Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rivastigmine Teva (rivastigmine) – Marķējuma teksts - N06DA03

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsRivastigmine Teva
ATĶ kodsN06DA03
Vielarivastigmine
RažotājsTeva Pharma B.V.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kastīte – Rivastigmine Teva 1,5 mg cietās kapsulas

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Rivastigmine Teva 1,5 mg cietās kapsulas

Rivastigminum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katra kapsula satur rivastigmīna hidrogēntartātu, kas atbilst 1,5 mg rivastigmīna

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

Blisteri

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

28 cietās kapsulas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

50 x 1 cietās kapsulas

 

 

 

 

 

56 cietās kapsulas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112 cietās kapsulas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pudeles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 cietās kapsulas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANASnavVEIDS

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

Norīt veselas, nesasmalcinot un ne tverot.

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietoš n

instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzglab t bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

 

 

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMAS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10, 3542 DR Utrecht

Nīderlande

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

EU/1/09/513/001

 

 

 

 

tas

 

EU/1/09/513/002

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/09/513/003

 

 

 

 

 

istr

 

EU/1/09/513/004

 

 

 

 

 

 

EU/1/09/513/005

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

Sērija:

 

 

 

 

 

ğ

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANUnav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivastigmine Teva 1,5

mg

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

Blisters – Rivastigmine Teva 1,5 mg cietās kapsulas

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Rivastigmine Teva 1,5 mg cietās kapsulas

Rivastigminum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teva Pharma B.V.

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derīgs līdz:

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

Sērija:

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

5.

CITA

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Tablešu konteiners – Pašlīmējoša papīra etiķete – Rivastigmine Teva 1,5 mg cietās kapsulas

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Rivastigmine Teva 1,5 mg cietās kapsulas

Rivastigminum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ētas

Katra kapsula satur rivastigmīna hidrogēntartātu, kas atbilst 1,5 mg rivastigmīna

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

istr

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

250 cietās kapsulas

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

Norīt veselas, nesasmalcinot un neatverot.

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieej mā un neredzamā vietā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

8.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

Derīgs līdz:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

 

 

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMAS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10, 3542 DR Utrecht

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/09/513/001

EU/1/09/513/002

EU/1/09/513/003

EU/1/09/513/004

EU/1/09/513/005

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

nav

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Rivastigmine Teva 1,5 mg

 

 

les

vairs

 

 

 

 

ā

 

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kastīte – Rivastigmine Teva 3 mg cietās kapsulas

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Rivastigmine Teva 3 mg cietās kapsulas

Rivastigminum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katra kapsula satur rivastigmīna hidrogēntartātu, kas atbilst 3 mg rivastigmīna

 

tas

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

Blisteri

 

 

 

 

 

 

re

 

 

28 cietās kapsulas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

50 x 1 cietās kapsulas

 

 

 

 

 

56 cietās kapsulas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112 cietās kapsulas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pudeles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 cietās kapsulas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANASnavVEIDS

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

Norīt veselas, nesasmalcinot un ne tverot.

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietoš n

instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzglab t bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

 

 

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMAS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10, 3542 DR Utrecht

Nīderlande

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

EU/1/09/513/006

 

 

 

tas

 

EU/1/09/513/007

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/09/513/008

 

 

 

 

 

 

istr

 

EU/1/09/513/009

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/09/513/010

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

Sērija:

 

 

 

 

 

 

ğ

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANUnav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivastigmine Teva 3

mg

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

Blisters – Rivastigmine Teva 3 mg cietās kapsulas

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Rivastigmine Teva 3 mg cietās kapsulas

Rivastigminum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teva Pharma B.V.

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derīgs līdz:

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

Sērija:

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

5.

CITA

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Tablešu konteiners – Pašlīmējoša papīra etiķete – Rivastigmine Teva 3 mg cietās kapsulas

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Rivastigmine Teva 3 mg cietās kapsulas

Rivastigminum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

Katra kapsula satur rivastigmīna hidrogēntartātu, kas atbilst 3 mg rivastigmīna

 

tas

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

istr

 

250 cietās kapsulas

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

re

 

 

 

Norīt veselas, nesasmalcinot un neatverot.

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

nav

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieej mā un neredzamā vietā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

8.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

Derīgs līdz:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

 

 

 

 

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMAS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10, 3542 DR Utrecht

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/09/513/006

EU/1/09/513/007

EU/1/09/513/008

EU/1/09/513/009

EU/1/09/513/010

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

nav

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Rivastigmine Teva 3 mg

vairs

 

 

les

 

 

 

 

ā

 

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kastīte – Rivastigmine Teva 4,5 mg cietās kapsulas

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Rivastigmine Teva 4,5 mg cietās kapsulas

Rivastigminum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ētas

 

Katra kapsula satur rivastigmīna hidrogēntartātu, kas atbilst 4,5 mg rivastigmīna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

Blisteri

 

 

 

 

 

 

 

istr

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 cietās kapsulas

 

 

ğ

 

50 x 1 cietās kapsulas

 

 

nav

 

 

 

56 cietās kapsulas

 

 

 

 

 

 

 

 

112 cietās kapsulas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pudeles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 cietās kapsulas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

Norīt veselas, nesasmalcinot un ne tverot.

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzglab t bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMAS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10, 3542 DR Utrecht

Nīderlande

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

EU/1/09/513/011

 

 

 

 

istr

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/09/513/012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/09/513/013

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

EU/1/09/513/014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/09/513/015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

ğ

 

 

 

Sērija:

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

vairs

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivastigmine T va 4,5

 

mg

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

Blisters – Rivastigmine Teva 4,5 mg cietās kapsulas

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Rivastigmine Teva 4,5 mg cietās kapsulas

Rivastigminum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teva Pharma B.V.

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derīgs līdz:

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

Sērija:

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

5.

CITA

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Tablešu konteiners – Pašlīmējoša papīra etiķete – Rivastigmine Teva 4,5 mg cietās kapsulas

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Rivastigmine Teva 4,5 mg cietās kapsulas

Rivastigminum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ētas

Katra kapsula satur rivastigmīna hidrogēntartātu, kas atbilst 4,5 mg rivastigmīna

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

istr

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

250 cietās kapsulas

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

Norīt veselas, nesasmalcinot un neatverot.

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieej mā un neredzamā vietā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

8.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMAS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10, 3542 DR Utrecht

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/09/513/011

EU/1/09/513/012

EU/1/09/513/013

EU/1/09/513/014

EU/1/09/513/015

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

nav

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Rivastigmine Teva 4,5 mg

 

les

vairs

 

 

ā

 

Z

 

 

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kastīte – Rivastigmine Teva 6 mg cietās kapsulas

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

 

Rivastigmine Teva 6 mg cietās kapsulas

 

 

 

 

 

 

 

Rivastigminum

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

tas

AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

 

Katra kapsula satur rivastigmīna hidrogēntartātu, kas atbilst 6 mg r va gmīna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

Blisteri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 cietās kapsulas

 

 

 

 

 

 

 

50 x 1 cietās kapsulas

 

 

 

 

 

 

 

 

56 cietās kapsulas

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

112 cietās kapsulas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pudeles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 cietās kapsulas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

 

Iekšķīgai i tošanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Norīt vese as, n sasmalcinot un neatverot.

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMAS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10, 3542 DR Utrecht

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/09/513/016

EU/1/09/513/017

EU/1/09/513/018

EU/1/09/513/019

EU/1/09/513/020

13.

SĒRIJAS NUMURS

nav

 

Sērija:

vairs

 

14.

 

 

 

 

 

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

Recepšu zāles.

 

 

15.

les

 

 

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

16.

ā

 

 

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Z

 

 

Rivastigmine Teva 6

 

mg

 

 

 

NOSAUKUMS UN ADRESE

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

Blisters – Rivastigmine Teva 6 mg cietās kapsulas

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Rivastigmine Teva 6 mg cietās kapsulas

Rivastigminum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teva Pharma B.V.

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derīgs līdz:

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

Sērija:

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

5.

CITA

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Tablešu konteiners – Pašlīmējoša papīra etiķete – Rivastigmine Teva 6 mg cietās kapsulas

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Rivastigmine Teva 6 mg cietās kapsulas

Rivastigminum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

Katra kapsula satur rivastigmīna hidrogēntartātu, kas atbilst 6 mg rivastigmīna

ētas

 

 

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

250 cietās kapsulas

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

Norīt veselas, nesasmalcinot un neatverot.

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieej mā un neredzamā vietā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

8.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMAS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10, 3542 DR Utrecht

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/09/513/016

EU/1/09/513/017

EU/1/09/513/018

EU/1/09/513/019

EU/1/09/513/020

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

nav

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Rivastigmine Teva 6 mg

vairs

 

 

les

 

 

 

 

ā

 

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas