Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rixubis (nonacog gamma) – Zāļu apraksts - B02BD04

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsRixubis
ATĶ kodsB02BD04
Vielanonacog gamma
RažotājsBaxalta Innovations GmbH

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

RIXUBIS 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

RIXUBIS 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

RIXUBIS 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

RIXUBIS 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

RIXUBIS 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

RIXUBIS 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Viens flakons satur vismaz 250 SV gamma nonakogu (nonacog gamma), rekombinanto cilvēka koagulācijas IX faktoru (rDNS), kas pēc izšķīdināšanas ar 5 ml šķīdinātāja atbilst koncentrācijai 50 SV/ml.

RIXUBIS 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Viens flakons satur vismaz 500 SV gamma nonakogu (nonacog gamma), rekombinanto cilvēka koagulācijas IX faktoru (rDNS), kas pēc izšķīdināšanas ar 5 ml šķīdinātāja atbilst koncentrācijai 100 SV/ml.

RIXUBIS 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Viens flakons satur vismaz 1000 SV gamma nonakogu (nonacog gamma), rekombinanto cilvēka koagulācijas IX faktoru (rDNS), kas pēc izšķīdināšanas ar 5 ml šķīdinātāja atbilst koncentrācijai 200 SV/ml.

RIXUBIS 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Viens flakons satur vismaz 2000 SV gamma nonakogu (nonacog gamma), rekombinanto cilvēka koagulācijas IX faktoru (rDNS), kas pēc izšķīdināšanas ar 5 ml šķīdinātāja atbilst koncentrācijai 400 SV/ml.

RIXUBIS 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Viens flakons satur vismaz 3000 SV gamma nonakogu (nonacog gamma), rekombinanto cilvēka koagulācijas IX faktoru (rDNS), kas pēc izšķīdināšanas ar 5 ml šķīdinātāja atbilst koncentrācijai 600 SV/ml.

Iedarbīgums (SV) tiek noteikts, izmantojot Eiropas Farmakopejas vienas stadijas recēšanas pārbaudes testu. RIXUBIS specifiskā aktivitāte ir 200–390 SV/mg proteīna.

Gamma nonakogs (rekombinants koagulācijas IX faktors) ir attīrīts vienas ķēdes glikoproteīns,

kas satur 415 aminoskābes. Tas tiek iegūts no Ķīnas kāmju olnīcu (CHO — Chinese hamster ovary) šūnām, izmantojot rekombinantās DNS tehnoloģiju.

Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību:

Viens flakons satur 19 mg nātrija.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai.

Pulveris ir baltā vai gandrīz baltā krāsā. Šķīdinātājs ir dzidrs un bezkrāsains.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1Terapeitiskās indikācijas

Asiņošanas profilaksei un ārstēšanai pacientiem ar B hemofīliju (iedzimta IX faktora nepietiekamība). RIXUBIS ir paredzēts lietošanai pacientiem visās vecuma grupās.

4.2Devas un lietošanas veids

Ārstēšana jāveic ārsta uzraudzībā, kuram ir pieredze hemofīlijas ārstēšanā.

Ārstēšanas uzraudzība

Ārstēšanas kursa laikā ieteicams noteikt IX faktora līmeni plazmā, lai varētu aprēķināt ievadāmo devu un atkārtoto infūziju biežumu. Pacientiem var būt dažāda individuāla reakcija uz IX faktoru, demonstrējot atšķirīgus eliminācijas pusperiodus un atjaunošanos. Ja deva tiek noteikta pēc ķermeņa masas, iespējams, pacientiem ar pārāk mazu vai pārāk lielu ķermeņa masu deva būs jāpielāgo. It īpaši lielu ķirurģisku procedūru gadījumos nepieciešama ir aizstājterapijas precīza kontrole, izmantojot koagulācijas analīzi (IX faktora aktivitāti plazmā).

Lai nodrošinātu, ka tiek sasniegts vēlamais IX faktora aktivitātes līmenis plazmā, jāveic rūpīga uzraudzība, izmantojot atbilstošu IX faktora aktivitātes testu, un, ja nepieciešams, attiecīgi jāpielāgo devas un atkārtotās infūzijas biežums. Izmantojot in vitro tromboplastīna laika (aPTT) vienas stadijas asinsreces testu, lai noteiktu IX faktora aktivitāti pacienta asins paraugos, IX faktora aktivitātes rezultātus plazmā var ievērojami ietekmēt gan aPTT reaģenta veids, gan standarta atsauce,

kas izmantota testā. Tas ir īpaši nozīmīgi, ja tiek mainīta laboratorija un/vai testā izmantotie reaģenti.

Devas

Aizstājterapijas deva un ilgums ir atkarīgi no IX faktora nepietiekamības pakāpes, asiņošanas vietas un intensitātes, pacienta klīniskā stāvokļa, vecuma un IX faktora farmakokinētiskajiem parametriem, piemēram, pakāpeniskas atjaunošanās un eliminācijas pusperioda.

Ievadītā IX faktora vienību skaits tiek izteikts starptautiskajās vienībās (SV), kas atbilst spēkā esošajam PVO standartam IX faktora zālēm. IX faktora aktivitāte plazmā tiek izteikta procentos (attiecībā pret normālu cilvēku plazmu) vai starptautiskajās vienībās (attiecībā pret starptautisko standartu IX faktoram plazmā).

IX faktora aktivitātes viena starptautiskā vienība (SV) atbilst IX faktora daudzumam vienā ml normālas cilvēka plazmas.

Ārstēšana pēc pieprasījuma

Nepieciešamā IX faktora deva tiek aprēķināta, balstoties uz empīriskiem novērojumiem, ka viena IX faktora starptautiskā vienība (SV) uz kg ķermeņa masas paaugstina plazmā esošā IX faktora aktivitāti par 0,9 SV/dl (diapazonā no 0,5 līdz 1,4 SV/dl) vai par 0,9% no normālās aktivitātes pacientiem no 12 gadu vecuma (sīkāku informāciju skatīt 5.2. apakšpunktā).

Nepieciešamā deva tiek noteikta, izmantojot šādu formulu:

Pacientiem no 12 gadu vecuma

 

 

Nepieciešamās = Ķermeņa masa (kg)

x vēlamais IX faktora x

apgrieztā vērtība

vienības

pieaugums

novērotajam faktora

 

(%) vai (SV/dl)

atjaunošanās līmenim (dl/kg)

Lai pakāpeniskā atjaunošanās būtu 0,9 SV/dl uz SV/kg, deva tiek aprēķināta šādi:

Nepieciešamās = Ķermeņa masa (kg)

x vēlamais IX faktora x 1,1 dl/kg

vienības

pieaugums

 

(%) vai (SV/dl)

Daudzums, kas jāievada, un ievadīšanas biežums vienmēr ir jāpiemēro klīniskajai efektivitātei katrā konkrētajā gadījumā.

Attiecībā uz tālāk minētajiem asiņošanas gadījumiem, IX faktora aktivitātes rādītāji nedrīkst būt zemāki par doto plazmas aktivitātes līmeni (izteikti % no normas vai SV/dl) atbilstošajā periodā. Tālāk esošo tabulu var izmantot kā norādījumus devu noteikšanai asiņošanas gadījumos un ķirurģijā:

Asiņošanas

Nepieciešamais

Devu biežums (stundas)/terapijas

pakāpe/ķirurģiskās

IX faktora līmenis (%)

ilgums (dienas)

procedūras veids

vai (SV/dl)

 

Asiņošana

– 40

Lietojiet ik pēc 24 stundām.

Hemartroze agrīnā stadijā,

 

 

Vismaz 1 dienu, līdz beidzas

muskuļu asiņošana vai

 

 

asiņošana, par ko liecina sāpes, vai tiek

asiņošana mutes dobumā

 

 

novērota sadzīšana.

Izteiktāka hemartroze, muskuļu

– 60

Atkārtojiet infūziju ik pēc 24 stundām

asiņošana vai hematoma

 

 

3–4 dienas vai ilgāk, līdz izzūd sāpes

 

 

 

vai akūti traucējumi.

Dzīvībai bīstama asiņošana

– 100

Atkārtojiet infūziju ik pēc

 

 

 

8–24 stundām, līdz ir novērsti draudi.

Ķirurģija

– 60

Ik pēc 24 stundām, vismaz 1 dienu,

Neliela ķirurģiska procedūra,

 

 

līdz novērojama sadzīšana.

 

 

 

tostarp zoba ekstrakcija

 

 

 

Liela ķirurģiska operācija

– 100

Atkārtojiet infūziju ik pēc

 

(pirms un pēc operācijas)

8–24 stundām, līdz brūce ir sadzijusi,

 

 

 

pēc tam turpiniet terapiju vēl

 

 

 

vismaz 7 dienas, lai IX faktora

 

 

 

aktivitāte būtu 30–60% (SV/dl) līmenī.

Aizstājterapijas rūpīga uzraudzība ir īpaši svarīga lielas ķirurģiskas operācijas vai dzīvībai bīstamas asiņošanas gadījumā.

Profilakse

Ilgstošai asiņošanas profilaksei pacientiem ar smagu B hemofīliju parastās IX faktora devas ir 40–60 SV uz kilogramu ķermeņa masas ar 3–4 dienu intervālu pacientiem no 12 gadu vecuma. Dažos gadījumos atkarībā no pacienta farmakokinētikas parametriem, vecuma, asiņošanas fenotipa un fiziskās aktivitātes var būt nepieciešams saīsināt devu ievadīšanas intervālu vai palielināt devu.

Ilgstošas infūzijas

RIXUBIS nav paredzēts lietošanai ilgstošām infūzijām.

Pediatriskā populācija

Ārstēšana pēc pieprasījuma:

Nepieciešamā IX faktora deva tiek aprēķināta, balstoties uz empīriskiem novērojumiem, ka viena IX faktora starptautiskā vienība (SV) uz kg ķermeņa masas paaugstina plazmā esošā IX faktora aktivitāti par 0,7 SV/dl (diapazonā no 0,31 līdz 1,0 SV/dl) vai par 0,7% no normālās aktivitātes pacientiem, kas jaunāki par 12 gadiem (sīkāku informāciju skatīt 5.2. apakšpunktā).

Nepieciešamā deva tiek noteikta, izmantojot šādu formulu:

Pacientiem, kas jaunāki par 12 gadiem:

 

 

Nepieciešamās = Ķermeņa masa (kg)

x vēlamais IX faktora x

apgrieztā vērtība

vienības

pieaugums

novērotajam faktora

 

(%) vai (SV/dl)

atjaunošanās līmenim (dl/kg)

Lai pakāpeniskā atjaunošanās būtu 0,7 SV/dl uz SV/kg, deva tiek aprēķināta šādi:

Nepieciešamās = Ķermeņa masa (kg)

x vēlamais IX faktora x 1,4 dl/kg

vienības

pieaugums

 

(%) vai (SV/dl)

Kā norādījumus devu noteikšanai asiņošanas gadījumos un ķirurģijā var izmantot to pašu tabulu, ko pieaugušajiem (skatīt iepriekš).

Profilakse

Ieteicamais devas diapazons pediatrijas pacientiem, kas jaunāki par 12 gadiem, ir no 40 līdz 80 SV/kg ar 3–4 dienu intervālu. Dažos gadījumos atkarībā no pacienta farmakokinētikas parametriem, vecuma, asiņošanas fenotipa un fiziskās aktivitātes, var būt nepieciešams saīsināt devu ievadīšanas intervālu vai palielināt devu.

Lietošanas veids

Intravenozai lietošanai.

Gadījumā, ja zāļu ievadīšanu veic pacients pats vai aprūpētājs, ir nepieciešama apmācība. RIXUBIS ir jāievada ar ātrumu, kas neradītu diskomfortu pacientam, bet ne ātrāk kā 10 ml/min.

Pēc sagatavošanas šķīdums ir dzidrs, bezkrāsains, bez daļiņām un tā pH ir no 6,8 līdz 7,2. Osmolalitāte ir lielāka par 240 m osmol/kg.

Ieteikumus par zāļu sagatavošanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

Šo zāļu ievadīšanai drīkst izmantot tikai plastmasas šļirces ar Luer savienotāju.

4.3Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām. Zināma alerģiska reakcija uz kāmju proteīnu.

4.4Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Paaugstināta jutība

Ir ziņots par alerģiska tipa paaugstinātas jutības reakcijām, lietojot RIXUBIS. Zāles satur nelielu daudzumu kāmju izcelsmes proteīnu. Ja tiek novēroti paaugstinātas jutības simptomi, pacientam vai aprūpētājam nekavējoties jāpārtrauc zāļu lietošana un jāsazinās ar ārstu. Pacienti jāinformē par

paaugstinātas jutības reakciju agrīniem simptomiem, tostarp nātreni, vispārēju nātreni, spiediena sajūtu krūtīs, sēkšanu, hipotensiju un anafilaksi.

Visaugstākais risks pastāv IX faktora koncentrāta sākotnējās ievadīšanas agrīnajās fāzēs iepriekš neārstētiem pacientiem (PUP — Previously untreated patients), īpaši pacientiem ar augstu gēnu mutācijas risku. Literatūrā atrodamas norādes par saistību starp IX faktora inhibitora klātbūtni un alerģiskām reakcijām, īpaši pacientiem ar augstu gēnu mutācijas risku. Tādēļ visi pacienti, kuriem tiek novērotas alerģiskas reakcijas, jāizmeklē uz inhibitora klātbūtni.

Šoka gadījumā jāpielieto standarta terapija šoka ārstēšanai.

Inhibitori

Pacienti pēc to atkārtotas ārstēšanas ar cilvēka koagulācijas IX faktora (rDNS) preparātiem ir jāuzrauga, vai viņiem neveidojas neitralizējošās antivielas (inhibitori), tos izsakot skaitliski Betesda vienībās (BU — Bethesda Units) un izmantojot atbilstošu bioloģiskās testēšanas metodi.

Literatūrā atrodamas norādes par korelāciju starp IX faktora inhibitora klātbūtni un alerģiskām reakcijām. Tādēļ visi pacienti, kuriem tiek novērotas alerģiskas reakcijas, jāizmeklē uz inhibitora klātbūtni. Jāņem vērā, ka pacienti ar IX faktora inhibitoriem ir pakļauti paaugstinātam anafilakses riskam ar turpmākām IX faktora lietošanas problēmām.

Lietojot IX faktora koncentrātu, pastāv alerģisku reakciju risks, tāpēc IX faktora sākotnējā ievadīšana atbilstoši ārstējošā ārsta vērtējumam jāveic mediķu uzraudzībā, kur iespējams nodrošināt atbilstošu medicīnisko aprūpi alerģisku reakciju gadījumā.

Nefrotiskais sindroms

Ir ziņots par nefrotiskā sindroma attīstīšanos pēc mēģinājumiem panākt imūnās tolerances indukciju B hemofīlijas pacientiem ar IX faktora inhibitoriem.

Trombembolija

Lietojot šīs zāles pacientiem ar aknu slimībām, pacientiem pēcoperācijas periodā, jaundzimušajiem vai pacientiem, kuriem pastāv trombozes vai DIK rašanās risks, iespējamā trombotisko komplikāciju riska dēļ ir jāveic trombozes agrīno simptomu un patēriņa koagulopātijas klīniskā kontrole ar attiecīgu bioloģisku testēšanu. Ikvienā gadījumā ir jāizvērtē ieguvumi, veicot ārstēšanu ar RIXUBIS, attiecībā pret šo komplikāciju risku.

Kardiovaskulārie traucējumi

Pacientiem, kam ir konstatēti kardiovaskulāras saslimšanas riska faktori, aizstājterapija ar IX faktoru var palielināt kardiovaskulāras saslimšanas risku.

Ar katetru saistītas komplikācijas

Ja ir nepieciešama centrālā venozās piekļuves ierīce (CAVD — Central venous access device), ir jāizvērtē ar CAVD saistītie riski, tostarp lokālas infekcijas, bakterēmija un tromboze katetra ievadīšanas vietā.

Komplikācijas saistībā ar palīgvielām

Pēc sagatavošanas šīs zāles satur 0,83 mmol (19 mg) nātrija vienā flakonā. Tas ir jāņem vērā pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu.

Pēc katras RIXUBIS devas ievadīšanas pacientam stingri ieteicams pierakstīt zāļu nosaukumu un sērijas numuru, lai saglabātu saikni starp pacientu un ievadīto zāļu sērijas numuru.

Pediatriskā populācija

Uzskaitītie brīdinājumi un piesardzības pasākumi attiecas gan uz pieaugušajiem, gan bērniem.

Vecāka gadagājuma cilvēki

RIXUBIS klīniskajos pētījumos netika iekļauti pacienti vecumā no 65 gadiem. Nav zināms, vai šo pacientu reakcijas atšķiras no gados jaunāku pacientu reakcijas. Tāpat kā jebkuram pacientam, arī vecākiem pacientiem devas jānosaka individuāli.

4.5Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav ziņu par cilvēka koagulācijas IX faktora (rDNS) saturošu preparātu mijiedarbību ar citām zālēm.

4.6Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Dzīvnieku reproduktivitātes pētījumi ar IX faktoru nav veikti. Tā kā sievietēm B hemofīlija ir sastopama reti, nav pieejami dati par IX faktora lietošanu grūtniecības un zīdīšanas laikā. Tāpēc IX faktoru grūtniecības un zīdīšanas laikā drīkst lietot tikai tad, ja tas ir skaidri norādīts.

Nav informācijas par IX faktora ietekmi uz fertilitāti.

4.7Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

RIXUBIS neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Paaugstināta jutība vai alerģiskas reakcijas (kas var ietvert angioneirotisko tūsku, dedzināšanu un durstīšanas sajūtu infūzijas vietā, drebuļus, pietvīkumu, vispārēju nātreni, galvassāpes, nātreni, hipotensiju, letarģiju, sliktu dūšu, nemieru, tahikardiju, spiedošu sajūtu krūtīs, tirpšanu, vemšanu un sēkšanu) tiek novērotas reti un dažos gadījumos var progresēt līdz smagai anafilaksei (tajā skaitā šokam). Dažos gadījumos šīs reakcijas ir attīstījušās līdz smagai anafilaksei, kas laika ziņā radās ciešā saistībā ar IX faktora inhibitoru veidošanos (skatīt arī 4.4. apakšpunktu).

Ir ziņots par nefrotiskā sindroma attīstīšanos pēc mēģinājumiem panākt imūnās tolerances indukciju B hemofīlijas pacientiem ar IX faktora inhibitoriem un ar alerģiskām reakcijām anamnēzē.

Ļoti reti tika novērota antivielu veidošanās pret kāmju proteīnu ar saistītu pārmērīgas jutības reakciju.

Pacientiem ar B hemofīliju pret IX faktoru var veidoties neitralizējošas antivielas (inhibitori).

Ja veidosies šādi inhibitori, tas izpaudīsies kā nepietiekama klīniskā atbildes reakcija. Šādos gadījumos ieteicams sazināties ar specializētu hemofīlijas centru.

Pēc IX faktoru saturošu zāļu lietošanas pastāv trombembolijas risks, īpaši, lietojot zemas tīrības pakāpes zāles. Zemas tīrības IX faktoru saturošu zāļu lietošana tiek saistīta ar miokarda infarkta, diseminētas intravaskulāras koagulācijas, venozās trombozes un plaušu embolijas gadījumiem.

Augstas tīrības IX faktora zāļu lietošana reti ir saistīta ar šādām nevēlamām blakusparādībām.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

RIXUBIS klīniskajos pētījumos piedalījās 99 cilvēki, kuri RIXUBIS iedarbībai tika pakļauti vismaz vienu reizi, un kopumā tika reģistrēti 5 nevēlamu blakusparādību gadījumi. Tālāk redzamā tabula ir izveidota saskaņā ar MedDRA orgānu sistēmu klasifikāciju (OSK un ieteiktais termina līmenis).

Biežums tika novērtēts atbilstoši šādam iedalījumam: ļoti bieži (≥1/10); bieži (≥1/100 līdz <1/10);

retāk (≥1/1000 līdz <1/100); reti (≥1/10 000 līdz <1/1000); ļoti reti (<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības uzskaitītas to nopietnības samazinājuma secībā.

Nevēlamās blakusparādības klīniskajos pētījumos un spontānos ziņojumos

MedDRA orgānu standarta sistēmu

Nevēlamās

Biežums vienam

klasifikācija

blakusparādības

pacientam

Imūnās sistēmas traucējumi

Paaugstināta jutība a)

Nav zināmi

Nervu sistēmas traucējumi

Garšas sajūtas

Bieži

 

traucējumi

 

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Sāpes ekstremitātē

Bieži

a) Nevēlamās blakusparādības izskaidrotas tālāk esošajā sadaļā.

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Paaugstināta jutība

Alerģiskas reakcijas izpaudās kā aizdusa, nieze, vispārēja nātrene un izsitumi.

Pediatriskā populācija

Nevēlamo blakusparādību biežums, veids un smaguma pakāpe bērniem ir paredzama tāda pati kā pieaugušajiem. Taču nav pieejama informācija par pacientiem, kas iepriekš nav ārstēti, jo klīniskajos pētījumos tika iesaistīti tikai cilvēki, kas ir iepriekš ārstēti; tāpēc šajā riska populācijā nav veikta inhibitoru veidošanās imunogēnā izpēte.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9Pārdozēšana

Nav noteikta RIXUBIS ietekme, ja ir lietota lielāka deva nekā ieteikts.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: hemostatiskie līdzekļi, asins koagulācijas IX faktors. ATĶ kods: B02BD04.

RIXUBIS satur rekombinantu koagulācijas IX faktoru (gamma nonakogs). IX faktors ir vienas ķēdes glikoproteīns ar molekulāro masu apmēram 68 000 daltoni. Tas ir no K vitamīna atkarīgs koagulācijas faktors, kas tiek sintezēts aknās. IX faktoru aktivizē XIa faktors iekšējās koagulācijas ceļā un

VII faktors/audu faktora komplekss ārējā koagulācijas ceļā. Aktivētais IX faktors kombinācijā ar aktivēto VIII faktoru aktivizē X faktoru. Aktivētais X faktors pārveido protrombīnu par trombīnu. Pēc tam trombīns fribrinogēnu pārveido fibrīnā, un izveidojas trombs.

B hemofīlija ir ar dzimumu saistīti asinsreces traucējumi samazināta IX faktora līmeņa dēļ,

kas spontāni, traumas vai ķirurģiskas traumas rezultātā izraisa plašu asiņošanu locītavās, muskuļos vai iekšējos orgānos. Izmantojot aizstājterapiju, IX faktora līmenis plazmā tiek paaugstināts, tādējādi īslaicīgi tiek novērsta faktora nepietiekamība un tiek koriģētas asiņošanas tendences.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Asiņošanas profilakse un kontrole iepriekš ārstētiem pacientiem no 12 gadu vecuma

RIXUBIS efektivitāte tika vērtēta atklātā, nekontrolētā pētījumā, kas bija daļa no kombinēta 1/3 fāzes pētījuma, un tajā piedalījās 73 vīrieši, kas bija iepriekš ārstēti pacienti (PTP — Previously treated patients) vecumā no 12 līdz 59 gadiem un kas pēc pieprasījuma saņēma RIXUBIS profilakses nolūkos un/vai asiņošanas epizožu ārstēšanai. Visiem pētījuma dalībniekiem bija smaga (IX faktora

līmenis <1%) vai vidēji smaga (IX faktora līmenis ≤2%) B hemofīlija. Piecdesmit deviņi PTP saņēma RIXUBIS profilakses nolūkos. Piecdesmit seši PTP, kuri RIXUBIS saņēma vismaz 3 mēnešus, tika iekļauti profilakses efektivitātes novērtējumā. Vēl 14 PTP saņēma RIXUBIS tikai asiņošanas epizožu ārstēšanai. Pētījuma dalībnieku grupā, kas zāles saņēma pēc pieprasījuma, pirms iekļaušanas grupā iepriekšējo 12 mēnešu laikā bija jābūt 12 reģistrētām asiņošanas epizodēm, kurām bija nepieciešama ārstēšana. Vidējais ārstēšanas perioda ilgums grupā, kas saņēma zāles pēc pieprasījuma,

bija 3,5±1 mēnesis (vidēji 3,4 mēneši diapazonā no 1,2 līdz 5,1 mēnesim), vidējais kopējais asiņošanas gadījumu biežums gadā (ABR — Annualised bleeding rate) bija 33,9±17,37 ar vidējo

rādītāju 27,0 diapazonā no 12,9 līdz 73,1.

Vidējais ABR rādītājs, RIXUBIS lietojot profilaksei, visos asiņošanas gadījumos bija 2,0, spontānas asiņošanas gadījumos — 0,0, locītavu asiņošanas gadījumos — 0,0. 24 pētījuma dalībniekiem (42,9%) asiņošana netika novērota.

Kopumā ar RIXUBIS tika ārstēti 249 asiņošanas gadījumi, no kuriem 197 gadījumos asiņošana bija locītavās un 52 gadījumos — asiņošana nebija saistīta ar locītavām (mīkstie audi, muskuļi, ķermeņa dobumi, intrakraniāla asiņošana un citi gadījumi). No 249 asiņošanas gadījumiem 163 gadījumos asiņošana bija mērena, 71 gadījumā — neliela, bet 15 gadījumos — masīva. Ārstēšana tika pielāgota individuāli atkarībā no asiņošanas smaguma pakāpes, cēloņa un asiņošanas vietas. No 249 asiņošanas gadījumiem vairums (211; 84,7%) tika apturēti ar 1–2 infūzijām. Hemostatiskā efektivitāte, apturot asiņošanu, 96% gadījumu no visām ārstētajām asiņošanas epizodēm tika novērtēta kā teicama vai laba.

Asiņošanas profilakse un kontrole iepriekš ārstētiem pacientiem, kas jaunāki par 12 gadiem RIXUBIS efektivitāte tika vērtēta kombinētā 2/3 fāzes pētījumā, un tajā piedalījās 23 vīriešu dzimuma pacienti, kas bija iepriekš ārstēti (PTP — Previously treated patients) vecumā no 1,8 līdz 11,8 gadiem (vidējais vecums 7,10 gadi), kur 11 pacientiem bija mazāk nekā 6 gadi, un kas saņēma RIXUBIS asiņošanas gadījumu profilaksei un kontrolei. Visiem pētījuma dalībniekiem bija smaga (IX faktora līmenis <1%) vai vidēji smaga (IX faktora līmenis ≤2%) B hemofīlija. Visi 23 pētījuma dalībnieki

saņēma profilaktisko ārstēšanu ar RIXUBIS vismaz 3 mēnešus un tika iekļauti profilakses efektivitātes novērtēšanā.

Vidējais ABR rādītājs bija 2,0, spontānas asiņošanas gadījumos — 0,0, locītavu asiņošanas gadījumos — 0,0.

Deviņiem pētījuma dalībniekiem (39,1%) asiņošanas epizodes netika novērotas.

Kopumā 26 asiņošanas epizožu ārstēšanai tika izmantots RIXUBIS. No tām 23 epizožu cēlonis bija trauma, 2 epizodes bija spontāni asiņošanas gadījumi un 1 epizodei cēlonis nav zināms. 19 asiņošanas gadījumi bija nesaistīti ar locītavām (mīkstie audi, muskuļi, ķermeņa dobumi, intrakraniāla asiņošana un citi gadījumi), savukārt 7 epizodes bija saistībā ar locītavām, no kuriem 1 gadījumā asiņošana bija mērķa locītavā. No 26 asiņošanas gadījumiem 15 gadījumos asiņošana bija neliela, 9 gadījumos — mērena, bet 2 gadījumos — masīva. Ārstēšana tika pielāgota individuāli atkarībā no asiņošanas smaguma pakāpes, cēloņa un asiņošanas vietas. Vairums asiņošanas gadījumu (23; 88,5%) tika apturēti ar 1–2 infūzijām. Hemostatiskā efektivitāte, apturot asiņošanu, 96,2% gadījumu no visām ārstētajām asiņošanas epizodēm tika novērtēta kā teicama vai laba.

Perioperatīvās procedūras

Drošums un efektivitāte perioperatīvā periodā tika novērtēti 3. fāzes prospektīvā atklātā nekontrolētā daudzcentru pētījumā iepriekš ārstētiem pacientiem (vīriešiem) ar smagu un vidēji smagu B hemofīliju, kas lietoja RIXUBIS. Protokolam atbilstošā efektivitātes analīze ietver 37 ķirurģiskas operācijas, kas tika veiktas 27 pacientiem vecumā no 17 līdz 57 gadiem, veicot lielas vai nelielas

ķirurģiskas, stomatoloģiskas vai citas invazīvas ķirurģiskas procedūras. Divdesmit no veiktajām procedūrām bija lielas ķirurģiskas, tostarp 13 ortopēdiskas un 3 stomatoloģiskas

operācijas. 17 procedūras, tostarp 10 zobu ekstrakcijas, tika klasificētas kā nelielas procedūras. Pacientiem, kam tika veiktas lielas ķirurģiskas operācijas, bija jāveic farmakokinētiskā (PK — Pharmacokinetic) novērtēšana. Visiem pacientiem devas tika noteiktas, ņemot vērā pēdējo individuālo pakāpenisko atjaunošanos. RIXUBIS ieteicamā piesātinošā sākotnējā deva tika noteikta, lai lielas ķirurģiskās operācijas laikā IX faktora aktivitāte tiktu saglabāta 80–100% līmenī, savukārt nelielu operāciju laikā — 30–60% līmenī. RIXUBIS tika ievadīts bolus infūziju veidā.

Visa pētījuma laikā tika saglabāta hemostāze.

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus RIXUBIS pacientiem, kas nav iepriekš ārstēti, par ar B hemofīliju saistītas asiņošanas ārstēšanu un profilaksi (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

5.2Farmakokinētiskās īpašības

Iepriekš ārstēti pacienti no 12 gadu vecuma

RIXUBIS un salīdzinošā preparāta randomizēts maskēts kontrolēts krustenisks farmakokinētiskais pētījums tika veikts pacientiem vīriešiem bez asiņošanas epizodēm (≥ 15 gadi) kā daļa no kombinētā 1/3 fāzes pivotālā pētījuma. Pētījuma dalībnieki kādu no preparātiem saņēma vienas intravenozas infūzijas veidā. Vidējā (± SD) un mediānā RIXUBIS deva protokolam atbilstošās

analīzes komplektā (n=25) bija 74,69±2,37 un 74,25 SV/kg, attiecīgi ar diapazonu 71,27–79,38 SV/kg. Farmakokinētiskie parametri tika aprēķināti, ņemot vērā IX faktora aktivitātes mērījumus asins paraugos, kas iegūti vismaz 72 stundas pēc katras infūzijas.

RIXUBIS farmakokinētiskā novērtēšana tika atkārtota atvērtā nekontrolētā pētījumā ar RIXUBIS pētījuma dalībniekiem vīriešiem, kas piedalījās sākotnējā PK krustotā pētījumā un saņēma RIXUBIS profilakses nolūkos 26±1 nedēļu (vidēji ± SD) un uzkrāja vismaz 30 RIXUBIS lietošanas dienas (ED — Exposure Days). RIXUBIS devu diapazons atkārtotajā farmakokinētiskajā pētījumā

bija 64,48–79,18 SV/kg (n=23).

Izvērtēto pētījuma dalībnieku farmakokinētiskie parametri (protokolam atbilstoša analīze) ir attēloti tālāk esošajā tabulā.

Parametrs

RIXUBIS

RIXUBIS

 

Sākotnējais krusteniskais

Atkārtota novērtēšana

 

pētījums (N=25)

(N=23)

AUC0–72 h (SV.h/dl)a

1067,81±238,42

1156,15±259,44

Vidējā±SD

1108,35 (696,07-1571,16)

1170,26 (753,85-1626,81)

Mediānā (diapazons)

 

 

Pakāpeniskā atjaunošanās

0,87±0,22

0,95±0,25

temperatūrā Cmax

0,88 (0,53-1,35)

0,93 (0,52-1,38)

(SV/dl:SV/kg)b

 

 

Vidējā ±SD

 

 

Mediānā (diapazons)

 

 

Pussabrukšanas periods (h)

26,70±9,55

25,36±6,86

Vidējā±SD

24,58 (15,83-52,34)

24,59 (16,24-42,20)

Mediānā (diapazons)

 

 

Cmax (SV/dl)

66,22±15,80

72,75±19,73

Vidējā±SD

68,10 (41,70-100,30)

72,40 (38,50-106,30)

Mediānā (diapazons)

 

 

Vidējais uzturēšanās laiks

30,82±7,26

29,88±4,16

organismā (h)

28,93 (22,25-47,78)

29,04 (21,32-37,52)

Vidējā±SD

 

 

Mediānā (diapazons)

 

 

Parametrs

RIXUBIS

RIXUBIS

 

Sākotnējais krusteniskais

Atkārtota novērtēšana

 

pētījums (N=25)

(N=23)

Vssc (dl/kg)

2,02±0,77

1,79±0,45

Vidējā±SD

1,72 (1,10-3,94)

1,74 (1,12-2,72)

Mediānā (diapazons)

 

 

Klīrenss (dl/(kg.h))

0,0644±0,0133

0,0602±0,0146

Vidējā±SD

0,0622 (0,0426-0,0912)

0,0576 (0,0413-0,0945)

Mediānā (diapazons)

 

 

aLaukums zem plazmas koncentrācijas-laika līknes no laika 0–72 h pēc infūzijas.

bAprēķināts kā (Cmax IX faktora sākotnējais līmenis) dalīts ar devu SV/kg, kur Cmax ir

maksimālais IX faktora mērījums pēc infūzijas.

cIzkliedes tilpums līdzsvara koncentrācijā

Visiem kombinētā 1/3 fāzes pētījuma dalībniekiem pirmajā preparāta lietošanas dienā,

pētījuma 5., 13., un 26. nedēļas vizītē, kā arī pētījuma beigās vai tā pārtraukšanas gadījumā, ja laiks nesakrīt ar 26. nedēļu, 30 minūtes pēc infūzijas tika noteikta pakāpeniska atjaunošanās. Dati parāda, ka pakāpeniskā atjaunošanās laika ziņā ir vienāda (skatīt tālāk esošo tabulu).

 

1. lietošanas

5. nedēļa

13. nedēļa

26. nedēļa

Pētījuma beigu

 

diena

(N=71)

(N=68)

(N=55)

/

 

(N=73)

 

 

 

pārtraukšanas

 

 

 

 

 

brīdīb

 

 

 

 

 

(N=23)

Pakāpeniskā

0,79±0,20

0,83±0,21

0,85±0,25

0,89±0,12

0,87±0,20

atjaunošanās 30 mi

0,78 (0,26-1,35

0,79 (0,46-1,48

0,83 (0,14-1,47

0,88 (0,52-1,29

0,89 (0,52-1,32)

n pēc infūzijas

)

)

)

)

 

(SV/kg: SV/kg)a

 

 

 

 

 

Vidējā±SD

 

 

 

 

 

Mediānā

 

 

 

 

 

(diapazons)

 

 

 

 

 

aAprēķināts kā (C30 min IX faktora sākotnējais līmenis) dalīts ar devu SV/kg, kur C30 min ir IX faktora mērījums 30 minūtes pēc infūzijas.

Ja nesakrīt ar vizīti 26. nedēļā.

Pediatriskā populācijas (iepriekš ārstēti pacienti, kas jaunāki par 12 gadiem)

Kā daļa no kombinētā 2/3 fāzes pediatriskā pētījuma visiem 23 pētījuma dalībniekiem vīriešiem tika veikta RIXUBIS sākotnējā farmakokinētiskā novērtēšana epizodē, kad nenotiek asiņošana. Pētījuma dalībniekiem pēc nejaušas izvēles principa tika iedalīti vienā no divām asins paraugu ņemšanas sekvencēm, lai uz atsevišķiem pētījuma dalībniekiem samazinātu biežo asins ņemšanas slodzi. Vidējā (± SD) un mediānā RIXUBIS deva pilnas analīzes komplektā (n=23)

bija 75,50±3,016 un 75,25 SV/kg, attiecīgi ar diapazonu 70,0–83,6 SV/kg. Farmakokinētiskie parametri tika aprēķināti, ņemot vērā IX faktora aktivitātes mērījumus asins paraugos, kas iegūti vismaz 72 stundas pēc katras infūzijas.

Visu pētījuma dalībnieku farmakokinētiskie parametri (pilnas analīzes komplekts) ir attēloti tālāk esošajā tabulā.

Parametrs

< 6 gadi

6 – < 12 gadi

Visi

 

(N=11)

(N=12)

(N=23)

AUCinf (SV.h/dl)a

723,7 ± 119,00

886,0 ± 133,66

808,4 ± 149,14

Vidējā±SD

717,2 (488-947)

863,7 (730-1138)

802,9 (488-1138)

Mediānā (diapazons)

 

 

 

Pussabrukšanas periods (h)

27,67 ± 2,66

23,15 ± 1,58

25,31 ± 3,13

Vidējā±SD

27,28 (24,0-32,2)

22,65 (21,8-27,4)

24,48 (21,8-32,2)

Mediānā (diapazons)

 

 

 

Parametrs

< 6 gadi

6 – < 12 gadi

Visi

 

(N=11)

(N=12)

(N=23)

Vidējais uzturēšanās laiks

30,62 ±3,27

25,31 ± 1,83

27,85 ± 3,73

organismā (h)

30,08 (26,2-36,2)

24,74 (23,7-30,3)

26,77 (23,7-36,2)

Vidējā±SD

 

 

 

Mediānā (diapazons)

 

 

 

Vssb (dl/kg)

3,22 ± 0,52

2,21 ± 0,32

2,7 ± 0,67

Vidējā±SD

3,16 (2,65-4,42)

2,185 (1,70-2,70)

2,69 (1,70-4,42)

Mediānā (diapazons)

 

 

 

Klīrenss (dl/(kg.h))

0,1058 ± 0,01650

0,0874 ± 0,01213

0,0962 ± 0,01689

Vidējā±SD

0,1050 (0,081-0,144)

0,0863 (0,069-0,108)

0,0935 (0,069-0,144)

Mediānā (diapazons)

 

 

 

aLaukums zem plazmas koncentrācijas-laika līknes no laika 0 līdz bezgalībai.

bIzkliedes tilpums līdzsvara koncentrācijā

Visiem kombinētā 2/3 fāzes pētījuma dalībniekiem sākotnējā farmakokinētiskajā novērtēšanā (pirmajā preparāta lietošanas dienā), pētījuma 5., 13., un 26. nedēļas vizītē, kā arī pētījuma beigās vai tā pārtraukšanas gadījumā, ja laiks nesakrīt ar 26. nedēļu, 30 minūtes pēc infūzijas tika noteikta pakāpeniska atjaunošanās. Dati parāda, ka pakāpeniskā atjaunošanās laika ziņā ir vienāda visās pediatriskā vecuma grupās. Skatīt tālāk esošās tabulas.

RIXUBIS pakāpeniskā atjaunošanās 30 minūtes pēc infūzijas abām pediatriskā vecuma grupām

Pakāpeniskā

PK (ED 1)

5. nedēļa

13. nedēļa

26. nedēļa

atjaunošanās

Visi

Visi

Visi

Visi

30 min pēc infūzijas

(N=22)

(N=23)

(N=21)

(N=21)

(SV/dL: SV/kg)a

0,67 ±0,16

0,68 ± 0,12

0,71 ± 0,13

0,72 ± 0,15

Vidējā±SD

0,69 (0,31 – 1,00)

0,66 (0,48 – 0,92)

0,66 (0,51-1,00)

0,734 (0,51-1,01)

Mediānā (diapazons)

 

 

 

 

aAprēķināts kā (C30 min IX faktora sākotnējais līmenis) dalīts ar devu SV/kg, kur C30 min ir IX faktora mērījums 30 minūtes pēc infūzijas.

RIXUBIS pakāpeniskā atjaunošanās 30 minūtes pēc infūzijas pediatrijas pacientiem, kas jaunāki par 6 gadiem

Pakāpeniskā

PK (ED 1)

5. nedēļa

13. nedēļa

26. nedēļa

atjaunošanās 30 min

Visi

Visi

Visi

Visi

pēc infūzijas

(N=10)

(N=11)

(N=10)

(N=10)

(SV/dL: SV/kg)a

0,59 ± 0,13

0,63 ± 0,10

0,68 ± 0,12

0,65 ± 0,13

Vidējā±SD

0,59 (0,31-0,75)

0,6 (0,49-0,80)

0,66 (0,51-0,84)

0,61 (0,51-0,84)

Mediānā (diapazons)

 

 

 

 

aAprēķināts kā (C30 min IX faktora sākotnējais līmenis) dalīts ar devu SV/kg, kur C30 min ir IX faktora mērījums 30 minūtes pēc infūzijas.

RIXUBIS pakāpeniskā atjaunošanās 30 minūtes pēc infūzijas pediatrijas pacientiem no 6 līdz < 12 gadiem

Pakāpeniskā

PK (ED 1)

5. nedēļa

13. nedēļa

26. nedēļa

atjaunošanās 30 min

Visi

Visi

Visi

Visi

pēc infūzijas

(N=12)

(N=12)

(N=11)

(N=11)

(SV/dL: SV/kg)a

0,73 ± 0,16

0,73 ± 0,13

0,73 ± 0,14

0,8 ± 0,14

Vidējā±SD

0,71 (0,51-1,00)

0,70 (0,48-0,92)

0,70 (0,54 – 1,00)

0,78 (0,56-1,01)

Mediānā (diapazons)

 

 

 

 

aAprēķināts kā (C30 min IX faktora sākotnējais līmenis) dalīts ar devu SV/kg, kur C30 min ir IX faktora mērījums 30 minūtes pēc infūzijas.

5.3Preklīniskie dati par drošumu

Truša stāzes modelī (Wessler-Test) RIXUBIS nedarbojās trombogēni pie devas 750 SV/kg. RIXUBIS devā līdz 450 SV/kg makakas sugas pērtiķiem neizraisīja nelabvēlīgas klīniskas, respiratoras vai kardiovaskulāras reakcijas.

Nav veikti pētījumi par kancerogenitāti, ietekmi uz fertilitāti un augļa attīstību.

RIXUBIS uzrādīja labu panesamību vienā devā un arī atkārtotā devā toksicitātes pētījumos, kas tika veikti ar pelēm, žurkām un makakas sugas pērtiķiem ar devām līdz 7500 SV/kg (viena deva)

un 750 SV/kg (atkārtota deva).

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1Palīgvielu saraksts

Pulveris

Saharoze

Mannīts

Nātrija hlorīds

Kalcija hlorīds

L-histidīns

Polisorbāts 80

Šķīdinātājs

Sterilizēts ūdens injekcijām

6.2Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

Šo zāļu ievadīšanai drīkst izmantot tikai plastmasas šļirces ar Luer savienotāju. Var tikt noteiktas neprecīzas devas, ja cilvēka koagulācijas IX faktors adsorbējas pie infūzijas aprīkojuma iekšējām virsmām.

6.3Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

Sagatavotā šķīduma ķīmiskā un fizikālā stabilitāte ir pierādīta 3 stundas temperatūrā līdz 30 °C. No mikrobioloģiskā viedokļa zāles jāizlieto nekavējoties, ja sagatavošanas metode izslēdz mikrobioloģiskā piesārņojuma risku. Ja zāles netiek izlietotas nekavējoties, par sagatavotā šķīduma uzglabāšanas laiku un apstākļiem ir atbildīgs lietotājs. Neatdzesēt.

6.4Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C.

Nesasaldēt.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu sagatavošanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5Iepakojuma veids un saturs un īpašs aprīkojums lietošanai

Viens iepakojums satur pulvera flakonu (I klases stikls) ar aizbāzni (butilgumija) un noraujamu drošības aizvākojumu, flakonu, kas satur 5 ml šķīdinātāja (I klases stikls), ar aizbāzni (hlorbutilgumija) un noraujamu drošības aizvākojumu un šķīduma sagatavošanas ierīci bez adatas (BAXJECT II).

Viens iepakojums.

6.6Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

RIXUBIS ir paredzēts intravenozai ievadīšanai pēc pulvera izšķīdināšanas ar iepakojumā pievienoto šķīdinātāju.

-Sagatavojot zāles lietošanai, izmantojiet tikai iepakojumā pievienoto šķīdinātāju un sagatavošanai paredzēto ierīci (BAXJECT II).

-Zāļu ievadīšanai ir nepieciešama šļirce ar Luer savienotāju.

-Neizmantojiet, ja BAXJECT II ierīce, tās sterilā barjeras sistēma vai iepakojums ir bojāts vai ir saskatāmas jebkādas nolietojuma pazīmes.

Sagatavošana

Ievērot aseptikas noteikumus

1.Ja zāles tiek glabātas ledusskapī, izņemiet abus RIXUBIS pulvera un šķīdinātāja flakonus no ledusskapja un ļaujiet flakoniem sasilt līdz istabas temperatūrai (no 15 °C līdz 30 °C).

2.Ar ziepēm un siltu ūdeni rūpīgi nomazgājiet rokas.

3.Noņemiet vāciņus no pulvera un šķīdinātāja flakoniem.

4.Notīriet aizbāžņus ar spirtā samitrinātu vates tamponu. Novietojiet flakonus uz līdzenas, tīras virsmas.

5.Atveriet BAXJECT II ierīces iepakojumu, noplēšot papīra pārklājumu un nepieskaroties iepakojuma saturam (a attēls) Neizņemiet ierīci no iepakojuma.

6.Apgrieziet iepakojumu otrādi un izduriet caurspīdīgo plastmasas durkli cauri šķīdinātāja aizbāznim. Satveriet iepakojumu aiz malas un novelciet iepakojumu no BAXJECT II (b attēls). Nenoņemiet zilo vāciņu no BAXJECT II ierīces.

7.Apgrieziet šķīdinātāja flakonu ar pievienoto BAXJECT II ierīci otrādi, lai šķīdinātāja flakons atrastos ierīces virspusē. Izduriet balto plastmasas durkli cauri RIXUBIS aizbāznim. Vakuums ievilks šķīdinātāju RIXUBIS flakonā (c attēls).

8.Viegli sakratiet, līdz viss pulveris ir izšķīdis. Zāles izšķīst ātri (2 minūšu laikā). Visam RIXUBIS pulverim ir jābūt pilnībā izšķīdušam, pretējā gadījumā ne viss sagatavotais šķīdums izies cauri ierīces filtram. Pirms lietošanas vizuāli jāpārbauda, vai sagatavotajā šķīdumā nav redzamas cietu vielu daļiņas vai mainījusies krāsa. Sagatavotajam šķīdumam jābūt dzidram vai nedaudz lāsmojošam. Nelietojiet šķīdumu, ja tas ir duļķains vai ir redzamas nogulsnes.

a attēls

b attēls

c attēls

Pēc sagatavošanas zāles neatdzesēt.

Izlietot nekavējoties.

Ievadīšana

Ievērot aseptikas noteikumus

1.Noņemiet zilo vāciņu no BAXJECT II. Neievelciet šļircē gaisu. Pievienojiet šļirci BAXJECT II ierīcei (d attēls).

2.Apgrieziet sistēmu otrādi (flakonam ar sagatavoto šķīdumu jāatrodas virspusē). Ievelciet šļircē sagatavoto šķīdumu, lēnām atvelkot virzuli (e attēls).

3.Atvienojiet šļirci.

4.Pievienojiet šļircei tauriņadatu. Injicējiet intravenozi. Šķīdums jāievada lēnām ar ātrumu, kas nerada pacientam diskomfortu, taču nepārsniedzot 10 ml minūtē.

d attēls

e attēls

Kad vien tas ir iespējams, pierakstiet (piemēram, savā dienasgrāmatā) zāļu nosaukumu un sērijas numuru ikreiz, kad lietojat RIXUBIS, lai varētu izsekot lietoto zāļu un to sērijas numuru datiem.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Baxalta Innovations GmbH

Industriestrasse 67

A-1221 Vienna

Austrija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/14/970/001

EU/1/14/970/002

EU/1/14/970/003

EU/1/14/970/004

EU/1/14/970/005

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2014. 19. decembris

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas