Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Atlasīt vietnes valodu

Rivastigmine Teva (rivastigmine) – Zāļu apraksts - N06DA03

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsRivastigmine Teva
ATĶ kodsN06DA03
Vielarivastigmine
RažotājsTeva Pharma B.V.

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Rivastigmine Teva 1,5 mg cietās kapsulas

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra kapsula satur rivastigmīna hidrogēntartātu, kas atbilst 1,5 mg rivastigmīna (Rivastigminum).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.

ZĀĻU FORMA

tas

Cietā kapsula.

ē

Balts vāciņš ar apdruku „R” un balts korpuss ar apdruku „1,5”.

 

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

 

4.1 Terapeitiskās indikācijas

 

 

istr

Simptomātiska viegli vai vidēji izteiktas Alcheimera slimības t apija.

 

ğ

Simptomātiska viegli vai vidēji izteiktas demences terapija paci nti m ar idiopātisku Parkinsona

slimību.

re

 

 

 

4.2 Devas un lietošanas veids

Terapija jāsāk un jākontrolē ārstam ar Alcheimera demences vai ar Parkinsona slimību saistītas demences diagnostikas un terapijas pieredzi. Slimību diagnosticē, ievērojot pašlaik spēkā esošās

vadlīnijas. Terapiju ar rivastigmīnu atļauts ākt tikai tad, ja ir pieejams aprūpes speciālists, kam ir

iespēja regulāri kontrolēt,

 

nav

pac ents zāles arī lieto.

vairs

 

Rivastigmīns jālieto divas reizes d enā – kopā ar rīta un vakara ēdienreizi. Kapsulas ir jānorij veselas.

Sākuma deva:

1,5 mg divaslesreizes dienā.

Devas titrēšana (pi lāgošana)

Sākumaādeva ir 1,5 mg divas reizes dienā. Ja šai devai ir laba panesamība vismaz divas nedēļas, to var paaugstin t īdz 3 mg divas reizes dienā. Sekojoša devas paaugstināšana līdz 4,5 mg un pēc tam līdz 6 Zmg divas reizes dienā arī pamatojas uz lietotās devas labu panesamību, un to var apsvērt vismaz pēc divu nedēļu iepriekšējās devas lietošanas.

Ja terapijas laikā tiek novērotas blakusparādības (t.i., slikta dūša, vemšana, sāpes vēderā vai ēstgribas zudums), ķermeņa masas samazināšanās vai ekstrapiramidālo simptomu pasliktināšanās (piemēram, trīce) pacientiem ar Parkinsona slimības izraisītu demenci, tās var reaģēt uz vienas vai vairāku devu izlaišanu. Ja blakusparādības pastāv, dienas deva uz laiku ir jāsamazina līdz iepriekšējai devai, kuras panesamība ir laba, vai arī terapija jāpārtrauc.

Uzturošā deva

Efektīva ir 3 līdz 6 mg liela zāļu deva divas reizes dienā. Lai panāktu maksimālu zāļu terapeitisko efektivitāti, pacientiem ir jādod visaugstākā maksimālā panesamā deva. Ieteicamā maksimālā dienas deva ir 6 mg divas reizes dienā. Uzturošo terapiju iespējams turpināt, kamēr vien pacientam saglabājas terapeitiskais efekts. Tādēļ rivastigmīna lietošanas sniegtais klīniskais ieguvums ir regulāri

jāpārvērtē, jo īpaši, ja pacients lieto mazāk kā 3 mg zāļu divas reizes dienā. Ja 3 mēnešu laikā uzturošās devas terapija pacientam nenodrošina pietiekamu demences simptomu samazinājumu, terapija ir jāpārtrauc. Nepieciešamība pārtraukt terapiju ir jāapsver arī tad, kad vairs nav tās efektivitātes pierādījumu.

Individuālu pacienta reakciju uz rivastigmīnu nav iespējams paredzēt. Tomēr lielāka ārstēšanas efektivitāte tika novērota Parkinsona slimības pacientiem ar vidēji smagas formas demenci. Līdzīgi, lielāka ārstēšanas efektivitāte tika novērota Parkinsona slimības pacientiem ar redzes halucinācijām (skatīt apakšpunktu 5.1).

Ar placebo kontrolēti terapijas efektivitātes pētījumi, kuru ilgums pārsniedz 6 mēnešus, nav veikti.

Terapijas atsākšana:

Ja terapijas pārtraukums ir ilgāks par dažām dienām, to atsāk, lietojot pa 1,5 mg zāļu divas reizes

dienā. Devu pielāgo, kā norādīts iepriekš.

jāievē

Nieru un aknu darbības traucējumi:

istr

 

Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem nieru vai aknu darbības traucējumiem devatasnav jāpielāgo.

Tomēr sakarā ar to, ka šajā pacientu grupāzāļu iedarbība pastiprinās, ir rūpīgi

 

o ieteikumi, kas

attiecas uz devas pielāgošanu un to, kā pacients individuāli panes zāles, jo pacien iem ar klīniski

nozīmīgiem nieru vai aknu darbības traucējumiem blakusparādības var attī tīties biežāk (skatīt apakšpunktus 4.4 un 5.2).

Nav veikti pētījumi pacientiem ar smagiem aknu darbības t aucējumi m (skatīt apakšpunktu 4.4).

ğ

Bērni:

re

Rivastigmīns nav ieteicams lietošanai bērniem.

4.3Kontrindikācijas

Šo zāļu lietošana ir kontrindicēta pacientiem ar:

- paaugstinātu jutību pret aktīvo vielu, citiem karbamātu atvasinājumiem vai jebkuru no zāļu

palīgvielām;

nav

devas. Lai samazinātu nevairsēlamo blakusparādību (piemēram, vemšanas) iespēju, gadījumā, ja terapija ir pārtraukta uz vairāk kā dažām dienām, tā ir jāatsāk ar 1,5 mg devu divas reizes dienā.

4.4 Īpaši brīdinājumi un p es rdzība lietošanā

Nevēlamo blakusparādību gadījumu biežums un smaguma pakāpe parasti pieaug, palielinot zāļu

Devas pie āgošana: N vēlamas blakusparādības (piemēram, hipertensija un halucinācijas pacientiem ar Alcheimera demenci un ekstrapiramidālo simptomu pasliktināšanos, īpaši trīci, pacientiem ar

Parkinsona slimības saistītu demenci) tiek novērotas drīz pēc devas palielināšanas. Tās var reaģēt uz

 

les

devas samazināšanu.ā

Citos gadījumos rivastigmīna terapija ir bijusi pārtraukta (skatīt apakšpunktu

4.8).

 

 

Z

 

 

Kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi, piemēram, slikta dūša, vemšana un caureja, ir atkarīgi no devas un var attīstīties, uzsākot terapiju un/vai palielinot devu (skatīt apakšpunktu 4.8). Sievietēm šīs nevēlamās blakusparādības novēro biežāk.

Pacientiem, kuriem attīstās ilgstošas vemšanas vai caurejas izraisītas dehidratācijas pazīmes vai simptomi, ja stāvoklis savlaicīgi diagnosticēts un ārstēts, jāveic intravenoza šķidruma ievade un devas samazināšana vai pārtraukšana. Dehidratācija var būt saistīta ar smagām komplikācijām.

Pacientiem ar Alcheimera slimību var samazināties ķermeņa masa. Holīnesterāzes inhibitoru, tai skaitā arī rivastigmīna, lietošana ir saistīta ar pacientu ķermeņa masas samazinājumu. Terapijas laikā ir jākontrolē pacienta ķermeņa masa.

Gadījumā, ja rodas spēcīga vemšana, kas saistīta ar rivastigmīna terapiju, nepieciešams veikt attiecīgu devas korekciju kā minēts apakšpunktā 4.2. Dažos gadījumos smaga vemšana izraisīja barības vada plīsumu (skatīt apakšpunktu 4.8). Šādi gadījumi konstatēti pārsvarā pēc devas palielināšanas vai gadījumos, kad lietotas lielas rivastigmīna devas.

Rivastigmīns uzmanīgi jāordinē pacientiem ar sinusa mezgla vājuma sindromu vai impulsu pārvades traucējumiem (sinoatriāla blokāde, atrioventrikulāra blokāde) (skatīt apakšpunktu 4.8).

Rivastigmīns var pastiprināt kuņģa skābes sekrēciju. Ja ar zālēm ārstē pacientus ar aktīvu kuņģa vai divpadsmitpirkstu zarnas čūlu, kā arī, ja tie ir tendēti uz minēto stāvokļu attīstību, ir jāievēro piesardzība.

Holīnesterāzes inhibitori piesardzīgi jāordinē pacientiem, kam anamnēzē ir astma vai obstruktīvas plaušu slimības.

Holinomimētiskās vielas var izraisīt vai saasināt urīnceļu aizsprostojumu un lēkmes. Ārs ējot šādi predisponētus pacientus, ir jāievēro piesardzība.

tas

Rivastigmīna lietošana pacientiem ar smagu Alcheimera slimības izraisītu demenciēvai ar Parkinsona

slimību saistītu demenci smagā formā, cita veida demenci, kā arī atm ņas

raucējumiem (piemēram,

vecuma izraisītu izziņas spējas samazinājumu), nav pētīta un tādēļ to nav

eteicams lietot šai pacientu

grupā.

istr

 

Tāpat kā citi holinomimētiskie līdzekļi, rivastigmīns var saasināt vai izraisīt ekstrapiramidālus

 

ğ

 

simptomus. Pacientiem ar Parkinsona slimību saistītu dem nci novērota stāvokļa pasliktināšanās

(ieskaitot bradikinēziju, diskinēziju, kustību koordinācijas t aucējumus) un pieaugoša trīces

intensitāte vai biežums (skatīt apakšpunktu 4.8). Dažos gadījumosrešie traucējumi noveda pie terapijas

pārtraukšanas (piemēram, trīces dēļ rivastigmīna grupā terapija tika pārtraukta 1,7% pacientu,

Pacientiem ar klīniski nozīmīgiem nieru vai navaknu darbības traucējumiem blakusparādības var attīstīties biežāk (skatīt apakšpunktus 4.2 un 5.2). Nav veikti pētījumi pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem. Tomēr R vastigmīnu drīkst lietot šajā pacientu grupā un nepieciešams veikt rūpīgu kontroli.

salīdzinot ar 0% placebo grupā). Šo blakusparādību g dījumā ieteicams veikt klīnisku novērošanu.

Īpašas pacientu grupas

4.5 Miji darbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Pacientiem ar ķermeņa masu līdz 50 kg var rasties vairāk blakusparādību, un var būt lielāka

iespēja, ka terapija būs jāpārtrauc blakusparādību dēļ.

les

vairs

Kā holīnesterāzes inhibitors, anestēzijas laikā rivastigmīns var pastiprināt sukcinilholīna grupas miorelaksantuZ iedarbību. Lietojot anestēzijas līdzekļus jāievēro piesardzība. Ja nepieciešams, jāapsver iespēja veikt devas korekciju vai pagaidu ārstēšanas pārtraukšanu.

Ievērojot rivastigmīna farmakodinamikas īpatnības, to nav atļauts lietot vienlaicīgi ar citām holinomimētiskām vielām. Zāles varētu traucēt antiholīnerģisko zāļu iedarbību.

Klīniskajos pētījumos ar veseliem brīvprātīgajiem farmakokinētiska mijiedarbība starp rivastigmīnu un digoksīnu, varfarīnu, diazepāmu vai fluoksetīnu nav novērota. Varfarīna inducētā protrombīna laika palielināšanās nav saistīta ar rivastigmīna lietošanu. Pēc vienlaicīgas digoksīna un rivastigmīna lietošanas nevēlamu ietekmi uz sirds impulsu pārvadi nenovēro.

Ievērojot zāļu vielmaiņas procesa īpatnības, metaboliska rakstura mijiedarbība ar citām zālēm ir maz ticama, lai gan rivastigmīns var inhibēt citu vielu vielmaiņas procesus, kuros ir iesaistīta butirilholīnesterāze.

4.6 Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

Klīniskie dati par rivastigmīna lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami. Žurkām un trušiem, izņemot gadījumus, kad devas lielums ir saistīts ar toksisku ietekmi uz mātes organismu, ietekme uz fertilitāti vai embrija/augļa attīstību nav novērota. Peri-/postnatālos pētījumos ar žurkām ir novērots grūsnības laika pieaugums. Rivastigmīnu grūtniecības laikā nevajadzētu lietot, ja vien nav absolūta nepieciešamība.

Rivastigmīns izdalās dzīvnieku pienā. Vai rivastigmīns izdalās mātes pienā cilvēkiem, nav zināms, tādēļ sievietēm, kuras lieto rivastigmīnu, bērnu zīdīt nav atļauts.

4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

 

 

 

 

tas

Alcheimera slimība var pakāpeniski vājināt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

 

 

ējošajam

Turklāt, rivastigmīns var izraisīt reiboņus un miegainību, galvenokārt terapijas sākumā v i l ikā, kad

palielinazāļu devu. Tā rezultātā rivastigmīns lielākā vai mazākā mērā ietekmē sp ju vadīt

 

istr

 

transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tādējādi pacientu ar demenci, ku

saņem rivastigmīnu,

spēja turpināt vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, ir jāvērtē ā s

 

 

ārstam,

izmantojot parastās metodes.

 

 

 

 

4.8Nevēlamās blakusparādības

Visbiežāk aprakstītās zāļu lietošanas izraisītās nevēlamās blakusparādībasğ izpaužas kuņģa-zarnu traktā, tai skaitā nelabums (38%) un vemšana (23%), it īpaši tās izpaužas laikā, kad pielāgo zāļu devu.

Klīniskajos pētījumos ir konstatēts, ka attiecībā uz ne ēlamāmreblakusparādībām kuņģa-zarnu traktā un ķermeņa masas zudumu, sieviešu dzimuma pacientes, salīdzinot ar vīriešiem, ir jutīgākas.

Nevēlamās blakusparādības 1.tabulā ir

 

nav

 

akārtotas atbilstoši MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijai un

biežuma kategorijai. Biežuma katego

jas ir definētas izmantojot sekojošu iedalījumu: ļoti bieži

 

 

vairs

(≥1/10); bieži (≥1/100 līdz <1/10); etāk (≥1/1 000 līdz <1/100); reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000); ļoti

reti (<1/10 000); nav zināmi (nev noteikt pēc pieejamiem datiem).

1.tabula *

 

 

 

 

 

 

 

Infekcijas un infe tācijas

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti reti

 

 

 

Urīnceļu infekcijas

 

 

 

Vielmaiņas un uztures traucējumi

 

 

 

les

 

 

 

Ļoti bieži

 

 

 

Anoreksija

ā

 

 

 

Nav zināmi

 

 

 

Dehidratācija

Z

 

 

 

 

Psihiskie traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Uzbudinājums

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Apjukums

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Trauksme

 

 

 

 

 

Retāk

 

 

 

Bezmiegs

 

 

 

 

 

Retāk

 

 

 

Depresija

 

 

 

 

 

 

 

 

Tālāk 1.tabulā nosauktās nevēlamās blakusp rādīb s ir novērotas ar rivastigmīmu ārstētiem

Alcheimera demences slimniekiem.

Ļoti reti

 

 

Halucinācijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav zināmi

 

 

Agresivitāte, nemiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nervu sistēmas traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti bieži

 

 

Reiboņi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Galvassāpes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Miegainība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Trīce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retāk

 

 

 

Sinkopes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reti

 

 

 

Krampji

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti reti

 

 

Extrapiramidālie simptomi (ieskaitot Parkinson slimības

 

 

 

 

pasliktinājumu)

 

 

 

 

Sirds funkcijas traucējumi

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

Reti

 

 

 

Stenokardija

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti reti

 

 

Sirds aritmija (piem., brad kard ja, a rioventrikulāra blokāde,

 

 

 

 

prikškambaru fibrilācija un tah kardija)

 

Nav zināmi

 

 

Sinusa mezgla vājums

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asinsvadu sistēmas traucējumi

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti reti

 

 

Hipertensija

re

 

 

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti bieži

 

 

Slikta dūša

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti bieži

 

 

Vemša

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti bieži

 

 

Caureja

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Sāpes vēderā un dispepsija

 

 

 

 

 

 

 

 

Reti

 

 

 

Kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūla

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti reti

 

 

Asiņošana kuņģa-zarnu traktā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti reti

 

vairs

Pankreatīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezināmi

 

 

Dažos gadījumos novēroja stipru vemšanu, kas izraisīja

 

 

 

 

barības vada plīsumu (skatīt apakšpunktu 4.4).

Aknu un/vai žu ts izvades sistēmas

 

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

Retāk

ā

 

Aknu darbības analīžu parametru palielinājums

 

 

 

 

 

 

 

Nav zināmi

 

 

Hepatīts

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Ādas un zemādas audu bojājumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Hiperhidroze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reti

 

 

 

Izsitumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav zināmi

 

 

Nieze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas

 

 

 

 

 

ievadīšanas vietā

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Vājums un astēnija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

Savārgums

 

 

Retāk

Kritieni

 

 

Izmeklējumi

 

 

 

Bieži

Ķermeņa masas zudums

 

 

2.tabula norādītas blakusparādības, kas novērotas ar rivastigmīnu ārstētiem pacientiem, kuriem ir ar Parkinsona slimību saistīta demence.

2.tabula

Vielmaiņas un uztures traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Anoreksija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

Bieži

 

 

 

Dehidratācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

Psihiskie traucējumi

 

 

 

 

 

tas

Bieži

 

 

 

Bezmiegs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Trauksme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Nemiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

Nav zināmi

 

 

Agresivitāte

 

ğ

 

Nervu sistēmas traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

Ļoti bieži

 

 

Trīce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Reibonis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

vairs

Miegai ība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Galvassāpes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Parkinsona slimības pasliktināšanās

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Bradikinēzija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Diskinēzija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retāk

 

 

 

Distonija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sirds funkcijas traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

ā

 

Bradikardija

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

Retāk

 

 

 

Kambaru fibrilācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retāk

 

 

 

Atrioventrikulāra blokāde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav zināmi

 

 

Sinusa mezgla vājums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti bieži

 

 

Slikta dūša

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti bieži

 

 

Vemšana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Caureja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Sāpes vēderā un dispepsija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Siekalu hipersekrēcija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā
Muskuļu rigiditāte
Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi
Bieži
Hiperhidroze
Ādas un zemādas audu bojājumi
Bieži
Hepatīts
Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi
Nav zināmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

Vājums un astēnija

 

 

Bieži

Izmaiņas gaitā

 

 

3. tabulā norādīts pacientu skaits un procentuālais daudzums no specifiska 24 ned ļu klīniskā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

pētījuma ar rivastigmīna pacientiem, kuriem ir ar Parkinsona slimību sais ī a demence, ar iepriekš

noteiktām blakusparādībām, kas var liecināt par Parkinsona slimības

 

ē

imp omu pasliktināšanos.

3.tabula

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iepriekš noteiktas blakusparādības, kas var

 

Rivastigmīns

 

Placebo

liecināt par Parkinsona slimības simptomu

 

 

ğ

 

 

 

 

re

 

 

 

pasliktināšanos pacientiem, kuriem ir ar

 

 

n (%)

 

n (%)

 

Parkinsona slimību saistīta demence

 

 

 

 

 

 

Pētītie pacienti kopā

 

 

 

362 (100)

 

179 (100)

 

 

 

 

 

Pacienti ar iepriekš noteiktu blakusparādību(ām)

 

99 (27,3)

 

28 (15,6)

kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trīce

 

 

 

 

37 (10,2)

 

7 (3,9)

 

 

 

nav

 

 

 

 

Kritiens

 

 

 

21 (5,8)

 

11 (6,1)

 

 

 

 

 

 

Parkinsona slimība (pasliktināš nās)

 

12 (3,3)

 

2 (1,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Siekalu hipersekrēcija

 

 

5 (1,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskinēzija

 

vairs

 

5 (1,4)

 

1 (0,6)

 

 

 

 

 

 

Parkinsonisms

 

 

8 (2,2)

 

1 (0,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipokinēzija

 

 

1 (0,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kustību traucējumi

 

 

1 (0,3)

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

Bradikinēzija

 

 

9 (2,5)

 

3 (1,7)

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Distonija

 

 

 

3 (0,8)

 

1 (0,6)

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patoloģiska gaita

 

 

5 (1,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muskuļu rigiditāte

 

 

1 (0,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Līdzsvara traucējumi

 

 

3 (0,8)

 

2 (1,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Skeleta muskuļu stīvums

 

 

3 (0,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drebuļi

 

 

 

1 (0,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorā disfunkcija

 

 

1 (0,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 Pārdozēšana

Simptomi

Vairums nejaušas pārdozēšanas gadījumu nav saistīts ne ar kādām klīniskām izpausmēm un simptomiem. Gandrīz visi pacienti terapiju ar rivastigmīnu turpināja. Ja simptomi parādījās, to izpausmes bija nelabums, vemšana, caureja, hipertensija vai halucinācijas. Sakarā ar zināmo holīnesterāzes inhibitoru vagotonisko ietekmi uz sirds darbības ātrumu, ir iespējama arī bradikardija un/vai sinkopes. Vienā gadījumā bija ieņemti 46 mg zāļu. Pēc konservatīvas terapijas 24 stundu laikā pacients pilnībā atlaba.

Terapija

 

 

 

tas

Masīvas pārdozēšanas gadījumā var lietot atropīnu. Ieteicamā sākuma deva ir 0,03ēmg/kg atropīna

sulfāta intravenozi. Nākamo atropīna devu lielums ir atkarīgs no pac enta klīni kās reakcijas. Kā

antidotu izmantot skopolamīnu nav ieteicams.

ğistr

 

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

 

re

 

5.1

Farmakodinamiskās īpašības

 

 

 

 

Farmakoterapeitiskā grupa: antiholīnesterāzes, ATĶ kods: N06DA03

 

 

nav

 

 

Tā kā rivastigmīna plazmas pusperiods ir 1 stunda un acetilholīnesterāzes inhibīcija ilgst aptuveni 9 stundas, zāļu asimptomātiskas pārdozēšanas gadījumā ir ieteicams turpmāko 24 stundu laikā nākamās rivastigmīna devas neieņemt. Ja pārdozēšana ir izraisījusi smagu nelabumu un vemš nu, ir jā psver nepieciešamība lietot antiemētiskos līdzekļus. Nepieciešamības gadījumā, parādoties ci ām nevēlamām blakusparādībām, jāveic atbilstoša simptomātiska terapija.

Rivastigmīns ir karbamātu grupas acetil- un butirilholīnesterāzes inhibitors. Uzskata, ka tas, palēninot

funkcionāli neskartu holīnerģisko neironu izdalītā acetilholīna noārdīšanos, atvieglo holīnerģisko

vairs

nervu impulsu pārraidi. Tādējādi riva tigmīns var uzlabot izziņas spējas, kur mediators ir acetilholīns,

deficīta stāvokli ar Alcheimera un Pa kin ona slimību saistītas demences gadījumā.

Rivastigmīns mijiedarboj

r mērķa fermentiem un veido kovalenti saistītus kompleksus, kas

fermentus uz laiku inakti

ē. J un m, veselam cilvēkam perorāla, 3 mg liela zāļu deva pirmo 1,5

stundu laikā pēc zāļu ieņemšanas acetilholīnesterāzes (acethylcholinesterase - AChE) aktivitāti CSŠ (cerobraspinālajā šķidrumā) samazina par aptuveni 40%. Sākotnējā līmenī fermenta aktivitāte atjaunojas aptuveni 9 tundas pēc tam, kad ir bijusi sasniegta maksimālā inhibīcijas pakāpe.

inhibīcija CSŠles14 pacientiem ar Alcheimera slimību, kurus ārstēja ar rivastigmīnu, bija līdzīga AChE inhibīcijai.Z

Pacientiem ar A ch imera slimību AChE inhibīcija CSŠar rivastigmīnu, ja deva ir līdz pat 6 mg divas reizes dienā( i ākā t stētā deva), ir atkarīga no tā devas lieluma. Butirilholīnesterāzes aktivitātes

Alcheimera demences klīniskie pētījumi

Rivastigmīna efektivitāte ir pierādīta, izmantojot trīs neatkarīgus, šajā nozarē izmantotus vērtēšanas testus, ko periodiski veica 6 mēnešus ilgo terapijas periodu laikā. Šie testi ir ADAS-Cog (uz izpildes kvalitāti balstīti izziņas spējas mērījumi), CIBIC-Plus (vispusīgs globāls ārsta veikts pacienta novērtējums, pievienojot aprūpes speciālista aptaujas datus) un PDS (aprūpes speciālista veikts ikdienas aktivitāšu izpildes, tai skaitā personīgās higiēnas, ēšanas, ģērbšanās, mājsaimniecības darbību, kā iepirkšanās, spēja orientēties apkārtējā vidē un darbību, kas saistītas ar finansēm, u.t.t.), vērtējums.

Pētījumā iesaistītiem pacientiem MMSE (Mini-Mental State Examination, Mini psihiskā stāvokļa izmeklēšanas) vērtējums bija 10 – 24.

Veikti trīs pivotāli 26 nedēļu, daudzcentru pētījumi vieglas vai vidēji smagas Alcheimera slimības pacientiem, divos no tiem tika lietotas elastīgas devas. Šo pētījumu rezultāti, kas iegūti no pacientiem, kuriem novēroja klīniski nozīmīgu uzlabošanos, ir apkopoti 4. tabulā. (turpmāk). Šajos pētījumos klīniski atbilstošs uzlabojums tika definēts kā a priori ne mazāk kā 4 punktus liels ADAS-Cog rezultātu uzlabojums, CIBIC-Plus uzlabojums vai ne mazāk kā 10% liels PDS uzlabojums.

Turklāt, tabulā ir iekļauta arī reakcijas post-hoc definīcija. Sekundārās definīcijas gadījumā nepieciešams 4 vai vairāk punktus liels ADAS-Cog rezultātu uzlabojums, kā arī, lai nevājinātos CIBIC-Plus un PDS rezultāti. Vidējā zāļu dienas deva pētījuma dalībniekiem, kas tika iekļauti 6 līdz 12 mg grupā, atbilstoši šai definīcijai bija 9,3 mg. Ir būtiski atzīmēt, ka šīs indikācijas gadījumā faktori atšķiras, un tiešs atšķirīgu zāļu lietošanas rezultātu salīdzinājums šai gadījumā nav derīgs.

4.tabula

 

 

Pacienti (%), kam novēro klīniski nozīmīgu re kciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārstētie pacienti

 

Pēdējās kon roles rezultāti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reakcijas vērtējuma

 

Rivastigmīns

Placebo

 

istr

tasPlacebo

 

 

Rivas igmīns

kritērijs

 

6–12 mg

N=472

 

 

6–12 mgē

N=444

 

 

N=473

 

 

 

 

N=379

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

ADAS-Cog: uzlabojums ne

 

21***

 

 

 

25***

mazāk kā 4 punkti

 

 

 

 

re

 

 

 

CIBIC-Plus: uzlabojums

 

29***

 

 

 

32***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDS: uzlabojums nemazāk kā

 

26***

 

 

 

30***

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

ADAS-Cog uzlabojums ne

 

10*

 

 

 

 

12**

mazāk kā 4 punkti,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nepasliktinās CIBIC-Plus un

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar Parkinsona slimību saistītas demences klīniskie pētījumi

Rivastigmīna efektivitāte ar Park nsona slimību saistītas demences gadījumā pierādīta 24 nedēļu daudzcentru, dubultmaskētā, pl cebo kontrolētā pamatpētījumā un tā 24 nedēļu atklātā pagarinājuma fāzē. Šajā pētījumā iekļaut jiem p cientiem MMSE (Mini-Mental State Examination, Mini psihiskā stāvokļa izmeklēšanas) ērtējums bija 10 – 24. Efektivitāte noteikta, lietojot divas neatkarīgas skalas,

 

les

ērtēšanu 6 mēnešus ilgā terapijas periodā, kā redzams tālāk 5. tabulā:

pēc kurām veica regulāru no

ADAS-Cog (izziņas pējasvairsmērījums) un vispārējais ADCS-CGIC (Alzheimer’s Disease Cooperative

Study-Clinician’s Global Impression of Change) mērījums.

 

 

 

5.tabula

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Ar Parkinsona slimību

 

ADAS-Cog

 

ADAS-Cog

ADCS-CGIC

 

ADCS-CGIC

saistīta demence

 

Rivastigmīns

 

Placebo

Rivastigmīns

 

Placebo

Z

 

 

 

 

 

 

 

ITT + RDO grupa

 

(n=329)

 

(n=161)

(n=329)

 

(n=165)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidēji ± SD

 

23,8±10,2

 

24,3±10,5

n/p

 

n/p

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidēji pēc 24 nedēļām ±

 

2,1±8,2

 

-0,7±7,5

3,8±1,4

 

4,3±1,5

SD

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapijas korekcijas

 

 

2,881

 

n/p

izmaiņa

 

 

 

 

 

 

 

 

p vērtība, salīdzinot ar

 

 

<0,0011

 

0,0072

placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

ITT - LOCF grupa

 

(n=287)

 

(n=154)

(n=289)

 

(n=158)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidēji ± SD

24,0±10,3

 

24,5±10,6

n/p

 

n/p

 

 

 

 

 

 

 

Vidēji pēc 24 nedēļām ±

2,5±8,4

 

-0,8±7,5

3,7±1,4

 

4,3±1,5

SD

 

 

 

 

 

 

Terapijas korekcijas

 

3,541

 

n/p

izmaiņa

 

 

 

 

 

 

p vērtība, salīdzinot ar

 

<0,0011

 

<0,0012

placebo

 

 

 

 

 

 

1ANCOVA par faktoriem izvirzot terapiju un valsti un sākotnējo ADAS-Cog mērījumu izmantojot kā kovarianci. Pozitīvas izmaiņas norāda uz stāvokļa uzlabošanos.

2Vidējie dati liecina par piemērotību, kategoriskā analīze veikta, izmantojot van Elterena testu.

ITT: Intent-To-Treat (paredzētais ārstēto pacientu skaits); RDO: Retrieved Drop Outs (pacienti, kas

atjaunoti pēc izstāšanās); LOCF: Last Observation Carried Forward (iepriekš veikta pēdējā

novērošana).

tas

 

Lai gan terapijas efektivitāte tika novērota visās pētījuma pacientu grupās, izvērtējot d us novēroja,

 

ē

ka lielāka ārstēšanas efektivitāte tika novērota Parkinsona slimības pacientiem ar vid ji smagas

formas demenci. Līdzīgi, lielāka ārstēšanas efektivitāte tika novērota Parkinsona slimības pacientiem ar redzes halucinācijām (skatīt 6.tabulu).

6.tabula

Ar Parkinsona slimību

ADAS-Cog

 

ADAS-Cog

 

ADAS-Cog

 

ADAS-Cog

saistīta demence

Rivastigmīns

 

Placebo

 

 

istr

 

Placebo

 

 

 

Rivastigmīns

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

Pacienti ar redzes halucinācijām

 

Pacienti bez redzes

 

 

 

 

 

 

 

halucinācijām

ITT + RDO grupa

(n=107)

 

(n=60)

 

(n=220)

 

(n=101)

 

 

 

 

 

re

 

 

 

Vidēji ± SD

25,4±9,9

 

27,4±10,4

 

23,1±10,4

 

22,5±10,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidēji pēc 24 nedēļām ±

1,0±9,2

 

-2,1±8,3

 

2,6±7,6

 

0,1±6,9

SD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapija korekcijas

 

4,271

 

 

 

2,091

izmaiņa

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p vērtība, salīdzinot ar

 

0,0021

 

 

 

0,0151

placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P cient ar vidēji smagas formas

 

Pacienti ar vieglas formas

 

 

demenci (MMSE 10-17)

 

 

demenci (MMSE 18-24)

ITT + RDO grupa

(n=87)

 

(n=44)

 

(n=237)

 

(n=115)

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

Vidēji ± SD

32,6±10,4

 

33,7±10,3

 

20,6±7,9

 

20,7±7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidēji pēc 24 n dēļām ±

2,6±9,4

 

-1,8±7,2

 

1,9±7,7

 

-0,2±7,5

SD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapija korekcijas

 

4,731

 

 

 

2,141

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

izmaiņa

 

 

 

 

 

 

 

 

p vērtība, salīdzinot ar

 

0,0021

 

 

 

0,0101

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ANCOVA par faktoriem izvirzot terapiju un valsti un sākotnējo ADAS-Cog mērījumu izmantojot kā kovarianci. Pozitīvas izmaiņas norāda uz stāvokļa uzlabošanos.

ITT: Intent-To-Treat (paredzētais ārstēto pacientu skaits); RDO: Retrieved Drop Outs (pacienti, kas atjaunoti pēc izstāšanās).

5.2Farmakokinētiskās īpašības

Absorbcija

Rivastigmīns ātri un pilnīgi absorbējas. Tā augstākā koncentrācija iestājas aptuveni pēc 1 stundas. Rivastigmīna un tā mērķa fermenta mijiedarbības rezultātā vielas biopieejamība ir aptuveni 1,5 reizes lielāka, nekā gaidāms, palielinot devu. 3 mg lielas devas absolūtā biopieejamība ir aptuveni 36±13%. Rivastigmīna ieņemšana kopā ar barību aizkavē absorbciju (tmax) par 90 minūtēm, samazina Cmax un

par aptuveni 30% palielina AUC.

Izkliede

Rivastigmīna saistība ar olbaltumvielām ir aptuveni 40%. Tas viegli šķērso hematoencefālisko barjeru un tā šķietamais izkliedes tilpums ir robežās no 1,8 līdz 2,7 l/kg.

Vielmaiņa

Rivastigmīns ātri un plaši metabolizējas (tā plazmas pusperiods ir aptuveni 1 stunda). Primārais vielmaiņas process, kā rezultātā rodas dekarbamilēts metabolīts, ir hidrolīze, kur mediators ir holīnesterāze. In vitro šis vielmaiņas produkts acetilholīnesterāzi inhibē minimāli (<10%). Pamatojoties uz pierādījumiem, kas iegūti in vitro un pētījumos ar dzīvniekiem, galvenie ci ohroma P450 izofermenti rivastigmīna vielmaiņas procesos piedalās minimāli. Pēc 0,2 mg liel in r venozas

rivastigmīna devas tā kopējais plazmas klīrenss ir aptuveni 130 l/h. Pēc 2,7 mg intravenozas devas tas

samazinās līdz 70 l/h.

tas

ē

 

Ekskrēcija

 

Urīnā neizmainītu rivastigmīnu nekonstatē. Galvenais zāļu izvades ve ds tā vielmaiņas

produktu ekskrēcija caur nierēm. Pēc ar 14C iezīmēta rivastigmīna ievades ekskrēcija caur nierēm ir

Lai gan gados vecākiem pacientiem, salīdzinot r j uniem, eseliem brīvprātīgajiem, rivastigmīna biopieejamība ir augstāka, pētot pacientus ar Alcheimera slimību, kuru vecums ir no 50 līdz

ātra un gandrīz pilnīga (>90%) 24 stundu laikā. Mazāk kā 1% i vadītās devas izdalās ar fēcēm.

 

 

 

istr

Pacientiem ar Alcheimera slimību rivastigmīna vai deka bamilētāğvi lmaiņas produkta kumulāciju

nenovēro.

nav

re

 

Gados vecāki pacienti

 

 

 

 

 

 

92 gadiem, pierādījumi par biopieejamības izmaiņām, palielinoties pacienta vecumam, nav iegūti.

max

 

 

vairs

max

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

 

Pacientiem ar viegliem vai vidēji mag em aknu darbības traucējumiem rivastigmīna Cmax ir par

 

aptuveni 60%, bet AUC – irāk kā d vas reizes lielāks kā veseliem cilvēkiem.

 

Pacienti ar nieru darbības tr ucējumiem

 

Salīdzinot ar veselu cil

ēku, pacientiem ar vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem rivastigmīna

 

 

les

 

 

C un AUC ir aptuveni divas reizes lielāki, tomēr smagu nieru darbības traucējumu gadījumā C

un AUC izmaiņas n novēro.

 

 

ā

 

 

5.3 Prek īniskie dati par drošību

 

Z

 

 

 

Atkārtotu devu toksicitātes pētījumi ar žurkām pelēm un suņiem uzrāda vienīgi efektus, kas saistīti ar pastiprinātu farmakoloģisko iedarbību. Toksiska ietekme uz mērķa orgāniem nav novērota. Sakarā ar izmantoto dzīvnieku modeļu jutību iedarbības uz cilvēku drošības robeža netika sasniegta.

Izņemot hromosomu aberācijas testu ar cilvēka perifērajiem leikocītiem, izmantojot zāļu iedarbību, kas 104 reizes pārsniedz maksimālo klīniskajā praksē izmantojamo iedarbību, standarta in vivo un in vitro testu komplektā mutagēna rivastigmīna iedarbība nav konstatēta. Arī kodoliņu testa in vivo rezultāti ir negatīvi.

Pētījumos ar žurkām un pelēm, izmantojot maksimālās panesamās devas, pierādījumi par zāļukarcinogenitāti nav iegūti, lai gan rivastigmīna un tā vielmaiņas produktu iedarbība bija vājāka kā cilvēkam. Standartizējot pēc ķermeņa virsmas laukuma, rivastigmīna un tā vielmaiņas produktu

iedarbība bija aptuveni vienāda ar maksimālo cilvēkam ieteikto devu – 12 mg dienā. Tomēr, salīdzinot ar maksimālo devu cilvēkam, dzīvnieki saņēma aptuveni 6 reizes lielāku devu.

Rivastigmīns šķērso dzīvnieku placentāro barjeru un izdalās mātes pienā. Pētot perorālu devu ietekmi uz grūsnām žurkām un trušiem, zāļu teratogenitāte nav pierādīta.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1 Palīgvielu saraksts

Kapsulas saturs

Kapsulas apvalks

 

 

 

tas

Titāna dioksīds (E 171)

 

 

ē

Želatīns

 

 

istr

 

Tinte, kuru lieto apdrukai - Melna S-1-17822/S-1-17823:

 

 

Šellakas glazūra-45%

 

 

 

Dzelzs melnais oksīds

 

 

 

Amonija hidroksīds

 

 

 

 

ğ

 

6.2

Nesaderība

nav

re

 

 

Nav piemērojama.

 

 

 

6.3

Uzglabāšanas laiks

 

 

 

2 gadi

 

 

 

 

 

 

 

6.4

Īpaši uzglabāšanas nos

cījumi

 

 

 

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

 

 

 

6.5 Iepakojuma veidsvairsun saturs

 

 

 

-

ABPE tab šu konteiners ar polipropilēna vāciņu un indukcijas aizdari: 250 kapsulas.

- 28, 56 vai 112 kapsulas caurspīdīgos PVH/Alu caurspiežamos blisteros.

 

- 50 x 1 kapsulaslesPVH/Alu caurspiežamos, perforētos vienas reizes devas blisteros.

 

 

ā

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

Mikrokristāliskā celuloze

Hipromeloze

Koloīdais bezūdens silīcija dioksīds

Magnija stearāts

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai <un norādījumi par sagatavošanu lietošanai>

Nav īpašu prasību.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10, 3542 DR Utrecht

Nīderlande

8. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/09/513/001

EU/1/09/513/002

EU/1/09/513/003

EU/1/09/513/004

EU/1/09/513/005

9. REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

17/04/2009

tas

 

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

istr

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras mājas lapā

http://www.ema.europa.eu/.

 

ğ

 

 

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

vairs

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Rivastigmine Teva 3 mg cietās kapsulas

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra kapsula satur rivastigmīna hidrogēntartātu, kas atbilst 3 mg rivastigmīna (Rivastigminum).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.

ZĀĻU FORMA

tas

Cietā kapsula.

ē

Miesas krāsas vāciņš ar apdruku „R” un miesas krāsas korpuss ar apdruku „3”.

 

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

 

4.1 Terapeitiskās indikācijas

 

 

istr

Simptomātiska viegli vai vidēji izteiktas Alcheimera slimības t apija.

 

ğ

Simptomātiska viegli vai vidēji izteiktas demences terapija paci nti m ar idiopātisku Parkinsona

slimību.

re

 

 

 

4.2 Devas un lietošanas veids

Terapija jāsāk un jākontrolē ārstam ar Alcheimera demences vai ar Parkinsona slimību saistītas demences diagnostikas un terapijas pieredzi. Slimību diagnosticē, ievērojot pašlaik spēkā esošās

vadlīnijas. Terapiju ar rivastigmīnu atļauts ākt tikai tad, ja ir pieejams aprūpes speciālists, kam ir

iespēja regulāri kontrolēt,

 

nav

pac ents zāles arī lieto.

vairs

 

Rivastigmīns jālieto divas reizes d enā – kopā ar rīta un vakara ēdienreizi. Kapsulas ir jānorij veselas.

Sākuma deva:

1,5 mg divaslesreizes dienā.

Devas titrēšana (pi lāgošana)

Sākumaādeva ir 1,5 mg divas reizes dienā. Ja šai devai ir laba panesamība vismaz divas nedēļas, to var paaugstin t īdz 3 mg divas reizes dienā. Sekojoša devas paaugstināšana līdz 4,5 mg un pēc tam līdz 6 Zmg divas reizes dienā arī pamatojas uz lietotās devas labu panesamību, un to var apsvērt vismaz pēc divu nedēļu iepriekšējās devas lietošanas.

Ja terapijas laikā tiek novērotas blakusparādības (t.i., slikta dūša, vemšana, sāpes vēderā vai ēstgribas zudums), ķermeņa masas samazināšanās vai ekstrapiramidālo simptomu pasliktināšanās (piemēram, trīce) pacientiem ar Parkinsona slimības izraisītu demenci, tās var reaģēt uz vienas vai vairāku devu izlaišanu. Ja blakusparādības pastāv, dienas deva uz laiku ir jāsamazina līdz iepriekšējai devai, kuras panesamība ir laba, vai arī terapija jāpārtrauc.

Uzturošā deva

Efektīva ir 3 līdz 6 mg liela zāļu deva divas reizes dienā. Lai panāktu maksimālu zāļu terapeitisko efektivitāti, pacientiem ir jādod visaugstākā maksimālā panesamā deva. Ieteicamā maksimālā dienas deva ir 6 mg divas reizes dienā. Uzturošo terapiju iespējams turpināt, kamēr vien pacientam saglabājas terapeitiskais efekts. Tādēļ rivastigmīna lietošanas sniegtais klīniskais ieguvums ir regulāri

jāpārvērtē, jo īpaši, ja pacients lieto mazāk kā 3 mg zāļu divas reizes dienā. Ja 3 mēnešu laikā uzturošās devas terapija pacientam nenodrošina pietiekamu demences simptomu samazinājumu, terapija ir jāpārtrauc. Nepieciešamība pārtraukt terapiju ir jāapsver arī tad, kad vairs nav tās efektivitātes pierādījumu.

Individuālu pacienta reakciju uz rivastigmīnu nav iespējams paredzēt. Tomēr lielāka ārstēšanas efektivitāte tika novērota Parkinsona slimības pacientiem ar vidēji smagas formas demenci. Līdzīgi, lielāka ārstēšanas efektivitāte tika novērota Parkinsona slimības pacientiem ar redzes halucinācijām (skatīt apakšpunktu 5.1).

Ar placebo kontrolēti terapijas efektivitātes pētījumi, kuru ilgums pārsniedz 6 mēnešus, nav veikti.

Terapijas atsākšana:tas Ja terapijas pārtraukums ir ilgāks par dažām dienām, to atsāk, lietojot pa 1,5 mg zāļu divas reizes

dienā. Devu pielāgo, kā norādīts iepriekš.

Nieru un aknu darbības traucējumi:jāievēro

Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem nieru vai aknu darbības traucējumiemistrdeva nav jāpielāgo. Tomēr sakarā ar to, ka šajā pacientu grupā zāļu iedarbība pastiprinās, ir rūpīgi ieteikumi, kas attiecas uz devas pielāgošanu un to, kā pacients individuāli panes zāles, jo pacien iem ar klīniski ğ

nozīmīgiem nieru vai aknu darbības traucējumiem blakusparādības var attī tīties biežāk (skatīt apakšpunktus 4.4 un 5.2).

Nav veikti pētījumi pacientiem ar smagiem aknu darbības t aucējumi m (skatīt apakšpunktu 4.4).

Bērni:

re

Rivastigmīns nav ieteicams lietošanai bērniem.

4.3 Kontrindikācijas

Šo zāļu lietošana ir kontrindicēta pacientiem ar:

- paaugstinātu jutību pret aktīvo vielu, citiem karbamātu atvasinājumiem vai jebkuru no zāļu

palīgvielām;

nav

devas. Lai samazinātu nevairsēlamo blakusparādību (piemēram, vemšanas) iespēju, gadījumā, ja terapija ir pārtraukta uz vairāk kā dažām dienām, tā ir jāatsāk ar 1,5 mg devu divas reizes dienā.

4.4 Īpaši brīdinājumi un p es rdzība lietošanā

Nevēlamo blakusparādību gadījumu biežums un smaguma pakāpe parasti pieaug, palielinot zāļu

Devas pie āgošana: N vēlamas blakusparādības (piemēram, hipertensija un halucinācijas pacientiem ar Alcheimera demenci un ekstrapiramidālo simptomu pasliktināšanos, īpaši trīci, pacientiem ar

Parkinsona slimības saistītu demenci) tiek novērotas drīz pēc devas palielināšanas. Tās var reaģēt uz

 

les

devas samazināšanu.ā

Citos gadījumos rivastigmīna terapija ir bijusi pārtraukta (skatīt apakšpunktu

4.8).

 

 

Z

 

 

Kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi, piemēram, slikta dūša, vemšana un caureja, ir atkarīgi no devas un var attīstīties, uzsākot terapiju un/vai palielinot devu (skatīt apakšpunktu 4.8).

Sievietēm šīs nevēlamās blakusparādības novēro biežāk. Pacientiem, kuriem attīstās ilgstošas vemšanas vai caurejas izraisītas dehidratācijas pazīmes vai simptomi, ja stāvoklis savlaicīgi diagnosticēts un ārstēts, jāveic intravenoza šķidruma ievade un devas samazināšana vai pārtraukšana. Dehidratācija var būt saistīta ar smagām komplikācijām.

Pacientiem ar Alcheimera slimību var samazināties ķermeņa masa. Holīnesterāzes inhibitoru, tai skaitā arī rivastigmīna, lietošana ir saistīta ar pacientu ķermeņa masas samazinājumu. Terapijas laikā ir jākontrolē pacienta ķermeņa masa.

Gadījumā, ja rodas spēcīga vemšana, kas saistīta ar rivastigmīna terapiju, nepieciešams veikt attiecīgu devas korekciju kā minēts apakšpunktā 4.2. Dažos gadījumos smaga vemšana izraisīja barības vada plīsumu (skatīt apakšpunktu 4.8). Šādi gadījumi konstatēti pārsvarā pēc devas palielināšanas vai gadījumos, kad lietotas lielas rivastigmīna devas.

Rivastigmīns uzmanīgi jāordinē pacientiem ar sinusa mezgla vājuma sindromu vai impulsu pārvades traucējumiem (sinoatriāla blokāde, atrioventrikulāra blokāde) (skatīt apakšpunktu 4.8).

Rivastigmīns var pastiprināt kuņģa skābes sekrēciju. Ja ar zālēm ārstē pacientus ar aktīvu kuņģa vai divpadsmitpirkstu zarnas čūlu, kā arī, ja tie ir tendēti uz minēto stāvokļu attīstību, ir jāievēro piesardzība.

Holīnesterāzes inhibitori piesardzīgi jāordinē pacientiem, kam anamnēzē ir astma vai obstruktīvas plaušu slimības.

Holinomimētiskās vielas var izraisīt vai saasināt urīnceļu aizsprostojumu un lēkmes. Ārs ējot šādi predisponētus pacientus, ir jāievēro piesardzība.

tas

Rivastigmīna lietošana pacientiem ar smagu Alcheimera slimības izraisītu demenciēvai ar Parkinsona

slimību saistītu demenci smagā formā, cita veida demenci, kā arī atm ņas

raucējumiem (piemēram,

vecuma izraisītu izziņas spējas samazinājumu), nav pētīta un tādēļ to nav

eteicams lietot šai pacientu

grupā.

istr

 

Tāpat kā citi holinomimētiskie līdzekļi, rivastigmīns var saasināt vai izraisīt ekstrapiramidālus

 

ğ

 

simptomus. Pacientiem ar Parkinsona slimību saistītu dem nci novērota stāvokļa pasliktināšanās

(ieskaitot bradikinēziju, diskinēziju, kustību koordinācijas t aucējumus) un pieaugoša trīces

intensitāte vai biežums (skatīt apakšpunktu 4.8). Dažos gadījumosrešie traucējumi noveda pie terapijas

pārtraukšanas (piemēram, trīces dēļ rivastigmīna grupā terapija tika pārtraukta 1,7% pacientu,

Pacientiem ar klīniski nozīmīgiem nieru vai navaknu darbības traucējumiem blakusparādības var attīstīties biežāk (skatīt apakšpunktus 4.2 un 5.2). Nav veikti pētījumi pacientiem ar smagiem

salīdzinot ar 0% placebo grupā). Šo blakusparādību g dījumā ieteicams veikt klīnisku novērošanu.

Īpašas pacientu grupas

aknu darbības traucējumiem. Tomēr Exelon drīkst lietot šajā pacientu grupā un nepieciešams veikt rūpīgu kontroli.

4.5 Miji darbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Pacientiem ar ķermeņa masu līdz 50 kg var rasties vairāk blakusparādību, un var būt lielāka

iespēja, ka terapija būs jāpārtrauc blakusparādību dēļ.

les

vairs

Kā holīnesterāzes inhibitors, anestēzijas laikā rivastigmīns var pastiprināt sukcinilholīna grupas miorelaksantuZ iedarbību. Lietojot anestēzijas līdzekļus jāievēro piesardzība. Ja nepieciešams, jāapsver iespēja veikt devas korekciju vai pagaidu ārstēšanas pārtraukšanu.

Ievērojot rivastigmīna farmakodinamikas īpatnības, to nav atļauts lietot vienlaicīgi ar citām holinomimētiskām vielām. Zāles varētu traucēt antiholīnerģisko zāļu iedarbību.

Klīniskajos pētījumos ar veseliem brīvprātīgajiem farmakokinētiska mijiedarbība starp rivastigmīnu un digoksīnu, varfarīnu, diazepāmu vai fluoksetīnu nav novērota. Varfarīna inducētā protrombīna laika palielināšanās nav saistīta ar rivastigmīna lietošanu. Pēc vienlaicīgas digoksīna un rivastigmīna lietošanas nevēlamu ietekmi uz sirds impulsu pārvadi nenovēro.

Ievērojot zāļu vielmaiņas procesa īpatnības, metaboliska rakstura mijiedarbība ar citām zālēm ir maz ticama, lai gan rivastigmīns var inhibēt citu vielu vielmaiņas procesus, kuros ir iesaistīta butirilholīnesterāze.

4.6 Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

Klīniskie dati par rivastigmīna lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami. Žurkām un trušiem, izņemot gadījumus, kad devas lielums ir saistīts ar toksisku ietekmi uz mātes organismu, ietekme uz fertilitāti vai embrija/augļa attīstību nav novērota. Peri-/postnatālos pētījumos ar žurkām ir novērots grūsnības laika pieaugums. Rivastigmīnu grūtniecības laikā nevajadzētu lietot, ja vien nav absolūta nepieciešamība.

Rivastigmīns izdalās dzīvnieku pienā. Vai rivastigmīns izdalās mātes pienā cilvēkiem, nav zināms, tādēļ sievietēm, kuras lieto rivastigmīnu, bērnu zīdīt nav atļauts.

4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

 

 

 

 

tas

Alcheimera slimība var pakāpeniski vājināt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

 

 

ējošajam

Turklāt, rivastigmīns var izraisīt reiboņus un miegainību, galvenokārt terapijas sākumā v i l ikā, kad

palielina zāļu devu. Tā rezultātā rivastigmīns lielākā vai mazākā mērā ietekmē sp ju vadīt

 

istr

 

transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tādējādi pacientu ar demenci, ku

saņem rivastigmīnu,

spēja turpināt vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, ir jāvērtē ā s

 

 

ārstam,

izmantojot parastās metodes.

 

 

 

 

4.8Nevēlamās blakusparādības

Visbiežāk aprakstītā s zāļu lietošanas izraisītās nevēlamās blakusparādībasğ izpaužas kuņģa-zarnu traktā, tai skaitā nelabums (38%) un vemšana (23%), it īpaši tās izpaužas laikā, kad pielāgo zāļu devu.

Klīniskajos pētījumos ir konstatēts, ka attiecībā uz ne ēlamāmreblakusparādībām kuņģa-zarnu traktā un ķermeņa masas zudumu, sieviešu dzimuma pacientes, salīdzinot ar vīriešiem, ir jutīgākas.

Nevēlamās blakusparādības 1.tabulā ir

 

nav

 

akārtotas atbilstoši MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijai un

biežuma kategorijai. Biežuma katego

jas ir definētas izmantojot sekojošu iedalījumu: ļoti bieži

 

 

vairs

(≥1/10); bieži (≥1/100 līdz <1/10); etāk (≥1/1 000 līdz <1/100); reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000); ļoti

reti (<1/10 000); nav zināmi (nev noteikt pēc pieejamiem datiem).

1.tabula *

 

 

 

 

 

 

 

Infekcijas un infe tācijas

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti reti

 

 

 

Urīnceļu infekcijas

 

 

 

Vielmaiņas un uztures traucējumi

 

 

 

les

 

 

 

Ļoti bieži

 

 

 

Anoreksija

ā

 

 

 

Nav zināmi

 

 

 

Dehidratācija

Z

 

 

 

 

Psihiskie traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Uzbudinājums

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Apjukums

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Trauksme

 

 

 

 

 

Retāk

 

 

 

Bezmiegs

 

 

 

 

 

Retāk

 

 

 

Depresija

 

 

 

 

 

 

 

 

Tālāk 1.tabulā nosauktās nevēlamās blakusp rādīb s ir novērotas ar rivastigmīmu ārstētiem

Alcheimera demences slimniekiem.

Ļoti reti

 

 

Halucinācijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav zināmi

 

 

Agresivitāte, nemiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nervu sistēmas traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti bieži

 

 

Reiboņi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Galvassāpes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Miegainība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Trīce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retāk

 

 

 

Sinkopes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reti

 

 

 

Krampji

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti reti

 

 

Extrapiramidālie simptomi (ieskaitot Parkinsona slimības

 

 

 

 

pasliktinājumu)

 

 

 

 

Sirds funkcijas traucējumi

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

Reti

 

 

 

Stenokardija

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti reti

 

 

Sirds aritmija (piem., brad kard ja, a rioventrikulāra blokāde,

 

 

 

 

prikškambaru fibrilācija un tah kardija)

 

Nav zināmi

 

 

Sinusa mezgla vājums

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asinsvadu sistēmas traucējumi

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti reti

 

 

Hipertensija

re

 

 

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti bieži

 

 

Slikta dūša

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti bieži

 

 

Vemša

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti bieži

 

 

Caureja

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Sāpes vēderā un dispepsija

 

 

 

 

 

 

 

 

Reti

 

 

 

Kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūla

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti reti

 

 

Asiņošana kuņģa-zarnu traktā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti reti

 

vairs

Pankreatīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezināmi

 

 

Dažos gadījumos novēroja stipru vemšanu, kas izraisīja

 

 

 

 

barības vada plīsumu (skatīt apakšpunktu 4.4).

Aknu un/vai žu ts izvades sistēmas

 

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

Retāk

ā

 

Aknu darbības analīžu parametru palielinājums

 

 

 

 

 

 

 

Nav zināmi

 

 

Hepatīts

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Ādas un zemādas audu bojājumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Hiperhidroze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reti

 

 

 

Izsitumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav zināmi

 

 

Nieze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas

 

 

 

 

 

ievadīšanas vietā

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Vājums un astēnija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

Savārgums

 

 

Retāk

Kritieni

 

 

Izmeklējumi

 

 

 

Bieži

Ķermeņa masas zudums

 

 

2.tabula norādītas blakusparādības, kas novērotas ar rivastigmīnu ārstētiem pacientiem, kuriem ir ar Parkinsona slimību saistīta demence.

2.tabula

Vielmaiņas un uztures traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Anoreksija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

Bieži

 

 

 

Dehidratācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

Psihiskie traucējumi

 

 

 

 

 

tas

Bieži

 

 

 

Bezmiegs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Trauksme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Nemiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

Nav zināmi

 

 

Agresivitāte

 

ğ

 

Nervu sistēmas traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

Ļoti bieži

 

 

Trīce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Reibonis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

vairs

Miegai ība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Galvassāpes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Parkinsona slimības pasliktināšanās

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Bradikinēzija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Diskinēzija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retāk

 

 

 

Distonija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sirds funkcijas traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

ā

 

Bradikardija

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

Retāk

 

 

 

Kambaru fibrilācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retāk

 

 

 

Atrioventrikulāra blokāde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav zināmi

 

 

Sinusa mezgla vājums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti bieži

 

 

Slikta dūša

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti bieži

 

 

Vemšana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Caureja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Sāpes vēderā un dispepsija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Siekalu hipersekrēcija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā
Muskuļu rigiditāte
Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi
Bieži
Hiperhidroze
Ādas un zemādas audu bojājumi
Bieži
Hepatīts
Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi
Nav zināmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

Vājums un astēnija

 

 

Bieži

Izmaiņas gaitā

 

 

3. tabulā norādīts pacientu skaits un procentuālais daudzums no specifiska 24 ned ļu klīniskā

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

pētījuma ar rivastigmīna pacientiem, kuriem ir ar Parkinsona slimību sais ī a demence, ar iepriekš

noteiktām blakusparādībām, kas var liecināt par Parkinsona slimības

 

ē

imp omu pasliktināšanos.

3.tabula

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

Iepriekš noteiktas blakusparādības, kas var

Rivastigmīns

 

Placebo

liecināt par Parkinsona slimības simptomu

 

ğ

 

 

 

re

 

 

 

pasliktināšanos pacientiem, kuriem ir ar

 

n (%)

 

n (%)

 

Parkinsona slimību saistīta demence

 

 

 

 

 

Pētītie pacienti kopā

 

 

362 (100)

 

179 (100)

 

 

 

 

Pacienti ar iepriekš noteiktu blakusparādību(ām)

99 (27,3)

 

28 (15,6)

kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

Trīce

 

 

 

37 (10,2)

 

7 (3,9)

 

 

 

nav

 

 

 

 

Kritiens

 

 

 

21 (5,8)

 

11 (6,1)

 

 

 

 

 

Parkinsona slimība (pasliktināš nās)

 

12 (3,3)

 

2 (1,1)

 

 

 

 

 

 

 

Siekalu hipersekrēcija

 

 

5 (1,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskinēzija

 

vairs

 

5 (1,4)

 

1 (0,6)

 

 

 

 

 

Parkinsonisms

 

 

8 (2,2)

 

1 (0,6)

 

 

 

 

 

 

 

Hipokinēzija

 

 

1 (0,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kustību traucējumi

 

 

1 (0,3)

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

Bradikinēzija

 

 

9 (2,5)

 

3 (1,7)

ā

 

 

 

 

 

 

 

Distonija

 

 

 

3 (0,8)

 

1 (0,6)

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

Patoloģiska gaita

 

 

5 (1,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muskuļu rigiditāte

 

 

1 (0,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Līdzsvara traucējumi

 

 

3 (0,8)

 

2 (1,1)

 

 

 

 

 

 

 

Skeleta muskuļu stīvums

 

 

3 (0,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drebuļi

 

 

 

1 (0,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorā disfunkcija

 

 

1 (0,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 Pārdozēšana

Simptomi

Vairums nejaušas pārdozēšanas gadījumu nav saistīts ne ar kādām klīniskām izpausmēm un simptomiem. Gandrīz visi pacienti terapiju ar rivastigmīnu turpināja. Ja simptomi parādījās, to izpausmes bija nelabums, vemšana, caureja, hipertensija vai halucinācijas. Sakarā ar zināmo holīnesterāzes inhibitoru vagotonisko ietekmi uz sirds darbības ātrumu, ir iespējama arī bradikardija un/vai sinkopes. Vienā gadījumā bija ieņemti 46 mg zāļu. Pēc konservatīvas terapijas 24 stundu laikā pacients pilnībā atlaba.

Terapija

 

 

 

tas

Masīvas pārdozēšanas gadījumā var lietot atropīnu. Ieteicamā sākuma deva ir 0,03ēmg/kg atropīna

sulfāta intravenozi. Nākamo atropīna devu lielums ir atkarīgs no pac enta klīni kās reakcijas. Kā

antidotu izmantot skopolamīnu nav ieteicams.

ğistr

 

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

 

re

 

5.1

Farmakodinamiskās īpašības

 

 

 

 

Farmakoterapeitiskā grupa: antiholīnesterāzes, ATĶ kods: N06DA03

 

 

nav

 

 

Tā kā rivastigmīna plazmas pusperiods ir 1 stunda un acetilholīnesterāzes inhibīcija ilgst aptuveni 9 stundas, zāļu asimptomātiskas pārdozēšanas gadījumā ir ieteicams turpmāko 24 stundu laikā nākamās rivastigmīna devas neieņemt. Ja pārdozēšana ir izraisījusi smagu nelabumu un vemš nu, ir jā psver nepieciešamība lietot antiemētiskos līdzekļus. Nepieciešamības gadījumā, parādoties ci ām nevēlamām blakusparādībām, jāveic atbilstoša simptomātiska terapija.

Rivastigmīns ir karbamātu grupas acetil- un butirilholīnesterāzes inhibitors. Uzskata, ka tas, palēninot

funkcionāli neskartu holīnerģisko neironu izdalītā acetilholīna noārdīšanos, atvieglo holīnerģisko

vairs

nervu impulsu pārraidi. Tādējādi riva tigmīns var uzlabot izziņas spējas, kur mediators ir acetilholīns,

deficīta stāvokli ar Alcheimera un Pa kin ona slimību saistītas demences gadījumā.

Rivastigmīns mijiedarboj

r mērķa fermentiem un veido kovalenti saistītus kompleksus, kas

fermentus uz laiku inakti

ē. J un m, veselam cilvēkam perorāla, 3 mg liela zāļu deva pirmo 1,5

stundu laikā pēc zāļu ieņemšanas acetilholīnesterāzes (acethylcholinesterase - AChE) aktivitāti CSŠ (cerobraspinālajā šķidrumā) samazina par aptuveni 40%. Sākotnējā līmenī fermenta aktivitāte atjaunojas aptuveni 9 tundas pēc tam, kad ir bijusi sasniegta maksimālā inhibīcijas pakāpe.

inhibīcija CSŠles14 pacientiem ar Alcheimera slimību, kurus ārstēja ar rivastigmīnu, bija līdzīga AChE inhibīcijai.Z

Pacientiem ar A ch imera slimību AChE inhibīcija CSŠar rivastigmīnu, ja deva ir līdz pat 6 mg divas reizes dienā( i ākā t stētā deva), ir atkarīga no tā devas lieluma. Butirilholīnesterāzes aktivitātes

Alcheimera demences klīniskie pētījumi

Rivastigmīna efektivitāte ir pierādīta, izmantojot trīs neatkarīgus, šajā nozarē izmantotus vērtēšanas testus, ko periodiski veica 6 mēnešus ilgo terapijas periodu laikā. Šie testi ir ADAS-Cog (uz izpildes kvalitāti balstīti izziņas spējas mērījumi), CIBIC-Plus (vispusīgs globāls ārsta veikts pacienta novērtējums, pievienojot aprūpes speciālista aptaujas datus) un PDS (aprūpes speciālista veikts ikdienas aktivitāšu izpildes, tai skaitā personīgās higiēnas, ēšanas, ģērbšanās, mājsaimniecības darbību, kā iepirkšanās, spēja orientēties apkārtējā vidē un darbību, kas saistītas ar finansēm, u.t.t.), vērtējums.

Pētījumā iesaistītiem pacientiem MMSE (Mini-Mental State Examination, Mini psihiskā stāvokļa izmeklēšanas) vērtējums bija 10 – 24.

Veikti trīs pivotāli 26 nedēļu, daudzcentru pētījumi vieglas vai vidēji smagas Alcheimera slimības pacientiem, divos no tiem tika lietotas elastīgas devas. Šo pētījumu rezultāti, kas iegūti no pacientiem, kuriem novēroja klīniski nozīmīgu uzlabošanos, ir apkopoti 4. tabulā. (turpmāk). Šajos pētījumos klīniski atbilstošs uzlabojums tika definēts kā a priori ne mazāk kā 4 punktus liels ADAS-Cog rezultātu uzlabojums, CIBIC-Plus uzlabojums vai ne mazāk kā 10% liels PDS uzlabojums.

Turklāt, tabulā ir iekļauta arī reakcijas post-hoc definīcija. Sekundārās definīcijas gadījumā nepieciešams 4 vai vairāk punktus liels ADAS-Cog rezultātu uzlabojums, kā arī, lai nevājinātos CIBIC-Plus un PDS rezultāti. Vidējā zāļu dienas deva pētījuma dalībniekiem, kas tika iekļauti 6 līdz 12 mg grupā, atbilstoši šai definīcijai bija 9,3 mg. Ir būtiski atzīmēt, ka šīs indikācijas gadījumā faktori atšķiras, un tiešs atšķirīgu zāļu lietošanas rezultātu salīdzinājums šai gadījumā nav derīgs.

4.tabula

 

 

Pacienti (%), kam novēro klīniski nozīmīgu re kciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārstētie pacienti

 

Pēdējās kon roles rezultāti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reakcijas vērtējuma

 

Rivastigmīns

Placebo

 

istr

tasPlacebo

 

 

Rivas igmīns

kritērijs

 

6–12 mg

N=472

 

 

6–12 mgē

N=444

 

 

N=473

 

 

 

 

N=379

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

ADAS-Cog: uzlabojums ne

 

21***

 

 

 

25***

mazāk kā 4 punkti

 

 

 

 

re

 

 

 

CIBIC-Plus: uzlabojums

 

29***

 

 

 

32***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDS: uzlabojums nemazāk kā

 

26***

 

 

 

30***

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

ADAS-Cog uzlabojums ne

 

10*

 

 

 

 

12**

mazāk kā 4 punkti,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nepasliktinās CIBIC-Plus un

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar Parkinsona slimību saistītas demences klīniskie pētījumi

Rivastigmīna efektivitāte ar Park nsona slimību saistītas demences gadījumā pierādīta 24 nedēļu daudzcentru, dubultmaskētā, pl cebo kontrolētā pamatpētījumā un tā 24 nedēļu atklātā pagarinājuma fāzē. Šajā pētījumā iekļaut jiem p cientiem MMSE (Mini-Mental State Examination, Mini psihiskā stāvokļa izmeklēšanas) ērtējums bija 10 – 24. Efektivitāte noteikta, lietojot divas neatkarīgas skalas,

 

les

ērtēšanu 6 mēnešus ilgā terapijas periodā, kā redzams tālāk 5. tabulā:

pēc kurām veica regulāru no

ADAS-Cog (izziņas pējasvairsmērījums) un vispārējais ADCS-CGIC (Alzheimer’s Disease Cooperative

Study-Clinician’s Global Impression of Change) mērījums.

 

 

 

5.tabula

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Ar Parkinsona slimību

 

ADAS-Cog

 

ADAS-Cog

ADCS-CGIC

 

ADCS-CGIC

saistīta demence

 

Rivastigmīns

 

Placebo

Rivastigmīns

 

Placebo

Z

 

 

 

 

 

 

 

ITT + RDO grupa

 

(n=329)

 

(n=161)

(n=329)

 

(n=165)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidēji ± SD

 

23,8±10,2

 

24,3±10,5

n/p

 

n/p

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidēji pēc 24 nedēļām ±

 

2,1±8,2

 

-0,7±7,5

3,8±1,4

 

4,3±1,5

SD

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapijas korekcijas

 

 

2,881

 

n/p

izmaiņa

 

 

 

 

 

 

 

 

p vērtība, salīdzinot ar

 

 

<0,0011

 

0,0072

placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

ITT - LOCF grupa

 

(n=287)

 

(n=154)

(n=289)

 

(n=158)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidēji ± SD

24,0±10,3

 

24,5±10,6

n/p

 

n/p

 

 

 

 

 

 

 

Vidēji pēc 24 nedēļām ±

2,5±8,4

 

-0,8±7,5

3,7±1,4

 

4,3±1,5

SD

 

 

 

 

 

 

Terapijas korekcijas

 

3,541

 

n/p

izmaiņa

 

 

 

 

 

 

p vērtība, salīdzinot ar

 

<0,0011

 

<0,0012

placebo

 

 

 

 

 

 

1ANCOVA par faktoriem izvirzot terapiju un valsti un sākotnējo ADAS-Cog mērījumu izmantojot kā kovarianci. Pozitīvas izmaiņas norāda uz stāvokļa uzlabošanos.

2Vidējie dati liecina par piemērotību, kategoriskā analīze veikta, izmantojot van Elterena testu.

ITT: Intent-To-Treat (paredzētais ārstēto pacientu skaits); RDO: Retrieved Drop Outs (pacienti, kas

atjaunoti pēc izstāšanās); LOCF: Last Observation Carried Forward (iepriekš veikta pēdējā

novērošana).

tas

 

Lai gan terapijas efektivitāte tika novērota visās pētījuma pacientu grupās, izvērtējot d us novēroja,

 

ē

ka lielāka ārstēšanas efektivitāte tika novērota Parkinsona slimības pacientiem ar vid ji smagas

formas demenci. Līdzīgi, lielāka ārstēšanas efektivitāte tika novērota Parkinsona slimības pacientiem ar redzes halucinācijām (skatīt 6.tabulu).

6.tabula

Ar Parkinsona slimību

ADAS-Cog

 

ADAS-Cog

 

ADAS-Cog

 

ADAS-Cog

saistīta demence

Rivastigmīns

 

Placebo

 

 

istr

 

Placebo

 

 

 

Rivastigmīns

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

Pacienti ar redzes halucinācijām

 

Pacienti bez redzes

 

 

 

 

 

 

 

halucinācijām

ITT + RDO grupa

(n=107)

 

(n=60)

 

(n=220)

 

(n=101)

 

 

 

 

 

re

 

 

 

Vidēji ± SD

25,4±9,9

 

27,4±10,4

 

23,1±10,4

 

22,5±10,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidēji pēc 24 nedēļām ±

1,0±9,2

 

-2,1±8,3

 

2,6±7,6

 

0,1±6,9

SD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapija korekcijas

 

4,271

 

 

 

2,091

izmaiņa

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p vērtība, salīdzinot ar

 

0,0021

 

 

 

0,0151

placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P cienti ar vidēji smagas formas

 

Pacienti ar vieglas formas

 

 

demenci (MMSE 10-17)

 

 

demenci (MMSE 18-24)

ITT + RDO grupa

(n=87)

 

(n=44)

 

(n=237)

 

(n=115)

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

Vidēji ± SD

32,6±10,4

 

33,7±10,3

 

20,6±7,9

 

20,7±7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidēji pēc 24 n dēļām ±

2,6±9,4

 

-1,8±7,2

 

1,9±7,7

 

-0,2±7,5

SD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapija korekcijas

 

4,731

 

 

 

2,141

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

izmaiņa

 

 

 

 

 

 

 

 

p vērtība, salīdzinot ar

 

0,0021

 

 

 

0,0101

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ANCOVA par faktoriem izvirzot terapiju un valsti un sākotnējo ADAS-Cog mērījumu izmantojot kā kovarianci. Pozitīvas izmaiņas norāda uz stāvokļa uzlabošanos.

ITT: Intent-To-Treat (paredzētais ārstēto pacientu skaits); RDO: Retrieved Drop Outs (pacienti, kas atjaunoti pēc izstāšanās).

5.2Farmakokinētiskās īpašības

Absorbcija

Rivastigmīns ātri un pilnīgi absorbējas. Tā augstākā koncentrācija iestājas aptuveni pēc 1 stundas. Rivastigmīna un tā mērķa fermenta mijiedarbības rezultātā vielas biopieejamība ir aptuveni 1,5 reizes lielāka, nekā gaidāms, palielinot devu. 3 mg lielas devas absolūtā biopieejamība ir aptuveni 36±13%. Rivastigmīna ieņemšana kopā ar barību aizkavē absorbciju (tmax) par 90 minūtēm, samazina Cmax un

par aptuveni 30% palielina AUC.

Izkliede

Rivastigmīna saistība ar olbaltumvielām ir aptuveni 40%. Tas viegli šķērso hematoencefālisko barjeru un tā šķietamais izkliedes tilpums ir robežās no 1,8 līdz 2,7 l/kg.

Vielmaiņa

Rivastigmīns ātri un plaši metabolizējas (tā plazmas pusperiods ir aptuveni 1 stunda). Primārais vielmaiņas process, kā rezultātā rodas dekarbamilēts metabolīts, ir hidrolīze, kur mediators ir holīnesterāze. In vitro šis vielmaiņas produkts acetilholīnesterāzi inhibē minimāli (<10%). Pamatojoties uz pierādījumiem, kas iegūti in vitro un pētījumos ar dzīvniekiem, galvenie ci ohroma P450 izofermenti rivastigmīna vielmaiņas procesos piedalās minimāli. Pēc 0,2 mg liel in r venozas

rivastigmīna devas tā kopējais plazmas klīrenss ir aptuveni 130 l/h. Pēc 2,7 mg intravenozas devas tas

samazinās līdz 70 l/h.

tas

ē

 

Ekskrēcija

 

Urīnā neizmainītu rivastigmīnu nekonstatē. Galvenais zāļu izvades ve ds tā vielmaiņas

produktu ekskrēcija caur nierēm. Pēc ar 14C iezīmēta rivastigmīna ievades ekskrēcija caur nierēm ir

ātra un gandrīz pilnīga (>90%) 24 stundu laikā. Mazāk kā 1% i vadītās devas izdalās ar fēcēm.

 

 

istr

Pacientiem ar Alcheimera slimību rivastigmīna vai deka bamilētāğvi lmaiņas produkta kumulāciju

nenovēro.

re

 

Gados vecāki pacienti

 

Lai gan gados vecākiem pacientiem, salīdzinotnavr j uniem, eseliem brīvprātīgajiem, rivastigmīna biopieejamība ir augstāka, pētot pacientus ar Alcheimera slimību, kuru vecums ir no 50 līdz

92 gadiem, pierādījumi par biopieejamības izmaiņām, palielinoties pacienta vecumam, nav iegūti.

max

 

 

vairs

max

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

 

Pacientiem ar viegliem vai vidēji mag em aknu darbības traucējumiem rivastigmīna Cmax ir par

 

aptuveni 60%, bet AUC – irāk kā d vas reizes lielāks kā veseliem cilvēkiem.

 

Pacienti ar nieru darbības tr ucējumiem

 

Salīdzinot ar veselu cil

ēku, pacientiem ar vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem rivastigmīna

 

 

les

 

 

C un AUC ir aptuveni divas reizes lielāki, tomēr smagu nieru darbības traucējumu gadījumā C

un AUC izmaiņas n novēro.

 

 

ā

 

 

5.3 Prek īniskie dati par drošību

 

Z

 

 

 

Atkārtotu devu toksicitātes pētījumi ar žurkām pelēm un suņiem uzrāda vienīgi efektus, kas saistīti ar pastiprinātu farmakoloģisko iedarbību. Toksiska ietekme uz mērķa orgāniem nav novērota. Sakarā ar izmantoto dzīvnieku modeļu jutību iedarbības uz cilvēku drošības robeža netika sasniegta.

Izņemot hromosomu aberācijas testu ar cilvēka perifērajiem leikocītiem, izmantojot zāļu iedarbību, kas 104 reizes pārsniedz maksimālo klīniskajā praksē izmantojamo iedarbību, standarta in vivo un in vitro testu komplektā mutagēna rivastigmīna iedarbība nav konstatēta. Arī kodoliņu testa in vivo rezultāti ir negatīvi.

Pētījumos ar žurkām un pelēm, izmantojot maksimālās panesamās devas, pierādījumi par zāļu karcinogenitāti nav iegūti, lai gan rivastigmīna un tā vielmaiņas produktu iedarbība bija vājāka kā cilvēkam. Standartizējot pēc ķermeņa virsmas laukuma, rivastigmīna un tā vielmaiņas produktu

6.5

iedarbība bija aptuveni vienāda ar maksimālo cilvēkam ieteikto devu – 12 mg dienā. Tomēr, salīdzinot ar maksimālo devu cilvēkam, dzīvnieki saņēma aptuveni 6 reizes lielāku devu.

Rivastigmīns šķērso dzīvnieku placentāro barjeru un izdalās mātes pienā. Pētot perorālu devu ietekmi uz grūsnām žurkām un trušiem, zāļu teratogenitāte nav pierādīta.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1 Palīgvielu saraksts

Kapsulas saturs

Kapsulas apvalks

 

 

 

 

tas

Sarkanais dzelzs oksīds (E 172)

 

 

ē

Dzeltenais dzelzs oksīds (E 172)

 

 

istr

 

Titāna dioksīds (E 171)

 

 

 

 

Želatīns

 

 

 

 

Tinte, kuru lieto apdrukai - Melna S-1-17822/S-1-17823

 

 

Šellakas glazūra-45%

 

 

 

 

 

 

ğ

 

Dzelzs melnais oksīds

 

 

 

 

 

re

 

 

Amonija hidroksīds

 

nav

 

 

6.2

Nesaderība

 

 

 

 

 

 

 

Nav piemērojama.

 

 

 

 

6.3

Uzglabāšanas laiks

 

 

 

2 gadi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4

Īpaši uzglabāšanas nos cījumi

 

 

 

 

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

Mikrokristāliskā celuloze

Hipromeloze

Koloīdais bezūdens silīcija dioksīds

Magnija stearāts

Iepakojuma v ids un saturs

- ABPE tab ešu konteiners ar polipropilēna vāciņu un indukcijas aizdari: 250 kapsulas.

VisiZiepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

-

28, 56 vai 112 kapsulas caurspīdīgos PVH/Alu caurspiežamos blisteros.

-

50āx 1 kapsulas PVH/Alu caurspiežamos, perforētos vienas reizes devas blisteros.

6.6Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai <un norādījumi par sagatavošanu lietošanai>

Nav īpašu prasību.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10, 3542 DR Utrecht

Nīderlande

8. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/09/513/006

EU/1/09/513/007

EU/1/09/513/008

EU/1/09/513/009

EU/1/09/513/010

9. REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

17/04/2009tas ē

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

ğ

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras mājas lapā

http://www.ema.europa.eu/.

 

re

 

 

 

 

nav

 

 

 

vairs

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Rivastigmine Teva 4,5 mg cietās kapsulas

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra kapsula satur rivastigmīna hidrogēntartātu, kas atbilst 4,5 mg rivastigmīna (Rivastigminum).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.

ZĀĻU FORMA

tas

Cietā kapsula.

ē

Oranžs vāciņš ar apdruku „R” un oranžs korpuss ar apdruku „4,5”.

 

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

 

4.1 Terapeitiskās indikācijas

 

 

istr

Simptomātiska viegli vai vidēji izteiktas Alcheimera slimības t apija.

 

ğ

Simptomātiska viegli vai vidēji izteiktas demences terapija paci nti m ar idiopātisku Parkinsona

slimību.

re

 

 

 

4.2 Devas un lietošanas veids

Terapija jāsāk un jākontrolē ārstam ar Alcheimera demences vai ar Parkinsona slimību saistītas demences diagnostikas un terapijas pieredzi. Slimību diagnosticē, ievērojot pašlaik spēkā esošās

vadlīnijas. Terapiju ar rivastigmīnu atļauts ākt tikai tad, ja ir pieejams aprūpes speciālists, kam ir

iespēja regulāri kontrolēt,

 

nav

pac ents zāles arī lieto.

vairs

 

Rivastigmīns jālieto divas reizes d enā – kopā ar rīta un vakara ēdienreizi. Kapsulas ir jānorij veselas.

Sākuma deva:

1,5 mg divaslesreizes dienā.

Devas titrēšana (pi lāgošana)

Sākumaādeva ir 1,5 mg divas reizes dienā. Ja šai devai ir laba panesamība vismaz divas nedēļas, to var paaugstin t īdz 3 mg divas reizes dienā. Sekojoša devas paaugstināšana līdz 4,5 mg un pēc tam līdz 6 Zmg divas reizes dienā arī pamatojas uz lietotās devas labu panesamību, un to var apsvērt vismaz pēc divu nedēļu iepriekšējās devas lietošanas.

Ja terapijas laikā tiek novērotas blakusparādības (t.i., slikta dūša, vemšana, sāpes vēderā vai ēstgribas zudums), ķermeņa masas samazināšanās vai ekstrapiramidālo simptomu pasliktināšanās (piemēram, trīce) pacientiem ar Parkinsona slimības izraisītu demenci, tās var reaģēt uz vienas vai vairāku devu izlaišanu. Ja blakusparādības pastāv, dienas deva uz laiku ir jāsamazina līdz iepriekšējai devai, kuras panesamība ir laba, vai arī terapija jāpārtrauc.

Uzturošā deva

Efektīva ir 3 līdz 6 mg liela zāļu deva divas reizes dienā. Lai panāktu maksimālu zāļu terapeitisko efektivitāti, pacientiem ir jādod visaugstākā maksimālā panesamā deva. Ieteicamā maksimālā dienas deva ir 6 mg divas reizes dienā. Uzturošo terapiju iespējams turpināt, kamēr vien pacientam saglabājas terapeitiskais efekts. Tādēļ rivastigmīna lietošanas sniegtais klīniskais ieguvums ir regulāri

jāpārvērtē, jo īpaši, ja pacients lieto mazāk kā 3 mg zāļu divas reizes dienā. Ja 3 mēnešu laikā uzturošās devas terapija pacientam nenodrošina pietiekamu demences simptomu samazinājumu, terapija ir jāpārtrauc. Nepieciešamība pārtraukt terapiju ir jāapsver arī tad, kad vairs nav tās efektivitātes pierādījumu.

Individuālu pacienta reakciju uz rivastigmīnu nav iespējams paredzēt. Tomēr lielāka ārstēšanas efektivitāte tika novērota Parkinsona slimības pacientiem ar vidēji smagas formas demenci. Līdzīgi, lielāka ārstēšanas efektivitāte tika novērota Parkinsona slimības pacientiem ar redzes halucinācijām (skatīt apakšpunktu 5.1).

Ar placebo kontrolēti terapijas efektivitātes pētījumi, kuru ilgums pārsniedz 6 mēnešus, nav veikti.

Terapijas atsākšana:tas Ja terapijas pārtraukums ir ilgāks par dažām dienām, to atsāk, lietojot pa 1,5 mg zāļu divas reizes

dienā. Devu pielāgo, kā norādīts iepriekš.

Nieru un aknu darbības traucējumi:jāievēro

Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem nieru vai aknu darbības traucējumiemistrdeva nav jāpielāgo. Tomēr sakarā ar to, ka šajā pacientu grupā zāļu iedarbība pastiprinās, ir rūpīgi ieteikumi, kas attiecas uz devas pielāgošanu un to, kā pacients individuāli panes zāles, jo pacien iem ar klīniski ğ

nozīmīgiem nieru vai aknu darbības traucējumiem blakusparādības var attī tīties biežāk (skatīt apakšpunktus 4.4 un 5.2).

Nav veikti pētījumi pacientiem ar smagiem aknu darbības t aucējumi m (skatīt apakšpunktu 4.4).

Bērni:

re

Rivastigmīns nav ieteicams lietošanai bērniem.

4.3 Kontrindikācijas

Šo zāļu lietošana ir kontrindicēta pacientiem ar:

- paaugstinātu jutību pret aktīvo vielu, citiem karbamātu atvasinājumiem vai jebkuru no zāļu

palīgvielām;

nav

devas. Lai samazinātu nevairsēlamo blakusparādību (piemēram, vemšanas) iespēju, gadījumā, ja terapija ir pārtraukta uz vairāk kā dažām dienām, tā ir jāatsāk ar 1,5 mg devu divas reizes dienā.

4.4 Īpaši brīdinājumi un p es rdzība lietošanā

Nevēlamo blakusparādību gadījumu biežums un smaguma pakāpe parasti pieaug, palielinot zāļu

Devas pie āgošana: N vēlamas blakusparādības (piemēram, hipertensija un halucinācijas pacientiem ar Alcheimera demenci un ekstrapiramidālo simptomu pasliktināšanos, īpaši trīci, pacientiem ar

Parkinsona slimības saistītu demenci) tiek novērotas drīz pēc devas palielināšanas. Tās var reaģēt uz

 

les

devas samazināšanu.ā

Citos gadījumos rivastigmīna terapija ir bijusi pārtraukta (skatīt apakšpunktu

4.8).

 

 

Z

 

 

Kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi, piemēram, slikta dūša, vemšana un caureja, ir atkarīgi no devas un var attīstīties, uzsākot terapiju un/vai palielinot devu (skatīt apakšpunktu 4.8) . Sievietēm šīs nevēlamās blakusparādības novēro biežāk. Pacientiem, kuriem attīstās ilgstošas vemšanas vai caurejas izraisītas dehidratācijas pazīmes vai simptomi, ja stāvoklis savlaicīgi diagnosticēts un ārstēts, jāveic intravenoza šķidruma ievade un devas samazināšana vai pārtraukšana. Dehidratācija var būt saistīta ar smagām komplikācijām.

Pacientiem ar Alcheimera slimību var samazināties ķermeņa masa. Holīnesterāzes inhibitoru, tai skaitā arī rivastigmīna, lietošana ir saistīta ar pacientu ķermeņa masas samazinājumu. Terapijas laikā ir jākontrolē pacienta ķermeņa masa.

Gadījumā, ja rodas spēcīga vemšana, kas saistīta ar rivastigmīna terapiju, nepieciešams veikt attiecīgu devas korekciju kā minēts apakšpunktā 4.2. Dažos gadījumos smaga vemšana izraisīja barības vada plīsumu (skatīt apakšpunktu 4.8). Šādi gadījumi konstatēti pārsvarā pēc devas palielināšanas vai gadījumos, kad lietotas lielas rivastigmīna devas.

Rivastigmīns uzmanīgi jāordinē pacientiem ar sinusa mezgla vājuma sindromu vai impulsu pārvades traucējumiem (sinoatriāla blokāde, atrioventrikulāra blokāde) (skatīt apakšpunktu 4.8).

Rivastigmīns var pastiprināt kuņģa skābes sekrēciju. Ja ar zālēm ārstē pacientus ar aktīvu kuņģa vai divpadsmitpirkstu zarnas čūlu, kā arī, ja tie ir tendēti uz minēto stāvokļu attīstību, ir jāievēro piesardzība.

Holīnesterāzes inhibitori piesardzīgi jāordinē pacientiem, kam anamnēzē ir astma vai obstruktīvas plaušu slimības.

Holinomimētiskās vielas var izraisīt vai saasināt urīnceļu aizsprostojumu un lēkmes. Ārs ējot šādi predisponētus pacientus, ir jāievēro piesardzība.

tas

Rivastigmīna lietošana pacientiem ar smagu Alcheimera slimības izraisītu demenciēvai ar Parkinsona

slimību saistītu demenci smagā formā, cita veida demenci, kā arī atm ņas

raucējumiem (piemēram,

vecuma izraisītu izziņas spējas samazinājumu), nav pētīta un tādēļ to nav

eteicams lietot šai pacientu

grupā.

istr

 

Tāpat kā citi holinomimētiskie līdzekļi, rivastigmīns var saasināt vai izraisīt ekstrapiramidālus

 

ğ

 

simptomus. Pacientiem ar Parkinsona slimību saistītu dem nci novērota stāvokļa pasliktināšanās

(ieskaitot bradikinēziju, diskinēziju, kustību koordinācijas t aucējumus) un pieaugoša trīces

intensitāte vai biežums (skatīt apakšpunktu 4.8). Dažos gadījumosrešie traucējumi noveda pie terapijas

pārtraukšanas (piemēram, trīces dēļ rivastigmīna grupā terapija tika pārtraukta 1,7% pacientu,

Pacientiem ar klīniski nozīmīgiem nieru vai navaknu darbības traucējumiem blakusparādības var attīstīties biežāk (skatīt apakšpunktus 4.2 un 5.2). Nav veikti pētījumi pacientiem ar smagiem

salīdzinot ar 0% placebo grupā). Šo blakusparādību g dījumā ieteicams veikt klīnisku novērošanu.

Īpašas pacientu grupas

aknu darbības traucējumiem. Tomēr Exelon drīkst lietot šajā pacientu grupā un nepieciešams veikt rūpīgu kontroli.

4.5 Miji darbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Pacientiem ar ķermeņa masu līdz 50 kg var rasties vairāk blakusparādību, un var būt lielāka

iespēja, ka terapija būs jāpārtrauc blakusparādību dēļ.

les

vairs

Kā holīnesterāzes inhibitors, anestēzijas laikā rivastigmīns var pastiprināt sukcinilholīna grupas miorelaksantuZ iedarbību. Lietojot anestēzijas līdzekļus jāievēro piesardzība. Ja nepieciešams, jāapsver iespēja veikt devas korekciju vai pagaidu ārstēšanas pārtraukšanu.

Ievērojot rivastigmīna farmakodinamikas īpatnības, to nav atļauts lietot vienlaicīgi ar citām holinomimētiskām vielām. Preparāts varētu traucēt antiholīnerģisko zāļu iedarbību.

Klīniskajos pētījumos ar veseliem brīvprātīgajiem farmakokinētiska mijiedarbība starp rivastigmīnu un digoksīnu, varfarīnu, diazepāmu vai fluoksetīnu nav novērota. Varfarīna inducētā protrombīna laika palielināšanās nav saistīta ar rivastigmīna lietošanu. Pēc vienlaicīgas digoksīna un rivastigmīna lietošanas nevēlamu ietekmi uz sirds impulsu pārvadi nenovēro.

Ievērojot zāļu vielmaiņas procesa īpatnības, metaboliska rakstura mijiedarbība ar citām zālēm ir maz ticama, lai gan rivastigmīns var inhibēt citu vielu vielmaiņas procesus, kuros ir iesaistīta butirilholīnesterāze.

4.6 Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

Klīniskie dati par rivastigmīna lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami. Žurkām un trušiem, izņemot gadījumus, kad devas lielums ir saistīts ar toksisku ietekmi uz mātes organismu, ietekme uz fertilitāti vai embrija/augļa attīstību nav novērota. Peri-/postnatālos pētījumos ar žurkām ir novērots grūsnības laika pieaugums. Rivastigmīnu grūtniecības laikā nevajadzētu lietot, ja vien nav absolūta nepieciešamība.

Rivastigmīns izdalās dzīvnieku pienā. Vai rivastigmīns izdalās mātes pienā cilvēkiem, nav zināms, tādēļ sievietēm, kuras lieto rivastigmīnu, bērnu zīdīt nav atļauts.

4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

 

 

 

 

tas

Alcheimera slimība var pakāpeniski vājināt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

 

 

ējošajam

Turklāt, rivastigmīns var izraisīt reiboņus un miegainību, galvenokārt terapijas sākumā v i l ikā, kad

palielina zāļu devu. Tā rezultātā rivastigmīns lielākā vai mazākā mērā ietekmē sp ju vadīt

 

istr

 

transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tādējādi pacientu ar demenci, ku

saņem rivastigmīnu,

spēja turpināt vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, ir jāvērtē ā s

 

 

ārstam,

izmantojot parastās metodes.

 

 

 

 

4.8Nevēlamās blakusparādības

 

ğ

Visbiežāk aprakstītā zāļu lietošanas izraisītās nevēlamās blakusparādības izpaužas kuņģa-zarnu traktā,

tai skaitā nelabums (38%) un vemšana (23%), it īpaši tās izpaužas laikā, kad pielāgo zāļu devu.

 

nav

Klīniskajos pētījumos ir konstatēts, ka attiecībā uz ne ēlamām blakusparādībām kuņģa-zarnu traktā

un ķermeņa masas zudumu, sieviešu dzimuma pacientes, salīdzinotrear vīriešiem, ir jutīgākas.

Tālāk 1.tabulā nosauktās nevēlamās blakusp rādīb s ir novērotas ar rivastigmīmu ārstētiem

Alcheimera demences slimniekiem.

 

vairs

Nevēlamās blakusparādības 1.tabulā ir

akārtotas atbilstoši MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijai un

biežuma kategorijai. Biežuma katego

jas ir definētas izmantojot sekojošu iedalījumu: ļoti bieži

(≥1/10); bieži (≥1/100 līdz <1/10); etāk (≥1/1 000 līdz <1/100); reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000); ļoti

reti (<1/10 000); nav zināmi (nev

noteikt pēc pieejamiem datiem).

1.tabula *

 

 

 

 

 

 

Infekcijas un infe tācijas

 

 

 

 

 

 

Ļoti reti

 

 

Urīnceļu infekcijas

 

 

Vielmaiņas un uztures traucējumi

 

 

les

 

 

Ļoti bieži

 

 

Anoreksija

ā

 

 

Nav zināmi

 

 

Dehidratācija

Z

 

 

 

Psihiskie traucējumi

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

Uzbudinājums

 

 

 

 

Bieži

 

 

Apjukums

 

 

 

 

Retāk

 

 

Bezmiegs

 

 

 

 

Retāk

 

 

Depresija

 

 

 

 

Ļoti reti

 

 

Halucinācijas

 

 

 

 

 

 

Nav zināmi

 

 

Agresivitāte, nemiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nervu sistēmas traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti bieži

 

 

Reiboņi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Galvassāpes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Miegainība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Trīce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retāk

 

 

 

Sinkopes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reti

 

 

 

Krampji

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti reti

 

 

Extrapiramidālie simptomi (ieskaitot Parkinsona limības

 

 

 

 

pasliktinājumu)

 

 

 

 

Sirds funkcijas traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reti

 

 

 

Stenokardija

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti reti

 

 

Sirds aritmija (piem., bradikardija, a iovent ikulāra blokāde,

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

prikškambaru fibrilācija un tahikardija)

 

Nav zināmi

 

 

Sinusa mezgla vājums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asinsvadu sistēmas traucējumi

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti reti

 

 

Hipertensija

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti bieži

 

 

Slikta dūša

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti bieži

 

 

Vemš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti bieži

 

 

Caureja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Sāpes vēderā un dispepsija

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

Reti

 

 

 

Kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūla

 

 

 

 

 

 

Ļoti reti

 

 

Asiņošana kuņģa-zarnu traktā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti reti

 

 

Pankreatīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezināmi

 

vairs

Dažos gadījumos novēroja stipru vemšanu, kas izraisīja

 

 

 

barības vada plīsumu (skatīt apakšpunktu 4.4).

Aknu un/vai žu ts izvades sistēmas

 

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

Retāk

 

les

 

Aknu darbības analīžu parametru palielinājums

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav zin mi

 

 

Hepatīts

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Ādas un zemādas audu bojājumi

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Hiperhidroze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reti

 

 

 

Izsitumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav zināmi

 

 

Nieze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas

 

 

 

 

 

ievadīšanas vietā

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Vājums un astēnija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Savārgums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retāk

Kritieni

 

 

Izmeklējumi

 

 

 

Bieži

Ķermeņa masas zudums

 

 

2.tabula norādītas blakusparādības, kas novērotas ar rivastigmīnu ārstētiem pacientiem, kuriem ir ar Parkinsona slimību saistīta demence.

2.tabula

Vielmaiņas un uztures traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Anoreksija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Dehidratācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psihiskie traucējumi

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Bezmiegs

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Trauksme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Nemiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav zināmi

 

Agresivitāte

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

Nervu sistēmas traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti bieži

 

 

Trīce

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Reibonis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Mieg inība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Galvassāpes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Parkinsona slimības pasliktināšanās

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Bradikinēzija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Diskinēzija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retāk

 

 

 

Distonija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sirds funkcijas traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Bradikardija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retāk

 

les

 

Kambaru fibrilācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retāk

ā

 

Atrioventrikulāra blokāde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti bieži

 

 

Slikta dūša

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti bieži

 

 

Vemšana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Caureja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Sāpes vēderā un dispepsija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Siekalu hipersekrēcija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aknu un/vai žults izvades sistēmas

 

 

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

Hepatīts
Hiperhidroze
Muskuļu rigiditāte
Vājums un astēnija

Nav zināmi

Ādas un zemādas audu bojājumi

Bieži

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Bieži

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Bieži

Bieži

Izmaiņas gaitā

 

 

 

 

 

 

tas

3. tabulā norādīts pacientu skaits un procentuālais daudzums no specifiska 24 nedēļu klīniskā

pētījuma ar rivastigmīna pacientiem, kuriem ir ar Parkinsona slimību saistīta demence, ar iepriekš

noteiktām blakusparādībām, kas var liecināt par Parkinsona slimības simptomu pasliktināšanos.

3.tabula

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iepriekš noteiktas blakusparādības, kas var

Rivastigmīns

 

Placebo

liecināt par Parkinsona slimības simptomu

 

 

istr

pasliktināšanos pacientiem, kuriem ir ar

 

n (%)

 

 

ğ

n (%)

Parkinsona slimību saistīta demence

 

 

 

 

 

 

 

 

Pētītie pacienti kopā

 

 

362 (100)

 

 

179 (100)

 

re

 

 

Pacienti ar iepriekš noteiktu blakusparādību(ām)

99 (27,3)

 

28 (15,6)

kopā

 

 

 

 

 

 

 

Trīce

 

 

 

37 (10,2)

 

 

7 (3,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritiens

 

 

 

21 (5,8)

 

 

11 (6,1)

 

nav

 

 

 

Parkinsona slimība (pasliktināšanā )

12 (3,3)

 

 

2 (1,1)

 

 

 

 

 

 

 

Siekalu hipersekrēcija

 

 

5 (1,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskinēzija

 

 

 

5 (1,4)

 

 

1 (0,6)

 

 

 

 

 

 

 

Parkinsonisms

vairs

 

8 (2,2)

 

 

1 (0,6)

 

 

 

 

 

 

Hipokinēzija

 

 

1 (0,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kustību traucējumi

 

 

1 (0,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bradikinēzija

 

 

9 (2,5)

 

 

3 (1,7)

 

les

 

 

 

 

 

 

Distonija

 

 

 

3 (0,8)

 

 

1 (0,6)

ā

 

 

 

 

 

 

Patoloģiska gaita

 

 

5 (1,4)

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Muskuļu rigiditāte

 

 

1 (0,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Līdzsvara traucējumi

 

 

3 (0,8)

 

 

2 (1,1)

 

 

 

 

 

 

Skeleta muskuļu stīvums

 

3 (0,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drebuļi

 

 

 

1 (0,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorā disfunkcija

 

 

1 (0,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9Pārdozēšana

Simptomi

Vairums nejaušas pārdozēšanas gadījumu nav saistīts ne ar kādām klīniskām izpausmēm un simptomiem. Gandrīz visi pacienti terapiju ar rivastigmīnu turpināja. Ja simptomi parādījās, to izpausmes bija nelabums, vemšana, caureja, hipertensija vai halucinācijas. Sakarā ar zināmo holīnesterāzes inhibitoru vagotonisko ietekmi uz sirds darbības ātrumu, ir iespējama arī bradikardija un/vai sinkopes. Vienā gadījumā bija ieņemti 46 mg zāļu. Pēc konservatīvas terapijas 24 stundu laikā pacients pilnībā atlaba.

Terapija

Tā kā rivastigmīna plazmas pusperiods ir 1 stunda un acetilholīnesterāzes inhibīcija ilgst aptuveni 9 stundas, zāļu asimptomātiskas pārdozēšanas gadījumā ir ieteicams turpmāko 24 stundu laikā nākamās rivastigmīna devas neieņemt. Ja pārdozēšana ir izraisījusi smagu nelabumu un vemšanu, ir jāapsver nepieciešamība lietot antiemētiskos līdzekļus. Nepieciešamības gadījumā, parādoties citām nevēlamām blakusparādībām, jāveic atbilstoša simptomātiska terapija.

Masīvas pārdozēšanas gadījumā var lietot atropīnu. Ieteicamā sākuma deva ir 0,03 mg/kg ropīna

sulfāta intravenozi. Nākamo atropīna devu lielums ir atkarīgs no pacienta klīniskās reakcijas. Kā

antidotu izmantot skopolamīnu nav ieteicams.

tas

 

ē

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1 Farmakodinamiskās īpašības

istr

 

ğ

Farmakoterapeitiskā grupa: antiholīnesterāzes, ATĶ kods: N06DA03

Rivastigmīns ir karbamātu grupas acetil- un butirilholīnesterāzesreinhibitors. Uzskata, ka tas, palēninot

funkcionāli neskartu holīnerģisko neironu izd lītā

cetilholīna noārdīšanos, atvieglo holīnerģisko

Rivastigmīns mijiedarbojas ar mērķa fermentiemnavun veido kovalenti saistītus kompleksus, kas fermentus uz laiku inaktivē. Jaunam, ve elam cilvēkam perorāla, 3 mg liela zāļu deva pirmo 1,5

nervu impulsu pārraidi. Tādējādi rivastigmīns r uzl bot izziņas spējas, kur mediators ir acetilholīns, deficīta stāvokli ar Alcheimera un Parki so a slimību saistītas demences gadījumā.

stundu laikā pēc zāļu ieņemšanas acet lholīnesterāzes (acethylcholinesterase - AChE) aktivitāti CSŠ (cerobraspinālajā šķidrumā) m z na par aptuveni 40%. Sākotnējā līmenī fermenta aktivitāte atjaunojas aptuveni 9 stundas pēc t m, kad ir bijusi sasniegta maksimālā inhibīcijas pakāpe. Pacientiem ar Alcheimera slimību AChE inhibīcija CSŠar rivastigmīnu, ja deva ir līdz pat 6 mg divas reizes dienā (lielākā te tētā de a), ir atkarīga no tā devas lieluma. Butirilholīnesterāzes aktivitātes

inhibīcija CSŠ 14 pacientiem ar Alcheimera slimību, kurus ārstēja ar rivastigmīnu, bija līdzīga AChE

inhibīcijai.

vairs

 

Alcheimera demences klīniskie pētījumi

les

Rivastigmīna efektivitāte ir pierādīta, izmantojot trīs neatkarīgus, šajā nozarē izmantotus vērtēšanas

testus,āko periodiski veica 6 mēnešus ilgo terapijas periodu laikā. Šie testi ir ADAS-Cog (uz izpildes

kvalitāti balstīti izziņas spējas mērījumi), CIBIC-Plus (vispusīgs globāls ārsta veikts pacienta

novērtējums,Z pievienojot aprūpes speciālista aptaujas datus) un PDS (aprūpes speciālista veikts

ikdienas aktivitāšu izpildes, tai skaitā personīgās higiēnas, ēšanas, ģērbšanās, mājsaimniecības darbību, kā iepirkšanās, spēja orientēties apkārtējā vidē un darbību, kas saistītas ar finansēm, u.t.t.), vērtējums.

Pētījumā iesaistītiem pacientiem MMSE (Mini-Mental State Examination, Mini psihiskā stāvokļa izmeklēšanas) vērtējums bija 10 – 24.

Veikti trīs pivotāli 26 nedēļu, daudzcentru pētījumi vieglas vai vidēji smagas Alcheimera slimības pacientiem, divos no tiem tika lietotas elastīgas devas. Šo pētījumu rezultāti, kas iegūti no pacientiem, kuriem novēroja klīniski nozīmīgu uzlabošanos, ir apkopoti 4. tabulā. (turpmāk). Šajos pētījumos

klīniski atbilstošs uzlabojums tika definēts kā a priori ne mazāk kā 4 punktus liels ADAS-Cog rezultātu uzlabojums, CIBIC-Plus uzlabojums vai ne mazāk kā 10% liels PDS uzlabojums.
Turklāt, tabulā ir iekļauta arī reakcijas post-hoc definīcija. Sekundārās definīcijas gadījumā nepieciešams 4 vai vairāk punktus liels ADAS-Cog rezultātu uzlabojums, kā arī, lai nevājinātos CIBIC-Plus un PDS rezultāti. Vidējā zāļu dienas deva pētījuma dalībniekiem, kas tika iekļauti 6 līdz 12 mg grupā, atbilstoši šai definīcijai bija 9,3 mg. Ir būtiski atzīmēt, ka šīs indikācijas gadījumā faktori atšķiras, un tiešs atšķirīgu zāļu lietošanas rezultātu salīdzinājums šai gadījumā nav derīgs.
4.tabula

 

 

Pacienti (%), kam novēro klīniski nozīmīgu reakciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārstētie pacienti

 

Pēdējās kontroles rezultāti

 

 

 

 

 

 

 

Reakcijas vērtējuma

 

Rivastigmīns

Placebo

 

Rivastigmīns

Pl cebo

kritērijs

 

6–12 mg

N=472

 

 

6–12 mg

N=444

 

 

N=473

 

 

 

 

N=379

tas

ADAS-Cog: uzlabojums ne

 

21***

 

 

 

25***

mazāk kā 4 punkti

 

 

 

 

 

 

ē

 

CIBIC-Plus: uzlabojums

 

29***

 

 

 

32***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDS: uzlabojums nemazāk kā

 

26***

 

 

 

30***

10%

 

 

 

 

 

istr

 

ADAS-Cog uzlabojums ne

 

10*

 

ğ

12**

mazāk kā 4 punkti,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

nepasliktinās CIBIC-Plus un

 

 

 

 

 

 

PDS

 

 

 

 

 

 

* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001

 

 

 

 

 

 

 

Ar Parkinsona slimību saistītas demences klī iskie pētījumi

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

Rivastigmīna efektivitāte ar Parkinsona slimību saistītas demences gadījumā pierādīta 24 nedēļu

daudzcentru, dubultmaskētā, placebo kontrolētā pamatpētījumā un tā 24 nedēļu atklātā pagarinājuma fāzē. Šajā pētījumā iekļautajiem pac entiem MMSE (Mini-Mental State Examination, Mini psihiskā stāvokļa izmeklēšanas) vērtējums b ja 10 – 24. Efektivitāte noteikta, lietojot divas neatkarīgas skalas, pēc kurām veica regulāru novērtēš nu 6 mēnešus ilgā terapijas periodā, kā redzams tālāk 5. tabulā:

ADAS-Cog (izziņas spēj

mērījums) un vispārējais ADCS-CGIC (Alzheimer’s Disease Cooperative

Study-Clinician’s Global Impression of Change) mērījums.

 

 

 

5.tabula

 

vairs

 

 

 

 

 

Ar Parkinsona imību

 

ADAS-Cog

 

ADAS-Cog

ADCS-CGIC

 

ADCS-CGIC

saistīta demence

 

Rivastigmīns

 

Placebo

Rivastigmīns

 

Placebo

ITT + RDO grupa

 

(n=329)

 

(n=161)

(n=329)

 

(n=165)

 

les

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Vidēji ± SD

 

23,8±10,2

 

24,3±10,5

n/p

 

n/p

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidēji pēc 24 nedēļām ±

 

2,1±8,2

 

-0,7±7,5

3,8±1,4

 

4,3±1,5

SD

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapijas korekcijas

 

 

2,881

 

n/p

izmaiņa

 

 

 

 

 

 

 

 

p vērtība, salīdzinot ar

 

 

<0,0011

 

0,0072

placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

ITT - LOCF grupa

 

(n=287)

 

(n=154)

(n=289)

 

(n=158)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidēji ± SD

 

 

24,0±10,3

 

24,5±10,6

n/p

 

n/p

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidēji pēc 24 nedēļām ±

 

2,5±8,4

 

-0,8±7,5

3,7±1,4

 

4,3±1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapijas korekcijas

3,541

n/p

izmaiņa

 

 

 

 

p vērtība, salīdzinot ar

<0,0011

<0,0012

placebo

 

 

 

 

1ANCOVA par faktoriem izvirzot terapiju un valsti un sākotnējo ADAS-Cog mērījumu izmantojot kā kovarianci. Pozitīvas izmaiņas norāda uz stāvokļa uzlabošanos.

2Vidējie dati liecina par piemērotību, kategoriskā analīze veikta, izmantojot van Elterena testu.

ITT: Intent-To-Treat (paredzētais ārstēto pacientu skaits); RDO: Retrieved Drop Outs (pacienti, kas atjaunoti pēc izstāšanās); LOCF: Last Observation Carried Forward (iepriekš veikta pēdējā novērošana).

Lai gan terapijas efektivitāte tika novērota visās pētījuma pacientu grupās, izvērtējot datus novēroja, ka lielāka ārstēšanas efektivitāte tika novērota Parkinsona slimības pacientiem ar vidēji sm g

formas demenci. Līdzīgi, lielāka ārstēšanas efektivitāte tika novērota Parkinsona slimīb

 

p cientiem

ar redzes halucinācijām (skatīt 6.tabulu).

 

 

 

 

 

tas

6.tabula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar Parkinsona slimību

 

ADAS-Cog

 

ADAS-Cog

 

ADAS-Cog

 

 

ADAS-Cog

saistīta demence

 

Rivastigmīns

 

Placebo

 

 

R va gmīns

 

 

Placebo

 

 

 

Pacienti ar redzes halucinācijām

 

Pacienti bez redzes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halucinācijām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

ITT + RDO grupa

 

(n=107)

 

(n=60)

 

(n=220)

 

 

 

(n=101)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidēji ± SD

 

25,4±9,9

 

27,4±10,4

 

23,1±10,4

 

 

 

22,5±10,1

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

Vidēji pēc 24 nedēļām ±

 

1,0±9,2

 

-2,1±8,3

 

2,6±7,6

 

 

 

0,1±6,9

SD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapija korekcijas

 

 

4,271

 

 

 

2,091

 

 

izmaiņa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p vērtība, salīdzinot ar

 

 

0,0021

 

 

0,0151

 

placebo

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pac enti ar vidēji smagas formas

 

Pacienti ar vieglas formas

 

 

 

demenci (MMSE 10-17)

 

 

demenci (MMSE 18-24)

ITT + RDO grupa

 

(n=87)

 

(n=44)

 

(n=237)

 

 

 

(n=115)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidēji ± SD

 

32,6±10,4

 

33,7±10,3

 

20,6±7,9

 

 

 

20,7±7,9

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidēji pēc 24 n dēļām ±

 

2,6±9,4

 

-1,8±7,2

 

1,9±7,7

 

 

 

-0,2±7,5

SD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapija kor kcijas

 

 

4,731

 

 

 

2,141

 

 

izmaiņa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

p vērtība, salīdzinot ar

 

 

0,0021

 

 

0,0101

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ANCOVA par faktoriem

izvirzot terapiju un valsti un sākotnējo

ADAS-Cog mērījumu izmantojot kā

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kovarianci. Pozitīvas izmaiņas norāda uz stāvokļa uzlabošanos.

 

 

 

 

 

 

ITT: Intent-To-Treat (paredzētais ārstēto pacientu skaits); RDO: Retrieved Drop Outs (pacienti, kas atjaunoti pēc izstāšanās).

5.2 Farmakokinētiskās īpašības

Absorbcija

Rivastigmīns ātri un pilnīgi absorbējas. Tā augstākā koncentrācija iestājas aptuveni pēc 1 stundas. Rivastigmīna un tā mērķa fermenta mijiedarbības rezultātā vielas biopieejamība ir aptuveni 1,5 reizes lielāka, nekā gaidāms, palielinot devu. 3 mg lielas devas absolūtā biopieejamība ir aptuveni 36±13%.

Rivastigmīna ieņemšana kopā ar barību aizkavē absorbciju (tmax) par 90 minūtēm, samazina Cmax un par aptuveni 30% palielina AUC.

Izkliede

Rivastigmīna saistība ar olbaltumvielām ir aptuveni 40%. Tas viegli šķērso hematoencefālisko barjeru un tā šķietamais izkliedes tilpums ir robežās no 1,8 līdz 2,7 l/kg.

Vielmaiņa

Rivastigmīns ātri un plaši metabolizējas (tā plazmas pusperiods ir aptuveni 1 stunda). Primārais vielmaiņas process, kā rezultātā rodas dekarbamilēts metabolīts, ir hidrolīze, kur mediators ir holīnesterāze. In vitro šis vielmaiņas produkts acetilholīnesterāzi inhibē minimāli (<10%). Pamatojoties uz pierādījumiem, kas iegūti in vitro un pētījumos ar dzīvniekiem, galvenie citohroma P450 izofermenti rivastigmīna vielmaiņas procesos piedalās minimāli. Pēc 0,2 mg lielas intravenozas rivastigmīna devas tā kopējais plazmas klīrenss ir aptuveni 130 l/h. Pēc 2,7 mg intravenoz devas tas samazinās līdz 70 l/h.

Ekskrēcija

istr

Urīnā neizmainītu rivastigmīnu nekonstatē. Galvenais zāļu izvades veids ir ā vielmaiņastas

produktu ekskrēcija caur nierēm. Pēc ar 14C iezīmēta rivastigmīna ievades eksk ēcijacaur nierēm ir

ātra un gandrīz pilnīga (>90%) 24 stundu laikā. Mazāk kā 1% ievadītās devas izdalās ar fēcēm.

Gados vecāki pacienti

 

ğ

Lai gan gados vecākiem pacientiem, salīdzinot ar jauniem, v s li m brīvprātīgajiem, rivastigmīna

biopieejamība ir augstāka, pētot pacientus ar Alcheimera slimību, kuru vecums ir no 50 līdz

 

nav

92 gadiem, pierādījumi par biopieejamības izmaiņām, palielinotiesrepacienta vecumam, nav iegūti.

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

 

u darbības traucējumiem rivastigmīna Cmax ir par

Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem ak

Pacientiem ar Alcheimera slimību rivastigmīna vai dekarbamilētā v elma ņas produkta kumulāciju nenovēro.

aptuveni 60%, bet AUCvairs– vairāk kā divas reizes lielāks kā veseliem cilvēkiem.

Pacienti ar nieru darbības traucējum em

Salīdzinot ar veselu cilvēku, p c ent em ar vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem rivastigmīna Cmax un AUC ir aptuveni div reizes lielāki, tomēr smagu nieru darbības traucējumu gadījumā Cmax

un AUC izmaiņas neno ēro.

5.3 Preklīnileskie dati par drošību

Atkārtotu d vu toksicitātes pētījumi ar žurkām pelēm un suņiem uzrāda vienīgi efektus, kas saistīti ar pastiprinātu farmakoloģisko iedarbību. Toksiska ietekme uz mērķa orgāniem nav novērota. Sakarā ar izmantotoZdzīvnieku modeļu jutību iedarbības uz cilvēku drošības robeža netika sasniegta.

Izņemot hromosomu aberācijas testu ar cilvēka perifērajiem leikocītiem, izmantojot zāļu iedarbību, kas 104 reizes pārsniedz maksimālo klīniskajā praksē izmantojamo iedarbību, standarta in vivo un in vitro testu komplektā mutagēna rivastigmīna iedarbība nav konstatēta. Arī kodoliņu testa in vivo rezultāti ir negatīvi.

Pētījumos ar žurkām un pelēm, izmantojot maksimālās panesamās devas, pierādījumi par zāļu karcinogenitāti nav iegūti, lai gan rivastigmīna un tā vielmaiņas produktu iedarbība bija vājāka kā cilvēkam. Standartizējot pēc ķermeņa virsmas laukuma, rivastigmīna un tā vielmaiņas produktu iedarbība bija aptuveni vienāda ar maksimālo cilvēkam ieteikto devu – 12 mg dienā. Tomēr, salīdzinot ar maksimālo devu cilvēkam, dzīvnieki saņēma aptuveni 6 reizes lielāku devu.

Rivastigmīns šķērso dzīvnieku placentāro barjeru un izdalās mātes pienā. Pētot perorālu devu ietekmi uz grūsnām žurkām un trušiem, zāļu teratogenitāte nav pierādīta.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1 Palīgvielu saraksts

Kapsulas saturs

Mikrokristāliskā celuloze

Hipromeloze

Koloīdais bezūdens silīcija dioksīds

Magnija stearāts

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Kapsulas apvalks

 

 

 

tas

Sarkanais dzelzs oksīds (E 172)

 

 

 

Dzeltenais dzelzs oksīds (E 172)

 

 

 

Titāna dioksīds (E 171)

 

 

 

Želatīns

 

 

ē

Tinte, kuru lieto apdrukai - Melna S-1-17822/S-1-17823

 

istr

 

Šellakas glazūra-45%

 

 

 

Dzelzs melnais oksīds

 

 

 

Amonija hidroksīds

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

Nesaderība

 

ğ

 

 

re

 

 

Nav piemērojama.

nav

 

 

6.3

Uzglabāšanas laiks

 

 

 

2 gadi

 

 

 

6.4

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

 

 

 

 

 

 

 

Zālēm nav nepieciešami īp ši uzgl bāšanas apstākļi.

 

 

 

6.5 Iepakojuma veids un saturs

 

 

 

 

- ABPE tablešu konteinersvairsar polipropilēna vāciņu un indukcijas aizdari: 250 kapsulas.

-

28, 56 vai 112 kap ulas caurspīdīgos PVH/Alu caurspiežamos blisteros.

 

- 50 x 1 kapsu as PVH/Alu caurspiežamos, perforētos vienas reizes devas blisteros.

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai <un norādījumi par sagatavošanu lietošanai>

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10, 3542 DR Utrecht

Nīderlande

8. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/09/513/011

EU/1/09/513/012

EU/1/09/513/013

EU/1/09/513/014

EU/1/09/513/015

9. REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

17/04/2009

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

 

 

 

 

 

istr

tas

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras mājas lapā

http://www.ema.europa.eu/.

 

 

ē

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Rivastigmine Teva 6 mg cietās kapsulas

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra kapsula satur rivastigmīna hidrogēntartātu, kas atbilst 6 mg rivastigmīna (Rivastigminum).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.

ZĀĻU FORMA

tas

Cietā kapsula.

ē

Oranžs vāciņš ar apdruku „R” un miesas krāsas korpuss ar apdruku „6”.

 

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

 

4.1 Terapeitiskās indikācijas

 

 

istr

Simptomātiska viegli vai vidēji izteiktas Alcheimera slimības t apija.

 

ğ

Simptomātiska viegli vai vidēji izteiktas demences terapija paci nti m ar idiopātisku Parkinsona

slimību.

re

 

 

 

4.2 Devas un lietošanas veids

Terapija jāsāk un jākontrolē ārstam ar Alcheimera demences vai ar Parkinsona slimību saistītas demences diagnostikas un terapijas pieredzi. Slimību diagnosticē, ievērojot pašlaik spēkā esošās

vadlīnijas. Terapiju ar rivastigmīnu atļauts ākt tikai tad, ja ir pieejams aprūpes speciālists, kam ir

iespēja regulāri kontrolēt,

 

nav

pac ents zāles arī lieto.

vairs

 

Rivastigmīns jālieto divas reizes d enā – kopā ar rīta un vakara ēdienreizi. Kapsulas ir jānorij veselas.

Sākuma deva:

1,5 mg divaslesreizes dienā.

Devas titrēšana (pi lāgošana)

Sākumaādeva ir 1,5 mg divas reizes dienā. Ja šai devai ir laba panesamība vismaz divas nedēļas, to var paaugstin t īdz 3 mg divas reizes dienā. Sekojoša devas paaugstināšana līdz 4,5 mg un pēc tam līdz 6 Zmg divas reizes dienā arī pamatojas uz lietotās devas labu panesamību, un to var apsvērt vismaz pēc divu nedēļu iepriekšējās devas lietošanas.

Ja terapijas laikā tiek novērotas blakusparādības (t.i., slikta dūša, vemšana, sāpes vēderā vai ēstgribas zudums), ķermeņa masas samazināšanās vai ekstrapiramidālo simptomu pasliktināšanās (piemēram, trīce) pacientiem ar Parkinsona slimības izraisītu demenci, tās var reaģēt uz vienas vai vairāku devu izlaišanu. Ja blakusparādības pastāv, dienas deva uz laiku ir jāsamazina līdz iepriekšējai devai, kuras panesamība ir laba, vai arī terapija jāpārtrauc.

Uzturošā deva

Efektīva ir 3 līdz 6 mg liela zāļu deva divas reizes dienā. Lai panāktu maksimālu zāļu terapeitisko efektivitāti, pacientiem ir jādod visaugstākā maksimālā panesamā deva. Ieteicamā maksimālā dienas deva ir 6 mg divas reizes dienā. Uzturošo terapiju iespējams turpināt, kamēr vien pacientam saglabājas terapeitiskais efekts. Tādēļ rivastigmīna lietošanas sniegtais klīniskais ieguvums ir regulāri

jāpārvērtē, jo īpaši, ja pacients lieto mazāk kā 3 mg zāļu divas reizes dienā. Ja 3 mēnešu laikā uzturošās devas terapija pacientam nenodrošina pietiekamu demences simptomu samazinājumu, terapija ir jāpārtrauc. Nepieciešamība pārtraukt terapiju ir jāapsver arī tad, kad vairs nav tās efektivitātes pierādījumu.

Individuālu pacienta reakciju uz rivastigmīnu nav iespējams paredzēt. Tomēr lielāka ārstēšanas efektivitāte tika novērota Parkinsona slimības pacientiem ar vidēji smagas formas demenci. Līdzīgi, lielāka ārstēšanas efektivitāte tika novērota Parkinsona slimības pacientiem ar redzes halucinācijām (skatīt apakšpunktu 5.1).

Ar placebo kontrolēti terapijas efektivitātes pētījumi, kuru ilgums pārsniedz 6 mēnešus, nav veikti.

Terapijas atsākšana:

 

 

Ja terapijas pārtraukums ir ilgāks par dažām dienām, to atsāk, lietojot pa 1,5 mg zāļu divas reizes

dienā. Devu pielāgo, kā norādīts iepriekš.

 

 

Tomēr sakarā ar to, ka šajā pacientu grupā zāļu iedarbība pastiprinās, ir rūpīgi jāievēro ieteikumi, kas

Nieru un aknu darbības traucējumi:

 

istr

Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem nieru vai aknu darbības traucējumiem devatasnav jāpielāgo.

attiecas uz devas pielāgošanu un to, kā pacients individuāli panes zāle , jo pacien iem ar klīniski

 

ğ

nozīmīgiem nieru vai aknu darbības traucējumiem blakusparādības var attī tīties biežāk (skatīt

apakšpunktus 4.4 un 5.2).

 

 

Nav veikti pētījumi pacientiem ar smagiem aknu darbības t aucējumi m (skatīt apakšpunktu 4.4).

Bērni:

re

 

Rivastigmīns nav ieteicams lietošanai bērniem.

 

4.3Kontrindikācijas

Šo zāļu lietošana ir kontrindicēta pacientiem ar:

- paaugstinātu jutību pret aktīvo vielu, citiem karbamātu atvasinājumiem vai jebkuru no zāļu

palīgvielām;

nav

devas. Lai samazinātu nevairsēlamo blakusparādību (piemēram, vemšanas) iespēju, gadījumā, ja terapija ir pārtraukta uz vairāk kā dažām dienām, tā ir jāatsāk ar 1,5 mg devu divas reizes dienā.

4.4 Īpaši brīdinājumi un p es rdzība lietošanā

Nevēlamo blakusparādību gadījumu biežums un smaguma pakāpe parasti pieaug, palielinot zāļu

Devas pie āgošana: N vēlamas blakusparādības (piemēram, hipertensija un halucinācijas pacientiem ar Alcheimera demenci un ekstrapiramidālo simptomu pasliktināšanos, īpaši trīci, pacientiem ar

Parkinsona slimības saistītu demenci) tiek novērotas drīz pēc devas palielināšanas. Tās var reaģēt uz

 

les

devas samazināšanu.ā

Citos gadījumos rivastigmīna terapija ir bijusi pārtraukta (skatīt apakšpunktu

4.8).

 

 

Z

 

 

Kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi, piemēram, slikta dūša, vemšana un caureja, ir atkarīgi no devas un var attīstīties, uzsākot terapiju un/vai palielinot devu (skatīt apakšpunktu 4.8). Sievietēm šīs nevēlamās blakusparādības novēro biežāk. Pacientiem, kuriem attīstās ilgstošas vemšanas vai caurejas izraisītas dehidratācijas pazīmes vai simptomi, ja stāvoklis savlaicīgi diagnosticēts un ārstēts, jāveic intravenoza šķidruma ievade un devas samazināšana vai pārtraukšana. Dehidratācija var būt saistīta ar smagām komplikācijām.

Pacientiem ar Alcheimera slimību var samazināties ķermeņa masa. Holīnesterāzes inhibitoru, tai skaitā arī rivastigmīna, lietošana ir saistīta ar pacientu ķermeņa masas samazinājumu. Terapijas laikā ir jākontrolē pacienta ķermeņa masa.

Gadījumā, ja rodas spēcīga vemšana, kas saistīta ar rivastigmīna terapiju, nepieciešams veikt attiecīgu devas korekciju kā minēts apakšpunktā 4.2. Dažos gadījumos smaga vemšana izraisīja barības vada plīsumu (skatīt apakšpunktu 4.8). Šādi gadījumi konstatēti pārsvarā pēc devas palielināšanas vai gadījumos, kad lietotas lielas rivastigmīna devas.

Rivastigmīns uzmanīgi jāordinē pacientiem ar sinusa mezgla vājuma sindromu vai impulsu pārvades traucējumiem (sinoatriāla blokāde, atrioventrikulāra blokāde) (skatīt apakšpunktu 4.8).

Rivastigmīns var pastiprināt kuņģa skābes sekrēciju. Ja ar zālēm ārstē pacientus ar aktīvu kuņģa vai divpadsmitpirkstu zarnas čūlu, kā arī, ja tie ir tendēti uz minēto stāvokļu attīstību, ir jāievēro piesardzība.

Holīnesterāzes inhibitori piesardzīgi jāordinē pacientiem, kam anamnēzē ir astma vai obstruktīvas plaušu slimības.

 

ē

Holinomimētiskās vielas var izraisīt vai saasināt urīnceļu aizsprostojumu un l kmes. Ārs ējot šādi

predisponētus pacientus, ir jāievēro piesardzība.

istr

tas

 

Rivastigmīna lietošana pacientiem ar smagu Alcheimera slimības izra

ītu demenci vai ar Parkinsona

ğ

 

slimību saistītu demenci smagā formā, cita veida demenci, kā arī atm ņas traucējumiem (piemēram, vecuma izraisītu izziņas spējas samazinājumu), nav pētīta un tādēļ to nav eteicams lietot šai pacientu grupā.

Tāpat kā citi holinomimētiskie līdzekļi, rivastigmīns var saasināt vai izraisīt ekstrapiramidālus

simptomus. Pacientiem ar Parkinsona slimību saistītu demenci novērota stāvokļa pasliktināšanās

nav

 

(ieskaitot bradikinēziju, diskinēziju, kustību koordinācijas traucējumus)re

un pieaugoša trīces

intensitāte vai biežums (skatīt apakšpunktu 4.8). D žos gadījumos šie traucējumi noveda pie terapijas pārtraukšanas (piemēram, trīces dēļ rivastigmīna grupā terapija tika pārtraukta 1,7% pacientu, salīdzinot ar 0% placebo grupā). Šo blakusparādību gadījumā ieteicams veikt klīnisku novērošanu.

Īpašas pacientu grupas vairs

Pacientiem ar klīniski nozīmīg em n e u vai aknu darbības traucējumiem blakusparādības var attīstīties biežāk (skatīt apakšpunktus 4.2 un 5.2). Nav veikti pētījumi pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem. Tomēr Exelon drīkst lietot šajā pacientu grupā un nepieciešams veikt rūpīgu kontroli.

Pacientiem arlesķermeņa masu līdz 50 kg var rasties vairāk blakusparādību, un var būt lielāka iespēja, ka terapija būs jāpārtrauc blakusparādību dēļ.

4.5 āMiji darbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Zholīnester zes inhibitors, anestēzijas laikā rivastigmīns var pastiprināt sukcinilholīna grupas miorelaksantu iedarbību. Lietojot anestēzijas līdzekļus jāievēro piesardzība. Ja nepieciešams, jāapsver iespēja veikt devas korekciju vai pagaidu ārstēšanas pārtraukšanu.

Ievērojot rivastigmīna farmakodinamikas īpatnības, to nav atļauts lietot vienlaicīgi ar citām holinomimētiskām vielām. Zālesvarētu traucēt antiholīnerģisko zāļu iedarbību.

Klīniskajos pētījumos ar veseliem brīvprātīgajiem farmakokinētiska mijiedarbība starp rivastigmīnu un digoksīnu, varfarīnu, diazepāmu vai fluoksetīnu nav novērota. Varfarīna inducētā protrombīna laika palielināšanās nav saistīta ar rivastigmīna lietošanu. Pēc vienlaicīgas digoksīna un rivastigmīna lietošanas nevēlamu ietekmi uz sirds impulsu pārvadi nenovēro.

Ievērojot zāļu vielmaiņas procesa īpatnības, metaboliska rakstura mijiedarbība ar citām zālēm ir maz ticama, lai gan rivastigmīns var inhibēt citu vielu vielmaiņas procesus, kuros ir iesaistīta butirilholīnesterāze.

4.6 Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

Klīniskie dati par rivastigmīna lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami. Žurkām un trušiem, izņemot gadījumus, kad devas lielums ir saistīts ar toksisku ietekmi uz mātes organismu, ietekme uz fertilitāti vai embrija/augļa attīstību nav novērota. Peri-/postnatālos pētījumos ar žurkām ir novērots grūsnības laika pieaugums. Rivastigmīnu grūtniecības laikā nevajadzētu lietot, ja vien nav absolūta nepieciešamība.

Rivastigmīns izdalās dzīvnieku pienā. Vai rivastigmīns izdalās mātes pienā cilvēkiem, nav zinām , tādēļ sievietēm, kuras lieto rivastigmīnu, bērnu zīdīt nav atļauts.

tas

4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

ē Alcheimera slimība var pakāpeniski vājināt spēju vadīt transportlīdzekļusistrun apkalpot mehānismus.

transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tādējādi pacientu ar demenc , kuri saņem rivastigmīnu, spēja turpināt vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, ir jāvērtē ārstējošajam ārstam, izmantojot parastās metodes.

Turklāt, rivastigmīns var izraisīt reiboņus un miegainību, galvenokārt terapijas sākumā vai laikā, kad palielina zāļu devu. Tā rezultātā rivastigmīns lielākā vai mazākā mērā etekmē pēju vadīt ğ

4.8Nevēlamās blakusparādības

Visbiežāk aprakstītās zāļu lietošanas izraisītās ne ēlamās blakusparādībasre

izpaužas kuņģa-zarnu

traktā, tai skaitā nelabums (38%) un vemšana (23%), it īpaši tās izpaužas laikā, kad pielāgo zāļu devu.

Klīniskajos pētījumos ir konstatēts, ka attiecībānavuz nevēlamām blakusparādībām kuņģa-zarnu traktā un ķermeņa masas zudumu, sieviešu dzimuma pacientes, salīdzinot ar vīriešiem, ir jutīgākas.

Tālāk 1.tabulā nosauktās nevēlamās blaku parādības ir novērotas ar rivastigmīmu ārstētiem

Alcheimera demences slimniek em.

Nevēlamās blakusparādīb 1.t bulā r sakārtotas atbilstoši MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijai un biežuma kategorijai. Biežuma k tegorijas ir definētas izmantojot sekojošu iedalījumu: ļoti bieži

(≥1/10); bieži (≥1/100 līdz <1/10); retāk (≥1/1 000 līdz <1/100); reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000); ļoti

reti (<1/10 000); nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

 

 

vairs

1.tabula *

 

 

 

 

 

Infekcijas un infestācijas

 

 

les

 

 

Ļoti reti

 

 

Urīnceļu infekcijas

ā

 

 

Vielmaiņas un uztures traucējumi

 

Z

 

 

 

Ļoti bieži

 

 

Anoreksija

 

 

 

 

Nav zināmi

 

 

Dehidratācija

 

 

 

Psihiskie traucējumi

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

Uzbudinājums

 

 

 

 

Bieži

 

 

Apjukums

 

 

 

 

Bieži

 

 

Trauksme

 

 

 

 

Retāk

 

 

Bezmiegs

 

 

 

 

 

 

 

 

Retāk

 

 

Depresija

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti reti

 

 

Halucinācijas

 

 

 

 

 

 

 

Nav zināmi

 

 

Agresivitāte, nemiers

 

 

 

 

 

Nervu sistēmas traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti bieži

 

 

Reiboņi

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

Galvassāpes

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

Miegainība

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

Trīce

 

 

 

 

 

 

 

 

Retāk

 

 

Sinkopes

 

 

 

 

 

 

 

 

Reti

 

 

Krampji

 

 

 

 

 

tas

Ļoti reti

 

 

Extrapiramidālie simptomi (ieskai ot Pa kinsona slimības

 

 

 

pasliktinājumu)

 

ē

Sirds funkcijas traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reti

 

 

Stenokardija

 

istr

 

 

 

 

 

Ļoti reti

 

 

Sirds aritmija (pi

m., bradikardija, atrioventrikulāra blokāde,

 

 

 

 

ğ

 

 

 

prikškambaru fib ilācija un tahikardija)

Nav zināmi

 

 

Sinusa mezgla vājums

 

 

 

 

 

re

 

Asinsvadu sistēmas traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti reti

 

 

Hipertensija

 

 

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti bieži

 

 

Slikta dūša

 

 

 

 

 

nav

 

 

Ļoti bieži

 

 

Vemšana

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti bieži

 

 

Caureja

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

Sāpes vēderā un dispepsija

 

 

 

 

 

Reti

 

vairs

Kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūla

 

 

 

 

 

Ļoti reti

 

 

Asiņošana kuņģa-zarnu traktā

 

 

 

 

 

 

Ļoti reti

 

 

Pankreatīts

 

 

 

 

 

 

Nezin mi

les

 

Dažos gadījumos novēroja stipru vemšanu, kas izraisīja

 

 

barības vada plīsumu (skatīt apakšpunktu 4.4).

ā

 

Aknu un/vai žults izvades sistēmas

 

 

 

traucējumiZ

 

 

 

 

 

Retāk

 

 

Aknu darbības analīžu parametru palielinājums

 

 

 

 

 

 

Nav zināmi

 

 

Hepatīts

 

 

 

 

 

 

Ādas un zemādas audu bojājumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

Hiperhidroze

 

 

 

 

 

 

 

 

Reti

 

 

Izsitumi

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav zināmi

 

 

Nieze

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas

 

ievadīšanas vietā

 

Bieži

Vājums un astēnija

 

 

Bieži

Savārgums

 

 

Retāk

Kritieni

 

 

Izmeklējumi

 

 

 

Bieži

Ķermeņa masas zudums

 

 

2.tabula norādītas blakusparādības, kas novērotas ar rivastigmīnu ārstētiem pacientiem, kuriem ir ar Parkinsona slimību saistīta demence.

2.tabula

Vielmaiņas un uztures traucējumi

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Anoreksija

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Dehidratācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psihiskie traucējumi

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Bezmiegs

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Trauksme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Nemiers

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav zināmi

 

 

Agresivitāte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nervu sistēmas traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti bieži

 

 

Trīce

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Reibonis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Miegainība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Galvassāpes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

vairs

Parkinsona slimības pasliktināšanās

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Bradikinēzija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Diskinēzija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retāk

 

les

 

Distonija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sirds funkcijas traucējumi

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

 

 

Bradikardija

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Retāk

 

 

 

Kambaru fibrilācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retāk

 

 

 

Atrioventrikulāra blokāde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav zināmi

 

 

Sinusa mezgla vājums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti bieži

 

 

Slikta dūša

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti bieži

 

 

Vemšana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmaiņas gaitā
Bieži
Vājums un astēnija
Bieži
Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā
Muskuļu rigiditāte
Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi
Bieži
Hiperhidroze
Ādas un zemādas audu bojājumi
Bieži
Hepatīts
Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi
Nav zināmi
Siekalu hipersekrēcija
Bieži
Sāpes vēderā un dispepsija
Bieži
Caureja
Bieži

ētas

3. tabulā norādīts pacientu skaits un procentuālais daudzums no specğf istrska 24 nedēļu klīniskā pētījuma ar rivastigmīna pacientiem, kuriem ir ar Parkinsona slimību saistīta demence, ar iepriekš noteiktām blakusparādībām, kas var liecināt par Parkinsona slimības simptomu pasliktināšanos.

3.tabula

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

Iepriekš noteiktas blakusparādības, kas v r

Ri stigmīns

Placebo

liecināt par Parkinsona slimības simptomu

 

 

 

pasliktināšanos pacientiem, kuriem ir ar

 

(%)

 

n (%)

Parkinsona slimību saistīta demence

 

 

 

 

Pētītie pacienti kopā

 

362 (100)

179 (100)

 

 

nav

 

 

Pacienti ar iepriekš noteiktu blakuspa ādību(ām)

99 (27,3)

28 (15,6)

kopā

 

 

 

 

 

Trīce

 

 

37 (10,2)

7 (3,9)

 

 

 

 

 

Kritiens

 

 

21 (5,8)

11 (6,1)

vairs

 

 

 

Parkinsona slimība (pa liktināšanās)

 

12 (3,3)

2 (1,1)

 

 

 

 

Siekalu hip rs krēcija

 

5 (1,4)

 

 

 

 

 

Diskinēzija

les

 

5 (1,4)

1 (0,6)

 

 

 

 

 

Parkinsonisms

 

8 (2,2)

1 (0,6)

ā

 

 

 

 

Hipokinēzija

 

1 (0,3)

Z

 

 

 

 

 

Kustību traucējumi

 

1 (0,3)

 

 

 

 

Bradikinēzija

 

9 (2,5)

3 (1,7)

 

 

 

 

 

Distonija

 

 

3 (0,8)

1 (0,6)

 

 

 

 

Patoloģiska gaita

 

5 (1,4)

 

 

 

 

Muskuļu rigiditāte

 

1 (0,3)

 

 

 

 

Līdzsvara traucējumi

 

3 (0,8)

2 (1,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skeleta muskuļu stīvums

3 (0,8)

 

 

 

Drebuļi

1 (0,3)

 

 

 

Motorā disfunkcija

1 (0,3)

 

 

 

4.9 Pārdozēšana

Simptomi

Vairums nejaušas pārdozēšanas gadījumu nav saistīts ne ar kādām klīniskām izpausmēm un simptomiem. Gandrīz visi pacienti terapiju ar rivastigmīnu turpināja. Ja simptomi parādījās, to izpausmes bija nelabums, vemšana, caureja, hipertensija vai halucinācijas. Sakarā ar zināmo holīnesterāzes inhibitoru vagotonisko ietekmi uz sirds darbības ātrumu, ir iespējama arī bradikardija un/vai sinkopes. Vienā gadījumā bija ieņemti 46 mg zāļu. Pēc konservatīvas terapijas 24 tundu laikā pacients pilnībā atlaba.

Terapija

Tā kā rivastigmīna plazmas pusperiods ir 1 stunda un acetilholīnesterāzes inhibīcija ilgst aptuveni 9

 

 

 

 

tas

stundas, zāļu asimptomātiskas pārdozēšanas gadījumā ir ieteicams turpmāko 24 undu laikā nākamās

 

 

 

ē

rivastigmīna devas neieņemt. Ja pārdozēšana ir izraisījusi smagu nelabumu un vemšanu, ir jāapsver

nepieciešamība lietot antiemētiskos līdzekļus. Nepieciešamības gadījumā, parādoties citām

 

 

 

ğ

 

nevēlamām blakusparādībām, jāveic atbilstoša simptomātiska terap ja.istr

 

 

 

 

re

 

Masīvas pārdozēšanas gadījumā var lietot atropīnu. Ieteicamā sākuma deva ir 0,03 mg/kg atropīna

sulfāta intravenozi. Nākamo atropīna devu lielums ir atka īgs no paci nta klīniskās reakcijas. Kā

antidotu izmantot skopolamīnu nav ieteicams.

 

 

5.

 

nav

 

 

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

 

 

5.1

Farmakodinamiskās īpašības

 

 

 

 

vairs

 

 

 

Farmakoterapeitiskā grupa: ant holīne te āze , ATĶ kods: N06DA03

 

Rivastigmīns ir karbamātu grup cet l- un butirilholīnesterāzes inhibitors. Uzskata, ka tas, palēninot funkcionāli neskartu holīnerģisko neironu izdalītā acetilholīna noārdīšanos, atvieglo holīnerģisko nervu impulsu pārraidi. Tādējādi rivastigmīns var uzlabot izziņas spējas, kur mediators ir acetilholīns, deficīta stāvokli ar Alcheimera un Parkinsona slimību saistītas demences gadījumā.

Rivastigmīnslesmiji darbojas ar mērķa fermentiem un veido kovalenti saistītus kompleksus, kas

fermentus uz aiku inaktivē. Jaunam, veselam cilvēkam perorāla, 3 mg liela zāļu deva pirmo 1,5 stundulaikāpēc zāļu ieņemšanas acetilholīnesterāzes (acethylcholinesterase - AChE) aktivitāti CSŠ

(cerobraspinZ lajā šķidrumā) samazina par aptuveni 40%. Sākotnējā līmenī fermenta aktivitāte atjaunojas aptuveni 9 stundas pēc tam, kad ir bijusi sasniegta maksimālā inhibīcijas pakāpe. Pacientiem ar Alcheimera slimību AChE inhibīcija CSŠar rivastigmīnu, ja deva ir līdz pat 6 mg divas reizes dienā (lielākā testētā deva), ir atkarīga no tā devas lieluma. Butirilholīnesterāzes aktivitātes inhibīcija CSŠ 14 pacientiem ar Alcheimera slimību, kurus ārstēja ar rivastigmīnu, bija līdzīga AChE inhibīcijai.

Alcheimera demences klīniskie pētījumi

Rivastigmīna efektivitāte ir pierādīta, izmantojot trīs neatkarīgus, šajā nozarē izmantotus vērtēšanas testus, ko periodiski veica 6 mēnešus ilgo terapijas periodu laikā. Šie testi ir ADAS-Cog (uz izpildes kvalitāti balstīti izziņas spējas mērījumi), CIBIC-Plus (vispusīgs globāls ārsta veikts pacienta novērtējums, pievienojot aprūpes speciālista aptaujas datus) un PDS (aprūpes speciālista veikts ikdienas aktivitāšu izpildes, tai skaitā personīgās higiēnas, ēšanas, ģērbšanās, mājsaimniecības

darbību, kā iepirkšanās, spēja orientēties apkārtējā vidē un darbību, kas saistītas ar finansēm, u.t.t.), vērtējums.

Pētījumā iesaistītiem pacientiem MMSE (Mini-Mental State Examination, Mini psihiskā stāvokļa izmeklēšanas) vērtējums bija 10 – 24.

Veikti trīs pivotāli 26 nedēļu, daudzcentru pētījumi vieglas vai vidēji smagas Alcheimera slimības pacientiem, divos no tiem tika lietotas elastīgas devas. Šo pētījumu rezultāti, kas iegūti no pacientiem, kuriem novēroja klīniski nozīmīgu uzlabošanos, ir apkopoti 4. tabulā. (turpmāk). Šajos pētījumos klīniski atbilstošs uzlabojums tika definēts kā a priori ne mazāk kā 4 punktus liels ADAS-Cog rezultātu uzlabojums, CIBIC-Plus uzlabojums vai ne mazāk kā 10% liels PDS uzlabojums.

Turklāt, tabulā ir iekļauta arī reakcijas post-hoc definīcija. Sekundārās definīcijas gadījumā nepieciešams 4 vai vairāk punktus liels ADAS-Cog rezultātu uzlabojums, kā arī, lai nevājinātos CIBIC-Plus un PDS rezultāti. Vidējā zāļu dienas deva pētījuma dalībniekiem, kas ika iekļ uti 6 līdz 12 mg grupā, atbilstoši šai definīcijai bija 9,3 mg. Ir būtiski atzīmēt, ka šīs indikācijas g dījumā

faktori atšķiras, un tiešs atšķirīgu zāļu lietošanas rezultātu salīdzinājums šai gadījumā nav derīgs.

 

 

 

 

 

 

 

tas

4.tabula

 

 

 

 

 

ē

 

 

Pacienti (%), kam novēro klīn ki nozīmīgu reakciju

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārstētie pacienti

Pēdējās kontroles rezultāti

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

Reakcijas vērtējuma

Rivastigmīns

Plac bo ğRivastigmīns

 

Placebo

kritērijs

 

6–12 mg

N=472

6–12 mg

 

N=444

 

 

N=473

 

re

N=379

 

 

ADAS-Cog: uzlabojums ne

21***

 

25***

 

mazāk kā 4 punkti

 

 

 

 

 

 

 

CIBIC-Plus: uzlabojums

29***

 

32***

 

 

 

 

 

 

 

 

PDS: uzlabojums nemazāk kā

26***

 

30***

 

10%

 

 

nav

 

 

 

 

ADAS-Cog uzlabojums ne

10*

 

 

12**

 

mazāk kā 4 punkti,

 

 

 

 

 

 

 

nepasliktinās CIBIC-Plus un

 

 

 

 

 

 

 

PDS

 

 

 

 

 

 

 

 

* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001

 

 

 

 

 

 

 

Ar Parkinsona

limību aivairstītas demences klīniskie pētījumi

 

 

 

Rivastigmīna

f ktivitāte ar Parkinsona slimību saistītas demences gadījumā pierādīta 24 nedēļu

daudzcentru, dubultmaskētā, placebo kontrolētā pamatpētījumā un tā 24 nedēļu atklātā pagarinājuma

fāzē.

pētījumā iekļautajiem pacientiem MMSE (Mini-Mental State Examination, Mini psihiskā

stāvokļa izmeklēšanas)lesvērtējums bija 10 – 24. Efektivitāte noteikta, lietojot divas neatkarīgas skalas,

pēc kurām veica regulāru novērtēšanu 6 mēnešus ilgā terapijas periodā, kā redzams tālāk 5. tabulā:

 

Šajā

 

 

 

 

ADAS-Cog (izziņas spējas mērījums) un vispārējais ADCS-CGIC (Alzheimer’s Disease Cooperative

StudyZ-Clinician’s Global Impression of Change) mērījums.

 

 

5.tabula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar Parkinsona slimību

ADAS-Cog

ADAS-Cog

ADCS-CGIC

ADCS-CGIC

saistīta demence

Rivastigmīns

Placebo

Rivastigmīns

Placebo

ITT + RDO grupa

(n=329)

(n=161)

(n=329)

(n=165)

 

 

 

 

 

Vidēji ± SD

23,8±10,2

24,3±10,5

n/p

n/p

 

 

 

 

 

Vidēji pēc 24 nedēļām ±

2,1±8,2

-0,7±7,5

3,8±1,4

4,3±1,5

SD

 

 

 

 

 

Terapijas korekcijas

 

2,881

n/p

 

izmaiņa

 

 

 

 

 

 

p vērtība, salīdzinot ar

 

<0,0011

0,0072

 

placebo

 

 

 

 

 

 

ITT - LOCF grupa

(n=287)

 

(n=154)

(n=289)

 

(n=158)

 

 

 

 

 

 

 

Vidēji ± SD

24,0±10,3

 

24,5±10,6

n/p

 

n/p

 

 

 

 

 

 

 

Vidēji pēc 24 nedēļām ±

2,5±8,4

 

-0,8±7,5

3,7±1,4

 

4,3±1,5

SD

 

 

 

 

 

 

Terapijas korekcijas

 

3,541

n/p

 

izmaiņa

 

 

 

 

 

 

p vērtība, salīdzinot ar

 

<0,0011

<0,0012

 

placebo

 

 

 

 

 

 

1 ANCOVA par faktoriem

izvirzot terapiju un valsti un sākotnējo

ADAS-Cog mērījumu izm ntojot kā

kovarianci. Pozitīvas izmaiņas norāda uz stāvokļa uzlabošanos.

 

 

 

2 Vidējie dati liecina par piemērotību, kategoriskā analīze veikta, izmantojot van El erena

estu.

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

ē

 

ITT: Intent-To-Treat (paredzētais ārstēto pacientu skaits); RDO: Retrieved D op Outs (pacienti, kas atjaunoti pēc izstāšanās); LOCF: Last Observation Carried Forward (iepriekš veikta p d jā novērošana).

Lai gan terapijas efektivitāte tika novērota visās pētījuma pacientu grupā , zvērtējot datus novēroja,

ka lielāka ārstēšanas efektivitāte tika novērota Parkinsona slimības pacistrent em ar vidēji smagas

 

 

 

 

 

re

 

 

formas demenci. Līdzīgi, lielāka ārstēšanas efektivitāte tika novērota Parkinsona slimības pacientiem

ar redzes halucinācijām (skatīt 6.tabulu).

 

 

ğ

 

 

6.tabula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar Parkinsona slimību

 

ADAS-Cog

 

ADAS-Cog

ADAS-Cog

 

ADAS-Cog

saistīta demence

 

Rivastigmī s

 

Pl cebo

Rivastigmīns

 

Placebo

 

 

 

Pacienti ar redzes halucinācijām

Pacienti bez redzes

 

 

vairs

nav

halucinācijām

 

 

 

 

ITT + RDO grupa

 

(n=107)

 

(n=60)

(n=220)

 

(n=101)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidēji ± SD

 

25,4±9,9

 

27,4±10,4

23,1±10,4

 

22,5±10,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidēji pēc 24 nedēļām ±

 

1,0±9,2

 

-2,1±8,3

2,6±7,6

 

0,1±6,9

SD

les

 

 

 

 

 

 

Terapija korekcijas

 

 

4,271

 

2,091

izmaiņa

 

 

 

 

 

 

 

 

p vērtība, salīdzinot ar

 

 

0,0021

 

0,0151

placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

Pacienti ar vidēji smagas formas

Pacienti ar vieglas formas

Z

 

 

demenci (MMSE 10-17)

demenci (MMSE 18-24)

ITT + RDO grupa

 

(n=87)

 

(n=44)

(n=237)

 

(n=115)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidēji ± SD

 

32,6±10,4

 

33,7±10,3

20,6±7,9

 

20,7±7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidēji pēc 24 nedēļām ±

 

2,6±9,4

 

-1,8±7,2

1,9±7,7

 

-0,2±7,5

SD

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapija korekcijas

 

 

4,731

 

2,141

izmaiņa

 

 

 

 

 

 

 

 

p vērtība, salīdzinot ar

 

 

0,0021

 

0,0101

placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ANCOVA par faktoriem izvirzot terapiju un valsti un sākotnējo ADAS-Cog mērījumu izmantojot kā kovarianci. Pozitīvas izmaiņas norāda uz stāvokļa uzlabošanos.

ITT: Intent-To-Treat (paredzētais ārstēto pacientu skaits); RDO: Retrieved Drop Outs (pacienti, kas atjaunoti pēc izstāšanās).

5.2 Farmakokinētiskās īpašības

Absorbcija

Rivastigmīns ātri un pilnīgi absorbējas. Tā augstākā koncentrācija iestājas aptuveni pēc 1 stundas. Rivastigmīna un tā mērķa fermenta mijiedarbības rezultātā vielas biopieejamība ir aptuveni 1,5 reizes lielāka, nekā gaidāms, palielinot devu. 3 mg lielas devas absolūtā biopieejamība ir aptuveni 36±13%. Rivastigmīna ieņemšana kopā ar barību aizkavē absorbciju (tmax) par 90 minūtēm, samazina Cmax un

par aptuveni 30% palielina AUC.

Izkliede

Rivastigmīna saistība ar olbaltumvielām ir aptuveni 40%. Tas viegli šķērso hematoencefālisko barjeru un tā šķietamais izkliedes tilpums ir robežās no 1,8 līdz 2,7 l/kg.tas

Vielmaiņa

Rivastigmīns ātri un plaši metabolizējas (tā plazmas pusperiods ir aptuveni 1 stunda)ē. Primār is vielmaiņas process, kā rezultātā rodas dekarbamilēts metabolīts, ir hidrolīze, kur media ors ir holīnesterāze. In vitro šis vielmaiņas produkts acetilholīnesterāzi inhibē minimāli (<10%). Pamatojoties uz pierādījumiem, kas iegūti in vitro un pētījumos ar dzīvniekiem, galvenie citohroma P450 izofermenti rivastigmīna vielmaiņas procesos piedalās minimāli. Pēc 0,2 mg lielas intravenozas rivastigmīna devas tā kopējais plazmas klīrenss ir aptuveni 130 l/h. Pēc 2,7 mg intravenozas devas tas samazinās līdz 70 l/h.

Ekskrēcija

istr

ğ

Urīnā neizmainītu rivastigmīnu nekonstatē. Galvenais zāļu izvad s v ids ir tā vielmaiņas

produktu ekskrēcija caur nierēm. Pēc ar 14C iezīmēta ri astigmīnareievades ekskrēcija caur nierēm ir ātra un gandrīz pilnīga (>90%) 24 stundu laikā. Mazāk kā 1% ievadītās devas izdalās ar fēcēm. Pacientiem ar Alcheimera slimību rivastigmīna i dekarbamilētā vielmaiņas produkta kumulāciju nenovēro.

Gados vecāki pacienti

 

nav

Lai gan gados vecākiem pacientiem, alīdzinot ar jauniem, veseliem brīvprātīgajiem, rivastigmīna

biopieejamība ir augstāka, pētot pac entus ar Alcheimera slimību, kuru vecums ir no 50 līdz

92 gadiem, pierādījumi p

biop eej mības izmaiņām, palielinoties pacienta vecumam, nav iegūti.

Pacienti ar aknu darbības tr ucējumiem

Pacientiem ar viegliem ai

idēji smagiem aknu darbības traucējumiem rivastigmīna Cmax ir par

aptuveni 60%, bet AUC – vairāk kā divas reizes lielāks kā veseliem cilvēkiem.

 

 

vairs

Pacienti ar ni ru darbības traucējumiem

Salīdzinot ar v

u cilvēku, pacientiem ar vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem rivastigmīna

C un AUC ir aptuveni divas reizes lielāki, tomēr smagu nieru darbības traucējumu gadījumā C

 

max

 

les

max

un AUC izmaiņas nenovēro.

 

 

ā

 

5.3 Preklīniskie dati par drošību

 

Z

 

 

Atkārtotu devu toksicitātes pētījumi ar žurkām pelēm un suņiem uzrāda vienīgi efektus, kas saistīti ar pastiprinātu farmakoloģisko iedarbību. Toksiska ietekme uz mērķa orgāniem nav novērota. Sakarā ar izmantoto dzīvnieku modeļu jutību iedarbības uz cilvēku drošības robeža netika sasniegta.

Izņemot hromosomu aberācijas testu ar cilvēka perifērajiem leikocītiem, izmantojot zāļu iedarbību, kas 104 reizes pārsniedz maksimālo klīniskajā praksē izmantojamo iedarbību, standarta in vivo un in vitro testu komplektā mutagēna rivastigmīna iedarbība nav konstatēta. Arī kodoliņu testa in vivo rezultāti ir negatīvi.

Pētījumos ar žurkām un pelēm, izmantojot maksimālās panesamās devas, pierādījumi par zāļu karcinogenitāti nav iegūti, lai gan rivastigmīna un tā vielmaiņas produktu iedarbība bija vājāka kā cilvēkam. Standartizējot pēc ķermeņa virsmas laukuma, rivastigmīna un tā vielmaiņas produktu iedarbība bija aptuveni vienāda ar maksimālo cilvēkam ieteikto devu – 12 mg dienā. Tomēr, salīdzinot ar maksimālo devu cilvēkam, dzīvnieki saņēma aptuveni 6 reizes lielāku devu.

Rivastigmīns šķērso dzīvnieku placentāro barjeru un izdalās mātes pienā. Pētot perorālu devu ietekmi uz grūsnām žurkām un trušiem, zāļu teratogenitāte nav pierādīta.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1 Palīgvielu saraksts

 

 

 

tas

Kapsulas saturs

 

 

 

Mikrokristāliskā celuloze

 

 

 

Hipromeloze

 

 

istr

Koloīdais bezūdens silīcija dioksīds

 

 

Magnija stearāts

 

 

ē

Kapsulas apvalks

 

ğ

 

 

 

 

 

Sarkanais dzelzs oksīds (E 172)

 

re

 

 

Dzeltenais dzelzs oksīds (E 172)

 

 

 

Titāna dioksīds (E171)

 

 

 

Želatīns

 

 

 

Tinte, kuru lieto apdrukai - Melna S-1-17822/S-1-17823

 

 

Šellakas glazūra-45%

nav

 

 

Dzelzs melnais oksīds

 

 

 

 

Amonija hidroksīds

6.2 Nesaderība

Nav piemērojama.

vairs

 

6.3

Uzglabāšanas laiks

2 gadi

 

 

6.4

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

 

ā

 

Zālēm nav n pi ci šami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5

Iepakojumalesveids un saturs

- ABPE tablešu konteiners ar polipropilēna vāciņu un indukcijas aizdari: 250 kapsulas.

-

Z28, 56 vai 112 kapsulas caurspīdīgos PVH/Alu caurspiežamos blisteros.

-

50 x 1 kapsulas PVH/Alu caurspiežamos, perforētos vienas reizes devas blisteros.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai <un norādījumi par sagatavošanu lietošanai>

Nav īpašu prasību.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10, 3542 DR Utrecht

Nīderlande

8. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/09/513/016

 

EU/1/09/513/017

 

EU/1/09/513/018

 

EU/1/09/513/019

tas

EU/1/09/513/020

 

9. REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

17/04/2009

ē

 

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

re

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģ ntūras mājas lapā

http://www.ema.europa.eu/.

 

 

 

 

 

vairs

nav

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas