Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Riprazo HCT (aliskiren / hydrochlorothiazide) – Marķējuma teksts - C09XA52

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsRiprazo HCT
ATĶ kodsC09XA52
Vielaaliskiren / hydrochlorothiazide
RažotājsNovartis Europharm Ltd.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE VIENAM IEPAKOJUMAM, KAS SATUR PVH/PHTFE BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo HCT 150 mg/12,5 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren/hydrochlorothiazide

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 150 mg aliskirēna (hemifumarāta formā) un 12,5 mg hidrohlortiazīda.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi un kviešu cieti.

 

 

 

 

 

 

tas

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

 

ē

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

 

re

 

 

7 apvalkotās tabletes

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 apvalkotās tabletes

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

50 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

56 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

90 apvalkotās tabletes

 

les

 

 

 

 

 

98 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

5. LIETOŠANAS METODEā

UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz

SĒRIJAS NUMURSāles Z
ētas ğistr re

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/11/680/010

EU/1/11/680/011

EU/1/11/680/012

EU/1/11/680/013

EU/1/11/680/014

EU/1/11/680/015

EU/1/11/680/016

EU/1/11/680/017

EU/1/11/680/018

7 apvalkotās tabletes

14 apvalkotās tabletes

28 apvalkotās tabletes

30 apvalkotās tabletesnav

50 apvalkotās tabletes

56 apvalkotās tabletes

56 apvalkotāsvairstabletes (56x1; perforēti blisteri ar atsevišķām devām) 90 apvalkotās tabletes

98 ap alkotās tabletes

13. Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Riprazo HCT 150 mg/12,5 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE VIENAM IEPAKOJUMAM, KAS SATUR PA/ALU/PVH BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo HCT 150 mg/12,5 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren/hydrochlorothiazide

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 150 mg aliskirēna (hemifumarāta formā) un 12,5 mg hidrohlortiazīda.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi un kviešu cieti.

 

 

 

 

 

tas

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

 

ē

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

 

re

 

 

7 apvalkotās tabletes

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

30 apvalkotās tabletes

 

 

vairs

 

 

 

 

 

50 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/11/680/001

7 apvalkotās tabletes

 

 

EU/1/11/680/002

 

14 apvalkotās tabletes

 

EU/1/11/680/003

 

28 apvalkotās tabletes

 

EU/1/11/680/004

 

30 apvalkotās tabletes

 

 

 

nav

EU/1/11/680/005

 

50 apvalkotās tabletes

EU/1/11/680/006

 

56 apvalkotās tabletes

 

Sērija

 

 

vairs

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

14.

Z

les

 

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAā

Recepšu zāles.

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Riprazo HCT 150 mg/12,5 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERI (PVH/PHTFE VAI PA/ALU/PVH)

BLISTERI (KALENDĀRS) (PVH/PHTFE VAI PA/ALU/PVH)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo HCT 150 mg/12,5 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren/hydrochlorothiazide

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Novartis Europharm Limited

3. DERĪGUMA TERMIĽŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

Pirmdiena

 

 

 

 

Otrdiena

 

 

 

 

 

 

 

Trešdiena

 

 

 

les

Ceturtdiena

 

 

 

Piektdiena

 

ā

Sestdiena

 

 

Z

 

Svētdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

ē

 

 

 

istr

 

 

 

ğ

 

 

nav

re

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

STARPIEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (BEZ BLUE BOX), KAS SATUR PVH/PHTFE BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo HCT 150 mg/12,5 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren/hydrochlorothiazide

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 150 mg aliskirēna (hemifumarāta formā) un 12,5 mg hidrohlortiazīda.

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satur laktozi un kviešu cieti.

 

 

 

tas

 

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

 

14 apvalkotās tabletes

nav

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, kurā ir 20 k stītes, katrā 14 tabletes. 49 apvalkotās tabletes

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, ku ā ir 2 kastītes, katrā 49 tabletes.

 

 

les

5. LIETOŠANAS METODE UNvairsIEVADĪŠANAS VEIDS

 

ā

Iekšķīgai lietošanai.

Z

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Lielbritānija

tas

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

EU/1/11/680/020

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

EU/1/11/680/019

 

98 apvalkotās tabletes (2x49; perforēti blisteri ar atsevišķām devām)

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

les

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Riprazo HCT 150 mg/12,5 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

STARPIEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (BEZ BLUE BOX), KAS SATUR PA/ALU/PVH BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo HCT 150 mg/12,5 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren/hydrochlorothiazide

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 150 mg aliskirēna (hemifumarāta formā) un 12,5 mg hidrohlortiazīda.

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satur laktozi un kviešu cieti.

 

 

 

tas

 

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

 

14 apvalkotās tabletes

nav

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, kurā ir 20 k stītes, katrā 14 tabletes.

30 apvalkotās tabletes

vairs

 

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, ku ā ir 3 kastītes, katrā 30 tabletes. 49 apvalkotās tabletes

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, kurā ir 2 kastītes, katrā 49 tabletes.

 

 

les

 

 

 

 

 

ā

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

Z

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Lielbritānija

tas

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

EU/1/11/680/009

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

istr

 

 

 

 

 

EU/1/11/680/007

 

90 apvalkotās tabletes (3x30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

EU/1/11/680/008

 

98 apvalkotās tabletes (2x49)

ğ

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAvairs

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Riprazo HCT 150 mg/12,5 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (AR BLUE BOX), KAS

SATUR PVH/PHTFE BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo HCT 150 mg/12,5 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren/hydrochlorothiazide

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 150 mg aliskirēna (hemifumarāta formā) un 12,5 mg hidrohlortiazīda.

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satur laktozi un kviešu cieti.

 

 

 

tas

 

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

 

98 apvalkotās tabletes

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 2 kastītes, k trā 49 tabletes.

 

 

 

 

nav

 

 

 

280 apvalkotās tabletes

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 20 ka tīte , katrā 14 tabletes.

 

 

les

5. LIETOŠANAS METODE UNvairsIEVADĪŠANAS VEIDS

 

ā

Iekšķīgai lietošanai.

Z

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham
West Sussex, RH12 5AB
Lielbritānija

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

tas

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

EU/1/11/680/019

 

 

 

 

istr

 

 

98 apvalkotās tabletes (2x49; perforē i blisteri ar atsevišķām devām)

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

EU/1/11/680/020

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

les

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Riprazo HCT 150 mg/12,5 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (AR BLUE BOX), KAS

SATUR PA/ALU/PVH BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo HCT 150 mg/12,5 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren/hydrochlorothiazide

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 150 mg aliskirēna (hemifumarāta formā) un 12,5 mg hidrohlortiazīda.

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satur laktozi un kviešu cieti.

 

 

 

 

 

tas

 

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

 

98 apvalkotās tabletes

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 2 kastītes, k trā 49 tabletes.

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

280 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 20 ka tīte , katrā 14 tabletes.

 

 

 

 

90 apvalkotās tabletes

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 3 kastītes, katrā 30 tabletes.

 

 

les

 

 

 

 

 

ā

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

Z

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Lielbritānija

tas

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

EU/1/11/680/008

 

98 apvalkotās tabletes (2x49)

 

istr

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/680/009

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

EU/1/11/680/007

 

90 apvalkotās tabletes (3x30)

ğ

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAvairs

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Riprazo HCT 150 mg/12,5 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE VIENAM IEPAKOJUMAM, KAS SATUR PVH/PHTFE BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo HCT 150 mg/25 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren/hydrochlorothiazide

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 150 mg aliskirēna (hemifumarāta formā) un 25 mg hidrohlortiazīda.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi un kviešu cieti.

 

 

 

 

 

 

tas

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

 

ē

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

 

re

 

 

7 apvalkotās tabletes

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 apvalkotās tabletes

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

50 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

56 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

90 apvalkotās tabletes

 

les

 

 

 

 

 

98 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

5. LIETOŠANAS METODEā

UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz

SĒRIJAS NUMURSāles Z
ētas ğistr re

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/11/680/030

EU/1/11/680/031

EU/1/11/680/032

EU/1/11/680/033

EU/1/11/680/034

EU/1/11/680/035

EU/1/11/680/036

EU/1/11/680/037

EU/1/11/680/038

7 apvalkotās tabletes

14 apvalkotās tabletes

28 apvalkotās tabletes

30 apvalkotās tabletesnav

50 apvalkotās tabletes

56 apvalkotās tabletes

56 apvalkotāsvairstabletes (56x1; perforēti blisteri ar atsevišķām devām) 90 apvalkotās tabletes

98 ap alkotās tabletes

13. Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Riprazo HCT 150 mg/25 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE VIENAM IEPAKOJUMAM, KAS SATUR PA/ALU/PVH BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo HCT 150 mg/25 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren/hydrochlorothiazide

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 150 mg aliskirēna (hemifumarāta formā) un 25 mg hidrohlortiazīda.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi un kviešu cieti.

 

 

 

 

 

tas

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

 

ē

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

 

re

 

 

7 apvalkotās tabletes

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

30 apvalkotās tabletes

 

 

vairs

 

 

 

 

 

50 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/11/680/021

7 apvalkotās tabletes

 

 

EU/1/11/680/022

 

14 apvalkotās tabletes

 

EU/1/11/680/023

 

28 apvalkotās tabletes

 

EU/1/11/680/024

 

30 apvalkotās tabletes

 

 

 

nav

EU/1/11/680/025

 

50 apvalkotās tabletes

EU/1/11/680/026

 

56 apvalkotās tabletes

 

Sērija

 

 

vairs

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

14.

Z

les

 

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAā

Recepšu zāles.

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Riprazo HCT 150 mg/25 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERI (PVH/PHTFE VAI PA/ALU/PVH)

BLISTERI (KALENDĀRS) (PVH/PHTFE VAI PA/ALU/PVH)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo HCT 150 mg/25 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren/hydrochlorothiazide

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Novartis Europharm Limited

3. DERĪGUMA TERMIĽŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

Pirmdiena

 

 

 

 

Otrdiena

 

 

 

 

 

 

 

Trešdiena

 

 

 

les

Ceturtdiena

 

 

 

Piektdiena

 

ā

Sestdiena

 

 

Z

 

Svētdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

ē

 

 

 

istr

 

 

 

ğ

 

 

nav

re

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

STARPIEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (BEZ BLUE BOX), KAS

SATUR PVH/PHTFE BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo HCT 150 mg/25 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren/hydrochlorothiazide

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 150 mg aliskirēna (hemifumarāta formā) un 25 mg hidrohlortiazīda.

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satur laktozi un kviešu cieti.

 

 

 

tas

 

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

 

14 apvalkotās tabletes

nav

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, kurā ir 20 k stītes, katrā 14 tabletes. 49 apvalkotās tabletes

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, ku ā ir 2 kastītes, katrā 49 tabletes.

 

 

les

5. LIETOŠANAS METODE UNvairsIEVADĪŠANAS VEIDS

 

ā

Iekšķīgai lietošanai.

Z

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Lielbritānija

tas

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

EU/1/11/680/040

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

EU/1/11/680/039

 

98 apvalkotās tabletes (2x49; perforēti blisteri ar atsevišķām devām)

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

les

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Riprazo HCT 150 mg/25 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

STARPIEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (BEZ BLUE BOX), KAS

SATUR PA/ALU/PVH BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo HCT 150 mg/25 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren/hydrochlorothiazide

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 150 mg aliskirēna (hemifumarāta formā) un 25 mg hidrohlortiazīda.

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satur laktozi un kviešu cieti.

 

 

 

tas

 

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

 

14 apvalkotās tabletes

nav

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, kurā ir 20 k stītes, katrā 14 tabletes.

30 apvalkotās tabletes

vairs

 

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, ku ā ir 3 kastītes, katrā 30 tabletes. 49 apvalkotās tabletes

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, kurā ir 2 kastītes, katrā 49 tabletes.

 

 

les

 

 

 

 

 

ā

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

Z

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Lielbritānija

tas

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

EU/1/11/680/029

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

istr

 

 

 

 

 

EU/1/11/680/027

 

90 apvalkotās tabletes (3x30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

EU/1/11/680/028

 

98 apvalkotās tabletes (2x49)

ğ

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAvairs

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Riprazo HCT 150 mg/25 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (AR BLUE BOX), KAS

SATUR PVH/PHTFE BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo HCT 150 mg/25 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren/hydrochlorothiazide

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 150 mg aliskirēna (hemifumarāta formā) un 25 mg hidrohlortiazīda.

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satur laktozi un kviešu cieti.

 

 

 

tas

 

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

 

98 apvalkotās tabletes

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 2 kastītes, k trā 49 tabletes.

 

 

 

 

nav

 

 

 

280 apvalkotās tabletes

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 20 ka tīte , katrā 14 tabletes.

 

 

les

5. LIETOŠANAS METODE UNvairsIEVADĪŠANAS VEIDS

 

ā

Iekšķīgai lietošanai.

Z

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham
West Sussex, RH12 5AB
Lielbritānija

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

tas

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

EU/1/11/680/039

 

 

 

 

istr

 

 

98 apvalkotās tabletes (2x49; perforē i blisteri ar atsevišķām devām)

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

EU/1/11/680/040

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

les

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Riprazo HCT 150 mg/25 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (AR BLUE BOX), KAS

SATUR PA/ALU/PVH BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo HCT 150 mg/25 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren/hydrochlorothiazide

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 150 mg aliskirēna (hemifumarāta formā) un 25 mg hidrohlortiazīda.

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satur laktozi un kviešu cieti.

 

 

 

 

 

tas

 

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

 

98 apvalkotās tabletes

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 2 kastītes, k trā 49 tabletes.

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

280 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 20 ka tīte , katrā 14 tabletes.

 

 

 

 

90 apvalkotās tabletes

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 3 kastītes, katrā 30 tabletes.

 

 

les

 

 

 

 

 

ā

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

Z

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Lielbritānija

tas

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

EU/1/11/680/028

 

98 apvalkotās tabletes (2x49)

 

istr

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/680/029

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

EU/1/11/680/027

 

90 apvalkotās tabletes (3x30)

ğ

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAvairs

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Riprazo HCT 150 mg/25 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE VIENAM IEPAKOJUMAM, KAS SATUR PVH/PHTFE BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo HCT 300 mg/12,5 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren/hydrochlorothiazide

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 300 mg aliskirēna (hemifumarāta formā) un 12,5 mg hidrohlortiazīda.

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

Satur laktozi un kviešu cieti.

 

 

 

 

ē

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

7 apvalkotās tabletes

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

28 apvalkotās tabletes

 

vairs

 

 

 

 

30 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

50 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

56 apvalkotās tabletes

les

 

 

 

 

90 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

98 apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS METODE

Z UN IEVADĪŠANAS VEIDSā

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

tas

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

EU/1/11/680/050

7 apvalkotās tabletes

 

 

ğ

 

 

 

EU/1/11/680/051

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

EU/1/11/680/052

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

EU/1/11/680/053

 

30 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/680/054

 

50 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/680/055

 

56 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/680/056

 

56 apvalkotās tabletes (56x1; perforēti blisteri ar atsevišķām devām)

 

 

EU/1/11/680/057

 

90 ap alkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/680/058

 

98 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SĒRIJAS NUMURSā

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Riprazo HCT 300 mg/12,5 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE VIENAM IEPAKOJUMAM, KAS SATUR PA/ALU/PVH BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo HCT 300 mg/12,5 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren/hydrochlorothiazide

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 300 mg aliskirēna (hemifumarāta formā) un 12,5 mg hidrohlortiazīda.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi un kviešu cieti.

 

 

 

 

 

tas

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

 

ē

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

 

re

 

 

7 apvalkotās tabletes

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

30 apvalkotās tabletes

 

 

vairs

 

 

 

 

 

50 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/11/680/041

7 apvalkotās tabletes

 

 

EU/1/11/680/042

 

14 apvalkotās tabletes

 

EU/1/11/680/043

 

28 apvalkotās tabletes

 

EU/1/11/680/044

 

30 apvalkotās tabletes

 

 

 

nav

EU/1/11/680/045

 

50 apvalkotās tabletes

EU/1/11/680/046

 

56 apvalkotās tabletes

 

Sērija

 

 

vairs

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

14.

Z

les

 

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAā

Recepšu zāles.

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Riprazo HCT 300 mg/12,5 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERI (PVH/PHTFE VAI PA/ALU/PVH)

BLISTERI (KALENDĀRS) (PVH/PHTFE VAI PA/ALU/PVH)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo HCT 300 mg/12,5 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren/hydrochlorothiazide

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Novartis Europharm Limited

3. DERĪGUMA TERMIĽŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

Pirmdiena

 

 

 

 

Otrdiena

 

 

 

 

 

 

 

Trešdiena

 

 

 

les

Ceturtdiena

 

 

 

Piektdiena

 

ā

Sestdiena

 

 

Z

 

Svētdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

ē

 

 

 

istr

 

 

 

ğ

 

 

nav

re

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

STARPIEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (BEZ BLUE BOX), KAS

SATUR PVH/PHTFE BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo HCT 300 mg/12,5 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren/hydrochlorothiazide

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 300 mg aliskirēna (hemifumarāta formā) un 12,5 mg hidrohlortiazīda.

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satur laktozi un kviešu cieti.

 

 

 

tas

 

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

 

14 apvalkotās tabletes

nav

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, kurā ir 20 k stītes, katrā 14 tabletes. 49 apvalkotās tabletes

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, ku ā ir 2 kastītes, katrā 49 tabletes.

 

 

les

5. LIETOŠANAS METODE UNvairsIEVADĪŠANAS VEIDS

 

ā

Iekšķīgai lietošanai.

Z

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Lielbritānija

tas

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

EU/1/11/680/060

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

EU/1/11/680/059

 

98 apvalkotās tabletes (2x49; perforēti blisteri ar atsevišķām devām)

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

les

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Riprazo HCT 300 mg/12,5 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

STARPIEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (BEZ BLUE BOX), KAS

SATUR PA/ALU/PVH BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo HCT 300 mg/12,5 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren/hydrochlorothiazide

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 300 mg aliskirēna (hemifumarāta formā) un 12,5 mg hidrohlortiazīda.

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satur laktozi un kviešu cieti.

 

 

 

tas

 

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

 

14 apvalkotās tabletes

nav

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, kurā ir 20 k stītes, katrā 14 tabletes.

30 apvalkotās tabletes

vairs

 

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, ku ā ir 3 kastītes, katrā 30 tabletes. 49 apvalkotās tabletes

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, kurā ir 2 kastītes, katrā 49 tabletes.

 

 

les

 

 

 

 

 

ā

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

Z

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Lielbritānija

tas

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

EU/1/11/680/049

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

istr

 

 

 

 

 

EU/1/11/680/047

 

90 apvalkotās tabletes (3x30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

EU/1/11/680/048

 

98 apvalkotās tabletes (2x49)

ğ

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAvairs

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Riprazo HCT 300 mg/12,5 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (AR BLUE BOX), KAS SATUR PVH/PHTFE BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo HCT 300 mg/12,5 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren/hydrochlorothiazide

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 300 mg aliskirēna (hemifumarāta formā) un 12,5 mg hidrohlortiazīda.

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satur laktozi un kviešu cieti.

 

 

 

tas

 

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

 

98 apvalkotās tabletes

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 2 kastītes, k trā 49 tabletes.

 

 

 

 

nav

 

 

 

280 apvalkotās tabletes

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 20 ka tīte , katrā 14 tabletes.

 

 

les

5. LIETOŠANAS METODE UNvairsIEVADĪŠANAS VEIDS

 

ā

Iekšķīgai lietošanai.

Z

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham
West Sussex, RH12 5AB
Lielbritānija

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

tas

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

EU/1/11/680/059

 

 

 

 

istr

 

 

98 apvalkotās tabletes (2x49; perforē i blisteri ar atsevišķām devām)

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

EU/1/11/680/060

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

les

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Riprazo HCT 300 mg/12,5 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (AR BLUE BOX), KAS SATUR PA/ALU/PVH BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo HCT 300 mg/12,5 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren/hydrochlorothiazide

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 300 mg aliskirēna (hemifumarāta formā) un 12,5 mg hidrohlortiazīda.

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satur laktozi un kviešu cieti.

 

 

 

 

 

tas

 

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

 

98 apvalkotās tabletes

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 2 kastītes, k trā 49 tabletes.

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

280 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 20 ka tīte , katrā 14 tabletes.

 

 

 

 

90 apvalkotās tabletes

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 3 kastītes, katrā 30 tabletes.

 

 

les

 

 

 

 

 

ā

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

Z

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Lielbritānija

tas

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

EU/1/11/680/048

 

98 apvalkotās tabletes (2x49)

 

istr

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/680/049

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

EU/1/11/680/047

 

90 apvalkotās tabletes (3x30)

ğ

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAvairs

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Riprazo HCT 300 mg/12,5 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE VIENAM IEPAKOJUMAM, KAS SATUR PVH/PHTFE BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo HCT 300 mg/25 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren/hydrochlorothiazide

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 300 mg aliskirēna (hemifumarāta formā) un 25 mg hidrohlortiazīda.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi un kviešu cieti.

 

 

 

 

 

 

tas

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

 

ē

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

 

re

 

 

7 apvalkotās tabletes

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 apvalkotās tabletes

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

50 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

56 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

90 apvalkotās tabletes

 

les

 

 

 

 

 

98 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

5. LIETOŠANAS METODEā

UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz

SĒRIJAS NUMURSāles Z
ētas ğistr re

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/11/680/070

EU/1/11/680/071

EU/1/11/680/072

EU/1/11/680/073

EU/1/11/680/074

EU/1/11/680/075

EU/1/11/680/076

EU/1/11/680/077

EU/1/11/680/078

7 apvalkotās tabletes

14 apvalkotās tabletes

28 apvalkotās tabletes

30 apvalkotās tabletesnav

50 apvalkotās tabletes

56 apvalkotās tabletes

56 apvalkotāsvairstabletes (56x1; perforēti blisteri ar atsevišķām devām) 90 apvalkotās tabletes

98 ap alkotās tabletes

13. Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Riprazo HCT 300 mg/25 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE VIENAM IEPAKOJUMAM, KAS SATUR PA/ALU/PVH BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo HCT 300 mg/25 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren/hydrochlorothiazide

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 300 mg aliskirēna (hemifumarāta formā) un 25 mg hidrohlortiazīda.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi un kviešu cieti.

 

 

 

 

 

tas

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

 

ē

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

 

re

 

 

7 apvalkotās tabletes

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

30 apvalkotās tabletes

 

 

vairs

 

 

 

 

 

50 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/11/680/061

7 apvalkotās tabletes

 

 

EU/1/11/680/062

 

14 apvalkotās tabletes

 

EU/1/11/680/063

 

28 apvalkotās tabletes

 

EU/1/11/680/064

 

30 apvalkotās tabletes

 

 

 

nav

EU/1/11/680/065

 

50 apvalkotās tabletes

EU/1/11/680/066

 

56 apvalkotās tabletes

 

Sērija

 

 

vairs

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

14.

Z

les

 

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAā

Recepšu zāles.

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Riprazo HCT 300 mg/25 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERI (PVH/PHTFE VAI PA/ALU/PVH)

BLISTERI (KALENDĀRS) (PVH/PHTFE VAI PA/ALU/PVH)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo HCT 300 mg/25 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren/hydrochlorothiazide

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Novartis Europharm Limited

3. DERĪGUMA TERMIĽŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

Pirmdiena

 

 

 

 

Otrdiena

 

 

 

 

 

 

 

Trešdiena

 

 

 

les

Ceturtdiena

 

 

 

Piektdiena

 

ā

Sestdiena

 

 

Z

 

Svētdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

ē

 

 

 

istr

 

 

 

ğ

 

 

nav

re

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

STARPIEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (BEZ BLUE BOX), KAS

SATUR PVH/PHTFE BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo HCT 300 mg/25 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren/hydrochlorothiazide

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 300 mg aliskirēna (hemifumarāta formā) un 25 mg hidrohlortiazīda.

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satur laktozi un kviešu cieti.

 

 

 

tas

 

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

 

14 apvalkotās tabletes

nav

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, kurā ir 20 k stītes, katrā 14 tabletes. 49 apvalkotās tabletes

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, ku ā ir 2 kastītes, katrā 49 tabletes.

 

 

les

5. LIETOŠANAS METODE UNvairsIEVADĪŠANAS VEIDS

 

ā

Iekšķīgai lietošanai.

Z

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Lielbritānija

tas

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

EU/1/11/680/080

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

EU/1/11/680/079

 

98 apvalkotās tabletes (2x49; perforēti blisteri ar atsevišķām devām)

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

les

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Riprazo HCT 300 mg/25 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

STARPIEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (BEZ BLUE BOX), KAS

SATUR PA/ALU/PVH BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo HCT 300 mg/25 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren/hydrochlorothiazide

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 300 mg aliskirēna (hemifumarāta formā) un 25 mg hidrohlortiazīda.

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satur laktozi un kviešu cieti.

 

 

 

tas

 

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

 

14 apvalkotās tabletes

nav

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, kurā ir 20 k stītes, katrā 14 tabletes.

30 apvalkotās tabletes

vairs

 

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, ku ā ir 3 kastītes, katrā 30 tabletes. 49 apvalkotās tabletes

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, kurā ir 2 kastītes, katrā 49 tabletes.

 

 

les

 

 

 

 

 

ā

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

Z

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Lielbritānija

tas

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

EU/1/11/680/069

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

istr

 

 

 

 

 

EU/1/11/680/067

 

90 apvalkotās tabletes (3x30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

EU/1/11/680/068

 

98 apvalkotās tabletes (2x49)

ğ

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAvairs

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Riprazo HCT 300 mg/25 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (AR BLUE BOX), KAS

SATUR PVH/PHTFE BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo HCT 300 mg/25 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren/hydrochlorothiazide

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 300 mg aliskirēna (hemifumarāta formā) un 25 mg hidrohlortiazīda.

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satur laktozi un kviešu cieti.

 

 

 

tas

 

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

 

98 apvalkotās tabletes

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 2 kastītes, k trā 49 tabletes.

 

 

 

 

nav

 

 

 

280 apvalkotās tabletes

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 20 ka tīte , katrā 14 tabletes.

 

 

les

5. LIETOŠANAS METODE UNvairsIEVADĪŠANAS VEIDS

 

ā

Iekšķīgai lietošanai.

Z

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham
West Sussex, RH12 5AB
Lielbritānija

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

tas

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

EU/1/11/680/079

 

 

 

 

istr

 

 

98 apvalkotās tabletes (2x49; perforē i blisteri ar atsevišķām devām)

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

EU/1/11/680/080

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

les

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Riprazo HCT 300 mg/25 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (AR BLUE BOX), KAS

SATUR PA/ALU/PVH BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo HCT 300 mg/25 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren/hydrochlorothiazide

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 300 mg aliskirēna (hemifumarāta formā) un 25 mg hidrohlortiazīda.

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satur laktozi un kviešu cieti.

 

 

 

 

 

tas

 

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

 

98 apvalkotās tabletes

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 2 kastītes, k trā 49 tabletes.

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

280 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 20 ka tīte , katrā 14 tabletes.

 

 

 

 

90 apvalkotās tabletes

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 3 kastītes, katrā 30 tabletes.

 

 

les

 

 

 

 

 

ā

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

Z

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Lielbritānija

tas

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

EU/1/11/680/068

 

98 apvalkotās tabletes (2x49)

 

istr

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/680/069

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

EU/1/11/680/067

 

90 apvalkotās tabletes (3x30)

ğ

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAvairs

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Riprazo HCT 300 mg/25 mg

B.

 

les

ā

Z

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

ē

 

 

 

istr

 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

 

 

 

ğ

 

 

nav

re

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Riprazo HCT 150 mg/12,5 mg apvalkotās tabletes

Riprazo HCT 150 mg/25 mg apvalkotās tabletes

Riprazo HCT 300 mg/12,5 mg apvalkotās tabletes

Riprazo HCT 300 mg/25 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren/hydrochlorothiazide

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

-Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

 

tas

1.

Kas ir Riprazo HCT un kādam nolūkam to lieto

 

 

2.

Pirms Riprazo HCT lietošanas

 

 

3.

Kā lietot Riprazo HCT

 

 

 

ē

4.

Iespējamās blakusparādības

 

istr

 

5.

Kā uzglabāt Riprazo HCT

 

 

6.

Sīkāka informācija

 

 

ğ

 

 

 

re

 

 

1.

KAS IR RIPRAZO HCT UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

 

nav

 

 

 

Riprazo HCT tablete satur divas aktīvās v ela , ko sauc par aliskirēnu un hidrohlortiazīdu. Abas

minētās vielas palīdz kontrolēt paaugstinātu asinsspiedienu (hipertensiju).

Aliskirēns ir viela, kas pieder jaunai zāļu grupai, ko sauc par renīna inhibitoriem. Tie samazina

les

vairs

organisma izdalītā angiotenzīna II daudzumu. Angiotenzīns II izraisa asinsvadu sašaurināšanos, kas paaugstina asinsspiedienu.āAngiotenzīna II daudzuma samazināšana ļauj asinsvadiem atslābt, tādējādi pazeminot asinsspiedienu.Z

Hidrohlortiazīds pieder zāļu grupai, ko sauc par tiazīdu diurētiskajiem līdzekļiem. Hidrohlortiazīds pastiprina urīna izdalīšanos, kas arī pazemina asinsspiedienu.

Paaugstināts asinsspiediens palielina sirds un artēriju slodzi. Ja tas turpinās ilgāku laiku, var tikt bojāti smadzeľu, sirds un nieru asinsvadi un attīstīties insults, sirds mazspēja, miokarda infarkts vai nieru mazspēja. Asinsspiediena samazināšana līdz normālam līmenim mazina šo traucējumu attīstības risku.

Riprazo HCT izmanto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai.

2. PIRMS RIPRAZO HCT LIETOŠANAS

Nelietojiet Riprazo HCT šādos gadījumos

-ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret aliskirēnu vai hidrohlortiazīdu, sulfonamīda atvasinājumiem (zāles, ko lieto krūškurvja vai urīnceļu infekciju ārstēšanai) vai kādu citu Riprazo HCT sastāvdaļu. Ja domājat, ka Jums varētu būt alerģija, nelietojiet Riprazo HCT un konsultējieties ar ārstu.

-

 

 

 

 

 

 

 

-

ja Jums kādreiz bijušas sekojošas angioneirotiskās tūskas formas (apgrūtināta elpošana vai

 

rīšana, sejas, roku un kāju, acu, lūpu un/vai mēles pietūkums):

 

 

 

-

angioneirotiskā tūska pēc aliskirēna lietošanas;

 

 

 

 

-

iedzimtā angioneirotiskā tūska;

 

 

 

 

 

 

-

angioneirotiskā tūska bez jebkāda zināma iemesla.

 

 

-

ja esat grūtniece vairāk nekā 3 mēnešus. (Grūtniecības sākumā no Riprazo HCT lietošanas

 

labāk izvairīties – skatīt apakšpunktu "Grūtniecība")

 

 

 

-

ja Jums rit trešais līdz devītais grūtniecības mēnesis.

 

 

 

-

ja Jums ir smagi aknu vai nieru darbības traucējumi.

 

 

 

 

-

ja Jums neveidojas urīns (anūrija).

 

 

 

 

 

-

ja, neraugoties uz ārstēšanu, kālija vai nātrija līmenis Jūsu asinīs ir zemāks nekā normāli.

-

ja, neraugoties uz ārstēšanu, kalcija līmenis Jūsu asinīs ir augstāks nekā normāli.

-

ja Jums ir podagra (urīnskābes kristāli locītavās).

 

 

 

 

-

ja lietojat ciklosporīnu (zāles, ko lieto transplantoloģijā, lai novērstu orgāna atgrūšanu vai citu

 

slimību, piemēram, reimatoīdā artrīta vai atopiska dermatīta ārstēšanā), itrakonazolu (zāles, ko

 

lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai) vai hinidīnu (zāles, ko lieto, lai uzlabotu sirdsdarbības ritmu).

-

ja Jums ir cukura diabēts vai nieru darbības traucējumi un Jūs tiekat ārstēts ar kādām no šo

 

grupu zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai:

 

 

 

-

„angiotenzīnu konvertējošā enzīma inhibitoriem”, piemēram, enalaprilu, lizinoprilu,

 

 

ramiprilu utt.,

 

 

 

tas

 

 

vai

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

telmisartānu, irbesartānu

 

„angiotenzīna II receptoru blokatoriem”, piemēram, valsartānu,ē

 

 

utt.

 

 

 

 

 

Ja kaut kas no iepriekš minētā ir attiecināms uz Jums, nel etojiet Riprazo HCT un

konsultējieties ar ārstu.

 

 

istr

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

re

 

 

 

Īpaša piesardzība, lietojot Riprazo HCT, nepieciešama šādos gadījumos

-ja Jums ir nieru darbības traucējumi, Jūsu ārsts rūpīgi apsvērs, vai Riprazo HCT Jums ir piemērots, un rūpīgi Jūs uzraudzīs.

-ja Jums ir pārstādīta niere.

-ja Jums ir aknu darbības traucējumi.

-ja Jums ir sirds funkciju traucējumi.

-ja Jums attīstās angioneiroti kā tūska (apgrūtināta elpošana vai rīšana, sejas, roku un kāju, acu, lūpu un/vai mēles pietūkums); ja tas notiek, pārtrauciet Riprazo HCT lietošanu un sazinieties ar savu ārstu.

-ja Jums ir cukura diabēts (augsts cukura līmenis Jūsu asinīs).

-ja Jums ir augsts holesterīna vai triglicerīdu līmenis asinīs.

-ja Jūs slimojat ar slimību, ko sauc par sarkano vilkēdi (to dēvē arī par vilkēdi vai SLE).

-ja Jūs slimojat ar alerģiju vai astmu.

-ja Jūs lietojat kādas no šo grupu zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai: - „angiotenzīnu konvertējošā enzīma inhibitoriem”, piemēram, enalaprilu, lizinoprilu,nav

ramiprilu utt.,

vai

-„angiotenzīna II receptoru blokatoriem”, piemēram, valsartānu, telmisartānu, irbesartānu utt.,

-ja Jums noteikta diēta ar zemu sāls saturu.

-ja Jums ir tādas pazīmes un simptomi kā patoloģiskas slāpes, sausuma sajūta mutē, vispārējs nespēks, miegainība, sāpes muskuļos vai krampji, slikta dūša, vemšana vai patoloģiski ātra sirdsdarbība, kas var liecināt par pārmērīgi stipru hidrohlortiazīda (Riprazo HCT sastāvdaļa) iedarbību.

-ja pēc saules iedarbības Jums rodas ādas reakcija, piemēram, izsitumi.

-ja Jums pasliktinās redze vai rodas sāpes acīs. Iepriekšminētos simptomus var izraisīt paaugstināts acs spiediens un tie var attīstīties dažu stundu līdz nedēļu laikā pēc Riprazo HCT lietošanas. Ja netiek veikta šo simptomu ārstēšana, tas var izraisīt pastāvīgu redzes zudumu.

Konsultējieties ar ārstu, ja kaut kas no iepriekš minētā ir attiecināms uz Jums.

Ja Jūs esat grūtniece (vai Jums varētu būt iestājusies grūtniecība), pastāstiet par to savam ārstam. Riprazo HCT nav ieteicams lietot grūtniecības sākumā un to nedrīkst lietot, ja esat grūtniece vairāk nekā 3 mēnešus, jo tā lietošana šajā laikā var nodarīt nopietnu kaitējumu Jūsu bērnam (skatīt apakšpunktu "Grūtniecība").

Riprazo HCT nav ieteicams lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Ir ļoti svarīgi izstāstīt ārstam, ja lietojat šādas zāles:

-litiju (zāles, ko lieto dažu depresijas veidu ārstēšanai);

-zāles vai līdzekļus, kas palielina kālija daudzumu asinīs. Tiem pieskaita kāliju saturošus uztura bagātinātājus vai kāliju saturošu sāls aizstājējus, kāliju saudzējošas zālēs un heparīnu;

-zāles, kas var samazināt kālija daudzumu asinīs, piemēram, diurētiskus līdzekļus (urīndzenošas tabletes), kortikosteroīdus, caurejas līdzekļus, karbenoksolonu, amfotericīnu vai penicilīnu G;

-zāles, kas var izraisīt “torsades de pointes” (neregulāra sirds darbība), piemēram, antiaritmiskus līdzekļus (zāles sirds slimību ārstēšanai) un dažus antipsihotiskustaslīdzekļus;

-zāles, kas var samazināt nātrija daudzumu asinīs, piemēram, an idepresantus, antipsihotiskus līdzekļus, pretepilepsijas līdzekļus (karbamazepīnu); ē

-pretsāpju līdzekļus, piemēram, nesteroīdus pretiekaisumaistrlīdzekļus (NPL), arī selektīvus ciklooksigenāzes 2 inhibitorus (COX – 2 inhibitorus);

-zāles asinsspiediena pazemināšanai, arī metildopu; ğ

zāles asinsspiediena paaugstināšanai, tādas kā noread nalīns vai adrenalīns;-

-digoksīnu vai citus sirds glikozīdus (zāles sirds slimību ārstēšanai);

-D vitamīnu un kalcija sāļus;

-zāles cukura diabēta ārstēšanai (perorālus līdzekļus, piemēram, metformīnu, vai insulīnus);

-zāles, kuras var paaugstināt cukura līme i asinīs, piemēram, beta blokatorus un diazoksīdus;

-antiholīnerģiskus līdzekļus (zāles, ko lieto dažādu traucējumu, piemēram, kuľģa-zarnu trakta spazmu, urīnpūšļa spazmu, astm s, šūpes slimības, muskuļu spazmu, Parkinsona slimībasvairs

ārstēšanai, kā arī par palīglīdzekli nestēzijas panākšanai);

-amantadīns (zāles Parkin ona limības ārstēšanai, kas izmanto arī noteiktu vīrusu izraisītu slimību profilaksei vai ār tēšanai);

-kolestiramīnu, kolestipo u vai citus sveķus (savienojumus, ko lieto galvenokārt paaugstināta lipīdu līmeľa ārstēšanai asinīs);

-citotoksiskas zāles (lieto vēža ārstēšanai) tādas kā metotreksāts vai ciklofosfamīds;

-muskuļu relaksantus (zāles, kuras izmanto muskuļu atslabšanai operācijas laikā);

-alkoholu, miega līdzekļus un anestēzijas līdzekļus (zāles, kas ļauj pacientiem veikt ķirurģiskas operācijas un citas procedūras);

-jodu saturošas kontrastvielas (vielas, kas tiek izmantotas izmeklējumos attēlu iegūšanai);

-zāles artrīta ārstēšanai.les

Jūsu ārstam var būt nepieciešams mainīt Jūsu devu un/vai ievērot citus piesardzības pasākumus, ja lietojat kādas no šīm zālēm:

-furosemīdu - zāles, kas pieder diurētisko līdzekļu grupai jeb t.s. urīndzenošiem līdzekļiem, ko Jums lieto urīna daudzuma palielināšanai;

-dažas zāles, ko izmanto infekciju ārstēšanai, piemēram, ketokonazolu;

-verapamilu – zāles, ko lieto, lai samazinātu asinsspiedienu, koriģētu sirdsdarbības ritmu vai ārstētu stenokardiju.

Riprazo HCT lietošana kopā ar uzturu

Riprazo HCT ieteicams lietot vienu reizi dienā kopā ar vieglu maltīti, vēlams vienā un tajā pašā laikā katru dienu. Jūs nedrīkstat lietot Riprazo HCT kopā ar greipfrūtu sulu.

Grūtniecība

Ja Jūs esat grūtniece (vai Jums varētu būt iestājusies grūtniecība), pastāstiet par to savam ārstam. Parasti Jūsu ārsts Jums ieteiks pārtraukt Riprazo HCT lietošanu pirms grūtniecības iestāšanās vai tiklīdz Jūs uzzināt, ka Jums ir iestājusies grūtniecība, un ieteiks Jums Riprazo HCT vietā lietot citas zāles. Riprazo HCT nav ieteicams lietot grūtniecības laikā un to nedrīkst lietot, ja grūtniecība ilgst vairāk nekā 3 mēnešus, jo lietošana pēc grūtniecības trešā mēneša var nodarīt nopietnu kaitējumu Jūsu bērnam.

Zīdīšana

Pastāstiet savam ārstam, ja Jūs barojat bērnu ar krūti vai gatavojaties uzsākt barošanu ar krūti. Riprazo HCT nav ieteicams mātēm, kuras baro bērnu ar krūti. Ja vēlaties barot bērnu ar krūti, ārsts var Jums ordinēt citas zāles.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Tāpat kā daudzas citas zāles augsta asinsspiediena ārstēšanai, šīs zāles var izraisīt reiboni. Ja Jums attīstās šis simptoms, nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus.

Svarīga informācija par kādu no Riprazo HCT sastāvdaļām

tas

 

Riprazo HCT satur laktozi (piena cukuru). Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms

lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

 

ē

 

 

istr

Riprazo HCT satur kviešu cieti. Piemērots cilvēkiem ar celiak ju. Nevajadzētu lietot pacientiem ar

kviešu alerģiju (atšķirīgu no celiakijas).

ğ

 

re

 

3.KĀ LIETOT RIPRAZO HCT

 

 

nav

Vienmēr lietojiet Riprazo HCT tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam

vai farmaceitam.

vairs

 

 

 

Riprazo HCT ieteicamā deva ir viena t blete dienā. Norijiet tableti veselu, uzdzerot nedaudz ūdens. Riprazo HCT ieteicams lietot vienu reizi dienā kopā ar vieglu maltīti, vēlams vienā un tajā pašā laikā

katru dienu. Jūs nedrīkstat li tot Riprazo HCT kopā ar greipfrūtu sulu. Ārstēšanas laikā Jūsu ārsts var

pielāgot zāļu devu atkarībā no asinsspiediena izmaiľām.

les

ā

 

Riprazo HCT var būt parakstītsZ

Jums, ja iepriekšējā ārstēšana nedeva pietiekamu asinsspiediena

pazeminājumu. Tādā gadījumā ārsts pastāstīs Jums, kā pāriet no šīs terapijas uz Riprazo HCT.

Ja esat lietojis Riprazo HCT vairāk nekā noteikts

Ja esat nejauši lietojis pārāk daudz Riprazo HCT tablešu, nekavējoties konsultējieties ar ārstu. Jums var būt nepieciešama medicīniska palīdzība.

Ja esat aizmirsis lietot Riprazo HCT

Ja esat aizmirsis vienu lietot vienu šī medikamenta devu, ieľemiet to, tiklīdz atceraties, un pēc tam lietojiet nākamo devu ierastajā laikā. Ja tuvojas nākamās devas lietošanas laiks, Jums vienkārši jālieto nākamā deva ierastajā laikā. Nelietojiet dubultu devu (divas tabletes uzreiz), lai aizvietotu aizmirsto tableti.

Nepārtrauciet lietot šīs zāles, arī tad, ja Jūsu pašsajūta ir laba (ja vien ārsts nav norādījis savādāk). Cilvēki, kuriem ir paaugstināts asinsspiediens, bieži nepamana nekādas pazīmes. Daudzi var justies pietiekami labi. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai Jūs lietotu savas zāles tieši tā, kā Jums to norādījis ārsts, lai gūtu labākos rezultātus un samazinātu blakusparādību risku. Apmeklējiet plānotās ārsta vizītes arī tad, ja jūtaties labi.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Riprazo HCT var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām pastāstīt ārstam vai farmaceitam. Jums var būt nepieciešams pārtraukt Riprazo HCT lietošanu.

Klīniskajos pētījumos, kuros pacienti tika ārstēti ar Riprazo HCT, tika ziľots par šādām nevēlamajām blakusparādībām.

Bieži (novēro mazāk nekā 1 no 10 pacientiem:

caureja.

Tāpat kā jebkurai divu aktīvo vielu kombinācijai, nevar izslēgt blakusparādības, kas saistītas katru atsevišķo sastāvdaļu.

Aliskirēns:

Bieži (novēro mazāk nekā 1 no 10 pacientiem):

 

caureja;

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

sāpes locītavās (artralģija);

 

 

 

 

ē

 

augsts kālija līmenis asinīs;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reibonis.

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

Retāk (novēro mazāk nekā 1 no 100 pacientiem):

 

ğ

 

 

 

 

re

 

ādas izsitumi (šie simptomi var liecināt par alerģiskām reakcijām vai angioneirotisko tūsku –

 

skatīt zemāk “Reti” sastopamas blakusparādības);

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

nieru darbības traucējumi, tai skaitā akūta nieru mazspēja (ievērojami mazināta urīna

 

izdalīšanās);

 

 

 

 

 

 

roku, potīšu vai pēdu pietūkums (perifēra tūska);

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

smagas ādas reakcijas (toksiska ep de māla nekrolīze un/vai reakcijas mutes dobuma gļotādā -

 

sarkana ādas krāsa, čūlu veidoš nās uz lūpām, acīm vai mutē, ādas lobīšanās, drudzis);

 

zems asinsspiediens.

 

 

 

 

 

alerģiskas (paaugstinātas jutības) reakcijas un angioneirotiskā tūska (kuras simptomi var būt apgrūtināta elpošana vai rīšana, izsitumi, nieze, nātrene vai sejas, roku un kāju, acu, lūpu un/vai mēles pietūkums, reibonis);

kreatinīna koncentrācijas asinīs paaugstināšanās.pacientiem):Reti (novēro mazāk nekā 1 noles1 000

Hidrohlortiazīds:

Ļoti bieži (novēro vairāk nekā 1 no 10 pacientiem):

zems kālija līmenis asinīs;

paaugstināts lipīdu līmenis asinīs.

Bieži (novēro mazāk nekā 1 no 10 pacientiem):

augsts urīnskābes līmenis asinīs;

zems magnija līmenis asinīs;

zems nātrija līmenis asinīs;

reibonis, ģībonis, pieceļoties kājās;

samazināta ēstgriba;

slikta dūša un vemšana;

niezoši izsitumi un cita veida izsitumi;

nespēja sasniegt vai saglabāt erekciju.

Reti (novēro mazāk nekā 1 no 1 000 pacientiem):

mazs trombocītu skaits asinīs (dažkārt ar asiľošanu vai asinsizplūdumu veidošanos zem ādas);

augsts kalcija līmenis asinīs;

augsts cukura līmenis asinīs;

diabētiskā metaboliskā stāvokļa pasliktināšanās;

nomākts garastāvoklis (depresija);

miega traucējumi;

reibonis;

galvassāpes;

nejutība vai tirpšana;

redzes traucējumi;

neregulāra sirdsdarbība;

diskomforta sajūta vēderā;

aizcietējums;

caureja;

aknu darbības traucējumi, kas var rasties kopā ar ādas un acu dzelti;

pastiprināta ādas jutība pret saules iedarbību;

cukurs urīnā.

drudzis, sausums mutē vai čūlas mutes dobumā, biežākas infekcijasētas(asinīs nav leikocītu vai to

ir ļoti maz);istr

bāla āda, nogurums, elpas trūkums, tumšas krāsas urīns (hemolītiskā anēmija);

izsitumi, nieze, nātrene, elpošanas vai rīšanas grūtības,ğreibonis (paaugstinātas jutības reakcijas);re

apjukums, nogurums, muskuļu raustīšanās un spazmas, paātrināta elpošana (hipohloriēmiska alkaloze);nav

elpošanas grūtības ar drudzi, klepus, krākš , elpas trūkums (respiratorais distress, tai skaitā pneimonīts un plaušu tūska);Ļoti reti (novēro mazāk nekā 1 no 10 000 pacientiem):

stipras sāpes vēdera augšdaļā (pank eatīts);

izsitumi uz sejas, locītavu sāpes, muskuļu slimības, drudzis (sarkanā vilkēde);

asinsvadu iekaisums ar šādiem simptomiem – izsitumi, purpursarkani plankumi, drudzis

(vaskulīts);

smagas ādas slimības, kas izraisa izsitumus, ādas apsārtums, pūšļu veidošanās uz lūpām, acīm vai mutes dobumā, ādas lobīšanās, drudzis (toksiska epidermāla nekrolīze).Z vairs

Nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

vājums;

asinsizplūdumi un biežas infekcijas (aplastiskā anēmija);

redzes pasliktināšanās vai sāpes acīs augsta spiediena dēļ (iespējamas akūtas slēgta kakta glaukomas pazīmes);

smaga ādas slimība, kura izraisa izsitumus, sarkanu ādu, pūšļu veidošanos uz lūpām, acīm vai mutes dobumā, ādas lobīšanos, drudzi (Erythema multiforme);

muskuļu spazmas;

stipri samazināts urīna daudzums (iespējami nieru darbības traucējumi vai nieru mazspējas pazīmes), vājums (astēnija);

drudzis.

5. KĀ UZGLABĀT RIPRAZO HCT

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot Riprazo HCT pēc derīguma termiľa beigām, kas norādīts uz kastītes. Derīguma termiľš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Riprazo HCT satur

 

 

 

 

 

 

-

Katra Riprazo HCT 150 mg/12,5 mg apvalkotā tablete satur 150 mg aliskirēna (hemifumarāta

 

veidā) un 12,5 mg hidrohlortiazīda. Citas sastāvdaļas ir: mikrokristāliskā celuloze,

 

krospovidons, laktozes monohidrāts, kviešu ciete, povidons, magnija stearāts, koloidāls

 

bezūdens silīcija dioksīds, talks, hipromeloze, makrogols, titāna dioksīds (E 171).

-

Katra Riprazo HCT 150 mg/25 mg apvalkotā tablete satur 150 mg aliskirēna (hemifumarāta

 

veidā) un 25 mg hidrohlortiazīda. Citas sastāvdaļas ir: mikrokristāliskā celuloze, krospovidons,

 

laktozes monohidrāts, kviešu ciete, povidons, magnija stearāts, koloidāls bezūdens silīcija

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

dioksīds, talks, hipromeloze, makrogols, titāna dioksīds (E 171), sarkanais dzelzs oksīds

 

(E 172), dzeltenais dzelzs oksīds (E 172).

 

 

 

 

-

Katra Riprazo HCT 300 mg/12,5 mg apvalkotā tablete satur 300 mg aliskirēna (hemifumarāta

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

veidā) un 12,5 mg hidrohlortiazīda. Citas sastāvdaļas ir: mik ēokristāliskā celuloze,

 

krospovidons, laktozes monohidrāts, kviešu ciete, pov don , magnija stearāts, koloidāls

 

bezūdens silīcija dioksīds, talks, hipromeloze, makrogols, titāna dioksīds (E 171), sarkanais

 

 

 

 

 

re

 

 

 

dzelzs oksīds (E 172), melnais dzelzs oksīds (E 172)ğ.

 

-

Katra Riprazo HCT 300 mg/25 mg apvalkotā tablete satur 300 mg aliskirēna (hemifumarāta

 

 

 

nav

 

 

 

 

veidā) un 25 mg hidrohlortiazīda. Citas sastā

daļas ir: mikrokristāliskā celuloze, krospovidons,

 

laktozes monohidrāts, kviešu ciete, povido s, magnija stearāts, koloidāls bezūdens silīcija

 

dioksīds, talks, hipromeloze, makrogols, titā

a dioksīds (E 171), sarkanais dzelzs oksīds

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

(E 172), dzeltenais dzelzs oksīds (E 172).

 

 

 

 

Riprazo HCT ārējais izskats un iep kojums

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

Riprazo HCT 150 mg/12,5 mg apvalkotās tabletes ir baltas, ovālas apvalkotās tabletes, ar uzdrukātu “LCI” uz vienas puses un “NVR” uz otras puses.

Riprazo HCT 150 mg/25 mgāapvalkotās tabletes ir bāldzeltenas, ovālas apvalkotās tabletes, ar uzdrukātu “CLL” uz vienasZpuses un “NVR” uz otras puses.

Riprazo HCT 300 mg/12,5 mg apvalkotās tabletes ir violetas, ovālas apvalkotās tabletes, ar uzdrukātu “CVI” uz vienas puses un “NVR” uz otras puses.

Riprazo HCT 300 mg/25 mg apvalkotās tabletes ir gaiši dzeltenas, ovālas apvalkotās tabletes, ar uzdrukātu “CVV” uz vienas puses un “NVR” uz otras puses.

Riprazo HCT ir pieejams iepakojumos pa 7, 14, 28, 30, 50, 56, 90 vai 98 tabletēm.

Iepakojumi, kas satur 90 (3x30), 98 (2x49) vai 280 (20x14) tabletes ir vairāku kastīšu iepakojumi.

Visi iepakojuma lielumi vai stiprumi Jūsu valstī var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Lielbritānija

Raţotājs

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Itālija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

Magyarország

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Тел.: +359 2 489 98 28

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Eesti

 

 

 

vairs

Novartis Pharma Services Inc.

 

Tel: +372 66 30 810

 

 

les

 

Ελλάδα

 

 

 

 

 

 

 

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

 

 

Τηλ: +30 210 281 17 12

ā

 

España

Z

 

 

Laboratorios Dr. Esteve, S.A.

Tel: +34 93 446 60 00

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

 

tas

Tel: +356 2298 3217

Nederland

 

 

 

istr

 

Novartis Pha maēB.V.

Tel: +31 26 37 82 111

 

re

 

 

No geğ

 

Nova tis Norge AS

nav

 

 

 

Tlf: +47 23 05 20 00

Österreich

Novartis Pharma GmbH Tel: +43 1 86 6570

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

Tel: +370 5 269 16 50

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi akceptēta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras mājas lapā http://www.ema.europa.eu

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas