Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Riprazo (aliskiren) – Marķējuma teksts - C09XA02

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsRiprazo
ATĶ kodsC09XA02
Vielaaliskiren
RažotājsNovartis Europharm Ltd.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE VIENAM IEPAKOJUMAM, KAS SATUR PA/ALU/PVH BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo 150 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

2. AKTĪVĀS(-O)

VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

Katra apvalkotā tablete satur 150 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

7 apvalkotās tabletes

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

28 apvalkotās tabletes

 

nav

 

 

 

 

 

30 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

56 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

90 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

5.

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietoš n s nstrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērni m neredzamā un nepieejamā vietā.

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

CITIlesĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

Derīgs līdz

 

 

 

 

 

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

ē

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

EU/1/07/409/001

 

7 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/002

 

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/003

 

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/004

 

 

30 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/005

 

 

50 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/006

 

 

56 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/008

 

 

90 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 150 mg

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE VIENAM IEPAKOJUMAM, KAS SATUR PHTFE/PVH BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo 150 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

Katra apvalkotā tablete satur 150 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

30 apvalkotās tabletes

 

nav

 

 

 

 

 

50 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

90 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

98 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

5.

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietoš n s nstrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērni m neredzamā un nepieejamā vietā.

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

CITIlesĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

Derīgs līdz

 

 

 

 

 

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

ē

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

istr

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

EU/1/07/409/021

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/022

 

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/023

 

 

30 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/024

 

 

50 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/025

 

 

56 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/026

 

 

56 apvalkotās tabletes (perforēts blisters ar atsevišķām devām)

 

 

 

EU/1/07/409/027

 

 

90 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/028

 

 

98 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāl .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

Riprazo 150 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERS

BLISTERS (KALENDĀRS)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo 150 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

Novartis Europharm Limited

 

 

ē

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

ğ

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

CITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

Pirmdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrdiena

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

Trešdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceturtdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piektdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svētdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

STARPIEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (BEZ BLUE BOX), KAS SATUR PA/ALU/PVH BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo 150 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

Katra apvalkotā tablete satur 150 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğistr

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu

iepakojuma sastāvdaļa, kurā ir 20 kastītes, kat ā 14 tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, kurā ir 3 kastītes, katrā 28 tabletes.

 

 

 

 

 

49 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, kurā ir 2 k stītes, katrā 49 tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

5.

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietoš n s nstrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērni m neredzamā un nepieejamā vietā.

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

CITIlesĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

 

Derīgs līdz

 

 

 

 

 

 

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

ē

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

EU/1/07/409/007

 

84 apvalkotās tabletes (3x28)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/009

 

 

98 apvalkotās tabletes (2x49)

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/010

 

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 150 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (AR BLUE BOX), KAS SATUR PA/ALU/PVH BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo 150 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

Katra apvalkotā tablete satur 150 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

ğistr

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 3 kastītes, katrā 28 tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

98 apvalkotās tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 2 kastītes, katrā 49 tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

280 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 20 kastītes, k trā 14 tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietoš n s nstrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērni m neredzamā un nepieejamā vietā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

CITIlesĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

Derīgs līdz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

ē

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

istr

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

EU/1/07/409/007

 

84 apvalkotās tabletes (3x28)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/009

 

 

98 apvalkotās tabletes (2x49)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/010

 

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 150 mg

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

STARPIEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (BEZ BLUE BOX), KAS SATUR PHTFE/PVH BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo 150 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

Katra apvalkotā tablete satur 150 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğistr

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, kurā ir 20 kastītes, kat ā 14 tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

49 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, kurā ir 2 kastītes, katrā 49 tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas n t ukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

 

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

 

Wimblehurst Road

 

Horsham

tas

West Sussex, RH12 5AB

 

Lielbritānija

 

12. REĢISTRĀCIJAS

NUMURS(-I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

EU/1/07/409/029

 

 

 

 

istr

 

 

98 apvalkotās tabletes (2x49) (perforēts blisters ar a sevišķām

 

 

 

 

 

 

devām)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/030

 

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

Riprazo 150 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (AR BLUE BOX), KAS SATUR PHTFE/PVH BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo 150 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

Katra apvalkotā tablete satur 150 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

ğistr

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280 apvalkotās tabletes

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 20 kastītes, katrā 14 tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

98 apvalkotās tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 2 kastītes, katrā 49 tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas n t ukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

 

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

 

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

 

Wimblehurst Road

 

Horsham

tas

West Sussex, RH12 5AB

 

Lielbritānija

 

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

EU/1/07/409/029

 

 

 

 

istr

 

 

98 apvalkotās tabletes (2x49) (perforēts blisters ar a sevišķām

 

 

 

 

 

 

devām)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/030

 

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

Riprazo 150 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA
KASTĪTE VIENAM IEPAKOJUMAM, KAS SATUR PA/ALU/PVH BLISTERUS
1. ZĀĻU NOSAUKUMS
Riprazo 300 mg apvalkotās tabletes
Aliskiren

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

 

Katra apvalkotā tablete satur 300 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

3.

 

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

istr

 

 

7 apvalkotās tabletes

 

 

ğ

 

 

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

30 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

50 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas nst ukciju.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērni m neredzamā un nepieejamā vietā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

8.

 

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

 

EU/1/07/409/011

 

7 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

EU/1/07/409/012

 

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

 

EU/1/07/409/013

 

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

 

EU/1/07/409/014

 

 

30 apvalkotās tabletes

 

 

 

EU/1/07/409/015

 

 

50 apvalkotās tabletes

 

 

 

EU/1/07/409/016

 

 

56 apvalkotās tabletes

 

 

SĒRIJAS NUMURS

 

nav

 

13.

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

14.

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

15.

 

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

16.

 

Riprazo 300 mg

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA
KASTĪTE VIENAM IEPAKOJUMAM, KAS SATUR PHTFE/PVH BLISTERUS
1. ZĀĻU NOSAUKUMS
Riprazo 300 mg apvalkotās tabletes
Aliskiren

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

 

Katra apvalkotā tablete satur 300 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

3.

 

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

istr

 

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

ğ

 

 

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

30 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

50 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

56 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

98 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietoš n s nstrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērni m neredzamā un nepieejamā vietā.

 

 

 

 

 

les

 

 

 

7.

 

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

ē

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

istr

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

EU/1/07/409/031

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/032

 

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/033

 

 

30 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/034

 

 

50 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/035

 

 

56 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/036

 

 

56 apvalkotās tabletes (perforēts blisters ar atsevišķām devām)

 

 

 

EU/1/07/409/037

 

 

90 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/038

 

 

98 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāl .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

Riprazo 300 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERS

BLISTERS (KALENDĀRS)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo 300 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

Novartis Europharm Limited

 

 

ē

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

ğ

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

CITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

Pirmdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrdiena

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

Trešdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceturtdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piektdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svētdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

STARPIEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (BEZ BLUE BOX), KAS SATUR PA/ALU/PVH BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo 300 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

Katra apvalkotā tablete satur 300 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğistr

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, kurā ir 20 kastītes, kat ā 14 tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, kurā ir 3 kastītes, katrā 28 tabletes.

 

 

 

 

 

 

30 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, kurā ir 3 k stītes, katrā 30 tabletes.

 

 

 

 

 

 

49 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, kurā ir 2 kastītes, katrā 49 tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

 

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzglab t bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

ē

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

istr

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

EU/1/07/409/017

 

84 apvalkotās tabletes (3x28)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/018

 

 

90 apvalkotās tabletes (3x30)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/019

 

 

98 apvalkotās tabletes (2x49)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/020

 

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 300 mg

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (AR BLUE BOX), KAS SATUR PA/ALU/PVH BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo 300 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

Katra apvalkotā tablete satur 300 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

ğistr

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 3 kastītes, katrā 28 tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 3 kastītes, katrā 30 tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

 

98 apvalkotās tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 2 kastītes, k trā 49 tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

 

280 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 20 kastītes, katrā 14 tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

 

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzglab t bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

ē

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

istr

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

EU/1/07/409/017

 

84 apvalkotās tabletes (3x28)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/018

 

 

90 apvalkotās tabletes (3x30)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/019

 

 

98 apvalkotās tabletes (2x49)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/020

 

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 300 mg

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

STARPIEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (BEZ BLUE BOX), KAS SATUR PHTFE/PVH BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo 300 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

Katra apvalkotā tablete satur 300 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğistr

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, kurā ir 20 kastītes, kat ā 14 tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

49 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, kurā ir 2 kastītes, katrā 49 tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas n t ukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

 

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

 

Wimblehurst Road

 

Horsham

tas

West Sussex, RH12 5AB

 

Lielbritānija

 

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

EU/1/07/409/039

 

 

 

 

istr

 

 

98 apvalkotās tabletes (2x49) (perforēts blisters ar a sevišķām

 

 

 

 

 

 

devām)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/040

 

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

Riprazo 300 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (AR BLUE BOX), KAS SATUR PHTFE/PVH BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riprazo 300 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

Katra apvalkotā tablete satur 300 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

ğistr

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280 apvalkotās tabletes

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 20 kastītes, katrā 14 tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

98 apvalkotās tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 2 kastītes, katrā 49 tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas n t ukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

 

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

 

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

 

Wimblehurst Road

 

Horsham

tas

West Sussex, RH12 5AB

 

Lielbritānija

 

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

EU/1/07/409/039

 

 

 

 

istr

 

 

98 apvalkotās tabletes (2x49) (perforēts blisters ar a sevišķām

 

 

 

 

 

 

devām)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/040

 

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

Riprazo 300 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas