Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Atlasīt vietnes valodu

Ribavirin Teva Pharma B.V. (ribavirin) – Marķējuma teksts - J05AB04

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsRibavirin Teva Pharma B.V.
ATĶ kodsJ05AB04
Vielaribavirin
RažotājsTeva B.V.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte ar 14, 28, 42, 56, 84, 112, 140 un 168 apvalkotām tabletēm

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Ribavirin Teva Pharma B.V. 200 mg apvalkotās tabletes ribavirinum

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra tablete satur 200 mg ribavirīna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 apvalkotās tabletes

28 apvalkotās tabletes

42 apvalkotās tabletes

56 apvalkotās tabletes

84 apvalkotās tabletes

112 apvalkotās tabletes

140 apvalkotās tabletes

168 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nīderlande

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/09/527/001 (14 tabletes)

EU/1/09/527/002 (28 tabletes)

EU/1/09/527/003 (42 tabletes)

EU/1/09/527/004 (56 tabletes)

EU/1/09/527/005 (84 tabletes)

EU/1/09/527/006 (112 tabletes)

EU/1/09/527/007 (140 tabletes)

EU/1/09/527/008 (168 tabletes)

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Ribavirin Teva Pharma B.V. 200 mg apvalkotās tabletes

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

Primārais iepakojums (blistera folija)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ribavirin Teva Pharma B.V. 200 mg apvalkotās tabletes ribavirinum

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Teva B.V.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte ar 14, 28, 42, 56, 84, 112, 140 un 168 apvalkotām tabletēm

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ribavirin Teva Pharma B.V. 400 mg apvalkotās tabletes ribavirinum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra tablete satur 400 mg ribavirīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 apvalkotās tabletes

28 apvalkotās tabletes

42 apvalkotās tabletes

56 apvalkotās tabletes

84 apvalkotās tabletes

112 apvalkotās tabletes

140 apvalkotās tabletes

168 apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/09/527/009 (14 tabletes)

EU/1/09/527/010 (28 tabletes)

EU/1/09/527/011 (42 tabletes)

EU/1/09/527/012 (56 tabletes)

EU/1/09/527/013 (84 tabletes)

EU/1/09/527/014 (112 tabletes)

EU/1/09/527/015 (140 tabletes)

EU/1/09/527/016 (168 tabletes)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Ribavirin Teva Pharma B.V. 400 mg apvalkotās tabletes

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

Primārais iepakojums (blistera folija)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ribavirin Teva Pharma B.V. 400 mg apvalkotās tabletes ribavirinum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Teva B.V.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas