Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sabervel (irbesartan) – Lietošanas instrukcija - C09CA04

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsSabervel
ATĶ kodsC09CA04
Vielairbesartan
RažotājsPharmathen S.A.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM Sabervel 75 mg apvalkotās tabletes

Irbesartan

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

 

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

 

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties

ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arīuz

 

iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā

nav minētas.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Sabervel un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas jāzina pirms Sabervel lietošanas

3.Kā lietot Sabervel

4.Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Sabervel

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

 

tas

1.

ē

KAS IR SABERVEL UN KĀDAM NOLŪKAM TĀS LIETO

Sabervel pieder pie zāļu grupas, kas pazīstama kā angiotensīna-II istrreceptoru antagonisti. Angiotensīns- II

ir viela, kas veidojas organismā un saistās ar asinsvados sošiğm eceptoriem, izraisot to sašaurināšanos

un tādējādi paaugstinot asinsspiedienu. Sabervel novērš angiotensīna-II saistīšanos ar šiem receptoriem,

ļaujot asinsvadiem atslābt, un pazemina asinsspiedienu. Sabervelre

palēnina nieru darbības vājināšanos

pacientiem ar paaugstinātu asinsspiedienu un 2. tipa cukura diabētu.

Sabervel lieto pieaugušajiem

 

nav

 

 

 

 

lai ārstētu paaugstinātu asinsspiedienu (esenciālu hipertensiju),

lai aizsargātu nieres pacientiem ar paaugstinātu asinsspiedienu, 2. tipa cukura diabētu un

 

laboratoriski pieradītu pavājinātu nieru darbību.

 

2.

 

vairs

 

 

KAS JĀZINA PIRMS SABERVEL LIETOŠANAS

 

ja esat grūtnieceāvairāk nekā 3 mēnešus. (Labāk izvairīties no Sabervel lietošanas arī grūtniecības sākumā – skatīt sadaļu par grūtniecību).

Ja Jums ir cukura diabēts vai nieru darbības traucējumi un Jūs tiekat ārstēts ar aliskirēnu saturošām zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai•Nelietojiet Sabervel šādoslesgadījumossastāvdaļu,

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pastāstiet ārstam, ja uz Jums attiecas turpmāk uzskaitītie gadījumi:

ja Jums parādās stipra vemšana vai caureja,

ja ir nieru problēmas,

ja ir sirds problēmas,

ja Jūs saņemat Sabervelsakarā ar nieru slimību, kuru izraisījis cukura diabēts. Šajā gadījumā ārsts var Jums veikt regulāri asins analīzes, īpaši, lai noteiktu kālija līmeni asinīs, ja nieru funkcija ir pavājināta,

ja Jums paredzēta kāda ķirurģiska operācija vai anestēzijas veikšana.

ja Jūs lietojat kādas no turpmāk minētajām zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai:

-AKE inhibitoru (piemēram, enalaprilu, lizinoprilu, ramiprilu), it īpaši, ja Jums ir ar diabētu saistīti nieru darbības traucējumi.

-aliskirēnu

Jūsu ārsts var regulāri pārbaudīt Jūsu nieru funkcijas, asinsspiedienu un elektrolītu (piemēram, kālija) līmeni asinīs.

Skatīt arī informāciju apakšpunktā „Nelietojiet Sabervel šādos gadījumos

Jums obligāti jāpastāsta savam ārstam, ja domājat, ka Jums iestājusies (vai varētu iestāties) grūtniecība. Sabervel lietošana nav ieteicama grūtniecības sākumā, bet Sabervel nedrīkst lietot pēc 3. grūtniecības mēneša, jo to lietošana šajā laikā var nodarīt būtisku kaitējumu Jūsu bērnam (skatīt sadaļu par grūtniecību).

Citas zāļes un Sabervel

 

tas

Lietošana bērniem

 

 

Šīs zāles nevajadzētu lietot bērniem un pusaudžiem (jaunākiem par 18 gadiem), jo to drošums un

efektivitāte nav pietiekami izpētīta.

 

 

Pastāstiet ārstam vaifarmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā l ikā es t lietojis, ieskaitot

zāles, ko var iegādāties bez receptes.

ē

 

 

 

Jūsu ārstam var būt nepieciešams mainīt Jūsu devu un/vai ievērot ci us piesardzības pasākumus:

Ja Jūs lietojat AKE inhibitoru vai aliskirēnu (skatīt arī informāciju apakšpunktā „NelietojietSabervel

 

 

 

istr

 

šādos gadījumos” un „Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”).ğ

 

Jums iespējams būs jāveic asinsanalīzes, ja Jūs lietojat:re

 

 

kālija

saturošus uztura bagātinātājus,

 

 

kāliju

saturošus sāls aizstājējus,

 

 

kāliju

aizturošas zāles (piemēram, noteiktusnavdiurētiķus),

 

 

litiju

saturošas zāles.

 

 

Ja Jūs lietojat sāpes remdinošus līdzekļus jeb nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus, irbesartāna efekts var

pavājināties.

vairs

 

Sabervel lietošana kopā ar uzturu

Sabervel var lietot neatkarīgi no ēdienreizēm.

 

les

ā

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Z

 

Grūtniecība

Jums obligāti jāpastāsta savam ārstam, ja domājat, ka Jums iestājusies (vai varētu iestāties) grūtniecība. Parastiārsts Jums ieteiks pārtraukt Sabervel lietošanu pirms grūtniecības iestāšanās vai tiklīdz Jūs uzzināt, ka Jums ir iestājusies grūtniecība, kā arī eteiks Sabervel vietā lietot kādas citas zāles. Sabervel

lietošana nav ieteicama grūtniecības sākumā, bet tās nedrīkst lietot pēc 3. Grūtniecības mēneša, jo Sabervel lietošana pēc grūtniecības 3. mēneša var nodarīt būtisku kaitējumu Jūsu bērnam.

Zīdīšana

Pastāstiet savam ārstam, ja barojat bērnu ar krūti vai gatavojaties to darīt. Sabervel lietošana nav ieteicama mātēm, kas baro bērnu ar krūti. Ja vēlaties barot bērnu ar krūti, ārsts var Jums ordinēt citas zāles, īpaši, ja Jūsu bērns ir tikko piedzimis (jaundzimušais) vai dzimis priekšlaicīgi.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus nav veikti.Sabervel nav raksturīga ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus, tomērdažkārt paaugstināta asinsspiediena ārstēšanas laikā iespējams reibonis vai nogurums. Ja rodas šādisimptomi,

Jums jārunā ar ārstu pirms mēģināt vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

Svarīga informācija par kādu noSabervel sastāvdaļām

Sabervel satur laktozi. Ja Jums ārsts bija teicis, ka Jums ir dažu cukuru nepanesamība (piemēram, laktozes), konsultējieties ar ārstu pirms šo zāļu lietošanas.

3.KĀ LIETOT SABERVEL

Vienmēr lietojiet Sabervel tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Lietošanas veids

Sabervel ir paredzēts iekšķīgai lietošanai. Tabletes jānorij, uzdzerot pietiekamu daudzumu škidruma (piem., glāzi ūdens). Sabervel var lietot ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm. Jums jācenšas lietot

dienas devu aptuveni vienā un tajā pašā laikā katru dienu. Ir svarīgi, lai Jūs turpinātuSabervel lietošanu, kamēr ārsts nav devis citus norādījumus.

Pacientiem ar paaugstinātu asinspiedienu

 

 

 

tas

 

Ieteicamā deva ir 150 mg vienreiz dienā. Ņemot vērā asinsspiediena bildre kciju, vēlāk devu

 

var palielināt līdz 300 mg vienreiz dienā.

ē

 

istr

 

 

 

Pacientiem ar paaugstinātu asinsspiedienu un 2. tipa cukura diabētu ar nieru slimību

 

 

ğ

 

 

Pacientiem ar paaugstinātu asinsspiedienu un 2. tipa cukura d abētu nieru slimības ārstēšanaipar

balstdevu vēlams izmantot 300 mg reizi dienā.

Maksimālā asinsspiedienu pazeminošā iedarbība tiks s sniegta 4-6 nedēļās pēc ārstēšanas sākšanas.

Ārsts var ieteikt lietot mazāku devu, īpaši sākot ārstēšanureatsevišķiem pacientiem, piemēram, cilvēkiem, kam veic hemodialīzi, vai par 75 gadiem vecākiemnavcil ēkiem.

Ja esat lietojis Sabervel vairākvairsnekā noteikts

Ja nejauši ieņemat pārāk daudz tablešu, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Bērni nedrīkst lietot Sabervel

Sabervel nedrīkst dot bērniem līdz 18 gadu vecumam. Ja bērns norij dažas tabletes, nekavējoties sazinieties ar ārstu. les

Ja esat aizmirsis lietotāSabervel

Ja nejauši izlaižatZdienas devu, lietojiet tikai nākamo devu kā parasti. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Sabervel var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Dažas no šīm nevēlamām blakusparādībām var būt nopietnas un to dēļ var būt nepieciešama medicīniska ārstēšana.

Tāpat kā lietojot līdzīgas zāles, retos gadījumos pacientiem, kas lieto irbesartānu, ziņots par alerģiskām ādas reakcijām (izsitumiem, nātreni), kā arī lokalizētu sejas, lūpu un/vai mēles pietūkumu. Ja Jums parādās kāda no šīm reakcijām vai ir apgrūtināta elpošana, pārtrauciet lietot Sabervel un nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Zemāk uzskaitīto nevēlamo blakusparādību biežums ir noteikts atbilstoši šādam iedalījumam: Ļoti bieži: vismaz 1 no 10 vai vairāk pacientiem

Bieži: vismaz 1 no 100 un mazāk kā 1 no 10 pacientiem

Retāk: vismaz 1 no 1000 un mazāk kā 1 no 100 pacientiem

Pacientiem, kurus ārstēja ar irbesartāna, klīniskos pētījumos bieži novēroja šādas blakusparādības:

Ļoti bieži: ja Jums ir paaugstināts asinsspiediens un 2. tipa cukura diabēta pacients ar nieru

slimību, asinsanalīzes var uzrādīt palielinātu kālija līmeni.

Bieži: reibonis, slikta dūša/vemšana, nogurums un asinsanalīzes var uzrādīt palielinātu enzīma

(kreatīnkināzes enzīma) līmeni, pēc kura novērtē muskuļu un sirds darbību. Pacientiem ar paaugstinātu asinsspiedienu un 2. tipa cukura diabētu ar nieru slimību bieži novēroja arī šādas nevēlamās blakusparādības: reibonis, ceļoties stāvus no guļus vai sēdusstāvokļa, zems asinsspiediens, ceļoties stāvus no guļus vai sēdus stāvokļa, sāpes locītavās un muskuļos, samazināts proteīna līmenis sarkanajās asins šūnās (hemoglobīns).

Retāk: paātrinata sirdsdarbība, pietvīkums, klepus, caureja, gremošanas traucējumi/dedzināšana, seksuālā disfunkcija (dzimumspējas traucējumi), sāpes krūtīs.

Pēc irbesartāna reģistrācijas tika novērotas dažas nevēlamas blakusparādības. Nevēlamās blakusparādības, kuru parādīšanās biežums nav zināms, ir: reibšanas sajūta, g lv āpes, garšas sajūtas traucējumi, troksnis ausīs, muskuļu krampji, sāpes locītavās un muskuļos, knu d rbības izmaiņas,

palielināts

kālija līmenis asinīs, pavājināta nieru darbība, un sīko asinsvadu iekaisums galvenokārt ādā

(stāvoklis

tas

pazīstams kā leikocītoklastisks vaskulīts). Retāk ziņots arī parēdzelti (ādas un/vai acu baltumu

iekrāsošanās dzeltenā krāsā).

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētasistrvai kāda no minētajām

blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstītğārstam vai farmaceitam.

 

re

5.

KĀ UZGLABĀT SABERVEL

Uzglabāt zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā!

 

nav

Nelietot Sabervel pēc derīguma termvairsņa beigām, kas norādīts uz kastītes un uz blistera pēc "Derīgs līdz". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles sadzīvless atkritumos vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pas kumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.IEPAKOJUMAZ SATURS UN CITA INFORMĀCIJAā

Ko Sabervel satur

• Aktīvā viela ir irbesartāns. Katra Sabervel 75 mg apvalkotā tablete satur 75 mg irbesartāna.

Citas sastāvdaļas ir:

Tabletes kodols: laktozes monohidrāts, mikrokristaliskā celuloze, kroskarmelozes nātrija sāls,

koloidālais bezūdens silīcija dioksīds, hipromeloze, magnija stearāts.

Apvalks: hipromeloze, titāna dioksīds (E171), makrogols 400

Sabervel ārējais izskats un iepakojums

Sabervel 75 mg apvalkotās tabletes ir baltas, izliektas, apaļas, apvalkotās tabletes, 7 mm diametrā.

Sabervel 75 mg apvalkotās tabletes tiek piegādātas blisteru iepakojumos pa 28, 56, 90 vai 98 apvalkotām tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks
Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str. 15351 Pallini Attiki
Grieķija
Ražotājs:
J. Uriach y Compañía, S.A. Av. Camí Reial, 51-57
ES-08184Palau-solità i Plegamans, Barcelona
Spānija
Pharmathen S.A.
6 Dervenakion str.
15351 Pallini Attiki, Grieķija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pharmathen International S.A.

 

 

 

 

 

 

Industrial Park Sapes,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Grieķija

 

 

 

 

Lai iegūtu papildus informāciju

 

 

 

 

 

 

par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar eģis ācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

België/Belgique/Belgien

 

Lietuva

 

 

Pharmathen S.A.

 

 

 

 

 

 

Portfarma

hf.ğ

 

Tél/Tel: +30 210 66 65 067

 

Tel: +354 534 4030

 

България

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

Luxembourg/Luxemburg

 

Pharmathen S.A.

 

 

 

 

 

 

Portf rma ehf.

 

 

Teл.: +30 210 66 65 067

 

Tel: +354 534 4030

 

Česká republika

 

 

 

 

 

vairs

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarország

 

 

Pharmathen S.A.

 

 

 

 

 

Pharmathen S.A.

 

Tel: +30 210 66 65 067

 

 

 

Tel.: +30 210 66 65 067

 

Danmark

 

 

les

Malta

 

 

 

 

Portfarma ehf.

 

 

 

Pharmathen S.A.

 

Tlf: +354 534 4030

 

Tel: +30 210 66 65 067

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

ā

 

Nederland

 

 

 

Glenmark ArzneimittelZ GmbH

 

Glenmark Generics B.V.

 

Tel: +49 8142 44392 0

 

 

 

 

Tel: 0031 20 5226030

 

Eesti (Estonia)

 

 

 

 

 

 

Norge

 

 

 

 

Portfarma ehf.

 

 

 

 

 

 

Pharmathen S.A.

 

Tel: +354 534 4030

 

 

 

 

Tlf: +30 210 66 65 067

 

Ελλάδα

 

 

 

 

 

 

Österreich

 

 

Pharmathen Hellas S.A.

 

Pharmathen S.A.

 

Τηλ: +30 210 66 04 300

 

Tel: +30 210 66 65 067

 

España

 

 

 

 

 

 

Polska

 

 

 

 

Pharmathen S.A.

 

 

 

 

 

 

Pharmathen S.A.

 

Tel: +30 210 66 65 067

 

 

 

 

Tel.: +30 210 66 65 067

 

France

 

 

 

 

 

 

Portugal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

āles Z

Pharmathen S.A.

Pharmathen S.A.

 

 

 

Tél: +30 210 66 65 067

Tel: +30 210 66 65 067

 

 

Hrvatska

România

 

 

 

Pharmathen S.A.

Pharmathen S.A.

 

 

 

Tel: +30 210 66 65 067

Tel: +30 210 66 65 067

 

 

Ireland

Slovenija

 

 

 

Aspire Pharma Limited

Pharmathen S.A.

 

 

 

Tel: +44(0)1730 234527

Tel: +30 210 66 65 067

 

 

Ísland

Slovenská republika

 

 

Portfarma ehf.

Pharmathen S.A.

 

 

 

Tel: +354 534 4030

Tel: +30 210 66 65 067

 

 

Italia

Suomi/Finland

 

 

 

Pharmathen S.A.

Pharmathen S.A.

 

 

tas

Tel: +30 210 66 65 067

Puh/Tel: +30 210 66 65 067

 

Κύπρος

Sverige

 

ē

C.V. MEDILINE LTD

Pharmathen S.A.

 

istr

 

Τηλ: +357 25761699

Tel: +30 210 66 65 067

 

 

Latvija

United Kingdom

 

 

Portfarma ehf.

Aspire Pharma Limited

 

 

 

re

 

 

 

Tel: +354 534 4030

Tel: +44(0)1730ğ234527

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi akceptēta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu/

vairs

nav

 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM Sabervel 150 mg apvalkotās tabletes

Irbesartan

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

 

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arīuz

 

iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Sabervel un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas jāzina pirms Sabervel lietošanas

3.Kā lietot Sabervel

4.Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Sabervel

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

ētas 1. KAS IR SABERVEL UN KĀDAM NOLŪKAM TĀS LIETOistr

Sabervel pieder pie zāļu grupas, kas pazīstama kā angiotensīnağ-II receptoru antagonisti. Angiotensīns- II

ir viela, kas veidojas organismā un saistās ar asinsvados esošiem receptoriem, izraisot to sašaurināšanos un tādējādi paaugstinot asinsspiedienu. Sabervel novērš angiotrensīna-II saistīšanos ar šiem receptoriem,

ļaujot asinsvadiem atslābt, un pazemina asinsspiedienu. Sabe vel palēnina nieru darbības vājināšanos pacientiem ar paaugstinātu asinsspiedienu un 2. tipa cukura diabētu.

Sabervel lieto pieaugušajiem

 

 

lai ārstētu paaugstinātu asinsspiedienu (ese ciālu hipertensiju),

 

 

nav

lai aizsargātu nieres pacientiem ar paaugstinātu asinsspiedienu, 2. tipa cukura diabētu un

 

laboratoriski pieradītu pavājinātu n e u darbību.

2.

KAS JĀZINA PIRMS SABERVEL LIETOŠANAS

 

 

vairs

 

ja esat grūtnieceāvairāk nekā 3 mēnešus. (Labāk izvairīties no Sabervel lietošanas arī grūtniecības sākumā – skatīt sadaļu par grūtniecību).

Ja Jums ir cukura diabēts vai nieru darbības traucējumi un Jūs tiekat ārstēts ar aliskirēnu saturošām zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanaiNelietojiet Sabervel šādoslesgadījumos•sastāvdaļu,

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pastāstiet ārstam, ja uz Jums attiecas turpmāk uzskaitītie gadījumi:

ja Jums parādās stipra vemšana vai caureja,

ja ir nieru problēmas,

ja ir sirds problēmas,

ja Jūs saņemat Sabervelsakarā ar nieru slimību, kuru izraisījis cukura diabēts. Šajā gadījumā ārsts var Jums veikt regulāri asins analīzes, īpaši, lai noteiktu kālija līmeni asinīs, ja nieru funkcija ir pavājināta,

ja Jums paredzēta kāda ķirurģiska operācija vai anestēzijas veikšana.

ja Jūs lietojat kādas no turpmāk minētajām zālēm, ko lieto paaugstināt asinsspiediena ārstēšanai:

-AKE inhibitoru (piemēram, enalaprilu, lizinoprilu, ramiprilu), it īpaši, ja Jums ir ar diabētu saistīti nieru darbības traucējumi.

-aliskirēnu

Jūsu ārsts var regulāri pārbaudīt Jūsu nieru funkcijas, asinsspiedienu un elektrolītu (piemēram, kālija) līmeni asinīs.

Skatīt arī informāciju apakšpunktā „Nelietojiet Sabervel šādos gadījumos.

Jums obligāti jāpastāsta savam ārstam, ja domājat, ka Jums iestājusies (vai varētu iestāties) grūtniecība.

Sabervel lietošana nav ieteicama grūtniecības sākumā, bet Sabervel nedrīkst lietot pēc 3. grūtniecības mēneša, jo to lietošana šajā laikā var nodarīt būtisku kaitējumu Jūsu bērnam (skatīt sadaļu par

grūtniecību).

Lietošana bērniem

Šīs zāles nevajadzētu lietot bērniem un pusaudžiem (jaunākiem par 18 gadiem), jo to drošums un efektivitāte nav pietiekami izpētīta.

Citas zāļes un Sabervel

 

 

 

 

 

tas

 

Pastāstiet ārstam vaifarmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā l ikā es

 

t lietojis, ieskaitot

zāles, ko var iegādāties bez receptes.

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

Jūsu ārstam var būt nepieciešams mainīt Jūsu devu un/vai ievērot ci us piesardzības pasākumus:

Ja Jūs lietojat

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

AKE inhibitoru vai aliskirēnu (skatīt arī informāc ju apakšpunktā „Nelietojiet Sabervel

šādos gadījumos” un „Brīdinājumi un piesardzība

 

re

 

 

 

 

lietošanā”)

 

 

 

 

Jums iespējams būs jāveic asinsanalīzes, ja Jūs lietojat:

 

 

 

 

kālija

saturošus uztura bagātinātājus,

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kāliju

saturošus sāls aizstājējus,

 

 

 

 

 

 

 

kāliju

 

 

 

vairs

 

diurētiķus),

 

 

 

 

aizturošas zāles (piemēram, noteiktus

 

 

 

 

litiju

saturošas zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja Jūs lietojat

sāpes remdinošus līdzekļus jeb nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus,

irbesartāna efekts var

pavājināties.

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabervel lietošana kopā ar uzturu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabervel var lietot neatkarīgi no ēdienreizēm.

 

 

 

 

 

 

 

Grūtniecība un zīdīšanas periods

 

 

 

 

 

 

 

Grūtniecība

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jums obligāti jāpastāsta savam ārstam, ja domājat, ka Jums iestājusies (vai varētu iestāties) grūtniecība. Parastiārsts Jums ieteiks pārtraukt Sabervel lietošanu pirms grūtniecības iestāšanās vai tiklīdz Jūs

uzzināt, ka Jums ir iestājusies grūtniecība, kā arī ieteiks Sabervel vietā lietot kādas citas zāles. Sabervel lietošana nav ieteicama grūtniecības sākumā, bet tās nedrīkst lietot pēc 3. Grūtniecības mēneša, jo Sabervel lietošana pēc grūtniecības 3. mēneša var nodarīt būtisku kaitējumu Jūsu bērnam.

Zīdīšana

Pastāstiet savam ārstam, ja barojat bērnu ar krūti vai gatavojaties to darīt. Sabervel lietošana nav ieteicama mātēm, kas baro bērnu ar krūti. Ja vēlaties barot bērnu ar krūti, ārsts var Jums ordinēt citas zāles, īpaši, ja Jūsu bērns ir tikko piedzimis (jaundzimušais) vai dzimis priekšlaicīgi.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus nav veikti.Sabervel nav raksturīga ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus, tomēr dažkārt paaugstināta asinsspiediena ārstēšanas laikā iespējams reibonis vai nogurums. Ja rodas šādi simptomi,

Jums jārunā ar ārstu pirms mēģināt vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

Svarīga informācija par kādu noSabervel sastāvdaļām

Sabervel satur laktozi. Ja Jums ārsts bija teicis, ka Jums ir dažu cukuru nepanesamība (piemēram, laktozes), konsultējieties ar ārstu pirms šo zāļu lietošanas.

3. KĀ LIETOT SABERVEL

Vienmēr lietojiet Sabervel tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Lietošanas veids

Sabervel ir paredzēts iekšķīgai lietošanai. Tabletes jānorij, uzdzerot pietiekamu daudzumu škidruma (piem., glāzi ūdens). Sabervel var lietot ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm. Jums jācenšas lietot

dienas devu aptuveni vienā un tajā pašā laikā katru dienu. Ir svarīgi, lai Jūs turpinātuSabervel lietošanu, kamēr ārsts nav devis citus norādījumus.

Pacientiem ar paaugstinātu asinspiedienutas

Ieteicamā deva ir 150 mg vienreiz dienā. Ņemot vērā asinsspiediena a bildr e kciju, vēlāk devu var palielināt līdz 300 mg vienreiz dienā.ē

Pacientiem ar paaugstinātu asinsspiedienu un 2. tipa cukura diabētu ar nieru slimību

Pacientiem ar paaugstinātu asinsspiedienu un 2. tipa cukurağd abētu nieru slimības ārstēšanai par balstdevu vēlams izmantot 300 mg reizi dienā. istr

Maksimālā asinsspiedienu pazeminošā iedarbība tiks s sniegta 4-6 nedēļās pēc ārstēšanas sākšanas.

Ārsts var ieteikt lietot mazāku devu, īpaši sākot ārstēšanureatsevišķiem pacientiem, piemēram, cilvēkiem, kam veic hemodialīzi, vai par 75 gadiem vecākiemnavcil ēkiem.

Ja esat lietojis Sabervel vairākvairsnekā noteikts

Ja nejauši ieņemat pārāk daudz tablešu, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Bērni nedrīkst lietot Sabervel

Sabervel nedrīkst dot bērniem līdz 18 gadu vecumam. Ja bērns norij dažas tabletes, nekavējoties sazinieties ar ārstu. les

Ja esat aizmirsis lietotāSabervel

Ja nejauši izlaižatZdienas devu, lietojiet tikai nākamo devu kā parasti. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Sabervel var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Dažas no šīm nevēlamām blakusparādībām var būt nopietnas un to dēļvar būt nepieciešama medicīniska ārstēšana.

Tāpat kā lietojot līdzīgas zāles, retos gadījumos pacientiem, kas lieto irbesartānu, ziņots par alerģiskām ādas reakcijām (izsitumiem, nātreni), kā arī lokalizētu sejas, lūpu un/vai mēles pietūkumu. Ja Jums parādās kāda no šīm reakcijām vai ir apgrūtināta elpošana,pārtrauciet lietot Sabervel un nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Zemāk uzskaitīto nevēlamo blakusparādību biežums ir noteikts atbilstoši šādam iedalījumam: Ļoti bieži: vismaz 1 no 10 vai vairāk pacientiem

Bieži: vismaz 1 no 100 un mazāk kā 1 no 10 pacientiem

Retāk: vismaz 1 no 1000 un mazāk kā 1 no 100 pacientiem

Pacientiem, kurus ārstēja ar irbesartāna, klīniskos pētījumos bieži novēroja šādas blakusparādības:

Ļoti bieži: ja Jums ir paaugstināts asinsspiediens un 2. tipa cukura diabēta pacients ar nieru

slimību, asinsanalīzes var uzrādīt palielinātu kālija līmeni.

Bieži: reibonis, slikta dūša/vemšana, nogurums un asinsanalīzes var uzrādīt palielinātu enzīma

(kreatīnkināzes enzīma) līmeni, pēc kura novērtē muskuļu un sirds darbību. Pacientiem ar paaugstinātu asinsspiedienu un 2. tipa cukura diabētu ar nieru slimību bieži novēroja arī šādas nevēlamās blakusparādības: reibonis, ceļoties stāvus no guļus vai sēdus stāvokļa, zems asinsspiediens, ceļoties stāvus no guļus vai sēdus stāvokļa, sāpes locītavās un muskuļos, samazināts proteīna līmenis sarkanajās asins šūnās (hemoglobīns).

Retāk: paātrinata sirdsdarbība, pietvīkums, klepus, caureja, gremošanas traucējumi/dedzināšana, seksuālā disfunkcija (dzimumspējas traucējumi), sāpes krūtīs.

Pēc irbesartāna reģistrācijas tika novērotas dažas nevēlamas blakusparādības. Nevēlamās blakusparādības, kuru parādīšanās biežums nav zināms, ir: reibšanas sajūta, g lv āpes, garšas sajūtas traucējumi, troksnis ausīs, muskuļu krampji, sāpes locītavās un muskuļos, knu d rbības izmaiņas,

palielināts

kālija līmenis asinīs, pavājināta nieru darbība, un sīko asinsvadu iekaisums galvenokārt ādā

(stāvoklis

tas

pazīstams kā leikocītoklastisks vaskulīts). Retāk ziņots arī parēdzelti (ādas un/vai acu baltumu

iekrāsošanās dzeltenā krāsā).

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētasistrvai kāda no minētajām

blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstītğārstam vai farmaceitam.

 

re

5.

KĀ UZGLABĀT SABERVEL

Uzglabāt zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā!

 

nav

Nelietot Sabervel pēc derīguma termvairsņa beigām, kas norādīts uz kastītes un uz blistera pēc "Derīgs līdz". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles sadzīvless atkritumos vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. . Šie pas kumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. IEPAKOJUMAZ SATURS UN CITA INFORMĀCIJAā

Ko Sabervel satur

Aktīvā viela ir irbesartāns. Katra Sabervel 150 mg apvalkotā tablete satur150 mg irbesartāna.

Citas sastāvdaļas ir:

Tabletes kodols: laktozes monohidrāts, mikrokristaliskā celuloze, kroskarmelozes nātrija sāls,

koloidālais bezūdens silīcija dioksīds, hipromeloze, magnija stearāts.

Apvalks: hipromeloze, titāna dioksīds (E171), makrogols 400

Sabervel ārējais izskats un iepakojums

Sabervel 150 mg apvalkotās tabletes ir baltas, izliektas, apaļas, apvalkotās tabletes, 9 mm diametrā.

Sabervel 150 mg apvalkotās tabletes tiek piegādātas blisteru iepakojumos pa 28, 56, 90 vai 98 apvalkotām tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str. 15351 Pallini Attiki

Grieķija

Ražotājs:

J. Uriach y Compañía, S.A.

Av. Camí Reial, 51-57

ES-08184Palau-solità i Plegamans, Barcelona

Spānija

Pharmathen S.A.

6 Dervenakion str.

15351 Pallini Attiki, Grieķija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

Pharmathen International S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrial Park Sapes,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Grieķija

 

 

 

ē

Lai iegūtu papildus informāciju

 

 

 

 

 

par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar eģis ācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

België/Belgique/Belgien

 

Lietuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

Pharmathen S.A.

 

 

 

 

 

Portfarma

hf.ğ

 

Tél/Tel: +30 210 66 65 067

 

Tel: +354 534 4030

 

България

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luxembourg/Luxemburg

 

Pharmathen S.A.

 

 

 

 

 

Portf rma ehf.

 

 

Teл.: +30 210 66 65 067

vairs

Tel: +354 534 4030

 

Česká republika

 

 

 

 

Magyarország

 

 

Pharmathen S.A.

 

 

 

 

Pharmathen S.A.

 

Tel: +30 210 66 65 067

les

Tel.: +30 210 66 65 067

 

Danmark

 

 

Malta

 

 

 

 

Portfarma ehf.

ā

 

Pharmathen S.A.

 

Tlf: +354 534 4030

 

 

 

Tel: +30 210 66 65 067

 

Deutschland

 

 

 

 

 

Nederland

 

 

 

Glenmark ArzneimittelZ GmbH

 

Glenmark Generics B.V.

 

Tel: +49 8142 44392 0

 

 

 

Tel: 0031 20 5226030

 

Eesti (Estonia)

 

 

 

 

 

Norge

 

 

 

 

Portfarma ehf.

 

 

 

 

 

Pharmathen S.A.

 

Tel: +354 534 4030

 

 

 

Tlf: +30 210 66 65 067

 

Ελλάδα

 

 

 

 

 

Österreich

 

 

Pharmathen Hellas S.A.

 

Pharmathen S.A.

 

Τηλ: +30 210 66 04 300

 

Tel: +30 210 66 65 067

 

España

 

 

 

 

 

Polska

 

 

 

 

Pharmathen S.A.

 

 

 

 

 

Pharmathen S.A.

 

Tel: +30 210 66 65 067

 

 

 

Tel.: +30 210 66 65 067

 

France

 

 

 

 

 

Portugal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

āles Z

Pharmathen S.A.

Pharmathen S.A.

 

 

 

Tél: +30 210 66 65 067

Tel: +30 210 66 65 067

 

 

Hrvatska

România

 

 

 

Pharmathen S.A.

Pharmathen S.A.

 

 

 

Tel: +30 210 66 65 067

Tel: +30 210 66 65 067

 

 

Ireland

Slovenija

 

 

 

Aspire Pharma Limited

Pharmathen S.A.

 

 

 

Tel: +44(0)1730 234527

Tel: +30 210 66 65 067

 

 

Ísland

Slovenská republika

 

 

Portfarma ehf.

Pharmathen S.A.

 

 

 

Tel: +354 534 4030

Tel: +30 210 66 65 067

 

 

Italia

Suomi/Finland

 

 

 

Pharmathen S.A.

Pharmathen S.A.

 

 

tas

Tel: +30 210 66 65 067

Puh/Tel: +30 210 66 65 067

 

Κύπρος

Sverige

 

ē

C.V. MEDILINE LTD

Pharmathen S.A.

 

istr

 

Τηλ: +357 25761699

Tel: +30 210 66 65 067

 

 

Latvija

United Kingdom

 

 

Portfarma ehf.

Aspire Pharma Limited

 

 

 

re

 

 

 

Tel: +354 534 4030

Tel: +44(0)1730ğ234527

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi akceptēta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu/

vairs

nav

 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM Sabervel 300 mg apvalkotās tabletes

Irbesartan

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

 

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas .

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Sabervel un kādam nolūkam tās lieto

2. Kas jāzina pirms Sabervel lietošanas

3. Kā lietot Sabervel

4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Sabervel

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

ētas 1. KAS IR SABERVEL UN KĀDAM NOLŪKAM TĀS LIETOistr

Sabervel pieder pie zāļu grupas, kas pazīstama kā angiotensīnağ-II receptoru antagonisti. Angiotensīns- II

ir viela, kas veidojas organismā un saistās ar asinsvados esošiem receptoriem, izraisot to sašaurināšanos un tādējādi paaugstinot asinsspiedienu. Sabervel novērš angiotrensīna-II saistīšanos ar šiem receptoriem,

ļaujot asinsvadiem atslābt, un pazemina asinsspiedienu. Sabe vel palēnina nieru darbības vājināšanos pacientiem ar paaugstinātu asinsspiedienu un 2. tipa cukura diabētu.

Sabervel lieto pieaugušajiem

 

 

lai ārstētu paaugstinātu asinsspiedienu (ese ciālu hipertensiju),

 

 

nav

lai aizsargātu nieres pacientiem ar paaugstinātu asinsspiedienu, 2. tipa cukura diabētu un

 

laboratoriski pieradītu pavājinātu n e u darbību.

2.

KAS JĀZINA PIRMS SABERVEL LIETOŠANAS

 

 

vairs

 

ja esat grūtnieceāvairāk nekā 3 mēnešus. (Labāk izvairīties no Sabervel lietošanas arī grūtniecības sākumā – skatīt sadaļu par grūtniecību).

Ja Jums ir cukura diabēts vai nieru darbības traucējumi un Jūs tiekat ārstēts ar aliskirēnu saturošām zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanaiNelietojiet Sabervel šādoslesgadījumos•sastāvdaļu,

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pastāstiet ārstam, ja uz Jums attiecas turpmāk uzskaitītie gadījumi:

ja Jums parādās stipra vemšana vai caureja,

ja ir nieru problēmas,

ja ir sirds problēmas,

ja Jūs saņemat Sabervelsakarā ar nieru slimību, kuru izraisījis cukura diabēts. Šajā gadījumā ārsts var Jums veikt regulāri asins analīzes, īpaši, lai noteiktu kālija līmeni asinīs, ja nieru funkcija ir pavājināta,

ja Jums paredzēta kāda ķirurģiska operācija vai anestēzijas veikšana.

ja Jūs lietojat kādas no turpmāk minētajām zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai:

-

AKE inhibitoru (piemēram, enalaprilu, lizinoprilu, ramiprilu), it īpaši, ja Jums ir ar diabētu saistīti

 

nieru darbības traucējumi.

-

aliskirēnu

Jūsu ārsts var regulāri pārbaudīt Jūsu nieru funkcijas, asinsspiedienu un elektrolītu (piemēram, kālija) līmeni asinīs.

Skatīt arī informāciju apakšpunktā „Nelietojiet Sabervel šādos gadījumos.

Jums obligāti jāpastāsta savam ārstam, ja domājat, ka Jums iestājusies (vai varētu iestāties) grūtniecība. Sabervel lietošana nav ieteicama grūtniecības sākumā, bet Sabervel nedrīkst lietot pēc 3. grūtniecības

mēneša, jo to lietošana šajā laikā var nodarīt būtisku kaitējumu Jūsu bērnam (skatīt sadaļu par grūtniecību).

Lietošana bērniem

Šīs zāles nevajadzētu lietot bērniem un pusaudžiem (jaunākiem par 18 gadiem), jo to drošums un efektivitāte nav pietiekami izpētīta.

Citas zāļes un Sabervel

 

 

 

 

tas

 

Pastāstiet ārstam vaifarmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat

vai pēdējā l ikā e

t lietojis, ieskaitot

zāles, ko var iegādāties bez receptes.

 

 

 

 

 

Jūsu ārstam var būt nepieciešams mainīt Jūsudevu un/vai ievērot ci us piesardzībasē

pasākumus:

Ja Jūs lietojat

AKE inhibitoru vai aliskirēnu (skatīt arī informāc ju apakšpunktā „Nelietojiet Sabervel

šādos gadījumos” un „Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”).

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

Jums iespējams būs jāveic asinsanalīzes, ja Jūs lietojat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

kālija

saturošus uztura bagātinātājus,

 

 

 

 

 

kāliju

saturošus sāls aizstājējus,

 

 

 

 

 

kāliju

aizturošas zāles (piemēram, noteiktus diurētiķus),

 

 

 

litiju

saturošas zāles.

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja Jūs lietojat

sāpes remdinošus līdzekļus jeb nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus, irbesartāna efekts var

pavājināties.

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabervel lietošana kopā ar uzturu

 

 

 

 

 

Sabervel var lietot neatkarīgi no ēdienreizēm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

Grūtniecība un zīdīšanasā periods

 

 

 

 

 

Grūtniecība

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jums obligāti jāpastāsta savam ārstam, ja domājat, ka Jums iestājusies (vai varētu iestāties) grūtniecība.

Parastiārsts Jums ieteiks pārtraukt Sabervel lietošanu pirms grūtniecības iestāšanās vai tiklīdz Jūs

uzzināt, ka Jums ir iestājusies grūtniecība, kā arī ieteiks Sabervel vietā lietot kādas citas zāles. Sabervel lietošana nav ieteicama grūtniecības sākumā, bet tās nedrīkst lietot pēc 3. Grūtniecības mēneša, jo Sabervel lietošana pēc grūtniecības 3. mēneša var nodarīt būtisku kaitējumu Jūsu bērnam.

Zīdīšana

Pastāstiet savam ārstam, ja barojat bērnu ar krūti vai gatavojaties to darīt. Sabervel lietošana nav ieteicama mātēm, kas baro bērnu ar krūti. Ja vēlaties barot bērnu ar krūti, ārsts var Jums ordinēt citas zāles, īpaši, ja Jūsu bērns ir tikko piedzimis (jaundzimušais) vai dzimis priekšlaicīgi.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismuapkalpošana

Pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus nav veikti.Sabervel nav

raksturīga ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus, tomēr dažkārt paaugstināta asinsspiediena ārstēšanas laikā iespējams reibonis vai nogurums. Ja rodas šādi simptomi,

Jums jārunā ar ārstu pirms mēģināt vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

Svarīga informācija par kādu noSabervel sastāvdaļām

Sabervel satur laktozi. Ja Jums ārsts bija teicis, ka Jums ir dažu cukuru nepanesamība (piemēram, laktozes), konsultējieties ar ārstu pirms šo zāļu lietošanas.

3. KĀ LIETOT SABERVEL

Vienmēr lietojiet Sabervel tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Lietošanas veids

Sabervel ir paredzēts iekšķīgai lietošanai. Tabletes jānorij, uzdzerot pietiekamu daudzumu škidruma (piem., glāzi ūdens). Sabervel var lietot ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm. Jums jācenšas lietot

dienas devu aptuveni vienā un tajā pašā laikā katru dienu. Ir svarīgi, lai Jūs turpinātuSabervel lietošanu, kamēr ārsts nav devis citus norādījumus.

Pacientiem ar paaugstinātu asinspiedienu

 

 

 

tas

vēlāk devu

 

Ieteicamā deva ir 150 mg vienreiz dienā. Ņemot vērā asinsspiediena bildre kciju,

 

var palielināt līdz 300 mg vienreiz dienā.

ē

 

 

istr

 

 

 

 

 

Pacientiem ar paaugstinātu asinsspiedienu un 2. tipa cukura diabētu ar nieru slimību

 

 

ğ

 

ārstēšanai par

 

Pacientiem ar paaugstinātu asinsspiedienu un 2. tipa cukura d abētu nieru slimības

balstdevu vēlams izmantot 300 mg reizi dienā.

Maksimālā asinsspiedienu pazeminošā iedarbība tiks s sniegta 4-6 nedēļās pēc ārstēšanas sākšanas.

Ārsts var ieteikt lietot mazāku devu, īpaši sākot ārstēšanureatsevišķiem pacientiem, piemēram, cilvēkiem, kam veic hemodialīzi, vai par 75 gadiem vecākiemnavcil ēkiem.

Ja esat lietojis Sabervel vairākvairsnekā noteikts

Ja nejauši ieņemat pārāk daudz tablešu, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Bērni nedrīkst lietot Sabervel

Sabervel nedrīkst dot bērniem līdz 18 gadu vecumam. Ja bērns norij dažas tabletes, nekavējoties sazinieties ar ārstu. les

Ja esat aizmirsis lietotāSabervel

Ja nejauši izlaižatZdienas devu, lietojiet tikai nākamo devu kā parasti. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savamārstam vai farmaceitam.

4.IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Sabervel var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Dažas no šīm nevēlamām blakusparādībām var būt nopietnas un to dēļ var būt nepieciešama medicīniska ārstēšana.

Tāpat kā lietojot līdzīgas zāles, retos gadījumos pacientiem, kas lieto irbesartānu, ziņots par alerģiskām ādas reakcijām (izsitumiem, nātreni), kā arī lokalizētu sejas, lūpu un/vai mēles pietūkumu. Ja Jums parādās kāda no šīm reakcijām vai ir apgr ūtināta elpošana, pārtrauciet lietot Sabervel un nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Zemāk uzskaitīto nevēlamo blakusparādību biežums ir noteikts atbilstoši šādam iedalījumam: Ļoti bieži: vismaz 1 no 10 vai vairāk pacientiem

Bieži: vismaz 1 no 100 un mazākkā 1 no 10 pacientiem

Retāk: vismaz 1 no 1000 un mazāk kā 1 no 100 pacientiem

Pacientiem, kurus ārstēja ar irbesartāna, klīniskos pētījumos bieži novēroja šādas blakusparādības:

Ļoti bieži: ja Jums ir paaugstināts asinsspiediens un 2. tipa cukura diabētapacients ar nieru

slimību, asinsanalīzes var uzrādīt palielinātu kālija līmeni.

Bieži: reibonis, slikta dūša/vemšana, nogurums un asinsanalīzes var uzrādīt palielinātu enzīma

(kreatīnkināzes enzīma) līmeni, pēc kura novērtē muskuļu un sirds darbību. Pacientiem ar paaugstinātu asinsspiedienu un 2. tipa cukura diabētu ar nieru slimību bieži novēroja arī šādas nevēlamās blakusparādības: reibonis, ceļoties stāvus no guļus vai sēdus stāvokļa, zems asinsspiediens, ceļoties stāvus no guļus vai sēdus stāvokļa, sāpes locītavās un muskuļos, samazināts proteīna līmenis sarkanajās asins šūnās (hemoglobīns).

Retāk: paātrinata sirdsdarbība, pietvīkums, klepus, caureja, gremošanas traucējumi/dedzināšana, seksuālā disfunkcija (dzimumspējas traucējumi), sāpes krūtīs.

Pēc irbesartāna reģistrācijas tika novērotas dažas nevēlamas blakusparādības. Nevēlamās blakusparādības, kuru parādīšanās biežums nav zināms, ir: reibšanas sajūta, g lv āpes, garšas sajūtas traucējumi, troksnis ausīs, muskuļu krampji, sāpes locītavās un muskuļos, knu d rbības izmaiņas,

palielināts

kālija līmenis asinīs, pavājināta nieru darbība, un sīko asinsvadu iekaisums galvenokārt ādā

(stāvoklis

tas

pazīstams kā leikocītoklastisks vaskulīts). Retāk ziņots arī parēdzelti (ādas un/vai acu baltumu

iekrāsošanās dzeltenā krāsā).

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētasistrvai kāda no minētajām

blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstītğārstam vai farmaceitam.

 

re

5.

KĀ UZGLABĀT SABERVEL

Uzglabāt zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā!

 

nav

Nelietot Sabervel pēc derīguma termvairsņa beigām, kas norādīts uz kastītes un uz blistera pēc "Derīgs līdz". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi

Neizmetiet zāles sadzīvless atkritumos vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. . Šie pas kumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. IEPAKOJUMAZ SATURS UN CITA INFORMĀCIJAā

Ko Sabervel satur

Aktīvā viela ir irbesartāns. Katra Sabervel 300 mg apvalkotā tablete satur300 mg irbesartāna.

Citas sastāvdaļas ir:

Tabletes kodols: laktozes monohidrāts, mikrokristaliskā celuloze, kroskarmelozes nātrija sāls,

koloidālais bezūdens silīcija dioksīds, hipromeloze, magnija stearāts.

Apvalks: hipromeloze, titāna dioksīds (E171), makrogols 400

Sabervel ārējais izskats un iepakojums

Sabervel 300 mg apvalkotās tabletes ir baltas, izliektas, apaļas, apvalkotās tabletes, 11 mm diametrā.

Sabervel 300mg apvalkotās tabletes tiek piegādātas blisteru iepakojumos pa 28, 56, 90 vai 98 apvalkotām tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str. 15351 Pallini Attiki

Grieķija

Ražotājs:

J. Uriach y Compañía, S.A.

Av. Camí Reial, 51-57

ES-08184Palau-solità i Plegamans, Barcelona

Spānija

Pharmathen S.A.

6 Dervenakion str.

15351 Pallini Attiki, Grieķija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

Pharmathen International S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrial Park Sapes,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Grieķija

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar eģis ācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

België/Belgique/Belgien

 

Lietuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

Pharmathen S.A.

 

 

 

 

 

Portfarma

hf.ğ

 

Tél/Tel: +30 210 66 65 067

 

Tel: +354 534 4030

 

България

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luxembourg/Luxemburg

 

Pharmathen S.A.

 

 

 

 

 

Portf rma ehf.

 

 

Teл.: +30 210 66 65 067

vairs

Tel: +354 534 4030

 

Česká republika

 

 

 

 

Magyarország

 

 

Pharmathen S.A.

 

 

 

 

Pharmathen S.A.

 

Tel: +30 210 66 65 067

les

Tel.: +30 210 66 65 067

 

Danmark

 

 

Malta

 

 

 

 

Portfarma ehf.

ā

 

Pharmathen S.A.

 

Tlf: +354 534 4030

 

 

 

Tel: +30 210 66 65 067

 

Deutschland

 

 

 

 

 

Nederland

 

 

 

Glenmark ArzneimittelZ GmbH

 

Glenmark Generics B.V.

 

Tel: +49 8142 44392 0

 

 

 

Tel: 0031 20 5226030

 

Eesti (Estonia)

 

 

 

 

 

Norge

 

 

 

 

Portfarma ehf.

 

 

 

 

 

Pharmathen S.A.

 

Tel: +354 534 4030

 

 

 

Tlf: +30 210 66 65 067

 

Ελλάδα

 

 

 

 

 

Österreich

 

 

Pharmathen Hellas S.A.

 

Pharmathen S.A.

 

Τηλ: +30 210 66 04 300

 

Tel: +30 210 66 65 067

 

España

 

 

 

 

 

Polska

 

 

 

 

Pharmathen S.A.

 

 

 

 

 

Pharmathen S.A.

 

Tel: +30 210 66 65 067

 

 

 

Tel.: +30 210 66 65 067

 

France

 

 

 

 

 

Portugal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

āles Z

Pharmathen S.A.

Pharmathen S.A.

 

 

 

Tél: +30 210 66 65 067

Tel: +30 210 66 65 067

 

 

Hrvatska

România

 

 

 

Pharmathen S.A.

Pharmathen S.A.

 

 

 

Tel: +30 210 66 65 067

Tel: +30 210 66 65 067

 

 

Ireland

Slovenija

 

 

 

Aspire Pharma Limited

Pharmathen S.A.

 

 

 

Tel: +44(0)1730 234527

Tel: +30 210 66 65 067

 

 

Ísland

Slovenská republika

 

 

Portfarma ehf.

Pharmathen S.A.

 

 

 

Tel: +354 534 4030

Tel: +30 210 66 65 067

 

 

Italia

Suomi/Finland

 

 

 

Pharmathen S.A.

Pharmathen S.A.

 

 

tas

Tel: +30 210 66 65 067

Puh/Tel: +30 210 66 65 067

 

Κύπρος

Sverige

 

ē

C.V. MEDILINE LTD

Pharmathen S.A.

 

istr

 

Τηλ: +357 25761699

Tel: +30 210 66 65 067

 

 

Latvija

United Kingdom

 

 

Portfarma ehf.

Aspire Pharma Limited

 

 

 

re

 

 

 

Tel: +354 534 4030

Tel: +44(0)1730ğ234527

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi akceptēta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu/

vairs

nav

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas