Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rienso (ferumoxytol) – Zāļu apraksts - B03

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsRienso
ATĶ kodsB03
Vielaferumoxytol
RažotājsTakeda Pharma A/S

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Rienso 30 mg/ml šķīdums infūzijām.

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ml šķīduma satur 30 mg dzelzs (Ferrum), ferumoksitola (ferumoxytolum) veidā. Katrā flakonā 17 ml šķīduma satur 510 mg dzelzs, ferumoksitola veidā.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

 

 

tas

 

 

 

 

3.

ZĀĻU FORMA

 

ē

 

istr

 

Šķīdums infūzijām

 

 

Melns vai sarkanīgi brūns šķīdums

 

 

Osmolalitāte: 270-330 mosm/kg

 

 

pH: 6,5 līdz 8,0

ğ

 

re

 

 

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

 

 

 

 

 

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

vairs

nav

Rienso ir indicēts intravenozai dzelzs deficīta anēmijas ārstēšanai pieaugušiem pacientiem ar hronisku nieru slimību (HNS).

Dzelzs deficīta diagnozei jābūt b lstītai uz attiecīgiem laboratoriskajiem izmeklējumiem (skatīt 4.2 apakšpunktu).

4.2. Devaslesun lietošanas eids

Rienso jāievada tikai apmācīta medicīniskā personāla klātbūtnē ar zināšanām anafilaktisku reakciju novērtēšanā un ārstēšanā un telpā, kur ir iespējams nekavējoties nodrošināt atdzīvināšanas pasākumus pilnā apjomā.ā

PacientiZkatras Rienso infūzijas laikā un vismaz 30 minūtes pēc katras infūzijas ir rūpīgi jānovēro, vai tiem nerodas paaugstinātas jutības reakciju pazīmes un simptomi, tostarp jāizmēra asinsspiediens un pulss. Turklāt pacienti infūzijas laikā un vismaz 30 minūtes pēc tam ir jānovieto guļus vai daļēji guļus stāvoklī (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Devas

Ārstēšanas kurss

Rienso ārstēšanas kursa norise ir atkarīga no pacienta hemoglobīna līmeņa pirms ārstēšanas un ķermeņa masas, kā norādīts 1. tabulā.

Katra 510 mg deva tiek ievadīta intravenozas infūzijas veidā vismaz 15 minūtes. Pacientiem, kuri saņem divas devas, otru 510 mg infūziju jāievada pēc 2 līdz 8 dienām, saskaņā ar 1. tabulu.

1. tabula: Ieteicamo devu tabula Rienso ievadei

 

Kopējais ievadāmā Rienso daudzums

 

dzelzs mg (flakonu skaits)

 

 

 

 

Hemoglobīns

≤ 50 kg ķermeņa masas

>50 kg ķermeņa masas

 

 

 

> 10-12 g/dl

510 mg dzelzs (1 flakons)

2 × 510 mg dzelzs (2 flakoni)

 

 

 

≤ 10 g/dl

2 × 510 mg dzelzs (2 flakoni)

2 × 510 mg dzelzs (2 flakoni)

 

 

 

Maksimālā deva ir 1020 mg (2 flakoni), abas Rienso devas nedrīkst ievadīt vienlaicīgi.

Rienso nedrīkst ievadīt pacientiem, kuriem hemoglobīna līmenis ir lielāks par 12 g/dl, tran ferīna piesātinājums serumā (TSAT) ir lielāks par 50% vai feritīna līmenis ir lielāks par 800 ng/ml ( katīt 4.4 apakšpunktu).

Atkārtota novērtēšana jāveic ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc Rienso ārstēšanas kuēsa beigāmtasun tai jāietver laboratorisko izmeklēšanu ar hematoloģisko un dzelzs rādītāju no eikšanu.

Atkārtota ārstēšana

 

 

istr

 

 

 

Lai uzturētu stabilu hemoglobīna līmeni, atkārtota ārstēšana ar Ri nso var tikt rekomendēta pēc tam,

kad pacientam atkārtoti tiek izvērtēts un apstiprināts dzelzs d ficīts.ğUzturošā terapija un pacienta

uzraudzība – jāseko rekomendācijām pašreizējās vadlīnijās (pi mēram, Pārstrādātās Eiropas labas

prakses vadlīnijas).

 

re

 

Pediatriskā populācija

 

 

 

 

 

Rienso drošība un efektivitāte, lietojot bēr

iem un pusaudžiem vecumā līdz 18 gadiem, nav pierādīta.

Dati nav pieejami. Tāpēc Rienso nedrīk t

ozīmēt bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam

(skatīt 5.1 apakšpunktu).

nav

 

 

Īpaša populācija – hemodi līzes p c enti

 

 

 

vairs

 

 

Rienso ievadīšana jāuzsāk pēc sinsspiediena stabilizēšanas un pēc vismaz vienas hemodialīzes seansa stundas.

Aknu darbībaslestraucējumi

Rienso lietošanaā nav īpaši pētīta pacientiem ar aknu darbības traucējumiem; klīniskā pieredze ar

8 pacientiem ir ierobežota. Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem parenterāli dzelzs preparātus drīkstZievadīt tikai pēc rūpīga riska/ieguvuma novērtējuma. Nav ieteicams mainīt 1. tabulā norādītās devas.

Lietošanas veids

Intravenozai lietošanai infūzijas veidā.

Rienso jāievada infūzijas veidā ar 50-250 ml sterilu 0,9% nātrija hlorīda vai sterilu 5% glikozes šķīdumu vismaz 15 minūtes (skatīt 6.3. un 6.6. apakšpunktu).

4.3.Kontrindikācijas

Rienso lietošana ir kontrindicēta šādos gadījumos:

paaugstināta jutība pret aktīvo vielu, Rienso vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām;

pacientiem, kuriem anamnēzē ir jebkāda zināma alerģija pret zālēm, tostarp zināma paaugstināta jutība pret citiem parenterāli lietotiem dzelzs preparātiem;

dzelzs pārslodzes pazīmes;

anēmija, ko nav izraisījis dzelzs deficīts.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Paaugstinātas jutības reakcijas

Parenterāli ievadīti dzelzs preparāti var izraisīt paaugstinātas jutības reakcijas, tostarp smagas pakāpes un potenciāli letālas anafilaktiskas/anafilaktoīdas reakcijas. Ir saņemti ziņojumi par paaugstinātas

jutības reakcijām pēc iepriekš bez komplikācijām parenterāli lietotām kompleksu dzelzs preparātu

devām.

 

tas

 

 

Paaugstinātas jutības reakciju risks ir lielāks pacientiem ar zināmu alerģiju, ieskai ot lerģiju pret

 

ē

zālēm, tostarp pacientiem, kam ir bijusi smagas pakāpes astma, ekzēma vai citas a opisk s lerģijas

(skatīt 4.3. apakšpunktu).

istr

 

Paaugstinātas jutības reakciju pret parenterāli lietotiem kompleksiem dzelzs p epa ātiem risks ir

lielāks pacientiem ar imūnsistēmas vai iekaisīgām slimībām (piemēram, i ēmisko sarkano vilkēdi, reimatoīdo artrītu).

novērtēšanā un ārstēšanā, klātbūtnē un telpā, kur ir iespējams n kavējotiesğ nodrošināt atdzīvināšanas pasākumus pilnā apjomā. Pacienti katras Rienso infūzijas laikā un vismaz 30 minūtes pēc katras infūzijas ir rūpīgi jānovēro, vai tiem nerodas paaugstinātas jutības reakciju pazīmes un simptomi,

Rienso jāievada tikai apmācīta medicīniskā personāla, kam ir zināšanas anafilaktisku reakciju

tostarp jāizmēra asinsspiediens un pulss. Turklāt pacienti infūzijas laikā un vismaz 30 minūtes pēc tam

ir jānovieto guļus vai daļēji guļus stāvoklī.

nav

re

 

 

 

Pēc katras Rienso ievadīšanas visi pacienti jā ovēro vismaz 30 minūtes, vai nerodas nevēlamas blakusparādības. Ja ievadīšanas laikā rodas paaugstinātas jutības reakcijas vai nepanesības pazīmes, ārstēšana nekavējoties jāpārtrauc.vairsJānodrošina sirdsdarbības un elpošanas reanimācijas līdzekļu un iekārtu akūtu anafilaktisku/anafilaktoīdu eakciju novēršanai, tostarp injicējama adrenalīna šķīduma attiecībā 1:1000, pieejamība. Att ecīgi jānodrošina papildu ārstēšana ar antihistamīniem un/vai kortikosteroīdiem.

Pēcreģistrācijas periodā, lietojot Rienso, novēroja letālas un dzīvībai bīstamas paaugstinātas jutības reakcijas. Klīniskāslesizpau mes iekļāva anafilaktiska tipa reakcijas, kas izpaudās ar sirdsdarbības apstāšanos/ sirds un elpošanas apstāšanos, klīniski nozīmīgu hipotensiju, ģīboni un nereaģēšanu (skatīt 4.8 apakšpunktu).

Gados vecākiem pacientiem (> 65 gadus veciem) vai pacientiem ar vairākām blakusslimībām, kuriem rodasZnopietna paaugstinātas jutības reakcija, var būt īpaši smagas sekas.

Hipotensija

Ziņots par smagām nevēlamām blakusparādībām, kas izpaužas kā klīniski nozīmīga hipotensija. Pēc Rienso ievadīšanas var sekot hipotensija ar vai bez citām paaugstinātas jutības pazīmēm (skatīt 4.8 apakšpunktu).

Pēc katras Rienso ievadīšanas reizes nepieciešams novērot pacientus, lai noteiktu, vai nav radušās hipotensijas pazīmes vai simptomi.

Dzelzs pārslodze

Rienso nedrīkst ievadīt pacientiem ar dzelzs pārslodzi. Rienso nedrīkst ievadīt pacientiem, kuriem hemoglobīna līmenis ir lielāks par 12 g/dl, transferīna piesātinājums serumā (TSAT) ir lielāks par 50% vai feritīna līmenis ir lielāks par 800 ng/ml (skatīt 4.2 apakšpunktā).

Imunoloģiska slimība vai infekcija

Parenterāla dzelzs ievade jāveic piesardzīgi imunoloģiskas slimības vai akūtas vai hroniskas infekcijas gadījumā. Nav ieteicams ievadīt Rienso pacientiem ar esošu bakterēmiju.

Atkārtota ārstēšana/Ilgstoša lietošana

Ir pieejams ierobežots skaits klīnisko pētījumu par atkārtotu Rienso lietošanu un nav pieejami klīniskie pētījumi par atkārtotu ilgstošu lietošanu. Informāciju par pēcreģistracijas pieredzi Rienso lietošanā skatīt apakšpunktā 5.1.

Etilspirta un nātrija saturs

Šīs zāles satur nelielu daudzumu etilspirta (alkohola), mazāk nekā 100 mg 17 ml flakonā. Šīs zāles satur mazāk nekā 23 mg nātrija 17 ml flakonā, t.i., praktiski nātriju nesaturošas.

Magnētiskās rezonanses (MR) attēlveidošana

Rienso ievadīšana var īslaicīgi ietekmēt MR attēlveidošanas diagnostiskās spējas. Paredzētie MR attēlveidošanas izmeklējumi jāveic pirms Rienso ievadīšanas.

Ietekme uz MR angiogrāfiju ilgst aptuveni 1-2 dienas, savukārt ietekme uz audu diagnos isko

attēlveidošanu var ilgt līdz pat 6 mēnešiem.

istr

MR attēlu interpretācija ir panākama agrāk, ja ir zināms par neseno Rienso ievadīšanutasvai ja

izmantotas T1- vai protonu blīvuma svērtās MR pulsa sekvences.

ē

Rienso ievade neietekmē rentgenoloģisko izmeklēšanu, datortomogrāf ju (DT), pozitronu emisijas

tomogrāfiju (PET), viena fotona emisijas datortomogrāfiju (single photon emi ion computed

tomography, SPECT), ultrasonogrāfiju vai kodolmedicīnas attēlveidošanu.

Ietekme uz seroloģisko izmeklēšanu

ğ

24 stundu laikā pēc Rienso ievadīšanas laboratorijas analīz s var uzrādīt pārāk augstu dzelzs līmeni

serumā un palielinātu transferīnam piesaistītā dzelzs līmeni, mē ot dzelzs daudzumu arī Rienso

preparāta sastāvā.

 

re

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijied

rbības veidi

 

 

vairs

 

Nav veikti mijiedarbības pētījumi. Tāpat kā pārējo parenterālo dzelzs preparātu gadījumā, perorāli

lietotās dzelzs uzsūkšanās spēja mazinā , lietojotnavpreparātus vienlaicīgi.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

 

Sievietes reproduktīvā ecumā un grūtniecības stāvoklī

 

les

 

 

Atbilstoši un labi kontrolēti pētījumi par Rienso lietošanu grūtniecēm nav veikti. Pētījumi ar

dzīvniekiem pi rāda r produktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Tādēļ pirms lietošanas

grūtniecības aikā jāv ic rūpīga riska/ieguvuma izvērtēšana, un Rienso grūtniecības laikā nedrīkst

ā

 

 

lietot, ja vien tas nav absolūti nepieciešams (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Z

 

 

 

Dzelzs deficītu, kas rodas pirmajā grūtniecības trimestrī, daudzos gadījumos var ārstēt ar perorālu dzelzs lietošanu. Ja tiek uzskatīts, ka Rienso terapijas ieguvums pārsniedz iespējamo risku gan mātei, gan auglim, ārstēšanu ieteicams veikt otrajā un trešajā trimestrī.

Rienso sievietēm reproduktīvā vecumā, neizmantojot adekvātus kontracepcijas līdzekļus, lietot nav ieteicams.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai Rienso izdalās mātes pienā. Pieejamie farmakokinētiskie dati par dzīvniekiem liecina par Rienso izdalīšanos pienā (skatīt 5.3 apakšpunktu).

Nevar izslēgt risku jaundzimušajiem/zīdaiņiem, kuri baroti ar krūti.

6

Lēmums pārtraukt zīdīšanu vai pārtraukt terapiju ar Rienso, jāpieņem izvērtējot krūts barošanas ieguvumu bērnam un ieguvumu no terapijas mātei.

Fertilitāte

Pētījumi ar pieaugušām žurkām neuzrādīja nevēlamu ietekmi uz fertilitāti vai reproduktivitāti kopumā (skatīt 5.3 apakšpunktu). Pētot žurku prenatālo un postnatālo attīstību tika novērota nevēlama ietekme uz seksuālo nobriešanu un spēju radīt pēcnācējus F1-paaudzē (skatīt 5.3 apakšpunktu).

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Rienso maz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Ja pēc Rienso ievadīšanas

vērojami tādi simptomi kā reibonis, apjukums vai viegls reibonis, pacienti nedrīkst vadīt

transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus līdz šo simptomu izzušanai.

tas

 

Nav veikti pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Drošības profila kopsavilkums

ē

ğistr Visbiežāk ziņotās nevēlamās blakusparādības bija kuņģa-zarenu t akta simptomi (caureja, aizcietējums,

Klīniskajos pētījumos, kuros piedalījās 1562 pacienti ar HNS, nevēlamas blakusparādības novēroja 7,9% Rienso lietotāju un 0,2% gadījumu ziņots par smagām blakusparādībām.

slikta dūša un vemšana), galvassāpes, reibonis un hipotensija, visos gadījumos novērotas mazāk nekā 2,5% pacientu. Smagas paaugstinātas jutības reakcijas ai smaga hipotensija novērotas retāk (mazāk nekā 1 gadījumā no 100 pacientiem) un ziņotas 0,2% (3/1562) HNS pacientu, kuri saņēma Rienso

klīnisko pētījumu laikā. Viens no šiem trim g dījumiem tika aprakstīts kā anafilaksei līdzīga reakcija.

Nevēlamo blakusparādību tabula

nav

 

2. tabulā norādītas visas blakuspa ādība , kas novērotas klīniskajos pētījumos ar 1562 HNS

pacientiem, kuri saņēma divas 510 mg Rien o injekcijas ar 2 līdz 8 dienu intervālu un pēcreģistrācijas pieredze.

2. tabula:

Nevēlamās bl kusp

rādības klīnisko pētījumu laikā un pēcreģistrācijas pieredzē

 

 

 

 

 

 

 

ORGĀNU

 

 

BIEŽI

RETĀK

RETI

BIEŽUMS NAV

SISTĒMU

 

 

vairs

(≥1/10 000 līdz

ZINĀMS (NEVAR

 

(≥1/100 līdz

(≥1/1 000 līdz

KLASIFIKĀCIJA

 

<1/10)

<1/100)

1/1 000)

NOTEIKT PĒC

 

 

 

 

 

 

PIEEJAMIEM

 

 

 

 

 

 

DATIEM)

Asins un

les

 

 

Eozinofīlija

 

limfātiskāsā

 

 

 

 

 

sistēmas traucējumi

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

Imūnās sistēmas

 

 

Hipersensitivitāte

 

Dzīvībai bīstamas

traucējumi

 

 

 

ieskaitot

 

Anafilaktiskas/anafilaksei

 

 

 

 

anafilaktiskas

 

līdzīgas reakcijas*

 

 

 

 

reakcijas*

 

 

Vielmaiņas un

 

 

 

Pavājināta ēstgriba

Dehidratācija

 

uztures traucējumi

 

 

Pastiprināta ēstgriba

Podagra

 

 

 

 

 

 

Hiperkaliēmija

 

Nervu sistēmas

 

 

 

Reibonis

Parestēzija

Ģībonis

traucējumi

 

 

 

Garšas sajūtas

 

Nereaģēšana

 

 

 

 

traucējumi

 

Samaņas zudums

 

 

 

 

Galvassāpes

 

 

 

 

 

 

Miegainība

 

 

 

 

 

 

Dedzinoša sajūta

 

 

ORGĀNU

 

 

BIEŽI

RETĀK

RETI

 

BIEŽUMS NAV

SISTĒMU

 

(≥1/100 līdz

(≥1/1 000 līdz

(≥1/10 000 līdz

 

ZINĀMS (NEVAR

KLASIFIKĀCIJA

 

<1/10)

<1/100)

1/1 000)

 

NOTEIKT PĒC

 

 

 

 

 

 

 

 

PIEEJAMIEM

 

 

 

 

 

 

 

 

DATIEM)

Acu bojājumi

 

 

 

 

 

Pastiprināta

 

 

 

 

 

 

 

 

asarošana

 

 

 

 

 

 

 

 

Neskaidra redze

 

 

Sirds funkcijas

 

 

 

 

 

 

Tahikardija/aritmija,

traucējumi

 

 

 

 

 

 

Sirdsdarbības apstāšanās

 

 

 

 

 

 

 

Sirds un elpošanas

 

 

 

 

 

 

 

apstāšanās

 

 

 

 

 

 

 

Miokarda infarkts

 

 

 

 

 

 

 

Cianoze

 

 

 

 

 

 

 

Sastrēguma irds

 

 

 

 

 

 

 

mazspēja

Asinsvadu sistēmas

 

 

Hipotensija

 

Vazodil ācija

traucējumi

 

 

 

(hipotensija,

 

 

tas

 

 

 

 

pazemināts

 

 

 

 

 

 

asinsspiediens)

 

 

 

 

 

 

Piesarkums

istr

ē

 

 

 

 

(piesarkums,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

karstuma viļņi)

 

 

 

 

 

 

Hipertensija

 

 

 

 

 

 

(hipertensija,

 

 

 

 

 

 

pastāvīgi augsta

 

 

 

 

 

 

hipertensija)

ğ

 

 

 

 

 

 

re

 

Elpošanas sistēmas

 

 

Aizdusa

Deguna asiņošana

Bronhu spazmas

traucējumi, krūšu

 

 

 

nav

 

Klepus

kurvja un videnes

 

 

 

 

Hiperventilācija

slimības

 

 

 

 

 

Hipoksija

 

 

 

 

 

 

Balsenes tūska

 

 

 

 

 

 

Rīkles tūska

 

 

 

 

 

 

Elpošanas apstāšanās

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elpošanas mazspēja

 

 

 

 

 

 

 

Kakla kairinājums

 

 

 

 

 

 

 

Rīkles sasprindzinājums

 

 

 

 

 

 

 

Sēkšana

Kuņģa-zarnu trakta

 

 

Caureja

 

Sausa mute

Lūpu pietūkums

traucējumi

 

 

 

Aizcietējumi

Dispepsija

Mēles pietūkums

 

les

vairs

 

Sāpīga mēle

 

 

 

 

Slikta dūša

 

 

 

 

Sāpes vēderā (vēdera

 

 

 

 

 

uzpūšanās, sāpes

 

 

 

 

 

vēdera augšdaļā,

 

 

 

 

 

diskomforta sajūta

 

 

 

 

 

vēderā)

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Vemšana

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmainīta fēču krāsa

 

 

 

Aknu un/vai žults

 

 

 

 

Aknu funkcijas

 

 

izvades sistēmas

 

 

 

 

traucējumi

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGĀNU

 

 

BIEŽI

RETĀK

SISTĒMU

 

(≥1/100 līdz

(≥1/1 000 līdz

KLASIFIKĀCIJA

 

<1/10)

<1/100)

Ādas un zemādas

 

 

Izsitumi (izsitumi,

audu bojājumi

 

 

 

ģeneralizēti izsitumi,

 

 

 

 

 

niezoši izsitumi

 

 

 

 

 

nātrene)

 

 

 

 

 

Nieze (ģeneralizēta

 

 

 

 

 

nieze)

 

 

 

 

 

Asinsizplūdumi

 

 

 

 

 

Pastiprināta svīšana

 

 

 

 

 

(hiperhidroze,

 

 

 

 

 

svīšana naktī)

 

 

 

 

 

Pastiprināta ādas

 

 

 

 

 

pigmentācija

 

 

 

 

 

Ādas reakcija

Skeleta-muskuļu

 

 

Muskuļu / locītavu

un saistaudu

 

 

 

sāpes vai stīvums

sistēmas bojājumi

 

 

(artralģija, mialģija,

 

 

 

 

 

muskuļu vājums,

 

 

 

 

 

kaulu un muskuļu

 

 

 

 

 

stīvums)

 

 

 

 

 

Muguras sāpes

 

 

 

 

 

Muskuļu spazmas

Vispārēji

 

Reakcijas

Nogurums (nespēks,

traucējumi un

 

injekcijas vietā

nogurums)

reakcijas

 

 

(infūzija/zilums

Sāpes krūtīs

ievadīšanas vietā

injekcijas vietā,

(nepatīk ma s jūta

 

 

 

sāpes, reakcija,

krūtīs, sāpes krūtīs)

 

 

 

pietūkums,

Drebuļi

 

 

 

 

vairs

 

 

 

siltuma sajūta,

Drudzis (karstuma

 

 

 

asiņošana,

ajūta, drudzis)nav

 

 

 

kairinājums,

 

 

 

 

izsitumi)

 

Izmeklējumi

 

 

 

Paaugstināts feritīna

 

 

les

 

līmenis serumā

Traumas,

 

Kontūzija

 

 

 

saindēšanās un ar

 

 

 

 

ā

 

 

 

manipulācijām

 

 

 

 

saistītas

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

komplik cijas

 

 

 

 

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

RETI

BIEŽUMS NAV

(≥1/10 000 līdz

ZINĀMS (NEVAR

1/1 000)

NOTEIKT PĒC

 

PIEEJAMIEM

 

DATIEM)

 

Angioneirotiskā tūska

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

Ādas krāsas izmaiņas

injekcijas vietā

 

Nieze injekcijas vietā

Pazemināts

Pulsa zudums

glikozes līmenis

Pazemināts skābekļa

asinīs

piesātinājums

Nevēlamās blakusparādības, kas klīniskajos pētījumos noveda pie ārstēšanas pārtraukšanas un tika novērotas ≥2 ar Rienso ārstētajiem pacientiem, bija hipotensija, pietūkums infūzijas vietā, paaugstināts feritīna līmenis serumā, sāpes krūtīs, caureja, reibonis, ekhimozes, nieze, hroniska nieru mazspēja un nātrene.

*Pēcreģistrācijas periodā, lietojot Rienso, novēroja letālas un dzīvībai bīstamas paaugstinātas jutības reakcijas (skatīt 4.3. and 4.4. apakšpunktu).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.

Pārdozēšana

Nav pieejami klīnisko pētījumu dati par Rienso pārdozēšanu cilvēkiem. Pēcreģistrācijas fāzē vairāki pacienti saņēma lielāku Rienso devu intervālā no 1 g dienas laikā līdz 2,5 g 21 dienas laikā. Tikai vienā gadījumā novēroti nelieli izsitumi. Pārmērīga Rienso ievadīšana var izraisīt dzelzs akumulāciju tās uzkrāšanās vietās, veicinot hemosiderozes attīstību.

Periodiska laboratorisko rādītāju uzraudzība, novērojot dzelzs uzkrāšanās rādītājus, piemēram, feritīna līmeni serumā un transferīna piesātinājumu, ļauj konstatēt dzelzs akumulāciju. Tomēr jāievēro piesardzība, novērtējot dzelzs līmeni serumā 24 stundu laikā pēc Rienso ievadīšanas, jo l bor torijas analīzes var uzrādīt pārāk augstu dzelzs līmeni serumā un palielinātu transferīnam pies is ītā dzelzs

līmeni, mērot dzelzs daudzumu arī Rienso preparāta sastāvā. Lūdzu, skatīt informāciju par dzelzs

pārslodzi 4.4 apakšpunktā un dozēšanas norādījumus 4.2 apakšpunktā.

 

tas

 

ē

ğistr

 

Nepieciešamības gadījumā pārdozēšana jāārstē ar dzelzi helatējošu līdzekli.

 

 

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Vēl nav piešķirts, ATĶ kods: Vēlrenav piešķirts

Rienso ir koloidāls dzelzs-karbohidrāta komplekss.navTas satur dzelzs oksīda daļiņas ar dzelzs oksīda kodolu un poliglikozes sorbīta-ka bok imetilētera apvalku. Apvalks izolē bioaktīvo dzelzi no plazmas komponentiem, līdz dzelzs-karboh d āta komplekss nokļūst retikuloendoteliālās sistēmas makrofāgos

Darbības mehānisms

aknās, liesā un kaulu smadzenēs. Šūnu ekšienē dzelzs atbrīvojas no dzelzs-karbohidrāta kompleksa

makrofāgu vezikulās. Pēc t m dzelzs uzkrājas šūnu iekšienē (piemēram, feritīna veidā) vai plazmā

saistās ar transferīnu un nokļūst eritrocītu priekšteču šūnās, lai pārveidotos hemoglobīnā.

Klīniskā efektivitāte un drošība

 

vairs

Rienso drošība un

f ktivitāte (kumulatīvā deva 1,02 grami) dzelzs deficīta novēršanai HNS

pacientiem ar dz

zs d ficīta anēmiju tika novērtēta trīs randomizētos, atklātos, kontrolētos klīniskos

pētījumos (1., 2. un 3. pētījums). Galvenie efektivitātes rezultāti katra pētījuma kontrolētās fāzes

 

les

ā

Z

 

35. dienā nor dīti 3. tabulā. Tie parāda rezultātus bāzlīnijā un vidējās pārmaiņas līdz 35. dienai, izvērtējot hemoglobīna līmeni (Hgb, g/dl), transferīna piesātinājumu (TSAT, %) un feritīna līmeni (ng/ml), kā arī pacientu proporciju ar Hgb līmeņa pieaugumu 35. dienā (definēta kā pacientu proporcija ar Hgb līmeņa pieaugumu par vismaz 1,0 g/dl) katrā 1., 2. un 3. pētījuma ārstēšanas grupā.

3. tabula:

Efektivitātes rezultātu kopsavilkums 35. dienā (ārstēt paredzēto pacientu populācijā)

 

1. pētījums

 

2. pētījums

 

3. pētījums

 

HNS bez dialīzes

HNS bez dialīzes

 

HNS ar hemodialīzi

 

 

Perorālā

 

 

 

 

Perorālā

 

 

Perorālā

 

Rienso

 

dzelzs

Rienso

 

 

dzelzs

 

Rienso

dzelzs

Rezultāts

n = 226

 

n = 77

n = 228

 

 

n = 76

n = 114

n = 116

Bāzlīnijas Hgb

9.9

 

9.9

10.0

 

 

10.0

 

10.6

10.7

(vidēji ± SD, g/dl)

± 0.8

 

± 0.7

± 0.7

 

 

± 0.8

 

± 0.7

± 0.6

Hgb pārmaiņas no

1.2*

 

0.5

0.8*

 

 

0.2

 

1.0*

0.5

bāzlīnijas līdz

 

 

 

 

35. dienai

± 1.3

 

± 1.0

± 1.2

 

 

± 1.0

 

± 1.1

± 1.1

(vidēji ± SD, g/dl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hgb līmeņa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pieauguma proporcija

51.8

 

19.5

39.0

 

 

18.4

 

49.1

25.0

(%) (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

Bāzlīnijas TSAT

9.8

 

10.4

11.3

 

 

10.1

 

15.7 15.9

(vidēji ± SD, %)

± 5.4

 

± 5.2

± 6.1

 

 

± 5.5

ē± 7.2

± 6.3

TSAT pārmaiņas no

9.2

 

0.3

9.8

 

 

1.3

 

6.4

0.6

bāzlīnijas līdz

 

 

 

 

35. dienai

± 9.4

 

± 4.7

± 9.2

 

 

± 6.4

 

± 12.6

± 8.3

(vidēji ± SD, %)

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

Bāzlīnijas feritīna

123.7

 

146.2

146.1

 

 

143.5

 

340.5

357.6

līmenis

 

 

 

 

± 125.4

± 136.3

± 173.6

 

 

± 144.9

± 159.1

± 171.7

(vidējais ± SD, ng/ml)

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

Feritīna pārmaiņas no

300.7

 

0.3

381.7

 

 

6.9

 

233.9

-59.2

bāzlīnijas līdz

 

 

 

 

35. dienai

± 214.9

 

± 82.0

± 278.6

 

 

± 60.1

± 207.0

± 106.2

(vidēji ± SD, ng/ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* p≤0,001 galvenajam efektivitātes rezultātam

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hgb = hemoglobīns; TSAT = transfe īna p e ātinājums; SD = standarta novirze

 

 

 

Visos trijos pētījumos pacientivairsr HNS un dzelzs deficīta anēmiju tika randomizēti ārstēšanai ar Rienso vai perorāliem dzelzs prep rātiem. Rienso ievadīja divu 510 mg intravenozu injekciju veidā (ar 2 līdz 8 dienu intervālu) un perorālās dzelzs (dzelzs fumarāta) kopējā dienas deva bija 200 mg elementārās dzelzs 21 dienas laikā. Pētījuma galvenais iznākums bija hemoglobīna pārmaiņu novērtējums no bāzlīnijas līdzles35. dienai. 1. un 2. pētījumā tika iekļauti pacienti ar HNS bez vajadzības pēc dialīzes, bet 3. pētījumā pi dalījās hemodialīzes pacienti.

Vidējaisāpacientu vecums 1. pētījumā bija 66 gadi (intervālā no 23 līdz 95 gadiem); 60% bija sievietes; 65%Zpiederēja baltajai rasei, 32% bija melnādaini un 2% piederēja citām rasēm. Rienso un perorālās dzelzs lietotāju grupās attiecīgi 42% un 44% pacientu bāzlīnijā saņēma eritropoēzi stimulējošus aģentus (ESA).

Vidējais pacientu vecums 2. pētījumā bija 65 gadi (intervālā no 31 līdz 96 gadiem); 61% bija sievietes; 58% piederēja baltajai rasei, 35% bija melnādaini un 7% piederēja citām rasēm. Rienso un perorālās dzelzs lietotāju grupās attiecīgi 36% un 43% pacientu bāzlīnijā saņēma eritropoēzi stimulējošus aģentus (ESA).

Vidējais pacientu vecums 3. pētījumā bija 60 gadi (intervālā no 24 līdz 87 gadiem); 43% bija sievietes; 34% piederēja baltajai rasei, 59% bija melnādaini un 7% piederēja citām rasēm. Visi pacienti bāzlīnijā saņēma ESA.

Pēc katra III fāzes pētījuma kontrolētās fāzes beigām pacienti, kuriem saglabājās dzelzs deficīts un anēmija, varēja izvēlēties atkārtot ārstēšanu un saņemt divas papildu Rienso 510 mg intravenozās

Pediatriskā populācija

injekcijas, sasniedzot kopējo kumulatīvo devu - 2,04 g. Kopumā 69 pacientiem kopējā kumulatīvā deva bija 2,04 g. Nevēlamo blakusparādību raksturojums un biežums pēc atkārtotas Rienso ievades līdzinājās blakusparādībām, kas novērotas pēc divām pirmajām intravenozajām injekcijām.

Placebo kontrolētā, krusteniskā pētījumā 713 HNS pacienti saņēma vienreizēju Rienso 510 mg un placebo devu. Par šiem pacientiem ziņotās nevēlamās blakusparādības pēc raksturojuma un biežuma līdzinājās tām, kas novērotas pārējos klīniskajos pētījumos.

Pēcreģistrācijas dati no dialīzes klīnikām Amerikas Savienotajās Valstīs

Retrospektīvie novērojumu dati no trim lielām hemodialīzes klīnikām ASV par 1 gada periodu ietvēra informāciju par vairāk nekā 8600 pacientu ārstēšanu ar vairāk nekā 33300 ievadītām Rienso devām; gandrīz 50% pacientu saņēma atkārtotu ārstēšanu ar 4 vai vairāk devām. Pēc ārstēšanas vidējais hemoglobīna līmenis paaugstinājās (0,5-0,9 g/dl) un stabilizējās robežās no 11-11,7 g/dl 10 mēnešu periodā pēc devas saņemšanas; pēc atkārtotas ārstēšanas netika saņemti jauni drošīb s signāli.

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus Rienso vienāēvaitasvairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās dzelzs deficīta izraisītas anēmijas ārs ēšanai (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2 apakšpunktā).

istr

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Rienso farmakokinētiskās (FK) īpašības ir pētītas veseliem pētījumağdalībniekiem un pacientiem ar 5.D stadijas HNS un hemodialīzi. Cilvēkiem novērota no d vas atkarīga, kapacitātes ierobežota

Rienso eliminācija no plazmas ar vidējo eliminācijas puspereiodu apmēram 16 stundu garumā. Klīrenss (CL) mazinājās, palielinot Rienso devu. Izkliedes tilpums (Vd) atbilda plazmas tilpumam, un tas

nozīmē, ka maksimālā koncentrācija plazmā (Cm x) un terminālā eliminācijas pusperioda (t1/2) vērtības palielinājās līdz ar devu. Noteiktās CL un Vd vērtīb s pēc divām Rienso 510 mg devām, ievadot

sasniegšanas laiks (tmax) bija attiecīgi 206 mcg/mlnavun 0,32 h. Infūzijas ātrums neietekmēja Rienso FK rādītājus. Netika novērotas Rienso FK ādītāju atšķirības starp dzimumiem. Rienso nevar izvadīt ar hemodialīzi.

intravenozi 24 stundu laikā, bija attiecīgi 69,1 ml/h un 3,3 l. Cmax un maksimālas koncentrācijas vairs

5.3. Preklīniskie dati p r drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti,

 

les

genotoksicitāti, lokālo panesamību un imūntoksiciāti neliecina par īpašu risku cilvēkam. Četru nedēļu

atkārtotu devu tok icitātes pētījumā žurkām pēc atveseļošanās 26 nedēļu periodā aknu pārmaiņas

(fokusa vai mu tifokāla asiņošana, hemorāģiska nekroze, hronisks iekaisums, un / vai žultsceļu

ā

hiperpl zija) novēroja sieviešu kārtas dzīvniekiem (kumulatīvais HED no devu grupām tiek salīdzināts

Z

 

ar drošības multiplu 5,1 un 10,5 ar kumulatīvo terapeitisko devu cilvēkam (2 x 510 mg Fe) uz 60 kg cilvēka masas). Šādas blakusparādības netika novērotas vīriešu kārtas dzīvniekiem šī pētījuma ietvaros vai 13 nedēļu atkārtotu devu toksicitātes pētījumos žurkām (bez atveseļošanās). Kā tika novērots klīniskajos pētījumos, nav pierādījumu, ka žurku mātītēm novērotās blakusparādības attiecas uz cilvēkiem.

Kancerogenitātes pētījumi ar Rienso nav veikti.

Pētījumos ar žurkām netika novērota nevēlama ietekme uz fertilitāti vai reproduktivitāti kopumā, lietojot Rienso intravenozi ar devu līdz pat 18 mg Fe/kg/dienā (devas ekvivalents cilvēkam

2,9 mg Fe/kg/dienā).

Rienso ievadīšana žurkām organoģenēzes stadijā, izmantojot mātītēm toksisku devu (100 mg Fe/kg/dienā), izraisīja augļa masas samazināšanos.

Rienso ievadīšana trušiem organoģenēzes stadijā izraisīja masas samazināšanos auglim un ārējas un/vai mīksto audu malformācijas (nepareizi novietotas vai saliektas priekškājas un nepareizi novietotas pakaļkājas, iekšēja hidrocefālija, neattīstītas smadzenes, šķeltas aukslējas un mikroglosija) pie augstas devas 45,3 mg Fe/kg/dienā (devas ekvivalents cilvēkam 14,6 mg Fe/kg/dienā), deva, kas inducēja tikai minimālu toksisku ietekmi mātītei.

Prenatālās un postnatālās attīstības pētījumos žurkām novēroja aizkavētu seksuālo nobriešanu vīriešu kārtas mazuļiem, lietojot lielu devu - 60 mg Fe/kg/dienā (devas ekvivalents cilvēkam

9,7 mg Fe/kg/dienā). Sieviešu kārtas mazuļiem, lietojot attiecīgi vidēji lielas un lielas devas – 30 mg Fe/kg/dienā un 60 mg Fe/kg/dienā (devas ekvivalents cilvēkam 4,8 mg Fe/kg/dienā un 9,7 mg Fe/kg/dienā), aizkavējās seksuālā nobriešana un dažos gadījumos novēroja estrālā cikla traucējumus. Spējas radīt pēcnācējus (reproduktīvās spējas) samazinājās tēviņiem pēc lielām zāļu devām un mātītēm pēc vidējām un lielām zāļu devām, neatkarīgi no tā, vai F1 paaudzes tēviņus sapāroja ar F1 paaudzes mātītēm vai pētījumā neiesaistītām mātītēm un otrādi.

Pētot zīdīšanas periodu žurkām, konstatēja minimālu Rienso ekskrēciju vai ar Rienso s is ītu radioaktivitāti pienā pēc vienreizējas intravenozas devas, ievadot apmēram 100 mg Fe/kg (dev s

ekvivalents cilvēkam 16,1 mg Fe/kg, apmēram 2 reizes pārsniedz ieteicamo 510 mg devu, vērtējot pēc

 

 

 

istr

mg/m2) un izmantojot neiezīmētu preparātu vai arī ar 59Fe vai 14C-marķē u p oduktu 10tas-11 dienu

garumā pēc dzemdībām. Maksimālie rādītāji tika novēroti 8 līdz 24 stundas pēcēievades.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

ğ

6.1.

Palīgvielu saraksts

 

Poliglikozes-sorbīta karboksimetilēteris (PSK)

re

Mannīts

nav

 

Ūdens injekcijām

Nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai) Sālsskābe (pH pielāgošanai)

6.2.

Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm, izņemot

6.6. apakšpunktā minētās.

 

6.3. Uzglabāšanas laiks

48 mēneši.

vairs

 

Uzglab šanas aiks pēc pirmās atvēršanas un pēc atšķaidīšanas infūzijām:

Ķīmiskā un fizik lā lietošanas stabilitāte konstatēta 96 stundas 25°C temperatūrā.

 

les

ā

Z

 

No mikrobioloģiskā viedokļa zāles jāizmanto nekavējoties. Ja tās nav izlietotas nekavējoties, par uzglabāšanas laiku un apstākļiem pirms lietošanas ir atbildīgs lietotājs un uzglabāšanas laiks nedrīkst pārsniegt 4 stundas 25°C temperatūrā.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Rienso drīkst sajaukt (lietot maisījumā) tikai ar sterilu 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda vai sterilu 5% glikozes šķīdumu, ar galīgo koncentrāciju 2-8 mg dzelzs/mililitrā.

Nekādus citus intravenozos atšķaidīšanas šķīdumus vai terapeitiskos līdzekļus izmantot nedrīkst. Atšķaidīšanas norādījumus skatīt 4.2 apakšpunktā.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Nesasaldēt.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

17 ml šķīduma flakonā (I klases stikls) ar aizbāzni (hlorbutila gumija) un fiksējošu alumīnija vāciņu. Pieejams iepakojumos pa 1, 2, 6 vai 10 flakoniem.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Rienso ievadīšana

Flakoni paredzēti tikai vienreizējai lietošanai.

Pirms ievadīšanas nepieciešams vizuāli pārbaudīt flakonus, vai nav daļiņu piejaukuma vai bojājumu

pazīmes.

 

Rienso jāievada intravenozas infūzijas veidā jaunā vai iepriekš izveidotā venozās pieej s vietā.

Zāļu ievadīšana jāveic šādi:

tas

 

ē

Hemodialīzes pacientiem:

 

Visiem pacientiem:

 

 

istr

 

ğ

ievadīt Rienso infūzijas veidā šādi:

 

 

 

o

 

510 mg (viens flakons), kas atšķaidīts ar 50-250 ml sterilu 0,9% nātrija hlorīda vai sterilu

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

5% glikozes šķīdumu, ievadot vismaz 15 minūtes (koncentrācijā 2-8 mg dzelzs/mililitrā).

pacienti katras Rienso infūzijas laikā un vism z 30 minūtes pēc katras infūzijas ir rūpīgi

 

jānovēro, vai tiem nerodas paaugsti āt s jutīb s reakciju pazīmes un simptomi, tostarp jāizmēra

 

asinsspiediens un pulss. Turklāt pacie ti i

fūzijas laikā un vismaz 30 minūtes pēc tam ir

 

jānovieto guļus vai daļēji guļus tāvoklī.

 

 

ievadīt viena flakona devu infūzijas veidā.navOtra zāļu flakona deva jāievada infūzijas veidā pēc

 

divām līdz astoņām dienām, ja no ādīts.

 

 

neizlietotās zāles vai izlietot e materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

 

Takeda Pharma A/S

vairs

 

 

 

 

 

Dybendal A

 

 

 

2630 Taastrup

 

 

 

Dānija

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

Zāļu ievadīšana jāuzsāk pēc asinsspiediena stabilizēšanas un pēc v smaz v enas hemodialīzes seansa stundas.

T: +45 4677 1111

F: +45 4675 6640

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/12/774/001

EU/1/12/774/002

EU/1/12/774/003

EU/1/12/774/004

9. REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 15.06.2012

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas