Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ribavirin Mylan (Ribavirin Three Rivers) (ribavirin) – Marķējuma teksts - J05AB04

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsRibavirin Mylan (Ribavirin Three Rivers)
ATĶ kodsJ05AB04
Vielaribavirin
RažotājsGenerics [UK] Ltd

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kastīte

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Ribavirin Mylan 200 mg cietās kapsulas ribavirinum

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra cietā kapsula satur 200 mg ribavirīna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi.

Sīkāku informāciju skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

56x1 cietās kapsulas

84x1 cietās kapsulas

112x1 cietās kapsulas

140x1 cietās kapsulas

168x1 cietās kapsulas

56 cietās kapsulas

84 cietās kapsulas

112 cietās kapsulas

140 cietās kapsulas

168 cietās kapsulas

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pudeles: uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Blisteri: nav īpašu uzglabāšanas apstākļu.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Generics [UK] Limited,

Station Close,

Potters Bar,

Hertfordshire,

EN6 1TL,

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/10/634/001

EU/1/10/634/002

EU/1/10/634/003

EU/1/10/634/004

EU/1/10/634/005

EU/1/10/634/006

EU/1/10/634/007

EU/1/10/634/008

EU/1/10/634/009

EU/1/10/634/010

EU/1/10/634/011

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Ribavirin Mylan cietās kapsulas

17.UNIKĀLAIS IDENTIFIKATORS — 2D SVĪTRKODS

Iekļauts 2D svītrkods ar unikālo identifikatoru.

18.UNIKĀLAIS IDENTIFIKATORS — CILVĒKAM UZSKATĀMI DATI

< PC: {numurs} SN: {numurs} NN: {numurs}

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Pudele

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ribavirin Mylan 200 mg cietās kapsulas ribavirinum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra kapsula satur 200 mg ribavirīna

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi .

Sīkāku informāciju skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

84 cietās kapsulas

112 cietās kapsulas

140 cietās kapsulas

168 cietās kapsulas

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Generics [UK] Limited,

Station Close,

Potters Bar,

Hertfordshire,

EN6 1TL,

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/10/634/001

EU/1/10/634/002

EU/1/10/634/003

EU/1/10/634/004

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

17. UNIKĀLAIS IDENTIFIKATORS — 2D SVĪTRKODS

Iekļauts 2D svītrkods ar unikālo identifikatoru.

18. UNIKĀLAIS IDENTIFIKATORS — CILVĒKAM UZSKATĀMI DATI

PC: {numurs}

SN: {numurs}

NN: {numurs}

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ VIENU DEVU BLISTERIEM

PVH/Aclar - alumīnijs

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ribavirin Mylan 200 mg cietās kapsulas ribavirinum

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Generics [UK] Limited

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5.CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas