Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rituzena (Tuxella) (rituximab) – Marķējuma teksts - L01XC02

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsRituzena (Tuxella)
ATĶ kodsL01XC02
Vielarituximab
RažotājsCelltrion Healthcare Hungary Kft.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Tuxella 500 mg koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Rituximab

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 flakons satur 500 mg rituksimaba

1 ml satur 10 mg rituksimaba

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: nātrija hlorīds, trinātrija citrāta dihidrāts, polisorbāts 80, ūdens injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

500 mg / 50 ml

1 flakons

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intravenozai ievadīšanai pēc atšķaidīšanas.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Celltrion Healthcare Hungary Kft. 1051 Budapest

Bajcsy-Zsilinszky út 12., 4. em. 410.

Ungārija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/17/1206/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ

IEPAKOJUMA

FLAKONA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Tuxella 500 mg koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Rituximab

Intravenozai lietošanai

2.LIETOŠANAS VEIDS

Intravenozai ievadīšanai pēc atšķaidīšanas

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

(10 mg/ml)

500 mg / 50 ml

6.CITA

PACIENTA BRĪDINĀJUMA KARTES TEKSTS NEONKOLOĢISKU INDIKĀCIJU GADĪJUMĀ

Tuxella brīdinājuma karte pacientiem ar neonkoloģiskām slimībām

Kādēļ man šī karte ir izsniegta?

Šīs zāles Jums var palielināt infekcijas rašanās iespēju. Šajā kartē sniegta šāda informācija:

kas Jums jāzina pirms Tuxella lietošanas;

kādas ir infekcijas pazīmes;

kā rīkoties, ja Jūs domājat, ka Jums rodas infekcija.

Uz tās aizmugurējās virsmas ir norādīts arī Jūsu vārds, uzvārds un Jūsu ārsta vārds, uzvārds un tālruņa numurs.

Kas man ar šo karti ir jādara?

Vienmēr nēsājiet šo karti sev līdzi, piemēram, makā vai rokassomiņā.

Parādiet šo karti visiem ārstiem, medmāsām vai zobārstiem, ko apmeklējat – ne tikai speciālistam, kurš Jums paraksta Tuxella.

Nēsājiet šo karti sev līdzi 2 gadus pēc pēdējās Tuxella devas ievadīšanas. Tas nepieciešams, jo blakusparādības var rasties vairākus mēnešus pēc ārstēšanas beigām.

Kad es nedrīkstu lietot Tuxella?

Nelietojiet Tuxella, ja Jums ir aktīva infekcija vai nopietni imūnās sistēmas darbības traucējumi.

Pastāstiet ārstam vai medmāsai, ja lietojat vai iepriekš esat saņēmis zāles, kas var ietekmēt imūnās sistēmas darbību, tai skaitā ķīmijterapiju.

Kādas ir infekcijas pazīmes?

Raugieties, vai Jums nav radušās šādas iespējamās infekcijas pazīmes:

pastāvīgs drudzis vai klepus;

ķermeņa masas samazināšanās;

sāpes tad, ja nav savainojuma;

Kas vēl man ir jāzina?

Retos gadījumos Tuxella var izraisīt nopietnu galvas smadzeņu infekciju, ko sauc par progresējošu multifokālu leikoencefalopātiju jeb PML. Šī infekcija var būt letāla.

PMLpazīmes ir:

apjukums, atmiņas zudums vai domāšanas traucējumi;

-līdzsvara zudums vai gaitas, vai runas izmaiņas;

-samazināts spēks vai vājums vienā ķermeņa pusē;

-neskaidra redze vai redzes zudums.

Ja Jums rodas kāda no šīm pazīmēm, nekavējoties pastāstiet par to ārstam vai medmāsai. Jums ir viņiem jāpastāsta arī par Tuxella lietošanu.

Kur es varu iegūt vairāk informācijas?

Sīkāku informāciju skatīt Tuxella lietošanas instrukcijā.

Terapijas sākuma datums un kontaktinformācija

Pēdējās infūzijas datums:_____________

Pirmās infūzijas datums:______________

Pacienta vārds, uzvārds:_____________________

Ārsta vārds, uzvārds:_______________________

Ārsta kontaktinformācija:_______________

Pārliecinieties, ka veselības aprūpes speciālista apmeklējuma laikā Jums līdzi ir visu lietoto zāļu saraksts.

Lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu vai medmāsu, ja Jums ir radušies kādi jautājumi par šajā kartē sniegto informāciju.

vispārēja slikta pašsajūta vai vājums.

Ja Jums rodas kāda no šīm pazīmēm, nekavējoties pastāstiet par to ārstam vai medmāsai.

Jums ir viņiem jāpastāsta arī par Tuxella lietošanu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas