Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Reyataz (atazanavir sulphate) – Marķējuma teksts - J05AE08

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsReyataz
ATĶ kodsJ05AE08
Vielaatazanavir sulphate
RažotājsBristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Raksts satur

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

TEKSTS UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KASTĪTES (PUDELES UN BLISTERA IEPAKOJUMIEM) UN TEKSTS UZ ETIĶETES PUDELEI AR KAPSULĀM

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

REYATAZ 100 mg cietās kapsulas

Atazanavir

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra kapsula satur 100 mg atazanavīra (sulfāta veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: satur laktozi (skatīt lietošanas instrukciju).

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Kastīte un pudeles etiķete (1 pudele): 60 cietās kapsulas

Blistera iepakojums: 60 cietās kapsulas

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Kapsulas jānorij veselas. Pirms zāļu lietošanas izlasiet instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pudeles iepakojums:

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Blistera iepakojums:

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

Pudeles iepakojums:

60 cietās kapsulas: EU/1/03/267/001

Blistera iepakojums:

60 cietās kapsulas: EU/1/03/267/002

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Ārējā kārbiņa: REYATAZ 100 mg

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

<NN>:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

REYATAZ 100 mg cietās kapsulas

Atazanavir

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {MM/GGGG}

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

TEKSTS UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KASTĪTES (PUDELES UN BLISTERA IEPAKOJUMIEM) UN TEKSTS UZ ETIĶETES PUDELEI AR KAPSULĀM

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

REYATAZ 150 mg cietās kapsulas

Atazanavir

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra kapsula satur 150 mg atazanavīra (sulfāta veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: satur laktozi (skatīt lietošanas instrukciju).

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Kastīte un pudeles etiķete (1 pudele): 60 cietās kapsulas

Blistera iepakojums: 60 cietās kapsulas

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Kapsulas jānorij veselas. Pirms zāļu lietošanas izlasiet instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pudeles iepakojums:

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Blistera iepakojums:

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

Pudeles iepakojums:

60 cietās kapsulas: EU/1/03/267/003

Blistera iepakojums:

60 cietās kapsulas: EU/1/03/267/004

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Ārējā kārbiņa: REYATAZ 150 mg

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

<NN>:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

REYATAZ 150 mg cietās kapsulas

Atazanavir

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {MM/GGGG}

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

TEKSTS UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KASTĪTES (PUDELES UN BLISTERA IEPAKOJUMIEM) UN TEKSTS UZ ETIĶETES PUDELEI AR KAPSULĀM

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

REYATAZ 200 mg cietās kapsulas

Atazanavir

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra kapsula satur 200 mg atazanavīra (sulfāta veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: satur laktozi (skatīt lietošanas instrukciju).

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

(1 pudele): 60 cietās kapsulas

Pudeles kastītes iepakojums: (3 pudeles): 3 x 60 cietās kapsulas (3 pudeles pa 60 cietām kapsulām) Pudeles etiķetes iepakojums: 60 cietās kapsulas

Blistera iepakojums: 60 cietās kapsulas

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Kapsulas jānorij veselas. Pirms zāļu lietošanas izlasiet instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pudeles iepakojums:

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Blistera iepakojums:

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

Pudeles iepakojums:

60 cietās kapsulas: EU/1/03/267/005

3 x 60 cietās kapsulas: EU/1/03/267/011

Blistera iepakojums:

60 cietās kapsulas: EU/1/03/267/006

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Ārējā kārbiņa: REYATAZ 200 mg

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

<NN>:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

REYATAZ 200 mg cietās kapsulas

Atazanavir

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {MM/GGGG}

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

TEKSTS UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KASTĪTES (PUDELES UN BLISTERA IEPAKOJUMIEM) UN TEKSTS UZ ETIĶETES PUDELEI AR KAPSULĀM

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

REYATAZ 300 mg cietās kapsulas

Atazanavir

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra kapsula satur 300 mg atazanavīra (sulfāta veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: satur laktozi (skatīt lietošanas instrukciju).

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

(1 pudele): 30 cietās kapsulas

Pudeles kastītes iepakojums: (3 pudeles): 3 x 30 cietās kapsulas (3 pudeles pa 30 cietām kapsulām) Pudeles etiķetes iepakojums: 30 cietās kapsulas

Blistera iepakojums: 30 cietās kapsulas

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Kapsulas jānorij veselas. Pirms zāļu lietošanas izlasiet instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pudeles iepakojums:

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Blistera iepakojums:

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

Pudeles iepakojums:

30 cietās kapsulas: EU/1/03/267/008

3 x 30 cietās kapsulas: EU/1/03/267/010

Blistera iepakojums:

30 cietās kapsulas: EU/1/03/267/009

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Ārējā kārbiņa: REYATAZ 300 mg

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

<NN>:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

REYATAZ 300 mg cietās kapsulas

Atazanavir

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {MM/GGGG}

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

TEKSTS UZ ĀRĒJĀS KĀRBIŅAS

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

REYATAZ 50 mg iekšķīgi lietojams pulveris

Atazanavir

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrā paciņā ir 50 mg atazanavīra (sulfāta formā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur aspartāmu un saharozi. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris iekšķīgai lietošanai 30 paciņu

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/03/267/012

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Ārējā kārbiņa: REYATAZ 50 mg

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

<NN>:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA REYATAZ 50 mg PULVERIS IEKŠĶĪGAI LIETOŠANAI – PLĒVES PACIŅA

1.ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

REYATAZ 50 mg iekšķīgi lietojams pulveris

Atazanavir

Iekšķīgai lietošanai

2.LIETOŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {MM/GGGG}

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

50 mg

6.CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas