Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rezolsta (darunavir / cobicistat) – Lietošanas instrukcija - J05

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsRezolsta
ATĶ kodsJ05
Vieladarunavir / cobicistat
RažotājsJanssen-Cilag International N.V.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

REZOLSTA 800 mg/150 mg apvalkotās tabletes darunavirum/cobicistatum

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir REZOLSTA un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms REZOLSTA lietošanas

3.Kā lietot REZOLSTA

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt REZOLSTA

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir REZOLSTA un kādam nolūkam to lieto

Kas ir REZOLSTA?

REZOLSTA ir pretretrovīrusu līdzeklis, kas tiek izmantots cilvēka imūndeficīta jeb HIV infekcijas ārstēšanai. Tā aktīvās vielas ir darunavīrs un kobicistats. Darunavīrs pieder pie HIV infekcijas ārstēšanai paredzētu zāļu grupas, kas tiek saukta par “Proteāzes inhibitoriem” un kas HIV vīrusu skaitu Jūsu organismā samazina līdz niecīgam līmenim. Tas tiek lietots kopā ar kobicistatu, kas paaugstina darunavīra līmeni asinīs. Ārstēšana ar REZOLSTA pastiprinās Jūsu imūnsistēmas (organisma dabiskās aizsargsistēmas) darbību un samazinās ar HIV infekciju saistīto slimību attīstības iespējamību, tomēr ar REZOLSTA palīdzību nav iespējams izārstēt HIV infekciju.

Kādam nolūkam to lieto?

REZOLSTA lieto, lai ārstētu 18 gadus vecus vai vecākus ar HIV inficētus pieaugušos (skatīt „Kā lietot

REZOLSTA”).

REZOLSTA jālieto kombinācijā ar citām pret HIV vērstām zālēm. Jūsu ārsts apspriedīsies ar Jums, lai noteiktu Jums piemērotāko zāļu kombināciju.

2. Kas Jums jāzina pirms REZOLSTA lietošanas

Nelietojiet REZOLSTA šādos gadījumos

-Ja Jums ir alerģija pret darunavīru, kobicistatu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

-ja Jums ir smagi aknu darbības traucējumi. Pajautājiet ārstam, ja neesat pārliecināts par aknu slimības smagumu. Var būt nepieciešami daži papildu izmeklējumi.

REZOLSTA nedrīkst kombinēt ar šādām zālēm

Ja lietojat kādas no šīm zālēm, vaicājiet ārstam, vai nav jāpāriet uz citām zālēm.

Zāles

Šo zāļu lietošanas mērķis

Alfuzosīns

palielinātas prostatas ārstēšanai

Amiodarons, bepridils, dronedarons, hinidīns,

noteiktu sirdsdarbības traucējumu, piemēram,

ranolazīns vai lidokaīns (injicējams)

patoloģiskas sirdsdarbības, ārstēšanai

Karbamazepīns, fenobarbitāls un fenitoīns

krampju profilaksei

Astemizols vai terfenadīns

alerģijas simptomu ārstēšanai

Kolhicīns (ja Jums ir nieru/aknu darbības

podagras vai pārmantota Vidusjūras drudža

traucējumi)

ārstēšanai

Rifampicīns

dažu infekciju, piemēram, tuberkulozes

 

ārstēšanai

Lurazidons, pimozīds, kvetiapīns vai sertindols

psihisku traucējumu ārstēšanai

Melnā rudzu grauda alkaloīdi, piemēram,

migrēnas un galvassāpju ārstēšanai

ergotamīns, dihidroergotamīns, ergometrīns un

 

metilergonovīns

 

Cisaprīds

dažu kuņģa darbības traucējumu ārstēšanai

Divšķautņu asinszāle (Hypericum perforatum)

ārstniecības augu līdzeklis depresijas ārstēšanai

Elbasvīrs/grazoprevīrs

C hepatīta infekcijas ārstēšanai

Lovastatīns vai simvastatīns

holesterīna līmeņa pazemināšanai

Triazolāms vai perorāli (iekšķīgi) lietots

lai atvieglotu iemigšanu un/vai mazinātu

midazolāms

trauksmi

Sildenafils

lai ārstētu sirds un plaušu slimību, ko dēvē par

 

pulmonālu arteriālu hipertensiju. Sildenafilam ir

 

arī citas indikācijas. Lūdzu, skat. punktu "Citas

 

zāles un REZOLSTA”.

Avanafils

erektilās disfunkcijas ārstēšanai

Tikagrelors

lai palīdzētu apturēt trombocītu salipšanu,

 

ārstējot pacientus, kas pārcietuši sirdstrieku

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms REZOLSTA lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Lietojot šīs zāles, Jūs aizvien varat nodot tālāk HIV, lai gan efektīva pretretrovīrusu terapija samazina risku. Apspriediet ar ārstu piesardzības pasākumus, kādi jāievēro, lai izvairītos no citu cilvēku inficēšanas.

Cilvēkiem, kuri lieto REZOLSTA, aizvien var attīstīties infekcijas vai citas ar HIV infekciju saistītas slimības. Jums regulāri jāsazinās ar savu ārstu.

Pacientiem, kuri lieto REZOLSTA un raltegravīru (pret HIV infekciju), izsitumi (parasti viegli vai mēreni izteikti) var rasties biežāk nekā pacientiem, kuri kādas no šīm zālēm lieto atsevišķi.

REZOLSTA lietota tikai nelielam skaitam par 65 gadiem vecāku pacientu. Ja Jūs esat šajā vecuma grupā, lūdzu, pārrunājiet ar ārstu, vai Jūs varat lietot REZOLSTA.

Pārbaudiet šos punktus un pastāstiet savam ārstam, ja kāds no tiem attiecas uz Jums.

-Pastāstiet ārstam, ja Jums iepriekš bijušas aknu slimības, ieskaitot B vai C hepatīta infekciju. Pirms pieņemt lēmumu, vai nozīmēt Jums REZOLSTA, Jūsu ārsts izvērtēs, cik smaga ir Jūsu aknu slimība.

-Pastāstiet ārstam, ja Jums ir bijuši nieru darbības traucējumi. Ārsts rūpīgi apsvērs, vai ārstēt Jūs ar REZOLSTA.

-Pastāstiet ārstam, ja Jums ir cukura diabēts. REZOLSTA var paaugstināt cukura līmeni asinīs.

-Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja pamanāt kādu no infekcijas simptomiem (piemēram, palielinātus limfmezglus un drudzi). Dažiem pacientiem ar progresējošu HIV un imūnsistēmas novājinājuma izraisītām neparastām (oportūnistiskām) infekcijām anamnēzē drīz pēc HIV terapijas uzsākšanas var parādīties iepriekšējās infekcijas slimības iekaisuma simptomi un pazīmes. Tiek uzskatīts, ka to izraisa organisma imūnās atbildes uzlabošanās, kas dod iespēju organismam cīnīties ar infekciju, kas līdz šim pastāvēja bez redzamiem simptomiem.

-Pēc Jūsu HIV infekcijas ārstēšanai paredzētās terapijas uzsākšanas papildus oportūnistiskajām infekcijām var parādīties arī autoimūni traucējumi (stāvoklis, kad imūnā sistēma uzbrūk organisma veselajiem audiem). Autoimūni traucējumi var parādīties daudzus mēnešus pēc terapijas uzsākšanas. Ja Jūs novērojat jebkādas infekcijas pazīmes vai citus simptomus, tādus kā muskuļu vājumu, vājumu, kas rodas plaukstās un pēdās, bet virzās tālāk, pārņemot ķermeni, sirdsklauves, trīci vai hiperaktivitāti, lūdzu, nekavējoties informējiet savu ārstu lai saņemtu nepieciešamo ārstēšanu.

-Pastāstiet ārstam, ja Jums ir hemofīlija. REZOLSTA var paaugstināt asiņošanas risku.

-Pastāstiet ārstam, ja Jums ir alerģija pret sulfonamīdiem (lieto, piemēram, lai ārstētu noteiktas infekcijas).

-Pastāstiet ārstam, ja Jums rodas jebkādi skeleta-muskuļu bojājumi. Dažiem pacientiem, lietojot kombinētu pretretrovīrusu terapiju, var attīstīties kaulu slimība, ko sauc par kaulu nekrozi (kaulaudu atmiršana, ko rada asinsplūsmas samazināšanās kaulā). Tās iespējamība var būt lielāka pēc ilgstošas HIV ārstēšanas, izteiktākiem imūnsistēmas darbības traucējumiem, pacientiem ar palielinātu ķermeņa masu, alkoholiķiem vai tā saucamo kortikosteroīdu lietotājiem. Kaulu nekrozes pazīmes ir locītavu stīvums, sāpes (īpaši gūžā, celī un plecā) un apgrūtinātas kustības. Ja pamanāt kādus no šiem simptomiem, lūdzu, informējiet ārstu.

Bērni un pusaudži

REZOLSTA nav paredzēts lietot bērniem un pusaudžiem, jo šīs zāles nav pētītas pacientiem līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un REZOLSTA

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis.

Ir dažas zāles, kuras Jūs nedrīkstat lietot kopā ar REZOLSTA. Tās uzskaitītas iepriekš punktā ”REZOLSTA nedrīkst kombinēt ar šādām zālēm”.

REZOLSTA nedrīkst lietot kopā ar citām pretvīrusu zālēm, kas satur papildu līdzekli, vai ar citām pretvīrusu zālēm, kas jālieto ar papildu līdzekli. Dažos gadījumos var būt jāmaina citu zāļu devas. Tādēļ vienmēr pastāstiet savam ārstam, ja Jūs lietojat citas anti-HIV zāles, un rūpīgi sekojiet ārsta norādījumiem par zāļu kombinācijām.

REZOLSTA ietekme var mazināties, ja Jūs lietojat kādas no turpmāk minētajām zālēm. Pastāstiet ārstam, ja lietojat:

-bosentānu (sirds slimības ārstēšanai);

-deksametazonu (kortikosteroīdu) injekciju veidā;

-efavirenzu, etravirīnu, nevirapīnu (HIV infekcijas ārstēšanai);

-boceprevīru, telaprevīru (C hepatīta infekcijas ārstēšanai);

-rifapentīnu, rifabutīnu (bakteriālu infekciju ārstēšanai).

Lietojot REZOLSTA, iespējama ietekme uz citu zāļu iedarbību. Pastāstiet ārstam, ja lietojat:

-amlodipīnu, karvedilolu, diltiazemu, dizopiramīdu, felodipīnu, flekainīdu, metoprololu, meksiletīnu, nikardipīnu, nifedipīnu, propafenonu, timololu, verapamilu (sirds slimības ārstēšanai), jo var pastiprināties šo zāļu terapeitiskā ietekme vai blakusparādības;

-apiksabānu, dabigatrāna eteksilātu, rivaroksabānu, varfarīnu (lai mazinātu asinsreci), jo var mainīties to terapeitiskā ietekme vai blakusparādības; Jūsu ārstam var būt jāpārbauda Jūsu asinis;

-estrogēnu saturošus hormonālos kontracepcijas līdzekļus un hormonu aizstājterapiju. REZOLSTA var samazināt to efektivitāti. Pretapaugļošanās nolūkā ieteicams izmantot citas nehormonālas kontracepcijas metodes;

-atorvastatīnu, fluvastatīnu, pitavastīnu, pravastatīnu, rosuvastatīnu (holesterīna līmeņa pazemināšanai). Var būt paaugstināts muskuļaudu bojājumu risks. Ārsts novērtēs, kura holesterīna līmeņa pazemināšanas shēma ir vispiemērotākā tieši Jūsu situācijā;

-ciklosporīnu, everolimu, takrolimu, sirolimu (imūnās sistēmas ārstēšanai), jo var pastiprināties šo zāļu terapeitiskā ietekme vai blakusparādības. Ārsts var vēlēties veikt dažas papildu pārbaudes;

-kortikosteroīdus, tai skaitā betametazonu, budezonīdu, flutikazonu, mometazonu, prednizonu, triamcinolonu. Šīs zāles lieto alerģiju, astmas, iekaisīgu zarnu slimību, acu iekaisuma, locītavu un muskuļu un citu iekaisīgu slimību ārstēšanai. Ja nav iespējams lietot alternatīvas zāles, šīs zāles drīkst lietot tikai tad, ja ir veikts medicīnisks izvērtējums un Jūsu ārsts rūpīgi uzrauga kortikosteroīdu izraisītās blakusparādības;

-buprenorfīnu/naloksonu, metadonu (zāles opiātu atkarības ārstēšanai);

-salmeterolu (zāles astmas ārstēšanai);

-artemeteru/lumefantrīnu (kombinētu līdzekli malārijas ārstēšanai);

-dasatinibu, nilotinibu, vinblastīnu, vinkristīnu (zāles vēža ārstēšanai);

-perfenazīnu, risperidonu, tioridazīnu (zāles psihisku traucējumu ārstēšanai);

-klorazepātu, diazepāmu, estazolāmu, flurazepāmu (zāles miega traucējumu vai trauksmes ārstēšanai);

-sildenafilu, tadalafilu, vardenafilu (erektilās disfunkcijas ārstēšanai vai sirds un plaušu slimības, ko dēvē par pulmonālu arteriālu hipertensiju, ārstēšanai);

-simeprevīru (C hepatīta infekcijas ārstēšanai).

Var rasties nepieciešamība mainīt citu zāļu devu, jo kombinējot var mainīties to vai REZOLSTA terapeitiskā iedarbība vai blakusparādības.

Pastāstiet ārstam, ja lietojat:

-alfentanilu (spēcīgas un īslaicīgas darbības injicējamas pretsāpju zāles, kuras izmanto ķirurģiskās procedūrās);

-digoksīnu (noteiktu sirds slimību ārstēšanai);

-klaritromicīnu (antibiotiku);

-klotrimazolu, flukonazolu, itrakonazolu, ketokonazolu, posakonazolu (pret sēnīšu infekcijām).

Vorikonazolu drīkst lietot tikai pēc medicīniskas novērtēšanas;

-rifabutīnu (pret bakteriālām infekcijām);

-tadalafilu, sildenafilu, vardenafilu (lai ārstētu erektilo disfunkciju vai paaugstinātu asinsspiedienu pulmonālā asinsrites lokā);

-amitriptilīnu, dezipramīnu, imipramīnu, nortriptilīnu, paroksetīnu, sertralīnu, trazodonu

(depresijas un trauksmes ārstēšanai);

-maraviroku (HIV infekcijas ārstēšanai);

-kolhicīnu (podagras un pārmantota Vidusjūras drudža ārstēšanai), Ja Jums ir nieru un/vai aknu darbības traucējumi, skatīt punktu “REZOLSTA nedrīkst kombinēt ar šādām zālēm”;

-bosentānu (lai ārstētu paaugstinātu asinsspiedienu pulmonālā asinsrites lokā);

-buspironu, klorazepātu, diazepāmu, estazolāmu, flurazepāmu, zolpidēmu, midazolāmu injekciju veidā (zāles miega traucējumu un/vai trauksmes ārstēšanai);

-metformīnu (2. tipa cukura diabēta ārstēšanai);

-fentanilu, oksikodonu, tramadolu (sāpju ārstēšanai).

Šis zāļu saraksts nav pilnīgs. Pastāstiet veselības aprūpes sniedzējam par visām zālēm, kuras Jūs lietojat.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja esat grūtniece, plānojat grūtniecību vai barojat bērnu ar krūti. Grūtniecības un bērna barošanas ar krūti laikā nedrīkst lietot REZOLSTA, ja vien to nav licis darīt ārsts. Ar HIV inficētās sievietes nedrīkst barot bērnu ar krūti, jo pastāv gan iespēja, ka zīdainis var tikt HIV inficēts ar krūts pienu, gan viņam var izpausties vēl nezināma zāļu iedarbība.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus, ja pēc REZOLSTA lietošanas Jums ir reibonis.

3.Kā lietot REZOLSTA

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts, farmaceits vai medmāsa Jums teicis (-kusi). Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

REZOLSTA Jums jālieto katru dienu un vienmēr kopā ar uzturu. Bez uztura REZOLSTA nespēj pilnvērtīgi darboties. Jums jāietur maltīte vai jāapēd uzkoda 30 minūšu laikā pirms REZOLSTA lietošanas. Uztura veids nav svarīgs.

-Norijiet veselu tableti, uzdzerot ūdeni vai pienu. Ja Jums ir grūti norīt REZOLSTA, pastāstiet par to ārstam.

-Citus HIV infekcijas ārstēšanas līdzekļus kombinācijā ar REZOLSTA lietojiet saskaņā ar ārsta ieteikumiem.

Bērniem neatveramā vāciņa noņemšana

Plastmasas pudelei ir vāciņš, kas bērniem nav atverams. Tas jāatver šādi:

-Uzspiediet uz skrūvējamā plastmasas vāciņa, vienlaicīgi griežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

-Noņemiet atskrūvēto vāciņu.

Ja esat lietojis REZOLSTA vairāk nekā noteikts

Nekavējoties vērsieties pie sava ārsta, farmaceita vai medmāsas.

Ja esat aizmirsis lietot REZOLSTA

Ja to pamanāt 12 stundu laikā, lietojiet tabletes nekavējoties. Vienmēr lietojiet šīs zāles kopā ar uzturu. Ja to pamanāt pēc 12 stundām, izlaidiet devu un nākamo devu lietojiet kā parasti. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Nepārtrauciet REZOLSTA lietošanu, ja neesat pirms tam konsultējies ar ārstu.

Kad terapija ir uzsākta, to nedrīkst pārtraukt bez ārsta norādījuma.

HIV terapija var uzlabot Jūsu pašsajūtu. Pat tad, ja Jūs jūtaties labāk, nepārtrauciet lietot REZOLSTA. Vispirms konsultējieties ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4.Iespējamās blakusparādības

HIV infekcijas ārstēšanas laikā var palielināties ķermeņa masa un paaugstināties lipīdu un glikozes līmenis asinīs. Tas daļēji tiek saistīts ar veselības atgūšanu un dzīvesveidu, bet lipīdu līmeņa izmaiņu gadījumā – dažreiz arī ar zālēm pret HIV. Jūsu ārsts veiks izmeklējumus, lai atklātu šīs izmaiņas.

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Pastāstiet ārstam, ja Jums rodas kādas no šīm blakusparādībām.

Ir aprakstīti aknu darbības traucējumi, kas reizēm var būt smagi. Pirms sākt lietot REZOLSTA, ārstam jāveic asins analīzes. Ja Jums ir hroniska B vai C hepatīta infekcija, ārstam asins analīzes jāveic biežāk, jo Jums ir lielāka aknu darbības traucējumu attīstības iespējamība. Konsultējieties ar ārstu par aknu darbības traucējumu pazīmēm un simptomiem. Tie var izpausties kā ādas vai acu baltumu dzelte, tumšs (tējas krāsas) urīns, bālgani izkārnījumi, slikta dūša, vemšana, ēstgribas zudums vai sāpes vai jutīgums labajā paribē.

REZOLSTA bieži izraisīta blakusparādība ir ādas izsitumi (biežāk, ja zāles lieto kombinācijā ar raltegravīru), nieze. Izsitumi parasti ir viegli vai mēreni izteikti. Ādas izsitumi var būt arī reta un smaga stāvokļa simptoms. Tādēļ tad, ja Jums rodas izsitumi, ir svarīgi sazināties ar ārstu. Jūsu ārsts ieteiks, kā jāārstē simptomi un vai ir jāpārtrauc lietot REZOLSTA.

Citas klīniski nozīmīgas blakusparādības (novērotas ne vairāk kā 1 no katriem 10 pacientiem) ir cukura diabēts. Ne vairāk kā 1 no katriem 100 pacientiem ir aprakstīts aizkuņģa dziedzera iekaisums (pankreatīts).

Ļoti biežas blakusparādības (var rasties vairāk nekā 1 no katriem 10 cilvēkiem):

-galvassāpes;

-caureja, slikta dūša.

Biežas blakusparādības (var rasties ne vairāk kā 1 no katriem 10 pacientiem):

-alerģiskas reakcijas, piemēram, nātrene, smaga ādas un citu audu tūska (bieži lūpu vai acu rajonā);

-samazināta ēstgriba;

-patoloģiski sapņi;

-vemšana, sāpes vēderā vai vēdera tūska un meteorisms;

-sāpes muskuļos, muskuļu krampji vai vājums;

-nogurums.

Retākas blakusparādības (var rasties ne vairāk kā 1 no katriem 100 pacientiem):

-infekcijas vai autoimūnu traucējumu (imūnsistēmas reaktivācijas iekaisuma sindroms) simptomi;

-osteonekroze (kaulaudu atmiršana, ko izraisa nepietiekama kaula apasiņošana);

-krūšu palielināšanās;

-vājums.

Retas blakusparādības (var rasties ne vairāk kā 1 no katriem 1000 pacientiem):

-reakcija, ko dēvē par DRESS [stipri izteikti izsitumi, kas var būt vienlaicīgi ar drudzi, nespēku, sejas vai limfmezglu pietūkumu, palielinātu eozinofīlo leikocītu (balto asins šūnu veids) skaitu, ietekmi uz aknām, nierēm vai plaušām].

Dažas blakusparādības ir raksturīgas tās grupas, pie kuras pieder REZOLSTA, pret-HIV līdzekļiem. Tās ir šādas:

-muskuļu sāpes, jutīgums vai vājums. Retos gadījumos šie muskuļu bojājumi ir bijuši nopietni;

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt REZOLSTA

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pudeles pēc "Derīgs līdz” vai „EXP". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

REZOLSTA nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko REZOLSTA satur

Aktīvās vielas ir darunavīrs un kobicistats. Katra tablete satur 800 mg darunavīra (etanolāta veidā) un

150 mg kobicistata.

Citas sastāvdaļas ir hipromeloze, silīciju saturoša mikrokristāliskā celuloze, koloidāls silīcija dioksīds, krospovidons un magnija stearāts. Apvalks satur polivinilspirtu – daļēji hidrolizētu, titāna dioksīdu, polietilēnglikolu (makrogolu), talku, sarkano dzelzs oksīdu un melno dzelzs oksīdu.

REZOLSTA ārējais izskats un iepakojums

Apvalkota, rozā, ovālas formas tablete ar iespiedumu TG vienā pusē un 800 otrā pusē. 30 tabletes plastmasas pudelē.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Beļģija

Ražotājs

Janssen-Cilag SpA, Via C. Janssen, Borgo San Michele, 04100 Latina, Itālija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Janssen-Cilag NV

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Antwerpseweg 15-17

Geležinio Vilko g. 18A

B-2340 Beerse

LT-08104 Vilnius

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

Tel: +370 5 278 68 88

България

Luxembourg/Luxemburg

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Janssen-Cilag NV

ж.к. Младост 4

Antwerpseweg 15-17

Бизнес Парк София, сграда 4

B-2340 Beerse

София 1766

Belgique/Belgien

Тел.: +359 2 489 94 00

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

Česká republika

Magyarország

Janssen-Cilag s.r.o.

Janssen-Cilag Kft.

Karla Engliše 3201/06

Nagyenyed u. 8-14

CZ-150 00 Praha 5 - Smíchov

H-Budapest, 1123

Tel: +420 227 012 227

Tel.: +36 1 884 2858

Danmark

Malta

Janssen-Cilag A/S

AM MANGION LTD.

Bregnerødvej 133

Mangion Building, Triq Ġdida fi Triq Valletta

DK-3460 Birkerød

MT-Ħal-Luqa LQA 6000

Tlf: +45 45 94 82 82

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Nederland

Janssen-Cilag GmbH

Janssen-Cilag B.V.

Johnson & Johnson Platz 1

Graaf Engelbertlaan 75

D-41470 Neuss

NL-4837 DS Breda

Tel: +49 2137 955-955

Tel: +31 76 711 1111

Eesti

Norge

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Janssen-Cilag AS

Lõõtsa 2

Postboks 144

EE-11415 Tallinn

NO-1325-Lysaker

Tel: +372 617 7410

Tlf: +47 24 12 65 00

Ελλάδα

Österreich

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Janssen-Cilag Pharma GmbH

Λεωφόρος Ειρήνης 56

Vorgartenstraße 206B

GR-151 21 Πεύκη, Αθήνα

A-1020 Wien

Tηλ: +30 210 80 90 000

Tel: +43 1 610 300

España

Polska

Janssen-Cilag, S.A.

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24

E-28042 Madrid

PL-02-135 Warszawa

Tel: +34 91 722 81 00

Tel.: +48 22 237 60 00

France

Portugal

Janssen-Cilag

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

1, rue Camille Desmoulins, TSA 91003

Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A

F-92787 Issy Les Moulineaux, Cedex 9

Queluz de Baixo

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

PT-2734-503 Barcarena

 

Tel: +351 21 43 68 835

Hrvatska

România

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Johnson & Johnson România SRL

Oreškovićeva 6h

Str. Tipografilor nr. 11-15

10010 Zagreb

Clădirea S-Park, Corp B3-B4, Etaj 3

Tel: +385 1 6610 700

013714 Bucureşti, ROMÂNIA

 

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Slovenija

Janssen-Cilag Ltd.

Johnson & Johnson d.o.o.

50-100 Holmers Farm Way

Šmartinska cesta 53

High Wycombe

SI-1000 Ljubljana

Buckinghamshire HP12 4EG

Tel: +386 1 401 18 30

United Kingdom

 

Tel: +44 1 494 567 444

 

Ísland

Slovenská republika

Janssen-Cilag AB

Johnson & Johnson s.r.o.

c/o Vistor hf.

CBC III, Karadžičova 12

Hörgatúni 2

SK-821 08 Bratislava

IS-210 Garðabær

Tel: +421 232 408 400

Sími: +354 535 7000

 

Italia

Suomi/Finland

Janssen-Cilag SpA

Janssen-Cilag Oy

Via M.Buonarroti, 23

Vaisalantie/Vaisalavägen 2

I-20093 Cologno Monzese MI

FI-02130 Espoo/Esbo

Tel: +39 02 2510 1

Puh/Tel: +358 207 531 300

Κύπρος

Sverige

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ,

Janssen-Cilag AB

Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 226

Box 4042

Λατσιά

SE-16904 Solna

CY-2234 Λευκωσία

Tel: +46 8 626 50 00

Τηλ: +357 22 207 700

 

Latvija

United Kingdom

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Janssen-Cilag Ltd.

Mūkusalas iela 101

50-100 Holmers Farm Way

Rīga, LV-1004

High Wycombe

Tel: +371 678 93561

Buckinghamshire HP12 4EG - UK

 

Tel: +44 1 494 567 444

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas