos gadījumos

Pirms Revinty Ellipta lietošanas konsultējieties ar ārstu:

-ja Jums ir aknu slimība, jo Jums ir lielāka blakusparādību iespējamība. Ja Jums ir vidēji smaga vai smaga aknu slimība, ārsts ierobežos zāļu devu, nosakot, ka Jūs varat lietot tikai mazāko Revinty Ellipta stiprumu (92/22 mikrogramus vienu reizi dienā);

-ja Jums ir sirds slimības vai paaugstināts asinsspiediens;

-ja Jums ir plaušu tuberkuloze (TB) vai jebkāda ilgstoša vai neārstēta infekcija;

-ja Jums ir kādreiz konstatēts cukura diabēts;

-ja Jums vairogdziedzera darbības traucējumi;

-ja Jūsu asinīs ir zems kālija līmenis.

Pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu, ja uzskatāt, ka kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums.

Tūlītēji elpošanas traucējumi

Ja uzreiz pēc Revinty Ellipta lietošanas Jums kļūst grūtāk elpot vai pastiprinās sēkšana, pārtrauciet šo zāļu lietošanu un nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību.

Plaušu infekcija

Ja lietojat šīs zāles pret HOPS, Jums var būt palielināts plaušu infekcijas, ko sauc par pneimoniju, risks. Informāciju par simptomiem, kuriem jāpievērš uzmanība šo zāļu lietošanas laikā, skatiet 4. punktā “Iespējamās blakusparādības”. Pēc iespējas ātrāk informējiet ārstu, ja Jums rodas kāds no šiem simptomiem.

Bērni un pusaudži

Šīs zāles nav ieteicams lietot bērniem līdz 12 gadu vecumam astmas ārstēšanai vai jebkura vecuma bērniem un pusaudžiem HOPS ārstēšanai.

Citas zāles un Revinty Ellipta

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Dažas zāles var ietekmēt šo zāļu iedarbību vai palielināt blakusparādību iespējamību. Tās ir:

-bēta blokatori, piemēram, metoprolols, ko lieto paaugstināta asinsspiediena vai sirds slimību ārstēšanai;

-ketokonazols, ko lieto sēnīšinfekciju ārstēšanai;

-ritonavīrs, ko lieto HIV infekcijas ārstēšanai.

-ilgstošas darbības bēta2 adrenoreceptoru agonisti, piemēram, salmeterols.

Pasakiet ārstam vai farmaceitam, ja lietojat kādas no šīm zālēm.

Grūtniecība

Revinty Ellipta lietošanu grūtniecības laikā var apsvērt tikai tad, ja sagaidāmie ieguvumi pārsniedz risku.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai šīs zāles izdalās mātes pienā, tāpēc risku ar krūti zīdītam bērnam nevar izslēgt.

Ja barojat bērnu ar krūti, pirms Revinty Ellipta lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šīs zāles nevarētu ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus.

Revinty Ellipta satur laktozi

Ja Jums atklāta kādu cukuru vai piena olbaltumvielu nepanesība, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot Revinty Ellipta

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam, medmāsai vai farmaceitam.

Cik daudz jālieto

Astma

Ieteicamā deva astmas ārstēšanai ir pa vienai inhalācijai (92 mikrogrami flutikazona furoāta un

22 mikrogrami vilanterola) vienreiz dienā vienā un tai pašā laikā.

Ja Jums ir smaga astma, ārsts var nolemt, ka Jums jālieto pa vienai lielākas devas inhalācijai

(184 mikrogrami flutikazona furoāta un 22 mikrogrami vilanterola). Arī šo devu lieto reizi dienā vienā un tai pašā laikā.

HOPS

Ieteicamā deva HOPS ārstēšanai ir pa vienai inhalācijai (92 mikrogrami flutikazona furoāta un

22 mikrogrami vilanterola) vienreiz dienā vienā un tai pašā laikā.

Lielākā Revinty Ellipta deva nav piemērota HOPS ārstēšanai.

Lietojiet Revinty Ellipta katru dienu vienā un tajā pašā laikā, jo šo zāļu iedarbība ilgst 24 stundas.

Ļoti svarīgi ir lietot šīs zāles katru dienu, kā norādījis ārsts. Tas Jums palīdzēs izvairīties no simptomiem gan dienā, gan naktī.

Revinty Ellipta nedrīkst lietot pēkšņa elpas trūkuma vai sēkšanas lēkmes simptomu atvieglošanai. Ja

Jums sākas šāda veida lēkme, jālieto ātras iedarbības inhalators (piemēram, salbutamols).

Ja Jums šķiet, ka elpas trūkums vai sēkšana ir biežāk kā parasti vai ka lietojat ātras iedarbības inhalatoru biežāk kā parasti, konsultējieties ar ārstu.

Kā lietot Revinty Ellipta

Pilnu informāciju skatiet “Secīgos norādījumos” pēc šīs instrukcijas 6. punkta.

Pirms lietošanas Jums Revinty Ellipta nav īpaši jāsagatavo, pat ja lietosiet to pirmo reizi.

Ja simptomi nemazinās

Ja simptomi (elpas trūkums, sēkšana, klepus) nemazinās vai pastiprinās, vai ja biežāk lietojat ātras iedarbības inhalatoru:

pēc iespējas ātrāk sazinieties ar ārstu.

Ja esat lietojis Revinty Ellipta vairāk nekā noteikts

Ja nejauši esat inhalējis vairāk Revinty Ellipta, nekā ārsts norādījis, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Jūs varat pamanīt, ka sirds pukst straujāk nekā parasti, varat just trīci vai galvassāpes.

Ja esat ilgstoši lietojis vairāk, nekā norādījis ārsts, īpaši svarīgi ir lūgt padomu ārstam vai farmaceitam. Tas ir tāpēc, ka lielākas Revinty Ellipta devas var mazināt organisma dabiski izstrādāto steroīdo hormonu daudzumu.

Ja esat aizmirsis lietot Revinty Ellipta

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Vienkārši lietojiet nākamo devu parastajā laikā.

Ja Jums sākas sēkšana vai elpas trūkums vai rodas kādi citi astmas lēkmes simptomi, lietojiet ātras iedarbības inhalatoru (piemēram, salbutamolu) un tad meklējiet medicīnisku palīdzību.

Nepārtrauciet lietot Revinty Ellipta, neprasot padomu

Lietojiet šīs zāles tik ilgi, cik iesaka ārsts. Tās darbosies tikai tikmēr, kamēr tās lietosiet. Nepārtrauciet, ja vien ārsts to neliek darīt, pat ja jūtaties labāk.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Alerģiskas reakcijas

Alerģiskas reakcijas pret Revinty Ellipta rodas reti (tās skar mazāk nekā 1 cilvēku no 1000).

Ja Jums pēc Revinty Ellipta lietošanas rodas kāds no tālāk minētajiem simptomiem, pārtrauciet šo zāļu lietošanu un nekavējoties informējiet ārstu:

izsitumi uz ādas (nātrene) vai apsārtums;

pietūkums, reizēm sejas vai mutes pietūkums (angioedēma);

stipra sēkšana, klepus vai apgrūtināta elpošana;

pēkšņs vājums vai pirmsģīboņa sajūta (kas var izraisīt ģīboni vai samaņas zudumu).

Tūlītēji elpošanas traucējumi pēc Revinty Ellipta lietošanas ir reti (tie skar mazāk nekā 1 cilvēku no 1000).

Tūlītēji elpošanas traucējumi

Ja uzreiz pēc Revinty Ellipta lietošanas Jums kļūst grūtāk elpot vai pastiprinās sēkšana, pārtrauciet šo zāļu lietošanu un nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību.

Pneimonija (plaušu infekcija) HOPS slimniekiem pacientiem (bieža blakusparādība)

Pastāstiet ārstam, ja Revinty Ellipta lietošanas laikā Jums rodas jebkas no tālāk minētā, jo tie var būt plaušu infekcijas simptomi:

drudzis vai drebuļi;

pastiprināta gļotu izdalīšanās, gļotu krāsas izmaiņas;

klepus pastiprināšanās vai elpošanas grūtību pastiprināšanās.

Citas blakusparādības:

Ļoti biežas blakusparādības

Tās var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem:

galvassāpes;

saaukstēšanās.

Biežas blakusparādības

Tās var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem:

sūrstoši, piepacelti plankumi mutē vai rīklē, ko izraisījusi sēnīšinfekcija (kandidoze). Mutes skalošana ar ūdeni uzreiz pēc Revinty Ellipta lietošanas var palīdzēt novērst šīs blakusparādības attīstību;

plaušu iekaisums (bronhīts);

deguna blakusdobumu vai rīkles infekcija;

gripa;

sāpes un kairinājums mutes dobuma mugurējā daļā un rīklē;

deguna blakusdobumu iekaisums;

deguna nieze, iesnas, aizlikts deguns;

klepus;

balss izmaiņas;

kaulu stiprības mazināšanās, kas izraisa lūzumus;

vēdersāpes;

muguras sāpes;

paaugstināta temperatūra (drudzis);

locītavu sāpes;

muskuļu spazmas.

Retākas blakusparādības

Tās var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem:

neregulāri sirdspuksti.

Retas blakusparādības

Tās var skart līdz 1 no 1000 cilvēkiem:

paātrināta sirdsdarbība (tahikardija);

sajūtama sirdsdarbība (sirdsklauves);

trīce;

trauksme.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Revinty Ellipta

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc “Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma. Neatvērt folijas veidnes vāciņu, kamēr neesat gatavs inhalācijai. Kad veidne ir atvērta, inhalatoru drīkst lietot ne ilgāk par 6 nedēļām, skaitot no veidnes

atvēršanas datuma. Uzrakstiet paredzētajā vietā uz uzlīmes datumu, kad inhalators ir jāizmet. Datums jāuzraksta tūlīt pēc inhalatora izņemšanas no veidnes.

Ja glabājat zāles ledusskapī, pirms lietošanas vismaz vienu stundu paturiet inhalatoru istabas temperatūrā.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Revinty Ellipta satur

-Aktīvās vielas ir flutikazona furoāts un vilanterols. Katras inhalācijas izdalītajā devā (devā, kas izdalās no iemutņa) ir 92 vai 184 mikrogrami flutikazona furoāta un 22 mikrogrami vilanterola (trifenatāta veidā).

-Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts un magnija stearāts.

Revinty Ellipta ārējais izskats un iepakojums

Pati Ellipta ierīce ir gaiši pelēks inhalators ar dzeltenu iemutņa vāciņu un devu skaitītāju. Tas ir iepakots folijas lamināta veidnē ar noplēšamu folijas vāciņu. Veidnē ir mitrumu saistoša paciņa, lai mazinātu mitrumu iepakojumā. Kad esat atvēris veidnes vāciņu, izmetiet mitruma saistītāju – neēdiet un neieelpojiet to. Pēc iepakojuma atvēršanas ierīce nav jāglabā folijas lamināta veidnē.

Inhalatorā atrodas divas alumīnija folijas lamināta plāksnītes ar 14 vai 30 devām. Vairāku kastīšu iepakojumā ir 3 x 30 devu inhalatori.

Secīgi norādījumi

Kas ir Ellipta inhalators?

Kad pirmo reizi lietojat Ellipta inhalatoru, Jums nav jāpārbauda, vai tas darbojas labi, un nav nekādā īpašā veidā tas jāsagatavo lietošanai. Vienkārši ievērojiet šos secīgos norādījumus.

Jūsu REVINTY ELLIPTA inhalatora kārbas saturs

Veidnes vāciņš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kārba

 

 

 

 

Inhalators

 

 

Šī lietošanas

 

 

 

 

 

 

 

 

instrukcija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitruma saistītājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veidne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhalators ir iepakots veidnē. Neatveriet veidni, kamēr neesat gatavs inhalēt zāļu devu. Kad Jūs esat gatavs inhalatora lietošanai, noplēsiet vāciņu, lai atvērtu veidni. Veidnē atrodas mitrumu saistoša paciņa, kas mazina mitrumu. Izmetiet šo mitrumu saistošo paciņu – neatveriet, neēdiet un neieelpojiet to.

Mitruma saistītājs

Kad izņemsiet inhalatoru no veidnes, tas būs aizvērtā stāvoklī. Neatveriet inhalatoru, kamēr neesat gatavs inhalēt zāļu devu. Kad veidne ir atvērta, uz inhalatora uzlīmes paredzētajā vietā uzrakstiet „Izmest līdz” datumu. „Izmest līdz” datums ir 6 nedēļas pēc veidnes atvēršanas datuma. Pēc šī datuma inhalatoru vairs nedrīkst lietot. Veidni var izmest tūlīt pēc tās atvēršanas.

Tālāk aprakstītie norādījumi par 30 devu Ellipta inhalatora (zāles 30 dienām) lietošanu ir attiecināmi arī uz14 devu Ellipta inhalatoru (zāles 14 dienām).

1.Izlasiet šo, pirms sākat

Ja atvērsiet un aizvērsiet vāciņu, neinhalējot zāles, Jūs zaudēsiet devu.

Zaudētā deva tiks droši saglabāta inhalatorā, taču to vairs nevarēs inhalēt.

Nav iespējams vienā inhalācijā nejauši inhalēt pārāk daudz zāļu vai dubultu devu.

Devu skaitītājs

Tas parāda, cik zāļu devu atlicis inhalatorā.

Pirms inhalatora lietošanas sākšanas tas rāda tieši 30 devu.

Katru reizi atverot vāciņu, skaitītājs parāda par 1 devu mazāk.

Kad atlicis mazāk par 10 devām, viena skaitītāja puse kļūst sarkana.

Kad būsiet izlietojis pēdējo devu, viena skaitītāja puse būs sarkana un lodziņā būs redzams skaitlis 0. Inhalators tagad ir tukšs.

Ja pēc tam atvērsiet vāciņu, sarkans būs pilnīgi viss devu skaitītājs, nevis tikai puse no tā.

Vāciņš

Katru reizi to atverot, tiek sagatavota viena zāļu deva.

2.Devas sagatavošana

Atveriet vāciņu, kad esat gatavs lietot devu. Inhalators nav jākrata.

Slidiniet vāciņu uz leju, līdz sadzirdat klikšķi.

Iemutnis

Gaisa atveres

Klikšķis

Tagad zāles ir gatavas inhalēšanai.

To apstiprina devu skaitītāja rādījums, kas samazinās par 1 devu.

Ja devu skaitītāja rādījums nesamazinās, kad sadzirdat klikšķi, inhalators zāles neizdalīs.

Aiznesiet to atpakaļ farmaceitam un lūdziet padomu.

3.Inhalējiet zāles

Turiet inhalatoru nost no mutes un izelpojiet tik dziļi, lai tas Jums neradītu grūtības.

Neizelpojiet inhalatorā.

Ievietojiet iemutni starp lūpām un stingri ar lūpām to aptveriet.

Neaizklājiet ar pirkstiem gaisa atveres.

Inhalācijas brīdī Jūsu lūpām jāaptver iemutņa kontūra.

Neaizklājiet ar pirkstiem gaisa atveres.

Veiciet vienu ilgu, vienmērīgu un dziļu ieelpu. Pēc iespējas ilgāk aizturiet elpu (vismaz 3 – 4 sekundes).

Attāliniet inhalatora iemutni no mutes.

Lēnām un mierīgi izelpojiet.

Pat lietojot inhalatoru pareizi, Jūs varat nesagaršot un nesajust zāles.

Ja vēlaties iztīrīt iemutni, izmantojiet sausu drāniņu, un tad aizveriet vāciņu.

4.Aizveriet inhalatoru un izskalojiet muti

• Slidiniet vāciņu uz augšu līdz atdurei, pārsedzot iemutni.

• Pēc inhalatora lietošanas izskalojiet muti ar ūdeni, to nenorijot.

Tā Jūs mazināsiet blakusparādību – mutes vai rīkles iekaisuma – iespējamību.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Glaxo Group Limited

980 Great West Road,

Brentford,

Middlesex TW8 9GS.

Lielbritānija.

Ražotājs:

Glaxo Operations UK Limited (trading as Glaxo Wellcome Operations),

Priory Street,

Ware,

Hertfordshire, SG12 0DJ

Lielbritānija

Glaxo Operations UK Limited (trading as GlaxoWellcome Operations),

Harmire Road,

Barnard Castle,

County Durham DL12 8DT

Lielbritānija.

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Tel: + 370 5 264 90 00

 

info.lt@gsk.com

България

Luxembourg/Luxemburg

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Teл.: + 359 2 953 10 34

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Česká republika

Magyarország

GlaxoSmithKline s.r.o.

GlaxoSmithKline Kft.

Tel: + 420 222 001 111

Tel.: + 36 1 225 5300

cz.info@gsk.com

 

Danmark

Malta

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline Malta

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 356 21 238131

dk-info@gsk.com

 

Deutschland

Nederland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

GlaxoSmithKline BV

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

Tel: + 31 (0)30 6938100

produkt.info@gsk.com

nlinfo@gsk.com

Eesti

Norge

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

GlaxoSmithKline AS

Tel: + 372 6676 900

Tlf: + 47 22 70 20 00

estonia@gsk.com

firmapost@gsk.no

Ελλάδα

Österreich

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Tel: + 43 (0)1 97075 0

 

at.info@gsk.com

España

Polska

GlaxoSmithKline, S.A.

GSK Services Sp. z o.o.

Tel: + 34 902 202 700

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

es-ci@gsk.com

 

France

Portugal

Laboratoire GlaxoSmithKline

BIAL, Portela & Ca. SA.

Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

Tel: + 351 22 986 61 00

diam@gsk.com

info@bial.com

Hrvatska

România

GlaxoSmithKline d.o.o.

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 385 1 6051 999

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

Slovenija

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 353 (0)1 4955000

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

 

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Sími: + 354 535 7000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: +39-055 56801

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 371 67312687

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta <{MM/GGGG}>

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

<

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas