Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Riprazo (aliskiren) – Lietošanas instrukcija - C09XA02

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsRiprazo
ATĶ kodsC09XA02
Vielaaliskiren
RažotājsNovartis Europharm Ltd.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Riprazo 150 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 

 

-

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

 

 

-

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

 

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

 

 

 

 

-

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

 

iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

 

 

tas

Šajā instrukcijā varat uzzināt

 

 

 

1.

Kas ir Riprazo un kādam nolūkam tās lieto

 

 

 

2.

Kas jāzina pirms Riprazo lietošanas

 

 

ē

3.

Kā lietot Riprazo

 

 

 

istr

 

4.

Iespējamās blakusparādības

 

 

5.

Kā uzglabāt Riprazo

 

 

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

re

 

 

 

1.

Kas ir Riprazo un kādam nolūkam tās lieto

 

 

 

 

asinsvadu sašaurināšanos, kas paaugstina asinavsspiedienu. Angiotenzīna II daudzuma samazināšana ļauj asinsvadiem atslābt, tādējādi pazemi ot asi sspiedienu.

Riprazo tablešu sastāvā ir aktīvā viela, ko sauc par aliskirēnu. Aliskirēns pieder zāļu grupai, ko sauc par renīna inhibitoriem. Riprazo palīdz pazemināt ugstu asinsspiedienu pieaugušiem pacientiem.

Renīna inhibitori samazina organisma izdalītā giotenzīna II daudzumu. Angiotenzīns II izraisa

Nelietojiet Riprazo šādosvairsgadījumos

Augsts asinsspiediens palielina si ds un artēriju slodzi. Ja tas turpinās ilgāku laiku, var tikt bojāti

smadzeņu, sirds un nieru as nsvad un attīstīties insults, sirds mazspēja, miokarda infarkts vai nieru mazspēja. Asinsspiediena sam z nāšana līdz normālam līmenim mazina šo traucējumu attīstības risku.

2. Kas jāzina pirms Riprazo lietošanas

-ja Jums ir al rģija pret aliskirēnu vai kādu citu (6. sadaļā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. Ja Jūs domājat, ka Jums varētu būt alerģija, vaicājiet padomu savam ārstam;

-āja Jums kādreiz bijušas sekojošas angioneirotiskās tūskas formas (apgrūtināta elpošana vai rīšana, sejas, roku un kāju, acu, lūpu un/vai mēles pietūkums):

-angioneirotiskā tūska pēc aliskirēna lietošanas;

-iedzimtā angioneirotiskā tūska;

-angioneirotiskā tūska bez jebkāda zināma iemesla;

-pēdējos 6 grūtniecības mēnešos vai ja zīdāt bērnu skatiet „Grūtniecība un zīdīšanas periods”;

-ja lietojat ciklosporīnu (zāles, ko lieto transplantoloģijā, lai novērstu orgāna atgrūšanu vai citu

slimību, piemēram, reimatoīdā artrīta vai atopiska dermatīta ārstēšanā), itrakonazolu (zāles, ko

lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai) vai hinidīnu (zāles, ko lieto, lai uzlabotu sirdsdarbības ritmu).lesZ

-ja Jums ir cukura diabēts vai nieru darbības traucējumi un Jūs tiekat ārstēts ar kādām no šo grupu zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai:

- „angiotenzīnu konvertējošā enzīma inhibitoriem”, piemēram, enalaprilu, lizinoprilu,

ramiprilu utt.,

vai

-„angiotenzīna II receptoru blokatoriem”, piemēram, valsartānu, telmisartānu, irbesartānu utt.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Riprazo lietošanas konsultējieties ar ārstu:

-ja Jūs lietojat diurētikas (zāles, ko sauc arī par urīndzenošām tabletēm, kas Jums palielina izdalītā urīna daudzumu);

-ja Jūs lietojat kādas no šo grupu zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšan i:

 

-

„angiotenzīnu konvertējošā enzīma inhibitoriem”, piemēram, enalaprilu, lizinoprilu,

 

 

ramiprilu utt.,

 

 

-

„angiotenzīna II receptoru blokatoriem”, piemēram, valsartānu, telmisa tānu, irbesartānu

 

 

utt.,

tas

 

 

ē

-

 

 

ja Jums ir nieru darbības traucējumi, Jūsu ārsts rūpīgi apsvērs, vai Riprazo Jums ir piemērots, un

 

rūpīgi Jūs uzraudzīs;

 

-

ja Jums jau kādreiz ir attīstījusies angioneirotiskā tūska (apgrūt nāta elpošana vai rīšana, sejas,

 

roku un kāju, acu, lūpu un/vai mēles pietūkums); ja tas notiek, pārtrauc et Riprazo lietošanu un

 

sazinieties ar savu ārstu;

 

-

ja Jums ir nieru artēriju stenoze (asinsvadu, kuri apasiņo vi nu vai abas nieres, sašaurinājums);

-

ja Jums ir smaga sastrēguma sirds mazspēja (sirds slimība,rekad sirds nespēj apasiņot ķermeni).

Bērni un pusaudži

nav

 

Riprazo lietošana bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu ecumam nav ieteicama.

Gados vecāki pacienti

Vairākumam pacientu, kuri ir vecāki par 65 gadiem, 300 mg Riprazo deva nedod papildu ieguvumu

samazinot asinsspiedienu, salīdzinot ar 150 mg devu.

ritmu).

vairs

Citas zāles un Riprazo

Pastāstiet ārstam vai farmace tam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Nelietojiet Riprazo, ja Jūs lietoj t ciklosporīnu (zāles, ko lieto transplantoloģijā, lai novērstu orgāna atgrūšanu vai citu slimību, piemēram, reimatoīdā artrīta vai atopiska dermatīta ārstēšanā), itrakonazolu (zāles,lesko lieto ēnīšu infekciju ārstēšanai) vai hinidīnu (zāles, ko lieto, lai uzlabotu sirdsdarbības

Jūsu ārstam var būt nepieciešams mainīt Jūsu devu un/vai ievērot citus piesardzības pasākumus, ja lietojat k du no šīm zālēm:

-z les, kas paaugstina kālija līmeni Jūsu asinīs (piemēram, kāliju aizturošas diurētikas, kāliju saturošus preparātus);

-furosemīdu – zāles, kas pieder diurētiku grupai jeb t.s. urīndzenošiem līdzekļiem, ko Jums lieto urīna daudzuma palielināšanai;

-kādas no šo grupu zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai: - „angiotenzīnu konvertējošā enzīma inhibitoriem”, piemēram, enalaprilu, lizinoprilu,

ramiprilu utt.,

vai

-„angiotenzīna II receptoru blokatoriem”, piemēram, valsartānu, telmisartānu, irbesartānu utt.,

-ketokonazolu – zāles, ko lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai;

-verapamilu – zāles, ko lieto, lai samazinātu asinsspiedienu, koriģētu sirdsdarbības ritmu vai ārstētu stenokardiju;

-noteikta tipa zāles, ko sauc par nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļiem (NPL).

Riprazo kopā ar uzturu un dzērienu

Šīs zāles ieteicams lietot vienu reizi dienā kopā ar vieglu maltīti, vēlams vienā un tajā pašā laikā katru dienu. Jūs nedrīkstat lietot šīs zāles kopā ar greipfrūtu sulu.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Nelietojiet šīs zāles, ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti (skatīt sadaļu „Nelietojiet Riprazo šādos gadījumos”). Ja Jūs domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Ja Jums iestājas grūtniecība šo zāļu lietošanas laikā, nekavējoties pārtrauciet to lietošanu un konsultējieties ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šīs zāles var Jums izraisīt reiboni, kas var ietekmēt koncentrēšanās spējas. Pirms t anspo tlīdzekļa

 

 

tas

vadīšanas, mehānismu apkalpošanas vai citu darbību, kam nepieciešama uzmanība, veikšanas, Jums

jāpārliecinās par savu atbildes reakciju uz šo zāļu iedarbību.

ē

istr

 

 

 

3. Kā lietot Riprazo

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta norādījumiem. N skaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam.

ğ

 

labi. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai Jūs lietotu savas zāles tieši tā, kā Jums to norādījis ārsts, lai gūtu labākos rezultātus un samazinātu blakusparādību risku. Apmeklējiet plānotās ārsta vizītes arī tad, ja jūtaties labi.

Cilvēki, kam ir augsts asinsspiediens, bieži nepamana nekādas pazīmes. Daudzi var justies pietiekami

nav

re

Parastā sākumdeva ir viena 150 mg tablete vie u reizi dienā. Asinsspiedienu pazeminošā iedarbība saglabājās divu nedēļuvairslaikā pēc ār tēšanas uzsākšanas.

Atkarībā no tā, kāda ir Jūsu atb ldes eakcija uz terapiju, Jūsu ārsts var nozīmēt Jums augstāku devu – vienu 300 mg tableti vienu re zi d enā. Jūsu ārsts var nozīmēt Riprazo kopā ar citām zālēm, ko lieto augsta asinsspiediena ārstēš n i.

Ievadīšanas veids

Tableteslesieteicams lietot, uzdzerot nedaudz ūdens. Jums jālieto šīs zāles vienu reizi dienā kopā ar vieglu maltīti, vēlams vienā un tajā pašā laikā katru dienu. Jūs nedrīkstat lietot šīs zāles kopā ar greipfrūtu sulu.

Jaāesat ietojis Riprazo vairāk nekā noteikts

ZJa esat nejauši lietojis pārāk daudz Riprazo tablešu, nekavējoties konsultējieties ar ārstu. Jums var būt nepieciešama medicīniska palīdzība.

Ja esat aizmirsis lietot Riprazo

Ja esat aizmirsis lietot Riprazo, izdariet to, tiklīdz atceraties, un tad nākamo devu lietojiet paredzētajā laikā. Taču, ja tuvojas nākamās devas lietošanas laiks, vienkārši lietojiet nākamo devu paredzētajā laikā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Dažas blakusparādības var būt būtiskas:

Dažiem pacientiem radās šīs būtiskās blakusparādības (var attīstīties ne vairāk kā 1 cilvēkam no katriem 1 000 cilvēkiem). Ja notiek kaut kas no tālāk minētā, nekavējoties pastāstiet par to

ārstam:

smaga alerģiska reakcija ar tādiem simptomiem kā izsitumi, nieze, sejas, lūpu vai mēles pietūkums, apgrūtināta elpošana, reibonis.

Iespējamās blakusparādības:

tas

 

Bieži (var attīstīties ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem): caureja, sāpes locītavās (artralģija), ugsts kālija līmenis asinīs, reibonis.

roku, potīšu vai pēdu pietūkums (perifēra tūska), smagas ādas reakcijas (toksiska epideēmāla nekrolīze un/vai reakcijas mutes dobuma gļotādā - sarkana ādas krāsa, čūlu veidošanās uz lūpām, acīm vai mutē, ādas lobīšanās, drudzis), zems asinsspiediens, sirdsklauves, klepus, n eze, z umi (nātrene),

Retāk (var attīstīties ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem): ādas izsitumi (šie simptomi var liecināt p r

alerģiskām reakcijām vai angioneirotisko tūsku – skatīt zemāk “Reti” sastopamas blakusparādības),

nieru darbības traucējumi, tai skaitā akūta nieru mazspēja (ievērojami mazināta u īna izdalīšanās)

apgrūtināta elpošana vai rīšana, izsitumi, nieze, nātrene vai s jas, roku un kāju, acu, lūpu un/vai mēles pietūkums, reibonis), kreatinīna koncentrācijas asinīs paaugstināšanās, sarkana āda (eritēma).

paaugstināts aknu enzīmu līmenis.

 

 

Reti (var attīstīties ne vairāk kā 1 no 1 000 cilvēkiem): smagas alerģiskas reakcijas (anafilaktiskās

 

 

istr

reakcijas), alerģiskas (paaugstinātas jutības) reakcijas un angioneirotiskā tūska (kuras simptomi var būt

 

ğ

 

re

 

Ja kāda no reakcijām Jums izpaužas smagi, pastāstiet par to savam ārstam. Jums var būt nepieciešams pārtraukt Riprazo lietošanu.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, ko sultējieties r ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas šajā i strukcijā nav minētas.

5.

Kā uzglabāt Riprazo

nav

 

Uzglabāt šīs zāles bērniem ne edz mā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

 

les

vairs

ā

 

Z

 

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Riprazo satur

-Aktīvā viela ir 150 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

-Citas sastāvdaļas ir krospovidons, hipromeloze, magnija stearāts, makrogols, mikrokristāliska celuloze, povidons, koloidāls bezūdens silīcija dioksīds, talks, titāna dioksīds (E 171), melnais dzelzs oksīds (E 172), sarkanais dzelzs oksīds (E 172).

Riprazo ārējais izskats un iepakojums

Riprazo 150 mg apvalkotās tabletes ir gaiši rozā, abpusēji izliektas, apaļas tabletes, ar uzdrukātu ‘IL’ uz vienas puses un ‘NVR’ uz otras puses.

Riprazo pieejams iepakojumos, kas satur 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 vai 280 tabletes. Iep kojumi, kas satur 84 (3x28), 98 (2x49) vai 280 (20x14) tabletes ir vairāku kastīšu iepakojumi. Visi iep kojuma lielumi Jūsu valstī var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

 

 

tas

Novartis Europharm Limited

 

 

 

ē

Wimblehurst Road

 

 

istr

 

Horsham

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

Lielbritānija

 

 

Ražotājs

 

 

ğ

 

Novartis Farma S.p.A.

 

re

 

 

Via Provinciale Schito 131

 

 

I-80058 Torre Annunziata/NA

 

 

Itālija

 

 

 

 

 

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdz m sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

 

nav

 

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

 

 

Magyarország

Novartis Pharma Ser

ices Inc.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Тел.: +359 2 489 98 28

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

 

vairs

Malta

Novartis s.r.o.

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +420 225 775 111

Tel: +356 2122 2872

Danmark

 

 

Nederland

 

les

 

 

Novartis Pharma B.V.

Novartis Healthcare A/S

ā

 

 

Tel: +31 26 37 82 111

Tlf: +45 39 16 84 00

 

 

Z

 

 

 

Norge

Deutschland

 

 

Novartis Pharma GmbH

Novartis Norge AS

Tel: +49 911 273 0

 

 

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

 

 

Österreich

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma GmbH

 

 

Tel: +372 66 30 810

 

Tel: +43 1 86 6570

 

 

 

Ελλάδα

 

 

Polska

 

 

 

 

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Poland Sp. z o.o.

 

 

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel.: +48 22 375 4888

 

 

España

 

 

Portugal

 

 

 

Laboratorios Dr. Esteve, S.A.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +34 93 446 60 00

 

Tel: +351 21 000 8600

 

tas

 

 

 

France

 

 

România

 

ē

 

 

 

 

 

 

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +40 21 31299 01

 

 

Ireland

 

 

Slovenija

istr

 

 

 

 

 

 

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

Tel: +353 1 260 12 55

 

Tel: +386 1 300 75 50

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

Ísland

 

 

Slovenská republ ka

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

Vistor hf.

 

Novartis Slovakia s.r.o.

 

 

Sími: +354 535 7000

 

Tel: +421 2 5542 5439

 

 

Italia

 

 

Suomi/Finland

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

Novartis Farma S.p.A.

No artis Finland Oy

 

 

Tel: +39 02 96 54 1

 

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

 

 

Κύπρος

 

 

Sverige

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

 

 

Τηλ: +357 22 690 690

vairs

Tel: +46 8 732 32 00

 

 

Latvija

 

United Kingdom

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

 

Tel: +371 67 887 070

 

Tel: +44 1276 698370

 

 

Lietuva

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Pharma Ser ices Inc.

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

Tel: +370 5 269 16 50

 

 

 

 

 

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Citi informācijas avoti

 

 

 

 

 

Sīk ka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

 

http://www.ema.europa.eu

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Riprazo 300 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 

 

-

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

 

 

-

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

 

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

 

 

 

 

-

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

 

iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

 

 

tas

Šajā instrukcijā varat uzzināt

 

 

 

1.

Kas ir Riprazo un kādam nolūkam tās lieto

 

 

 

2.

Kas jāzina pirms Riprazo lietošanas

 

 

ē

3.

Kā lietot Riprazo

 

 

 

istr

 

4.

Iespējamās blakusparādības

 

 

5.

Kā uzglabāt Riprazo

 

 

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

re

 

 

 

1.

Kas ir Riprazo un kādam nolūkam tās lieto

 

 

 

 

asinsvadu sašaurināšanos, kas paaugstina asinavsspiedienu. Angiotenzīna II daudzuma samazināšana ļauj asinsvadiem atslābt, tādējādi pazemi ot asi sspiedienu.

Riprazo tablešu sastāvā ir aktīvā viela, ko sauc par aliskirēnu. Aliskirēns pieder zāļu grupai, ko sauc par renīna inhibitoriem. Riprazo palīdz pazemināt ugstu asinsspiedienu pieaugušiem pacientiem.

Renīna inhibitori samazina organisma izdalītā giotenzīna II daudzumu. Angiotenzīns II izraisa

Nelietojiet Riprazo šādosvairsgadījumos

Augsts asinsspiediens palielina si ds un artēriju slodzi. Ja tas turpinās ilgāku laiku, var tikt bojāti

smadzeņu, sirds un nieru as nsvadi un attīstīties insults, sirds mazspēja, miokarda infarkts vai nieru mazspēja. Asinsspiediena s m z nāšana līdz normālam līmenim mazina šo traucējumu attīstības risku.

2. Kas jāzina pirms Riprazo lietošanas

-ja Jums ir al rģija pret aliskirēnu vai kādu citu (6. sadaļā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. Ja Jūs domājat, ka Jums varētu būt alerģija, vaicājiet padomu savam ārstam;

-āja Jums kādreiz bijušas sekojošas angioneirotiskās tūskas formas (apgrūtināta elpošana vai rīšana, sejas, roku un kāju, acu, lūpu un/vai mēles pietūkums):

-angioneirotiskā tūska pēc aliskirēna lietošanas;

-iedzimtā angioneirotiskā tūska;

-angioneirotiskā tūska bez jebkāda zināma iemesla;

-pēdējos 6 grūtniecības mēnešos vai ja zīdāt bērnu skatiet „Grūtniecība un zīdīšanas periods”;

-ja lietojat ciklosporīnu (zāles, ko lieto transplantoloģijā, lai novērstu orgāna atgrūšanu vai citu

slimību, piemēram, reimatoīdā artrīta vai atopiska dermatīta ārstēšanā), itrakonazolu (zāles, ko

lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai) vai hinidīnu (zāles, ko lieto, lai uzlabotu sirdsdarbības ritmu).lesZ

-ja Jums ir cukura diabēts vai nieru darbības traucējumi un Jūs tiekat ārstēts ar kādām no šo grupu zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai:

- „angiotenzīnu konvertējošā enzīma inhibitoriem”, piemēram, enalaprilu, lizinoprilu,

ramiprilu utt.,

vai

-„angiotenzīna II receptoru blokatoriem”, piemēram, valsartānu, telmisartānu, irbesartānu utt.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Riprazo lietošanas konsultējieties ar ārstu:

-ja Jūs lietojat diurētikas (zāles, ko sauc arī par urīndzenošām tabletēm, kas Jums palielina izdalītā urīna daudzumu);

-ja Jūs lietojat kādas no šo grupu zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšan i:

 

-

„angiotenzīnu konvertējošā enzīma inhibitoriem”, piemēram, enalaprilu, lizinoprilu,

 

 

ramiprilu utt.,

 

 

-

„angiotenzīna II receptoru blokatoriem”, piemēram, valsartānu, telmisa tānu, irbesartānu

 

 

utt.,

tas

 

 

ē

-

 

 

ja Jums ir nieru darbības traucējumi, Jūsu ārsts rūpīgi apsvērs, vai Riprazo Jums ir piemērots, un

 

rūpīgi Jūs uzraudzīs;

 

-

ja Jums jau kādreiz ir attīstījusies angioneirotiskā tūska (apgrūt nāta elpošana vai rīšana, sejas,

 

roku un kāju, acu, lūpu un/vai mēles pietūkums); ja tas notiek, pārtrauc et Riprazo lietošanu un

 

sazinieties ar savu ārstu;

 

-

ja Jums ir nieru artēriju stenoze (asinsvadu, kuri apasiņo vi nu vai abas nieres, sašaurinājums);

-

ja Jums ir smaga sastrēguma sirds mazspēja (sirds slimība,rekad sirds nespēj apasiņot ķermeni).

Bērni un pusaudži

nav

 

Riprazo lietošana bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu ecumam nav ieteicama.

Gados vecāki pacienti

Vairākumam pacientu, kuri ir vecāki par 65 gadiem, 300 mg Riprazo deva nedod papildu ieguvumu

samazinot asinsspiedienu, salīdzinot ar 150 mg devu.

ritmu).

vairs

Citas zāles un Riprazo

Pastāstiet ārstam vai farmace tam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Nelietojiet Riprazo, ja Jūs lietoj t ciklosporīnu (zāles, ko lieto transplantoloģijā, lai novērstu orgāna atgrūšanu vai citu slimību, piemēram, reimatoīdā artrīta vai atopiska dermatīta ārstēšanā), itrakonazolu (zāles,lesko lieto ēnīšu infekciju ārstēšanai) vai hinidīnu (zāles, ko lieto, lai uzlabotu sirdsdarbības

Jūsu ārstam var būt nepieciešams mainīt Jūsu devu un/vai ievērot citus piesardzības pasākumus, ja lietojat k du no šīm zālēm:

-z les, kas paaugstina kālija līmeni Jūsu asinīs (piemēram, kāliju aizturošas diurētikas, kāliju saturošus preparātus);

-furosemīdu – zāles, kas pieder diurētiku grupai jeb t.s. urīndzenošiem līdzekļiem, ko Jums lieto urīna daudzuma palielināšanai;

-kādas no šo grupu zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai: - „angiotenzīnu konvertējošā enzīma inhibitoriem”, piemēram, enalaprilu, lizinoprilu,

ramiprilu utt.,

vai

-„angiotenzīna II receptoru blokatoriem”, piemēram, valsartānu, telmisartānu, irbesartānu utt.,

-ketokonazolu – zāles, ko lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai;

-verapamilu – zāles, ko lieto, lai samazinātu asinsspiedienu, koriģētu sirdsdarbības ritmu vai ārstētu stenokardiju;

-noteikta tipa zāles, ko sauc par nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļiem (NPL).

Riprazo kopā ar uzturu un dzērienu

Šīs zāles ieteicams lietot vienu reizi dienā kopā ar vieglu maltīti, vēlams vienā un tajā pašā laikā katru dienu. Jūs nedrīkstat lietot šīs zāles kopā ar greipfrūtu sulu.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Nelietojiet šīs zāles, ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti (skatīt sadaļu „Nelietojiet Riprazo šādos gadījumos”). Ja Jūs domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Ja Jums iestājas grūtniecība šo zāļu lietošanas laikā, nekavējoties pārtrauciet to lietošanu un konsultējieties ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šīs zāles var Jums izraisīt reiboni, kas var ietekmēt koncentrēšanās spējas. Pirms t anspo tlīdzekļa

 

 

tas

vadīšanas, mehānismu apkalpošanas vai citu darbību, kam nepieciešama uzmanība, veikšanas, Jums

jāpārliecinās par savu atbildes reakciju uz šo zāļu iedarbību.

ē

istr

 

 

 

3. Kā lietot Riprazo

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta norādījumiem. N skaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam.

ğ

 

labi. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai Jūs lietotu savas zāles tieši tā, kā Jums to norādījis ārsts, lai gūtu labākos rezultātus un samazinātu blakusparādību risku. Apmeklējiet plānotās ārsta vizītes arī tad, ja jūtaties labi.

Cilvēki, kam ir augsts asinsspiediens, bieži nepamana nekādas pazīmes. Daudzi var justies pietiekami

nav

re

Parastā sākumdeva ir viena 150 mg tablete vie u reizi dienā. Asinsspiedienu pazeminošā iedarbība saglabājās divu nedēļuvairslaikā pēc ār tēšanas uzsākšanas.

Atkarībā no tā, kāda ir Jūsu atb ldes eakcija uz terapiju, Jūsu ārsts var nozīmēt Jums augstāku devu – vienu 300 mg tableti vienu re zi d enā. Jūsu ārsts var nozīmēt Riprazo kopā ar citām zālēm, ko lieto augsta asinsspiediena ārstēš n i.

Ievadīšanas veids

Tableteslesieteicams lietot, uzdzerot nedaudz ūdens. Jums jālieto šīs zāles vienu reizi dienā kopā ar vieglu maltīti, vēlams vienā un tajā pašā laikā katru dienu. Jūs nedrīkstat lietot šīs zāles kopā ar greipfrūtu sulu.

Jaāesat ietojis Riprazo vairāk nekā noteikts

ZJa esat nejauši lietojis pārāk daudz Riprazo tablešu, nekavējoties konsultējieties ar ārstu. Jums var būt nepieciešama medicīniska palīdzība.

Ja esat aizmirsis lietot Riprazo

Ja esat aizmirsis lietot Riprazo, izdariet to, tiklīdz atceraties, un tad nākamo devu lietojiet paredzētajā laikā. Taču, ja tuvojas nākamās devas lietošanas laiks, vienkārši lietojiet nākamo devu paredzētajā laikā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Dažas blakusparādības var būt būtiskas:

Dažiem pacientiem radās šīs būtiskās blakusparādības (var attīstīties ne vairāk kā 1 cilvēkam no katriem 1 000 cilvēkiem). Ja notiek kaut kas no tālāk minētā, nekavējoties pastāstiet par to

ārstam:

smaga alerģiska reakcija ar tādiem simptomiem kā izsitumi, nieze, sejas, lūpu vai mēles pietūkums, apgrūtināta elpošana, reibonis.

Iespējamās blakusparādības:

tas

 

Bieži (var attīstīties ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem): caureja, sāpes locītavās (artralģija), ugsts kālija līmenis asinīs, reibonis.

roku, potīšu vai pēdu pietūkums (perifēra tūska), smagas ādas reakcijas (toksiska epideēmāla nekrolīze un/vai reakcijas mutes dobuma gļotādā - sarkana ādas krāsa, čūlu veidošanās uz lūpām, acīm vai mutē, ādas lobīšanās, drudzis), zems asinsspiediens, sirdsklauves, klepus, n eze, z umi (nātrene),

Retāk (var attīstīties ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem): ādas izsitumi (šie simptomi var liecināt p r

alerģiskām reakcijām vai angioneirotisko tūsku – skatīt zemāk “Reti” sastopamas blakusparādības),

nieru darbības traucējumi, tai skaitā akūta nieru mazspēja (ievērojami mazināta u īna izdalīšanās)

apgrūtināta elpošana vai rīšana, izsitumi, nieze, nātrene vai s jas, roku un kāju, acu, lūpu un/vai mēles pietūkums, reibonis), kreatinīna koncentrācijas asinīs paaugstināšanās, sarkana āda (eritēma).

paaugstināts aknu enzīmu līmenis.

 

 

Reti (var attīstīties ne vairāk kā 1 no 1 000 cilvēkiem): smagas alerģiskas reakcijas (anafilaktiskās

 

 

istr

reakcijas), alerģiskas (paaugstinātas jutības) reakcijas un angioneirotiskā tūska (kuras simptomi var būt

 

ğ

 

re

 

Ja kāda no reakcijām Jums izpaužas smagi, pastāstiet par to savam ārstam. Jums var būt nepieciešams pārtraukt Riprazo lietošanu.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, ko sultējieties r ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas šajā i strukcijā nav minētas.

5.

Kā uzglabāt Riprazo

nav

 

Uzglabāt šīs zāles bērniem ne edz mā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

 

les

vairs

ā

 

Z

 

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Riprazo satur

-Aktīvā viela ir 300 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

-Citas sastāvdaļas ir krospovidons, hipromeloze, magnija stearāts, makrogols, mikrokristāliska celuloze, povidons, koloidāls bezūdens silīcija dioksīds, talks, titāna dioksīds (E 171), melnais dzelzs oksīds (E 172), sarkanais dzelzs oksīds (E 172).

Riprazo ārējais izskats un iepakojums

Riprazo 300 mg apvalkotās tabletes ir gaiši sarkanas, abpusēji izliektas, ovālas formas tabletes, ar uzdrukātu ‘IU’ uz vienas puses un ‘NVR’ uz otras puses.

Riprazo pieejams iepakojumos, kas satur 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 vai 280 tabletes. Iep kojumi, kas satur 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) vai 280 (20x14) tabletes ir vairāku kastīšu iepakojumi. Visi iepakojuma lielumi Jūsu valstī var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

 

 

tas

Novartis Europharm Limited

 

 

 

ē

Wimblehurst Road

 

 

istr

 

Horsham

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

Lielbritānija

 

 

Ražotājs

 

 

ğ

 

Novartis Farma S.p.A.

 

re

 

 

Via Provinciale Schito 131

 

 

I-80058 Torre Annunziata/NA

 

 

Itālija

 

 

 

 

 

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdz m sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

 

nav

 

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

 

 

Magyarország

Novartis Pharma Ser

ices Inc.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Тел.: +359 2 489 98 28

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

 

vairs

Malta

Novartis s.r.o.

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +420 225 775 111

Tel: +356 2122 2872

Danmark

 

 

Nederland

 

les

 

 

Novartis Pharma B.V.

Novartis Healthcare A/S

ā

 

 

Tel: +31 26 37 82 111

Tlf: +45 39 16 84 00

 

 

Z

 

 

 

Norge

Deutschland

 

 

Novartis Pharma GmbH

Novartis Norge AS

Tel: +49 911 273 0

 

 

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

 

 

Österreich

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma GmbH

 

 

Tel: +372 66 30 810

 

Tel: +43 1 86 6570

 

 

 

Ελλάδα

 

 

Polska

 

 

 

 

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Poland Sp. z o.o.

 

 

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel.: +48 22 375 4888

 

 

España

 

 

Portugal

 

 

 

Laboratorios Dr. Esteve, S.A.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +34 93 446 60 00

 

Tel: +351 21 000 8600

 

tas

 

 

 

France

 

 

România

 

ē

 

 

 

 

 

 

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +40 21 31299 01

 

 

Ireland

 

 

Slovenija

istr

 

 

 

 

 

 

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

Tel: +353 1 260 12 55

 

Tel: +386 1 300 75 50

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

Ísland

 

 

Slovenská republ ka

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

Vistor hf.

 

Novartis Slovakia s.r.o.

 

 

Sími: +354 535 7000

 

Tel: +421 2 5542 5439

 

 

Italia

 

 

Suomi/Finland

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

Novartis Farma S.p.A.

No artis Finland Oy

 

 

Tel: +39 02 96 54 1

 

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

 

 

Κύπρος

 

 

Sverige

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

 

 

Τηλ: +357 22 690 690

vairs

Tel: +46 8 732 32 00

 

 

Latvija

 

United Kingdom

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

 

Tel: +371 67 887 070

 

Tel: +44 1276 698370

 

 

Lietuva

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Pharma Ser ices Inc.

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

Tel: +370 5 269 16 50

 

 

 

 

 

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Citi informācijas avoti

 

 

 

 

 

Sīk ka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

 

http://www.ema.europa.eu

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas