Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Riximyo (rituximab) – Marķējuma teksts - L01XC02

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsRiximyo
ATĶ kodsL01XC02
Vielarituximab
RažotājsSandoz GmbH

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Riximyo 100 mg koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Rituximab

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 flakons satur 10 mg/ml rituksimaba.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija citrāts, polisorbāts 80, nātrija hlorīds, nātrija hidroksīds, sālsskābe, ūdens injekcijām. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatīt instrukciju.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

100 mg / 10 ml

2 flakoni pa 10 ml

3 flakoni pa 10 ml

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intravenozai ievadīšanai pēc atšķaidīšanas

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Austrija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/17/1184/001

EU/1/17/1184/002

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Riximyo 100 mg sterils koncentrāts

Rituximab

Intravenozai ievadīšanai pēc atšķaidīšanas

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

100 mg / 10 ml

6.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Riximyo 500 mg koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Rituximab

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 flakons satur 10 mg/ml rituksimaba.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija citrāts, polisorbāts 80, nātrija hlorīds, nātrija hidroksīds, sālsskābe, ūdens injekcijām. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatīt instrukciju.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

500 mg / 50 ml

1 flakons pa 50 ml

2 flakoni pa 50 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intravenozai ievadīšanai pēc atšķaidīšanas

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Austrija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/17/1184/003

EU/1/17/1184/004

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Riximyo 500 mg sterils koncentrāts

Rituximab

Intravenozai ievadīšanai pēc atšķaidīšanas

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

500 mg / 50 ml

6. CITA

PACIENTA BRĪDINĀJUMA KARTES TEKSTS NEONKOLOĢISKIEM PACIENTIEM

Riximyo brīdinājuma karte pacientiem ar neonkoloģiskām slimībām

Kādēļ man šī karte ir izsniegta?

Šīs zāles Jums var palielināt infekcijas rašanās iespēju. Šajā kartē sniegta šāda informācija:

kas Jums jāzina pirms Riximyo lietošanas;

kādas ir infekcijas pazīmes;

kā rīkoties, ja šķiet, ka Jums rodas infekcija.

Uz tās aizmugurējās virsmas ir norādīts arī Jūsu vārds un Jūsu ārsta vārds un tālruņa numurs.

Kas man ar šo karti ir jādara?

Vienmēr nēsājiet šo karti sev līdzi, piemēram, makā vai rokassomiņā.

Parādiet šo karti visiem ārstiem, medmāsām vai zobārstiem, ko apmeklējat

– ne tikai speciālistam, kurš Jums paraksta

Riximyo.

Nēsājiet šo karti sev līdzi 2 gadus pēc pēdējās Riximyo devas ievadīšanas. Tas nepieciešams, jo blakusparādības var rasties vairākus mēnešus pēc ārstēšanas beigām.

Kad es nedrīkstu lietot Riximyo?

Nelietojiet Riximyo, ja Jums ir aktīva infekcija vai nopietni imūnās sistēmas darbības traucējumi.

Pastāstiet ārstam vai medmāsai, ja lietojat vai iepriekš esat saņēmis zāles, kas var ietekmēt imūnās sistēmas darbību, tai skaitā ķīmijterapiju.

Kādas ir infekcijas pazīmes?

Raugieties, vai Jums nav radušās šādas iespējamās infekcijas pazīmes:

pastāvīgs drudzis vai klepus;

ķermeņa masas samazināšanās;

sāpes tad, ja nav savainojuma;

vispārējs savārgums vai vājums.

Ja Jums rodas kāda no šīm pazīmēm, nekavējoties pastāstiet par to ārstam vai medmāsai.

Kas vēl man ir jāzina?

Retos gadījumos Riximyo var izraisīt nopietnu galvas smadzeņu infekciju, ko sauc par progresējošu multifokālu leikoencefalopātiju jeb PML. Šī infekcija var būt letāla.

PML pazīmes ir:

-apjukums, atmiņas zudums vai domāšanas traucējumi;

-līdzsvara zudums vai gaitas vai runas izmaiņas;

-samazināts spēks vai vājums vienā ķermeņa pusē;

-redzes miglošanās vai zudums.

Ja Jums rodas kāda no šīm izpausmēm, nekavējoties pastāstiet par to ārstam vai medmāsai. Jums ir viņiem jāpastāsta arī par

Riximyo lietošanu.

Kur es varu iegūt vairāk informācijas?

Sīkāku informāciju skatīt Riximyo lietošanas instrukcijā.

Terapijas sākuma datums un kontaktinformācija

Pēdējās infūzijas datums:_____________

Pirmās infūzijas datums:______________

Pacienta vārds:_______________________

Ārsta vārds:_________________________

Ārsta kontaktinformācija:_______________

Pārliecinieties, ka veselības aprūpes speciālista apmeklējuma laikā Jums līdzi ir visu lietoto zāļu saraksts.

Lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu vai medmāsu, ja Jums ir radušies kādi jautājumi par šajā kartē sniegto informāciju.

Jums ir viņiem jāpastāsta arī par Riximyo lietošanu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas